Τρίτη (3η) τροποποίηση στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών»

1625

Ανακοινώθηκε η Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Τρίτη (3η) τροποποίηση – Λόγοι

  • Αύξηση του προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης της Δράσης από 70.000.000 € σε 90.000.000€
    Συνεπώς τροποποίηση του σημείου 1 της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση
  • Τροποποίηση των επιλέξιμων τρόπων εξόφλησης δαπανών
  • Προσθήκη στο Παράρτημα ΙΙ ενός Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στην Απόφαση με Α.Π. 670/150/Α2/11.02.2016 (α/α ΟΠΣ 003ΚΕ και κωδικό 1383) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με θέμα: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών», ΕΣΠΑ 2014–2020 (ΑΔΑ: 7Τ4Χ465307-Α61).

Δείτε εδώ την 3η τροποποίηση του προγράμματος

In this article