7η Απόφαση Απόρριψης Πράξεων – Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

2838

Δημοσιεύθηκε η έβδομη (7η) Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» του ΕΠΑνΕΚ.

7η Απόφαση Απόρριψης Πράξεων – Λόγοι απόρριψης

Η Απόφαση Απόρριψης αφορά στην απόρριψη τριακοσίων οκτώ (308) Πράξεων, συνολικού Π/Υ δημόσιας δαπάνης 20.141.883,82€, όπως αυτά αποτυπώνονται στον Πίνακα 1 της σχετικής Απόφασης Απόρριψης, τα οποία δεν θεμελιώνουν δικαίωμα υπαγωγής στη Δράση «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» με αναφορά στους λόγους απόρριψης.

7η Απόφαση Απόρριψης Πράξεων - Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Οι υποψήφιοι, των οποίων οι αιτήσεις χρηματοδότησης απορρίπτονται με την παρούσα, έχουν άπαξ, ανά βήμα της διαδικασίας αξιολόγησης – όπως περιγράφεται στην Αναλυτική Πρόσκληση, τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ένστασης κατά αυτής, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της έκδοσης της παρούσας απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εκτός κι εάν ισχύσει διαφορετικά με απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με συγκεκριμένη αναφορά στη δράση.

Οι επιχειρήσεις δύνανται να υποβάλλουν έως δύο ακόμα νέες αιτήσεις χρηματοδότησης μόνο στην περίπτωση που η κάθε προηγούμενη αίτησή τους έχει απορριφθεί ή υπήρξε έγγραφη οικειοθελής απόσυρση της προηγούμενης αίτησης χρηματοδότησης. Ωστόσο, σημειώνεται ότι, σε περίπτωση υποβολής ένστασης, δεν είναι δυνατή η επανυποβολή της αίτησης χρηματοδότησης μέχρι να εκδοθεί η τελική απόφαση επί της υποβληθείσας ένστασης.

Ο ΕΦΕΠΑΕ Θα ενημερώσει ηλεκτρονικά, ξεχωριστά τον κάθε υποψήφιο του οποίου η αίτηση χρηματοδότησης έχει απορριφθεί, με σαφή και αναλυτική αναφορά στους λόγους απόρριψής του.

Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ

 

In this article