2η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στη Δράση «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β’ Κύκλος)»

2792

Ανακοινώθηκε η 2η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β’ Κύκλος)  – Α Τροποποίηση» λόγω ένταξης επιπλέον εξακοσίων δέκα (610) επιχειρηματικών σχεδίων/πράξεων στο πλαίσιο της ίδιας πρόσκλησης. Τα επιπλέον επιχειρηματικά σχέδια/πράξεις αφορούν στην 2η περίοδο υποβολών.
 

2η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης – Στοιχεία Εγγραφής Πράξεων

 
Με την Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης εντάσσονται επιπλέον εξακόσια δέκα (610) έργα/πράξεις. Η συνολική Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε 32.172.340,65€.
 

2η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης, Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β’ Κύκλος)

Υποχρεώσεις Δικαιούχων

 
Οι ειδικοί όροι που απορρέουν από το καθεστώς ενίσχυσης καθώς και οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από τους Κανονισμούς των ΕΔΕΤ δεσμεύουν κάθε δικαιούχο. Περιγράφονται από την Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης, όπως ισχύει. Οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ένστασης κατά της εν λόγω απόφασης. Υποβάλλεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της έκδοσής της. Ο ΕΦΕΠΑΕ θα ενημερώσει ηλεκτρονικά τον κάθε δικαιούχο ξεχωριστά για την ένταξή του και ειδικότερα για το Τεχνικό Παράρτημά του, στο οποίο περιλαμβάνεται σαφής και αναλυτική περιγραφή του προς εκτέλεση έργου, το χρονοδιάγραμμα, ο συνολικός προϋπολογισμός του, οι πηγές και το ποσοστό χρηματοδότησης αυτού.

Δείτε τη σχετική απόφαση εδώ.
 
 

In this article