Τρίτη (3η) Tροποποίηση Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

1714

Ανακοινώθηκε η Τρίτη (3η) Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».
 

Τροποποίηση Πρόσκλησης – Περιεχόμενο

 
Η 3η τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης Α.Π.5732/713/Α3/07.11.2017 (ΑΔΑ: ΩΞ16465ΧΙ8-Ο4Θ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις Α.Π.1358/477/Α3/28.02.2018 (ΑΔΑ:ΩΞΓΕ465ΧΙ8-071), Α.Π.2047/464/Β2/2-4-2018 (ΑΔΑ:64ΜΡ465ΧΙ8-ΛΓΞ) υπουργικές αποφάσεις, δημοσιεύεται λόγω της ανάγκης επιτάχυνσης της διαδικασίας αξιολόγησης και έκδοσης αποφάσεων ένταξης και απόρριψης και με δεδομένο ότι οι εν λόγω αλλαγές δεν επιφέρουν αλλοίωση στις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής και επιλογής των επιχειρηματικών σχεδίων.

Τροποποίηση Πρόσκλησης, Τρίτη (3η) Tροποποίηση Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στην απόφαση με Α.Π. 5732/713/Α3/07.11.2017 (ΑΔΑ:ΩΞ16465ΧΙ8-Ο4Θ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με τα συνημμένα αυτής παραρτήματα ως αναπόσπαστο μέρος της.

Η τροποποίηση της Πρόσκλησης θα δημοσιευθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ www.antagonistikotita.gr, του ΕΣΠΑ www.espa.gr και του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού www.mindev.gov.gr.

Δείτε τη σχετική απόφαση εδώ

 

 

In this article