Αύξηση προϋπολογισμού – Τέταρτη (4η) Tροποποίηση Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

2625

Ανακοινώθηκε η Τέταρτη (4η) Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» με αντικείμενο την Αύξηση προϋπολογισμού.

Τροποποίηση Πρόσκλησης – Αύξηση προϋπολογισμού

Η Τέταρτη (4η) Tροποποίηση της Πρόσκλησης αφορά στην Αύξηση προϋπολογισμού της Δράσης από 120 εκατ. ευρώ σε 340 εκατ. ευρώ. Ποσό 240 εκατ. ευρώ χρηματοδοτείται από το ΕΠΑνΕΚ και ποσό 100 εκατ. ευρώ από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, τα οποία κατανέμονται στις περιφέρειες της χώρας.

Αύξηση προϋπολογισμού, Τέταρτη (4η) Tροποποίηση της Πρόσκλησης, Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Τουρισμός, Ενοικιαζόμενα Δωμάτια - Διαμερίσματα, Θαλάσσιος Τουρισμός, Ξενοδοχεία, Ξενώνες, Camping, Ταξιδιωτικά γραφεία, Εταιρείες ενοικίασης οχημάτων, Εταιρείες ενοικίασης σκαφών, Watersports, Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες

Οι εντάξεις των επενδυτικών σχεδίων των δικαιούχων στη δράση πραγματοποιούνται με βάση τη σειρά βαθμολογικής κατάταξης μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων (συμπεριλαμβανόμενης της προσαύξησης κατά ποσοστό 20%), ανά Ομάδα Περιφερειών/Περιφέρεια. Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα εντάσσονται όλα τα επενδυτικά σχέδια που ισοβαθμούν.

Τα αποτελέσματα των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων δημοσιεύονται στους Δικτυακούς τόπους της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (www.antagonistikotita.gr) και των αντίστοιχων ΠΕΠ. Για τα επενδυτικά σχέδια που απορρίπτονται εκδίδεται Απόφαση Απόρριψης με σχετική τεκμηρίωση. Τα στοιχεία των απορριφθέντων έργων δημοσιεύονται στους Δικτυακούς τόπους της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (www.antagonistikotita.gr) και των εκάστοτε ΠΕΠ.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στην απόφαση με Α.Π. 5732/713/Α3/07.11.2017 (ΑΔΑ: ΩΞ16465ΧΙ8-Ο4Θ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με τα συνημμένα αυτής παραρτήματα ως αναπόσπαστο μέρος της.

Η τροποποίηση της Πρόσκλησης θα δημοσιευθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ www.antagonistikotita.gr, του ΕΣΠΑ www.espa.gr και του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού www.mindev.gov.gr.

Δείτε τη σχετική απόφαση εδώ

 

 

In this article