2η Τροποποίηση και Παράταση υποβολής προτάσεων στη Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

1981

Ανακοινώθηκε η 2η Τροποποίηση και Παράταση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

2η Τροποποίηση – Λόγοι τροποποίησης

  • Παράταση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», του ΕΣΠΑ 2014-2020. Νέα προθεσμία μέχρι την 24 Μαΐου 2016 και ώρα 17:00
  • Προσθήκη περιορισμών στην Αναλυτική Πρόσκληση ως προς τις δραστηριότητες του δικαιούχου
  • Προσθήκη διευκρινήσεων
  • Προσθήκη της δυνατότητας ακύρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης του επιχειρηματικού σχεδίου και της επανυποβολής νέας αίτησης χρηματοδότησης στη δράση από τους δυνητικούς δικαιούχους, εντός της ταχθείσας προθεσμίας
  • Προσθήκη στο Παράρτημα ΙΙ νέων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ)
  • Προσθήκη περιορισμού ως προς την επιλεξιμότητα των δαπανών των θερμοκοιτίδων στο Παράρτημα ΙΙΙ

Δείτε εδώ την Απόφαση

In this article