10η τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

8792

Ανακοινώθηκε η δέκατη – 10η τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων – Λόγοι 10ης τροποποίησης της Πρόσκλησης

Σύμφωνα με την 10η τροποποίηση της Πρόσκλησης αυξάνεται η συνεισφορά επί του προϋπολογισμού των Περιφερειών της Κεντρικής Μακεδονίας, της Πελοποννήσου, της Κρήτης και των Ιονίων Νήσων.

10η τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Πιο αναλυτικά:

  • Το συνολικό ποσό χρηματοδότησης της Δράσης από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα αυξάνεται από το ποσό των 156.100.000,00 € (Δημόσια Δαπάνη) στο ποσό των 230.100.000,00€ (Δημόσια Δαπάνη) και κατανέμεται στις περιφέρειες της χώρας
  • Το συνολικό ποσό συνεισφοράς χρηματοδότησης της Δράσης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Πελοποννήσου αυξάνεται από το ποσό των 13.500.000,00 € (Δημόσια Δαπάνη) στο ποσό των 19.500.000,00€ (Δημόσια Δαπάνη)
  • Το συνολικό ποσό συνεισφοράς χρηματοδότησης της Δράσης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Κρήτης αυξάνεται από το ποσό των 11.000.000,00 € (Δημόσια Δαπάνη) στο ποσό των 26.000.000,00€ (Δημόσια Δαπάνη)
  • Το συνολικό ποσό συνεισφοράς χρηματοδότησης της Δράσης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων αυξάνεται από το ποσό των 10.000.000,00 € (Δημόσια Δαπάνη) στο ποσό των 63.000.000,00€ (Δημόσια Δαπάνη)
  • Σύμφωνα με το με Α.Π. 796/7.2.2020 έγγραφο του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, η δράση χρηματοδοτείται με το ανώτατο ποσό υπερδέσμευσης της εκχώρησης προς την ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ  244,68%

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στην απόφαση με Α.Π. 5732/713/Α3/07.11.2017 (ΑΔΑ: ΩΞ16465ΧΙ8-Ο4Θ), όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει, με τα συνημμένα αυτής παραρτήματα ως αναπόσπαστο μέρος της.

Αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης είναι η συνημμένη Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης και τα Παραρτήματα αυτής όπου έχουν ενσωματωθεί όλες οι τροποποιήσεις και συμπληρώσεις.

Η παρούσα τροποποίηση της Πρόσκλησης Θα δημοσιευθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και να αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ www.antagonistikotita.gr, του ΕΣΠΑ www.espa.gr και του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων www.mindev.gov.gr.

Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ

In this article