3η Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων – Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

2729

Ανακοινώθηκε η τρίτη (3η) Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων (Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης) στο πλαίσιο της Πρόσκλησης: «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία – ΕΠΑνΕΚ»

3η Απόφαση Ένταξης – Περιεχόμενο

 

Βραβεία Ελληνική Αξία

Σύμφωνα με την Απόφαση εντάσσονται επιπλέον διακόσια δέκα (210) επιχειρηματικά σχέδια, επιχορηγούμενου προϋπολογισμού (Δημόσια Δαπάνη) 16.461.241,45€.

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε 20.146.162,14€.

Η κατανομή της Δημόσιας Δαπάνης γίνεται ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και Άξονα Προτεραιότητας.

Οι ειδικοί όροι που απορρέουν από το καθεστώς ενίσχυσης καθώς και οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από τους Κανονισμούς των ΕΔΕΤ δεσμεύουν κάθε δικαιούχο και περιγράφονται από την Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης, όπως ισχύει.

Οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ένστασης κατά της εν λόγω απόφασης, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της έκδοσής της.

Ο ΕΦΕΠΑΕ θα ενημερώσει ηλεκτρονικά τον κάθε δικαιούχο ξεχωριστά για την ένταξή του και ειδικότερα για το Τεχνικό
Παράρτημά του, στο οποίο περιλαμβάνεται σαφής και αναλυτική περιγραφή του προς εκτέλεση έργου, το χρονοδιάγραμμα, ο
συνολικός προϋπολογισμός του, οι πηγές και το ποσοστό χρηματοδότησης αυτού

Επισημαίνεται ότι η διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων είναι άμεση και οι εντάξεις αυτών θα είναι σταδιακές και με συνεχή ροή.

Δείτε την Απόφαση εδώ

 

In this article