Νεοφϋής Επιχειρηματικότητα

2892

Το πρόγραμμα «Νεοφϋής Επιχειρηματικότητα»

Νεοφϋής Επιχειρηματικότητα – Το πρόγραμμα αφορά στην ίδρυση νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων από ανέργους και από ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα που δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.

Στοχεύει στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια και στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία βιώσιμων νέων θέσεων απασχόλησης.

Ποιόν αφορά

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν:

 • Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης.
 • Ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και δεν λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Δεν είναι επιλέξιμοι οι ατομικοί επιχειρηματίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα

Προϋπολογισμός προγράμματος

Ο προϋπολογισμός της δημοσίας δαπάνης ανέρχεται σε 120 εκατ. Ευρώ και θα κατανεμηθεί σε δύο κύκλους (1ος κύκλος Α’ εξάμηνο 2016: 60% και 2ος κύκλος: Β’ εξάμηνο 2016: 40%).

Η παρούσα δράση του α’ κύκλου χρηματοδοτείται με ποσό 72 εκατ. Ευρώ και κατανέμεται στις περιφέρειες ως εξής:

 • Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα: 43.440.000€
 • Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη: 12.780.000€
 • Αττική: 11.040.000 €
 • Στερεά Ελλάδα: 2.760.000 €
 • Νότιο Αιγαίο: 1.980.000 €

Ύψος επιδότησης

Από 15.000 ευρώ έως και 60.000 ευρώ

Επιδοτούνται για

Τη σύσταση επιχείρησης στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας:

 • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
 • Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
 • Υλικά / Κατασκευές
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Ενέργεια
 •  Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
 • Υγεία-Φάρμακα.

Δαπάνες που επιδοτούνται

 • Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης)–> 60%
 • Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, λογιστική υποστήριξη) –> 8%
 • Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις –> 15%
 • Αποσβέσεις παγίων / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού –>30%
 • Αγορά / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού / Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου –> 40% (με χρήση ρήτρας ευελιξίας)
 •  Προμήθεια αναλωσίμων –>15%
 • Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία / εταίρων) –>30%
 • Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις –>24.000€
 • Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης για αναγνωρισμένο τίτλο βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας –>20%

Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες μόνο εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 17.03.2016 ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Η χρηματοδότηση καλύπτει το 100% των επιλέξιμων δαπανών.

Σημαντικές ημερομηνίες

Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι στις 17.03.2016 και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 27.04.2016.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή

Απαιτείται μεταξύ άλλων

 • Έντυπο υποβολής με υπογραφή από το Νόμιμο Εκπρόσωπο της επιχείρησης
 • Δελτίο ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή βεβαίωση
 • Φωτοαντίγραφο ταυτότητας
 • Αντίγραφο του εντύπου Ε1 του 2015
 • Βεβαίωση έναρξης καθώς και όλες τις τυχόν μεταβολές εργασιών από αρμόδια ΔΟΥ
 • Δικαιολογητικά νόμιμης υπόστασης
In this article