Δέκατη έβδομη τροποποίηση της Δράσης «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»

1043

Δημοσιεύθηκε η δέκατη έβδομη (17η) τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επιχειρηματικών Σχεδίων στην Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων κατά 3 μήνες. Δηλαδή από 42 μήνες και 132 ημέρες που ίσχυε σε 45 μήνες και 132 ημέρες. Σημειώνεται ότι η παράταση δεν χορηγείται σε ενταγμένα επενδυτικά σχέδια για τα οποία η απόφαση ένταξης τους έχει εκδοθεί έως και την 29/11/2017. Κι αυτό γιατί θεωρείται ότι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτών των επενδυτικών σχεδίων έχει ήδη ολοκληρωθεί.

Παράλληλα καταργείται το σημείο της Αναλυτικής Πρόσκλησης που αφορά στην προσκόμιση εκ μέρους των δικαιούχων του δικαιολογητικού που συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΧ με α/α 8. Αυτό αφορά στην προσκόμιση αντιγράφου ταυτότητας (φωτοτυπία) νεοπροσλαμβανομένου.

ΜμΕ

Στόχος της Δράσης

Το πρόγραμμα στοχεύει στην βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών ή στη δημιουργία νέων προϊόντων/υπηρεσιών τα οποία θα καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς. Επίσης, τα επενδυτικά σχέδια δύνανται να στοχεύουν στην μείωση του κόστους. Ή στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των λειτουργικών και παραγωγικών διαδικασιών.

Προϋπολογισμός της Δράσης

Ο προϋπολογισμός της δημοσίας δαπάνης της Δράσης ανέρχεται σε 310 εκατ. ευρώ.

Μπορούν να συμμετέχουν

Υφιστάμενες & νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις.

1.α. Υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και τηρούν βιβλία Β΄ και Γ’ κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31.12.2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις ή

β. Νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31.12.2015.

Επιδοτούνται για επενδυτικά σχέδια από 15.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ με την προϋπόθεση να μην υπερβαίνει τον συνολικό κύκλο εργασιών του 2015.

Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμών δαπανών. Προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού. 

  1. Διαθέτουν μέχρι 31/12/2015 δραστηριότητα σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ (ΠαράρτημαVI) και διαθέτουν κατά την έγκριση  του επενδυτικού σχεδίου τον ΚΑΔ που αφορά στο επενδυτικό σχέδιο, εφόσον αυτός είναι διαφορετικός από τον/ους ΚΑΔ, στους οποίους ήδη δραστηριοποιείται η επιχείρηση

Επιδοτοτήσεις

  • Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, Μηχανήματα – Εξοπλισμός
  • Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος & εξοικονόμησης ενέργειας & ύδατος
  • Ανάπτυξη & Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης
  • Ενέργειες για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο ή για την απόκτηση και χρήση πατεντών και για τη μεταφορά τεχνογνωσίας
  • Τεχνολογική αναβάθμιση μέσω αύξησης της χρήσης ΤΠΕ
  • Προβολή – προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους
  • Δαπάνες τεχνικής υποστήριξης για τη σύναψη συμβάσεων συνεργασίας με οίκους του εξωτερικού ή Κοινών Επιχειρήσεων Joint-Ventures, που αφορούν νέες αγορές ή νέα προϊόντα / υπηρεσίες
  • Πιστοποίηση & τυποποίηση τελικών προϊόντων/υπηρεσιών σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα (π.χ CE)
  • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενου ή/και νέου προσωπικού)

Δείτε την 17η τροποποίηση της Πρόσκλησης εδώ.

Κλείστε ένα τηλεφωνικό ραντεβού μαζί μας

In this article