5η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ»

2504

Ανακοινώθηκε η 5η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό» με θέμα την  ένταξη  επιπλέον εκατόν εβδομήντα δύο (172) επιχειρηματικών σχεδίων/πράξεων.

ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ – 5η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων – Περιεχόμενο

 

ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ, Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό, 5η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων

Η 5η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης περιλαμβάνει την ένταξη  επιπλέον εκατόν εβδομήντα δύο (172) επιχειρηματικών σχεδίων/πράξεων, προϋπολογισμού 7.881.894,38€. Τα έργα υποβλήθηκαν στη Δράση «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό» με Κωδικό ΟΠΣ 013KE. (Α/Α 2624) στους Άξονες Προτεραιότητας 01 «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες» και 01Σ «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)», της Επενδυτικής Προτεραιότητας «Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας» (3d).

Η συνολική δημόσια δαπάνη των πράξεων που έχουν εγκριθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 24.631.049,23 €. 

Τα στοιχεία των Πράξεων που εντάσσονται / τροποποιούνται ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα / Άξονα Προτεραιότητας / Κατηγορία Περιφερειών περιλαμβάνονται στο Παράρτημα.

Οι ειδικοί όροι που απορρέουν από το καθεστώς ενίσχυσης καθώς και οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από τους Κανονισμούς των ΕΔΕΤ δεσμεύουν κάθε δικαιούχο. Περιγράφονται από την Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης, όπως ισχύει.

Οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ένστασης κατά της εν λόγω απόφασης. Υποβάλλεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της έκδοσής της.

Ο ΕΦΕΠΑΕ θα ενημερώσει ηλεκτρονικά τον κάθε δικαιούχο ξεχωριστά για την ένταξή του και ειδικότερα για το Τεχνικό Παράρτημά του. Σε αυτό περιλαμβάνεται σαφής και αναλυτική περιγραφή του προς εκτέλεση έργου, το χρονοδιάγραμμα, ο συνολικός προϋπολογισμός του, οι πηγές και το ποσοστό χρηματοδότησης αυτού.

Δείτε την Τροποποίηση της Απόφασης εδώ.

 

 

In this article