Έβδομη τροποποίηση της Δράσης «Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για Προμήθεια Πρώτων Υλών – ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ»

866

Δημοσιεύθηκε η έβδομη (7η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης «Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για Προμήθεια Πρώτων Υλών – ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» του ΕΠΑΝΕΚ, σχετικά με την ένταξη χιλίων διακοσίων σαράντα μίας (1.241) αιτήσεων χρηματοδότησης.

Δαπάνες

Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 11.251.855,72 ευρώ. Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

επισιτιστικό κλάδο

Ειδικότερα, οι χίλιες διακόσιες τριάντα τέσσερεις (1.234) αιτήσεις χρηματοδότησης αφορούν Μικρομεσαίες επιχειρήσεις εστίασης, δημόσιας δαπάνης 10.749.714,72 ευρώ. Οι επτά (7) αιτήσεις χρηματοδότησης αφορούν Μεγάλες επιχειρήσεις εστίασης με δημόσια δαπάνη 502.141,00 ευρώ.

Τα συνολικά ενταγμένα έργα στη Δράση ανέρχονται σε 17.198. Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 166.132.801,94 ευρώ.

Στην παρούσα Απόφαση περιλαμβάνεται και η τροποποίηση δέκα οκτώ (18) αιτήσεων χρηματοδότησης, οι οποίες είχαν ενταχθεί στο πλαίσιο της 6ης τροποποίησης, για την ορθή αποτύπωση της δημόσιας δαπάνης αυτών μειούμενη κατά 43.848,05 ευρώ.

Οι Λήπτες της ενίσχυσης υποχρεούνται να τηρούν τους ειδικούς όρους που απορρέουν από το καθεστώς ενίσχυσης. Επίσης πρέπει να τηρούν τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τους Κανονισμούς των ΕΔΕΤ και περιγράφονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ενστάσεις

Οι Λήπτες της ενίσχυσης δύνανται να υποβάλουν διοικητική ένσταση αποκλειστικά μέσω του ΠΣΚΕ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη του αυτοματοποιημένου μηνύματος, μέσω ΠΣΚΕ, προς τη δηλωμένη ηλεκτρονική ταχυδρομική διεύθυνση, σύμφωνα με το Κεφάλαιο 11 «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ» της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης.

Νέες αιτήσεις

Οι υποψήφιοι των οποίων οι αιτήσεις χρηματοδότησης απορρίπτονται, δύνανται εναλλακτικά είτε να υποβάλλουν νέα αίτηση χρηματοδότησης μέχρι και τις 30/09/2021 και ώρα 15:00 ή να υποβάλλουν ένσταση εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη του αυτοματοποιημένου, μέσω ΠΣΚΕ, μηνύματος προς τη δηλωμένη ηλεκτρονική ταχυδρομική διεύθυνση αλληλογραφίας.

Ηλεκτρονική Υποβολή

Η Αίτηση Χρηματοδότησης θα υποβληθεί ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ.

Δείτε την 7η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης εδώ.

Δείτε την αρχική Πρόσκληση της Δράσης εδώ.

In this article