Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Αύξηση προϋπολογισμού – Έκτη (6η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων

1197

Ανακοινώθηκε η Αύξηση προϋπολογισμού – Έκτη (6η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Λόγοι για Αύξηση προϋπολογισμού – Έκτη (6η) τροποποίηση

– Απόφαση αύξησης του προϋπολογισμού της Δράσης,
– Ανάγκη προσαρμογής των ποσοστών υλοποίησης του συνολικού οικονομικού και αντίστοιχου φυσικού αντικειμένου, για την υποβολή Αιτήσεων Ενδιάμεσης Επαλήθευσης Δαπανών και την προσθήκη επιπλέον διευκρινίσεων, λόγω της δυνατότητας χρήσης του Ανοιχτού Καταπιστευτικού Λογαριασμού
– Ανάγκη προσθήκης επιπλέον διευκρίνισης ως προς την εκχώρηση της δημόσιαςχρηματοδότησης και της χρήσης του ESCROW ACCOUNT
– Ανάγκη διευκρίνισης ως προς τους όρους έκδοσης της εγγυητικής επιστολής προκαταβολής
– Ανάγκη ενσωμάτωσης της διαδικασίας είσπραξης επιχορήγησης μέσω Ανοιχτού Καταπιστευτικού (Δεσμευμένου) Λογαριασμού (Escrow Account),
– Ανάγκη επιπλέον διευκρινίσεων για τη δυνατότητα χρήσης ESCROW ACCOUNT στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
– Ανάγκη επιπλέον διευκρίνισης ως προς τα απαιτούμενα παραστατικά για την προμήθεια εξοπλισμού από το εξωτερικό στα Παραρτήματα ΙΙΙ-ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ και VI-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
– Ανάγκη διευκρινίσεων στη δαπάνη χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού,

Αύξηση προϋπολογισμού - Έκτη (6η) τροποποίηση, Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

με δεδομένο ότι οι εν λόγω αλλαγές δεν επιφέρουν αλλοίωση στις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής και επιλογής των επιχειρηματικών σχεδίων.

Δείτε εδώ τη σχετική Απόφαση

In this article