1η Τροποποίηση στη Δράση: «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»

1806

Ανακοινώθηκε η 1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση: «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές».

1η Τροποποίηση – Λόγοι τροποποίησης

  • Προσθήκη στην απόφαση συγκεκριμένης ώρας λήξης υποβολής επενδυτικών σχεδίων στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής επενδυτικών σχεδίων
  • Προσθήκη περιορισμού στην Αναλυτική Πρόσκληση ως προς τη συμμετοχή ενός δυνητικού δικαιούχου σε περισσότερες από μία Δράσεις του ΕΠΑνΕΚ για τις οποίες δημοσιεύτηκαν προσκλήσεις στις 11 Φεβρουαρίου 2016
  • Προσθήκη της υποχρέωσης διατήρησης της υφιστάμενης απασχόλησης ανεξάρτητα από την επιδότηση προσωπικού
  • Προσθήκη νέων επιλέξιμων Κωδικών Αναπτυξιακής Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στην με Α.Π. 669/149/Α2/11.02.2016 (α/α ΟΠΣ 1390 και κωδικό ΚΕ04)). Με θέμα: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές», ΕΣΠΑ 2014–2020 (ΑΔΑ:ΩΘΥ24653Ο7-Κ42) και τα συνημμένα αυτής παραρτήματα.

Δείτε εδώ την σχετική Τροποποίηση της Πρόσκλησης & των Παραρτημάτων.

In this article