5η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές»

2551

Ανακοινώθηκε η 5η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές» λόγω ένταξης επιπλέον 80 πράξεων στη Δράση.
 

Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης – Στοιχεία Εγγραφής Πράξεων

 
Με την Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης εντάσσονται επιπλέον ογδόντα (80) έργα/πράξεις, πρόσθετου προϋπολογισμού 4.403.661,33€. Η συνολική Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε 297,521,802.57€.
 

Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης

Υποχρεώσεις Δικαιούχων

 
Οι ειδικοί όροι που απορρέουν από το καθεστώς ενίσχυσης καθώς και οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από τους Κανονισμούς των ΕΔΕΤ δεσμεύουν κάθε δικαιούχο. Περιγράφονται από την Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης, όπως ισχύει. Οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ένστασης κατά της εν λόγω απόφασης. Υποβάλλεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της έκδοσής της. Ο ΕΦΕΠΑΕ θα ενημερώσει ηλεκτρονικά τον κάθε δικαιούχο ξεχωριστά για την ένταξή του και ειδικότερα για το Τεχνικό Παράρτημά του, στο οποίο περιλαμβάνεται σαφής και αναλυτική περιγραφή του προς εκτέλεση έργου, το χρονοδιάγραμμα, ο συνολικός προϋπολογισμός του, οι πηγές και το ποσοστό χρηματοδότησης αυτού.

Δείτε τη σχετική απόφαση εδώ.

 

 

In this article