2η Τροποποίηση και παράταση υποβολών στη Δράση «Ψηφιακό Βήμα»

2934

Ανακοινώθηκε η Δεύτερη – 2η Τροποποίηση και παράταση υποβολών της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη δράση «Ψηφιακό Βήμα».

Τροποποίηση και παράταση υποβολών – Περιεχόμενο

 

Τροποποίηση και παράταση υποβολών, Ψηφιακό Βήμα

Τα κυριότερα σημεία που τροποποιούνται είναι τα εξής:

  • Η καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης παρατείνεται μέχρι την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 16:00
  • Προστίθεται εκ νέου στις επιλέξιμες δαπάνες το κόστος σύνταξης του επενδυτικού σχεδίου καθώς οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης
  • Επιτρέπεται η αναίρεση της οριστικοποίησης της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου υπό την προϋπόθεση να έχει υποβληθεί αίτηση αναίρεσης της οριστικοποίησης εντός της ίδιας ως άνω αποκλειστικής προθεσμίας (έως και δύο εργάσιμων ημερών πριν την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση). Με την επιλογή αυτή τα δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί στο ΠΣΚΕ για τη συγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότησης είναι διαθέσιμα για διόρθωση/τροποποίηση. Σε κάθε περίπτωση, τυχόν επανυποβολή της αίτησης χρηματοδότησης επιτρέπεται εντός της ταχθείσας προθεσμίας.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στην Απόφαση με Α.Π. 3168/531/Α2/04.06.2018 (α/α ΟΠΣ 2925 και κωδικό 016ΚΕ) με θέμα: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Ψηφιακό Βήμα» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» – Κωδικός Πρόσκλησης 016 ΚΕ ΕΠΑΝΕΚ – ΟΠΣ 2925 (ΑΔΑ: ΩΙΕΖ465ΧΙ8-ΚΨΔ) και στην με Α.Π. 4470/472/Α2/19.07.2018 Πρώτη (1ης) Τροποποίηση της Πρόσκλησης (ΑΔΑ: ΨΠΝΛ465ΧΙ8-ΦΑ3) (Ορθή Επανάληψη στις 23.07.2018).

Η τροποποίηση της Πρόσκλησης θα δημοσιευθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και να αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ http://www.antagonistikotita.gr, του ΕΣΠΑ www.espa.gr και του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης www.mindev.gov.gr.

Δείτε τη σχετική απόφαση εδώ

 

 

 

In this article