Έκτη τροποποίηση της Πρόσκλησης στη Δράση «Ψηφιακό Άλμα»

649

Δημοσιεύθηκε η έκτη (6η) τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Ψηφιακό Άλμα» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων από τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες, όπως ίσχυε, στους τριάντα (30) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης των δικαιούχων στη Δράση. Στην Απόφαση περιλαμβάνονται και αλλαγές σχετικά με την τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.

Αλλαγές

Κεφάλαιο 6.3. Προϋπολογισμός Έργων – Διάρκεια Υλοποίησης

Το σημείο:

Ψηφιακό Άλμα

Χρονοδιάγραμμα δράσης «Ψηφιακό Άλμα»

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Αντικαθίσταται ως εξής:

Χρονοδιάγραμμα δράσης «Ψηφιακό Άλμα»

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα (30) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Κεφάλαιο 11.1. Τροποποιήσεις Φυσικού Και Οικονομικού Αντικειμένου-Στοιχείων Εγκριτικής Απόφασης

Διαγράφεται το σημείο:

Ο Δικαιούχος έχει δικαίωμα υποβολής Αιτήματος τροποποίησης του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου έως και τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες πριν την τυπική ημερομηνία λήξης του έργου. Το αίτημα θα πρέπει να υποβληθεί σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή εμπρόθεσμα.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στην Απόφαση με Α.Π. 3167/530/Α2/Α2/04.06.2018 Απόφασης με θέμα: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Ψηφιακό Άλμα» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» – Κωδικός Πρόσκλησης 017 ΚΕ ΕΠΑνΕΚ – ΟΠΣ 2926 (ΑΔΑ:ΩΙΕΖ465ΧΙ8-ΚΨΔ), όπως τροποποιήθηκε με τις Αποφάσεις με Α.Π. 4455/Β4/475/19.07.2018 (ΑΔΑ: Ψ8ΔΞ465ΧΙ8-355) (Ορθή Επανάληψη στις Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1/6 Σελίδα 6 από 6 23.07.2018) 1η τροποποίηση πρόσκλησης, με Α.Π. 5948/Β4/628/27.09.2018 (ΑΔΑ: Ψ1ΑΥ465ΧΙ8- 2ΣΥ) 2η τροποποίηση πρόσκλησης, με Α.Π. 1174/Α2/164/27.02.2019 Απόφαση (ΑΔΑ: ΨΡΚΝ465ΧΙΦΙΞ) 3η τροποποίηση πρόσκλησης, με Α.Π. 946/Β4/30/18.02.2020 (ΑΔΑ: 9Ξ4446ΜΤΛΡ-ΓΞΤ) 4η τροποποίηση πρόσκλησης και Α.Π. 881/Β4/110/09.02.2021 (ΑΔΑ: ΨΓΠΙ46ΜΤΛΡ-ΦΛΛ) 5η τροποποίηση πρόσκλησης.

Προϋπολογισμός Δράσης

51.600.000 ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας. Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Δείτε την έκτη τροποποίηση της Πρόσκλησης εδώ.

Κλείστε ένα τηλεφωνικό ραντεβού μαζί μας

In this article