2η Τροποποίηση και Παράταση υποβολής προτάσεων της Δράσης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»

975

Δημοσιεύτηκε η 2η Τροποποίηση και Παράταση υποβολής προτάσεων έως 9/6/2016 και ώρα 17:00 της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

2η Τροποποίηση και Παράταση- Λόγοι

  • Παράταση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης μέχρι την Πέμπτη 09 Ιουνίου 2016 και ώρα 17:00.
  • Προσθήκη επισήμανσης για συστέγαση επιχειρήσεων
  • Προσθήκη πρόβλεψης για δυνατότητα ακύρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης του επιχειρηματικού σχεδίου και επανυποβολή νέας αίτησης χρηματοδότησης στη δράση από τους δυνητικούς δικαιούχους, εντός της ταχθείσας προθεσμίας.
  • Κατάργηση προσκόμισης Δελτίου ανεργίας ή βεβαίωσης εγγραφής στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ σε ισχύ κατά την ημερομηνία πρόσληψης. Αφορά στην περίπτωση αιτήματος αλλαγής εργαζομένου

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στην με Α.Π. 669/149/Α2/11.02.2016 (α/α ΟΠΣ 1390 και κωδικό ΚΕ04)), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με θέμα: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές», ΕΣΠΑ 2014–2020 (ΑΔΑ:ΩΘΥ24653Ο7-Κ42).

2η Τροποποίηση και Παράταση, Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων

Δείτε εδώ την σχετική Απόφαση

In this article