Ανακοίνωση για όγδοη (8η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στην Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»

2053

Ανακοινώθηκε η όγδοη (8η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στην Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Λόγοι τροποποίησης

• Απόφαση αύξησης του προϋπολογισμού της Δράσης σε 310 εκατ. €. Ο προϋπολογισμός θα κατανεμηθεί σε δύο (2) κύκλους (1ος κύκλος: 230 εκατ. € και 2ος κύκλος 80 εκατ. €),
• Μη αναγκαιότητα υποβολής προσφορών τόσο κατά το στάδιο της αξιολόγησης όσο καικατά το στάδιο υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος,

με δεδομένο ότι οι εν λόγω αλλαγές δεν επιφέρουν αλλοίωση στις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής και επιλογής των επιχειρηματικών σχεδίων.

Δείτε την όγδοη (8η) τροποποίηση εδώ

In this article