2η τροποποίηση και παράταση έως τις 15/6/2017 της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

1791

Ανακοινώθηκε η 2η τροποποίηση και παράταση έως τις 15/6/2017 και ώρα 16:00 της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ -ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Λόγοι τροποποίησης

– Απόφαση να εναρμονιστούν οι όροι επιλεξιμότητας των δαπανών προσωπικού με άλλες Δράσεις της ΓΓΕΤ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020,

– Ανάγκη να προστεθεί διευκρίνιση αναφορικά με την γλώσσα υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης,

– Απόφαση να δοθεί η δυνατότητα στους δυνητικούς δικαιούχους να αιτηθούν αναίρεση της οριστικοποίησης της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης,

– Ανάγκη να προστεθεί διευκρίνιση αναφορικά με την τυπική προϋπόθεση συμμετοχής περί μη υποβολής του προτεινόμενου έργου σε άλλο πρόγραμμα, όταν έργο που υποβλήθηκε σε άλλο πρόγραμμα έχει απορριφθεί ή/και έχει οριστικοποιηθεί η μη χρηματοδότησή του,

– Απόφαση να προστεθεί η δυνατότητα τους δικαιούχους-επιχειρήσεις που έλαβαν προκαταβολή έναντι Εγγυητικής Επιστολής, όταν ελεγχθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες του έργου τους, να ζητήσουν -υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις- τη διατήρηση της υπάρχουσας εγγυητικής επιστολής με σκοπό τη χορήγηση πρόσθετης δημόσιας χρηματοδότησης,

– Ανάγκη να ληφθεί υπόψη το με Α.Π.42649/ΕΥΚΕ 5351/10-04-2017 έγγραφο της ΕΥΚΕ με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με ζητήματα εφαρμογής του Καν. Ε. Ε. 651/2014, ως προς τον χαρακτηρισμό μιας επιχείρησης ως προβληματικής»,

– Ανάγκη να επικαιροποιηθεί το υπόδειγμα εντύπου υποβολής πρότασης, σύμφωνα με την υλοποίηση στο ΠΣΚΕ ,

με δεδομένο ότι οι εν λόγω αλλαγές δεν επιφέρουν αλλοίωση στις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής και επιλογής των ερευνητικών έργων.

Όροι παράτασης

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων ορίζεται για τον Ά Κύκλο η Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017 και ώρα 15.00 με καταληκτική ημερομηνία την Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017 και ώρα 16:00.

Οι δικαιούχοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής τους αίτησης χρηματοδότησης. Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, δεν επιτρέπεται μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Επιτρέπεται η ακύρωση της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης του προτεινόμενου έργου  έως και τη Δευτέρα 12 Ιουνίου 2017 και ώρα 16:00.

Επιτρέπεται επίσης η αναίρεση της οριστικοποίησης της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης έως και τη Δευτέρα 12 Ιουνίου 2017 και ώρα 16:00. Με την επιλογή αυτή τα δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί στο ΠΣΚΕ για τη συγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότησης είναι διαθέσιμα για διόρθωση/τροποποίηση. Σε κάθε περίπτωση, τυχόν επανυποβολή της αίτησης χρηματοδότησης επιτρέπεται εντός της ταχθείσας προθεσμίας

Δείτε εδω την σχετική Απόφαση

 

 

 

In this article