Έναρξη υποβολών στον 2ο κύκλο του Καθεστώτος Γενικής Επιχειρηματικότητας του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

3113

Έναρξη υποβολών

Έναρξη υποβολών στον 2o κύκλο του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016. Συγκεκριμένα δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ [4445Β’/2017] η 2η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 και από τις 15 Δεκεμβρίου 2017 έχει ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στον Αναπτυξιακό Νόμο, στο πλαίσιο του 2ου κύκλου του καθεστώτος.

Αναμένεται άμεσα η ενεργοποίηση των υπόλοιπων καθεστώτων, «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ», «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» και «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους».

Έναρξη υποβολών στον 2o κύκλο του Αναπτυξιακού Νόμου, Επιδότηση για φωτοβολταϊκά, ΕΣΠΑ Ξενοδοχεία

Ειδικά για τα επενδυτικά σχέδια του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής όπως αυτά καθορίζονται στην κοινή υπουργική απόφαση 129229/24-11-2017 (Β’4122) η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων είναι η Τετάρτη 10-1-2018.

Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι σε σχέση με τον 1ο κύκλο υποβολών συγχωνεύονται οι δύο φάσεις υποβολής αιτήσεων υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων. Συγκεκριμένα, η υποβολή της αίτησης υπαγωγής και η υποβολή του οικείου ηλεκτρονικού φακέλου τεκμηρίωσης θα πραγματοποιούνται σε ένα και μόνο στάδιο (αίτηση και οικείος φάκελος τεκμηρίωσης).

Ο 2ος κύκλος υποβολών κινείται στα ίδια πλαίσια με τον 1ο Κύκλο, από τον οποίο έχουν αντληθεί αξιόλογα συμπεράσματα. Σημαντική διαφοροποίηση έναντι του 1ου κύκλου είναι ότι πλέον η αίτηση γίνεται σε μία φάση, όπου υποβάλλεται το σύνολο των στοιχείων.

Σημαντικά πλεονεκτήματα του Αναπτυξιακού Νόμου είναι επίσης η δυνατότητα υποβολής αίτησης σε τακτά χρονικά διαστήματα εντός του έτους καθώς και η ένταξη πολλών διαφορετικών κλάδων και δραστηριοτήτων υπό την αιγίδα του.

Ποιούς αφορά

-Ατομική επιχείρηση
-Εμπορική εταιρία
-Συνεταιρισμός
-Κοιν.Σ.Επ, Α.Σ, Ο.Π, ΑΕΣ
-Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρίες
-Κοινοπραξίες με προϋπόθεση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ
-Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους

Υπάγονται επενδυτικά σχέδια όλων των τομέων της οικονομίας με την επιφύλαξη των παραγράφων του άρθρου 7 της προκήρυξης.

Είδη ενισχύσεων

-Φορολογική απαλλαγή
-Επιχορήγηση
-Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
-Επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης

Αναλυτικά στοιχεία για την υποβολή αίτησης στον Αναπτυξιακό Νόμο μπορείτε να δείτε εδώ

 

 

In this article