Νεοφυής επιχειρηματικότητα – Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων

3134

Ανακοινώθηκε η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Νεοφυής επιχειρηματικότητα».

 

Νεοφυής επιχειρηματικότητα - Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

 

Νεοφυής επιχειρηματικότητα – Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξεων – Λόγοι

 

Η Απόφαση Ένταξης Πράξεων τροποποιείται λόγω ένταξης επιπλέον 117 πράξεων της πρόσκλησης.

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε 42.350.556,05€.

Στην Απόφαση που δημοσιεύτηκε περιλαμβάνεται η κατανομή της Δημόσιας Δαπάνης ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και Άξονα Προτεραιότητας.

Οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ένστασης κατά της εν λόγω απόφασης, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της έκδοσής της.

Ο ΕΦΕΠΑΕ να ενημερώσει ηλεκτρονικά τον κάθε δικαιούχο ξεχωριστά για την ένταξή του και ειδικότερα για το Τεχνικό Παράρτημά του, στο οποίο περιλαμβάνεται σαφής και αναλυτική περιγραφή του προς εκτέλεση έργου, το χρονοδιάγραμμα, ο συνολικός προϋπολογισμός του, οι πηγές και το ποσοστό χρηματοδότησης αυτού.

Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ

 

 

 

In this article