Ένατη (9η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στην Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»

2682

Ανακοινώθηκε η ένατη (9η) τροποποίηση και αύξηση του προϋπολογισμού της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στην Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Λόγοι τροποποίησης

Η τροποποίηση αυτή οφείλεται στην απόφαση αύξησης του προϋπολογισμού της Δράσης. Η εν λόγω αλλαγή δεν επιφέρει αλλοίωση στις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής και επιλογής των επιχειρηματικών σχεδίων.

9η τροποποίηση και αύξηση του προϋπολογισμού της Δράσης «Αναβάθμιση υφιστάμενων ΠΜΜΕ», Επιδότηση ΕΣΠΑ για χονδρικό εμπόριο, Επιδότηση για e-shop

Συγκεκριμένα, ο προϋπολογισμός της δημοσίας δαπάνης της Δράσης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» μετά την τροποποίηση ανέρχεται σε 310 εκατ. €.

Ο προϋπολογισμός της δημοσίας δαπάνης κατανέμεται στις Περιφέρειες της χώρας ως εξής:

  • Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα: 134.000.000€
  • Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη: 38.400.000€
  • Αττική: 119.087.000€
  • Στερεά Ελλάδα: 12.313.000€
  • Νότιο Αιγαίο: 6.200.000€

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στην με Α.Π. 669/149/Α2/11.02.2016 (α/α ΟΠΣ 1390 και κωδικό ΚΕ04) Απόφαση με θέμα: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές», ΕΣΠΑ 2014–2020 (ΑΔΑ:ΩΘΥ24653Ο7-Κ42), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αναπόσπαστο τμήμα της Απόφασης είναι η συνημμένη Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης και τα Παραρτήματα αυτής, όπου έχουν ενσωματωθεί όλες οι τροποποιήσεις και συμπληρώσεις.

Δείτε εδώ τη σχετική Απόφαση

 

 

 

In this article