1η Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»

2073

Ανακοινώθηκε η 1η Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» με θέμα την απόρριψη εφτακοσίων σαράντα (740) Πράξεων.
 

1η Απόφαση Απόρριψης Πράξεων – Περιεχόμενο

 
Η 1η Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων περιλαμβάνει την απόρριψη εφτακοσίων σαράντα (740) Πράξεων, συνολικής αιτούμενης Δημόσιας Δαπάνης 43.166.466,19€ που υποβλήθηκαν στη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές», με Κωδικό ΟΠΣ 1390, στους Άξονες Προτεραιότητας 01 και 01Σ του ΕΠΑνΕΚ: «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες» και «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)», και συγκεκριμένα στο Θεματικό στόχο 03 – Επενδυτική Προτεραιότητα 3γ και στον ειδικό στόχο: 2.4 «Αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των ΜΜΕ, στους εννέα (9) στρατηγικούς τομείς της χώρας».

Αναπτυξιακός Νόμος

Οι υποψήφιοι, των οποίων οι αιτήσεις χρηματοδότησης απορρίπτονται με την παρούσα, έχουν άπαξ τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ένστασης κατά αυτής. Η ένσταση υποβάλλεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της έκδοσής της, σύμφωνα με την παράγραφο Ι.1.10.4 της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης.

Ο ΕΦΕΠΑΕ θα ενημερώσει ηλεκτρονικά, ξεχωριστά τον κάθε υποψήφιο του οποίου η αίτηση χρηματοδότησης έχει απορριφθεί. H ενημέρωση θα περιλαμβάνει σαφή και αναλυτική αναφορά στους λόγους απόρριψής του.

Δείτε την απόφαση εδώ

 

 

In this article