Βαθμολογικός Πίνακας Κατάταξης και Απορρίψεις Επενδυτικών Σχεδίων της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

4699

Ανακοινώθηκε Βαθμολογικός Πίνακας Κατάταξης και Απορρίψεις των Επενδυτικών Σχεδίων, με τη συνολική βαθμολογική κατάταξη των προκριθέντων σε αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων, στη Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020».

Βαθμολογικός Πίνακας Κατάταξης και Απορρίψεις – Περιεχόμενο

 

Βαθμολογικός Πίνακας Κατάταξης και Απορρίψεις, ΕΠΑνΕΚ,, Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Τουρισμός, Ενοικιαζόμενα Δωμάτια - Διαμερίσματα, Θαλάσσιος Τουρισμός, Ξενοδοχεία, Ξενώνες, Camping, Ταξιδιωτικά γραφεία, Εταιρείες ενοικίασης οχημάτων, Εταιρείες ενοικίασης σκαφών, Watersports, Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες

H Απόφαση που δημοσιεύτηκε για τη Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020», περιλαμβάνει:

  1. Την έγκριση του Πρακτικού 22/10.1.2019 της Κύριας Επιτροπής Αξιολόγησης.
  2. Τη συνολική βαθμολογική κατάταξη, των 5.962 προκριθέντων σε αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Απόφασης.
  3. Την μη πρόκριση για ένταξη 3.398 επενδυτικών σχεδίων, που υποβλήθηκαν, με συνολική αιτούμενη δημόσια δαπάνη 513.340.407,05€, ανά ομάδα περιφέρειας, λόγω εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Απόφασης.
  4. Tην απόρριψη 1.355 επενδυτικών σχεδίων, με το/ους σχετικό/ούς λόγο/ους απόρριψης, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Απόφασης.

Οι υποψήφιοι, των οποίων οι αιτήσεις χρηματοδότησης απορρίπτονται με την παρούσα απόφαση, έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ένστασης κατά αυτής. Υποβάλλεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της κοινοποίησης στον δικαιούχο της έκδοσης της παρούσας απόφασης σύμφωνα με το κεφάλαιο 9.4 της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο ΕΦΕΠΑΕ θα ενημερώσει ηλεκτρονικά, ξεχωριστά τον κάθε υποψήφιο του οποίου η αίτηση χρηματοδότησης έχει απορριφθεί. Η ενημέρωση θα έχει σαφή και αναλυτική αναφορά στους λόγους απόρριψής του.

Η παρούσα Απόφαση θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα δημοσιευτεί στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ http://www.antagonistikotita.gr, του ΕΣΠΑ www.espa.gr, του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr και του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης www.mindev.gov.gr.

Δείτε εδώ την σχετική Απόφαση

 

In this article