Αποφασίστηκε η αύξηση του προϋπολογισμού του 1ου κύκλου της Δράσης από 78 εκατ. ευρώ σε 110 εκατ. ευρώ

806

Αποφασίστηκε η αύξηση του προϋπολογισμού του 1ου κύκλου της Δράσης από 78 εκατ. ευρώ σε 110 εκατ. ευρώ και συνεπώς η τροποποίηση του σημείου 2 της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις με Α.Π. 1772/445/Α2/08.04.2016 και 2452/641/Α2/13.05.2016 όμοιες αποφάσεις.

Επίσης ανακοινώθηκε η Έκτη (6η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

αύξηση του προϋπολογισμού

Λόγοι τροποποίησης

Ανάγκη επιτάχυνσης της διαδικασίας αξιολόγησης,

  • με δεδομένο ότι οι εν λόγω αλλαγές δεν επιφέρουν αλλοίωση στις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής και επιλογής των επιχειρηματικών σχεδίων

Απόφαση 6ης τροποποίησης

In this article