Ενίσχυση για τον εκσυγχρονισμό – αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

4359

Δημοσιεύτηκε στις 22/01/2020 Πρόσκληση υποβολής επενδυτικών σχεδίων με τίτλο «Ενίσχυση για τον εκσυγχρονισμό-αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (Δράση 3δ.5-6.1)» στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014-2020.

Νέα Δράση ενίσχυσης – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη»

 

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για επενδυτικά σχέδια ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και κατ’ επέκταση να βελτιωθεί η θέση τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά με ελάχιστο επιχορηγούμενο Π/Υ 60.000 € και μέγιστο επιχορηγούμενο Π/Υ 800.000 €.

Μέσω της Δράσης ενισχύονται κατά προτεραιότητα επενδυτικά σχέδια σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής «Έξυπνης Εξειδίκευσης» (Περιφερειακής RIS3), ήτοι:

 • στον αγροδιατροφικό τομέα,
 • στον τομέα Τουρισμού – Πολιτισμού,
 • στον τομέα Υλικών (πλαστικών-ελαστικών, μη μεταλλικών ορυκτών) και Καινοτόμων Υλικών,
 • στον τομέα Χημικών, Φαρμάκων και Υγείας,
 • στον τομέα περιβάλλοντος, ενέργειας και υβριδικών τεχνολογιών,
 • στον τομέα ηλεκτρονικού / ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
 • στον τομέα τεχνολογιών πληροφορικής & επικοινωνίας (ΤΠΕ).

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής

 

Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης χρηματοδοτείται αποκλειστικά η αρχική επένδυση υφιστάμενης επιχείρησης. Ειδικότερα, το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να αφορά:

 • την επένδυση σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού σε σχέση με τη δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης ή
 • την επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης, ή
 • τη διαφοροποίηση της παραγωγής μιας επιχειρηματικής εγκατάστασης σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτή ή
 • τη θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης.

 

Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης «Ενίσχυση για τον εκσυγχρονισμό-αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (Δράση 3δ.5-6.1)» ανέρχεται στο ποσό των 10.000.000 €.

Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης χρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014-2020.

Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων δε θα μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες.

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται το διάστημα από 18/02/2020 έως και την καταληκτική ημερομηνία 27/05/2020 ώρα 14:00.

 

Για περισσότερες πληροφορίες για τη νέα Δράση πατήστε εδώ.

Εφόσον σας ενδιαφέρει και καλύπτετε τις προϋποθέσεις συμμετοχής, επιλέξτε εσείς τη μέρα και ώρα που θέλετε να επικοινωνήσουμε μαζί σας, στο ακόλουθο link:

Αίτημα τηλεφωνικής επικοινωνίας

Εναλλακτικά επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 2111823461 ή στείλτε μας mail στο info@espa.io.

In this article