Νέες Αποφάσεις ένταξης – Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

4299

Ανακοινώθηκαν νέες Αποφάσεις ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» με Κωδικό ΟΠΣ 2633 από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Αττικής, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης και Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, σύμφωνα με την 4η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων που είχε ανακοινωθεί στις 19/12/2018.

Αποφάσεις ένταξης – Περιεχόμενο

Αναλυτικά ανά Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:

Απoφάσεις ένταξης, Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Τουρισμός, Ενοικιαζόμενα Δωμάτια - Διαμερίσματα, Θαλάσσιος Τουρισμός, Ξενοδοχεία, Ξενώνες, Camping, Ταξιδιωτικά γραφεία, Εταιρείες ενοικίασης οχημάτων, Εταιρείες ενοικίασης σκαφών, Watersports, Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτικής Ελλάδας»

Η Απόφαση ένταξης αφορά στην ένταξη 75 έργων/πράξεων συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 11.869.353,18€.

Δείτε το αναλυτικό κείμενο της Απόφασης και τους συνημμένους Πίνακες εδώ.

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτης»

Η Απόφαση ένταξης αφορά στην ένταξη 35 έργων/πράξεων συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 5.890.034,19€.

Δείτε το αναλυτικό κείμενο της Απόφασης και τους συνημμένους Πίνακες εδώ.

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρικής Μακεδονίας»

Η Απόφαση ένταξης αφορά στην ένταξη 152 έργων/πράξεων συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 23.930.171,47€.

Δείτε το αναλυτικό κείμενο της Απόφασης και τους συνημμένους Πίνακες εδώ.

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοποννήσου»

Η Απόφαση ένταξης αφορά στην ένταξη 49 έργων/πράξεων συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 8.332.272,22€.

Δείτε το αναλυτικό κείμενο της Απόφασης και τους συνημμένους Πίνακες εδώ.

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας»

Η Απόφαση ένταξης αφορά στην ένταξη 73 έργων/πράξεων συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 11.848.724,02€.

Δείτε το αναλυτικό κείμενο της Απόφασης και τους συνημμένους Πίνακες εδώ.

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεάς Ελλάδας»

Η Απόφαση ένταξης αφορά στην ένταξη 13 έργων/πράξεων συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 2.186.782,12€.

Δείτε το αναλυτικό κείμενο της Απόφασης και τους συνημμένους Πίνακες εδώ.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

Η Απόφαση ένταξης αφορά στην ένταξη 76 έργων/πράξεων συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 11.818.047,66€.

Δείτε το αναλυτικό κείμενο της Απόφασης και τους συνημμένους Πίνακες εδώ.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο»

Η Απόφαση ένταξης αφορά στην ένταξη 73 έργων/πράξεων συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 11.820.457,09€.

Δείτε το αναλυτικό κείμενο της Απόφασης και τους συνημμένους Πίνακες εδώ.

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιονίων Νήσων 2014-2020»

Η Απόφαση ένταξης αφορά στην ένταξη 21 έργων/πράξεων συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 3.481.522,33€.

Δείτε το αναλυτικό κείμενο της Απόφασης και τους συνημμένους Πίνακες εδώ.

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020»

Η Απόφαση ένταξης αφορά στην ένταξη 63 έργων/πράξεων συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 9.499.974,86€.

Δείτε το αναλυτικό κείμενο της Απόφασης και τους συνημμένους Πίνακες εδώ.

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης»

Η Απόφαση ένταξης αφορά στην ένταξη 111 έργων/πράξεων συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 17.921.670,18€.

Δείτε το αναλυτικό κείμενο της Απόφασης και τους συνημμένους Πίνακες εδώ.

Οι ειδικοί όροι που απορρέουν από το καθεστώς ενίσχυσης καθώς και οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από τους Κανονισμούς των ΕΔΕΤ δεσμεύουν κάθε δικαιούχο και περιγράφονται από την Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης, όπως ισχύει.

Οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ένστασης κατά της εν λόγω απόφασης, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, προς την ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ/τον ΕΦΕΠΑΕ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της κοινοποίησης στον δικαιούχο της έκδοσης της απόφασης βαθμολογίας/ένταξης/απόρριψης του.

Ο ΕΦΕΠΑΕ θα ενημερώσει ηλεκτρονικά τον κάθε δικαιούχο ξεχωριστά για την ένταξή του και ειδικότερα για το Τεχνικό Παράρτημα του, στο οποίο περιλαμβάνεται σαφής και αναλυτική περιγραφή του προς εκτέλεση έργου, το χρονοδιάγραμμα, ο συνολικός προϋπολογισμός του, οι πηγές και το ποσοστό χρηματοδότησης αυτού.

Οι Αποφάσεις έρχονται μια εβδομάδα μετά την Τέταρτη (4η) Tροποποίηση της Πρόσκλησης που αφορούσε στην Αύξηση προϋπολογισμού της Δράσης από 120 εκατ. ευρώ σε 340 εκατ. ευρώ, με ποσό 100 εκατ. ευρώ από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα και λίγες μέρες μετά την 1η Απόφαση ένταξης συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 119.456.457,51€.

Μένει λοιπόν να δούμε πότε αναμένεται να βγει Απόφαση ένταξης και για τον υπόλοιπο εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Δράσης.

 

In this article