Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών»

2218

Ανακοινώθηκε η 1η Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο Πλαίσιο της Πρόσκλησης της Δράσης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών».

Η Δράση έχει προκηρυχθεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠΑνΕΚ 2014 – 2020.

1η Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων

Απόφαση Ένταξης – Περιεχόμενο

Αφορά στην ένταξη Πράξεων συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 6.105.689,28€ και την κατανομή της Δημόσιας Δαπάνης ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και Άξονα Προτεραιότητας.

Οι ειδικοί όροι που απορρέουν από το καθεστώς ενίσχυσης καθώς και οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από τους Κανονισμούς των ΕΔΕΤ δεσμεύουν κάθε δικαιούχο και περιγράφονται από την Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης, όπως ισχύει.

Οι δικαιούχοι έχουν δυνατότητα υποβολής ένστασης κατά της απόφασης εντός προθεσμίας 20 ημερολογιακών ημερών από την επομένη της έκδοσής της.

Δείτε εδώ τη σχετική Απόφαση

 

 

 

In this article