Οι 16 πιο συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις για το ΕΤΕΑΝ

1984

Οι πιο συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις για το ΕΤΕΑΝ και την δυνατότητα εγγύησης

1. Σε ποια υπηρεσία πρέπει να απευθυνθώ και με ποια διαδικασία για την έκδοση εγγυητικής επιστολής με την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ;

Απάντηση: Η επιχείρηση απευθύνεται σε τράπεζα που έχει συμβληθεί με την ΕΤΕΑΝ ΑΕ και για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Εφόσον συμφωνηθούν με την τράπεζα οι όροι συνεργασίας για την έκδοση Εγγυητικών επιστολών η τράπεζα υποβάλλει το αίτημα στην ΕΤΕΑΝ ΑΕ. Η εγγυητική επιστολή εκδίδεται κατόπιν αξιολόγησης από την συνεργαζόμενη στο πρόγραμμα τράπεζα, στην οποία θα γίνει και η υποβολή της αίτησης για τη λήψη εγγύησης από την ΕΤΕΑΝ ΑΕ.

2. Ποιο είναι το ποσοστό εγγύησης της ΕΤΕΑΝ ΑΕ;

Απάντηση: To ποσοστό εγγύησης ανέρχεται σε 50% από την ΕΤΕΑΝ ΑΕ.

3. Μπορώ να πάρω μέσω του προγράμματος εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε διαγωνισμό ή καλής εκτελέσεως;

Απάντηση: Ναι, Επιλέξιμες είναι οι εγγυητικές επιστολές, που η εγγυητική υποχρέωση της Τράπεζας καταβάλλεται σε ευρώ

  • Εγγυητικές επιστολές συμμετοχής σε διαγωνισμούς.
  • Εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης σύμβασης
  • Εγγυητικές επιστολές προκαταβολής, παρακρατήσεων, καλής πληρωμής

Επιλέξιμες είναι οι εγγυητικές επιστολές λήψης προκαταβολών κρατικών ενισχύσεων υπέρ των επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί σε προγράμματα κρατικών ενισχύσεων και οι οποίες εγγυητικές επιστολές απευθύνονται στους κρατικούς φορείς διαχείρισης και υλοποίησης των προγραμμάτων ενίσχυσης.

Μη επιλέξιμες μορφές Εγγυητικών Επιστολών : Η ΕΤΕΑΝ ΑΕ δεν εγγυάται την έκδοση εγγυητικής επιστολής, η οποία θα χρησιμοποιηθεί ως εξασφάλιση για την χορήγηση δανείου (ή άλλης μορφής χρηματοδοτικού εργαλείου). Η ΕΤΕΑΝ ΑΕ δεν εγγυάται την έκδοση εγγυητικής επιστολής, η οποία θα αντικαταστήσει υφιστάμενη σε ισχύ εγγυητική επιστολή στην ίδια Τράπεζα.

Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση της εγγυημένης εγγυητικής επιστολής και θα πρέπει να απεικονίζεται στο κείμενο της εγγυητικής επιστολής. Δεν επιτρέπεται η παροχή εγγύησης σε εγγυητική επιστολή που απευθύνεται στο Ελληνικό Δημόσιο ή σε φορείς του κατά την έννοια του άρθρου 1 του νόμου 3429/2005, εξαιρουμένων των εγγυητικών επιστολών λήψης προκαταβολών κρατικών ενισχύσεων υπέρ των επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί σε προγράμματα κρατικών ενισχύσεων και οι οποίες εγγυητικές επιστολές απευθύνονται στους κρατικούς φορείς διαχείρισης και υλοποίησης των προγραμμάτων ενίσχυσης.

4. Υπό ποιες προϋποθέσεις μια επιχείρηση που δεν είναι ανεξάρτητη, δεν είναι και επιλέξιμη;

Απάντηση: Μη επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις που δεν είναι ανεξάρτητες υπό την σωρευτική προϋπόθεση ότι από τον συνυπολογισμό των στοιχείων των συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων η εξεταζόμενη επιχείρηση υπερβαίνει τα ανώτατα όρια που προβλέπει η Σύσταση της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΕΚ 361/2003 για τις ΜΜΕ επιχειρήσεις και εν τέλει χάνει την ιδιότητά της ως ΜΜΕ.

5. Πώς ορίζεται από απόψεως μεγέθους η τυπική επιχείρηση που έχει δικαίωμα υπαγωγής στο πρόγραμμα;

Απάντηση: Η τυπική επιχειρηματική μονάδα που έχει δικαίωμα υποβολής αιτήσεως είναι μία επιχείρηση οποιασδήποτε εταιρικής μορφής, η οποία παρουσιάζει τα κατωτέρω χαρακτηριστικά, τα οποία πρέπει να ισχύουν ταυτοχρόνως κατά τη στιγμή της αιτήσεως και για το αμέσως προηγούμενο έτος λειτουργίας της επιχειρήσεως ( εφόσον δεν πρόκειται για καινούρια ή νεοϊδρυόμενη):

  • Λιγότερους από 250 εργαζόμενους.
  • Κύκλο εργασιών μικρότερο των Ευρώ 50 εκατ. ή ενεργητικό ( συνολικά περιουσιακά στοιχεία προς εκμετάλλευση) λιγότερα από Ευρώ 43 εκατ.
  • Δεν έχει μετόχους ή εταίρους με ποσοστό συμμετοχής μεγαλύτερο του 25% που δεν είναι και οι ίδιοι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ο ανωτέρω ορισμός όπως έχει διαμορφωθεί με το άρθρο 2 της Συνθήκης σύστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης αριθ.2003/361/ΕΚ είναι ιδιαίτερα ευρύς, ειδικά για τα δεδομένα της ελληνικής αγοράς, αν και προβλέπεται και περαιτέρω εξειδίκευσή του για τη διάκριση μεταξύ πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Σε κάθε περίπτωση ο ορισμός αυτός δεν αποκλείει :

– Τις ατομικές επιχειρήσεις

– Τους ελεύθερους επαγγελματίες

– Τις νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις

Αποκλείει τις επιχειρήσεις που ενώ εμφανίζουν τα γνωρίσματα επιχείρησης μικρομεσαίου μεγέθους (μικρής κλίμακας δραστηριότητα και περιορισμένο πεδίο συντελεστών παραγωγής), δεν είναι ανεξάρτητες από άλλες μεγάλες ( μη μικρομεσαίες ) επιχειρήσεις

6. Είναι επιλέξιμοι όλοι οι κλάδοι δραστηριότητας όπως αυτοί αναφέρονται στον κατάλογο ΚΑΔ 2008;

Απάντηση: Εξαιρούνται οι τομείς δραστηριότητας του ΕΚ 1998/2006 της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συνεπώς δεν είναι επιλέξιμες για την ένταξη τους στο Πρόγραμμα :

α) ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, που εμπίπτουν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου

β) ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που ασχολούνται με την πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, όπως απαριθμούνται στο παράρτημα I της συνθήκης (βλπ. Παράρτημα ΙΙ Οδηγού)

γ) ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που ασχολούνται με τη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων, όπως απαριθμούνται στο παράρτημα I της συνθήκης, στις ακόλουθες περιπτώσεις: i) όταν το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα τέτοιων προϊόντων που πωλούνται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις ii) όταν η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς

δ) ενισχύσεις για δραστηριότητες που σχετίζονται με εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη μέλη, ιδίως δε ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με εξαγωγική δραστηριότητα

ε) ενισχύσεις για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων αγαθών αντί των εισαγόμενων

στ) ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του άνθρακα κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1407/2002

ζ) ενισχύσεις για την απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών οι οποίες χορηγούνται σε επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων

η) ενισχύσεις που χορηγούνται σε προβληματικές επιχειρήσεις.

Διευκρινίζεται ότι νοούνται ως:

α) «γεωργικά προϊόντα» τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα I της συνθήκης ΕΚ, με εξαίρεση τα προϊόντα αλιείας

β) «μεταποίηση γεωργικών προϊόντων» κάθε πράξη επί γεωργικού προϊόντος από την οποία προκύπτει ένα επίσης γεωργικό προϊόν, με εξαίρεση τις εργασίες εντός της γεωργικής εκμετάλλευσης που είναι απαραίτητες για την προετοιμασία ενός προϊόντος ζωικής ή φυτικής προέλευσης για την πρώτη του πώληση

γ) «εμπορία γεωργικών προϊόντων» η κατοχή ή έκθεση με σκοπό την πώληση, την προσφορά προς πώληση, την παράδοση ή οποιονδήποτε άλλον τρόπο διάθεσης στην αγορά, με εξαίρεση 9 την πρώτη πώληση από μέρους πρωτογενούς παραγωγού σε μεταπωλητές ή μεταποιητικές επιχειρήσεις και κάθε δραστηριότητα η οποία προετοιμάζει το προϊόν για μια τέτοια πρώτη πώληση: η πώληση από μέρους πρωτογενούς παραγωγού προς τελικούς καταναλωτές λογίζεται ως εμπορία αν πραγματοποιείται σε χωριστό και ειδικό για τον σκοπό αυτό χώρο.

Για επιχειρήσεις με μικτή δραστηριότητα (ήτοι επιχείρηση που δραστηριοποιείται πχ στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων καθώς και στον τριτογενή τομέα), θα λαμβάνεται υπόψη για την επιλεξιμότητα ή μη ένταξης στο Πρόγραμμα η δραστηριότητα της επιχείρησης με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα (της τελευταίας διαχειριστικής χρήσεως). Απαραίτητη επίσης προϋπόθεση είναι ότι οι δαπάνες για τις οποίες χορηγείται εγγύηση συνδέονται αποκλειστικά με την επιλέξιμη δραστηριότητα.

7. Μπορούν να πάρουν μέρος στο πρόγραμμα οι ΚοιΣΠΕ (Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης);

Απάντηση: Στο πρόγραμμα δεν μπορούν να ενταχθούν νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων ή εταιρίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (σημείο 4.2.6 του οδηγού), αλλά μόνο οι κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

8. Ποια είναι η διάρκεια της εγγύησης της ΕΤΕΑΝ;

Απάντηση: H διάρκεια εγγύησης του χαρτοφυλακίου εγγυητικών επιστολών είναι 2 χρόνια, αρχής γενομένης από την ενεργοποίηση της εγγύησης, η οποία συμπίπτει με την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης εγγυητικής επιστολής και την είσπραξη της προμήθειας εγγύησης σε λογαριασμό της ΕΤΕΑΝ ΑΕ που τηρείται στην κάθε συνεργαζόμενη τράπεζα.

9. Τι συμβαίνει στην περίπτωση που η διάρκεια μιας εγγυητικής επιστολής υπερβαίνει τη διάρκεια του χαρτοφυλακίου εγγυητικών επιστολών στο οποίο ανήκει;

Απάντηση: Θα πρέπει η επιχείρηση που αιτείται την έκδοση της Εγγυητικής Επιστολής και η τράπεζα που συμφωνεί και την εκδίδει να λάβει υπόψη ότι η ΕΤΕΑΝ ΑΕ εγγυάται μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

10. Μπορώ να ζητήσω εγγυητική επιστολή μέσω του προγράμματος προκειμένου να λάβω προκαταβολή από πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, π.χ. το «Αποθεματικό απροβλέπτων»;

Απάντηση: Εγγυητικές επιστολές για την λήψη προκαταβολής κρατικών ενισχύσεων είναι επιλέξιμες, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να ληφθεί υπόψη η διάρκειά της: η εγγύηση της ΕΤΕΑΝ είναι ορισμένου χρόνου και κατ’ ανώτατο έως 2 χρόνια.

11. Μπορεί να εκδοθεί εγγυητική επιστολή για την κατάθεσή της σε τράπεζα και την λήψη δανείου;

Απάντηση: Όχι.

12. Τι είναι το «εγγυημένο χαρτοφυλάκιο εγγυητικών επιστολών» και μέχρι ποίου ποσού μπορεί να ανέλθει αυτό;

Απάντηση: Είναι ένα «καλάθι» εγγυητικών επιστολών όλων των επιλέξιμων τύπων το οποίο εγγυάται η ΕΤΕΑΝ ύψους όχι μικρότερο των 10.000 ευρώ και όχι μεγαλύτερο από 150.000 ευρώ.

13. Εφόσον το πρόγραμμα προβλέπει μέχρι τρία «εγγυημένα χαρτοφυλάκια εγγυητικών επιστολών», μπορούν αυτά να ανοιχθούν σε τρεις διαφορετικές συνεργαζόμενες τράπεζες;

Απάντηση: Η κάθε επιχείρηση επιλέγει και συνεργάζεται με μία τράπεζα.

14. Μπορεί η εγγυητική να εκδοθεί υπέρ προμηθευτών του εξωτερικού και μπορεί να είναι σε ξένο νόμισμα;

Απάντηση: Ναι, μπορεί να εκδοθεί υπέρ προμηθευτών του εξωτερικού, αλλά μόνο σε ευρώ.

15. Το 50% της εγγύησης που καλύπτεται από την ΕΤΕΑΝ ΑΕ καλύπτεται αδαπάνως για τον λήπτη;

Απάντηση: Η προμήθεια της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για κάθε χαρτοφυλάκιο εγγυητικών επιστολών ανέρχεται σε 0,5% ετησίως επί του ύψους του χαρτοφυλακίου και καταβάλλεται εφάπαξ με την έκδοση της πρώτης εγγυητικής επιστολής του χαρτοφυλακίου. Το πιο πάνω ποσό δεν βαρύνεται με ΦΠΑ.

16. Τι εξασφαλίσεις ζητούνται από την ΕΤΕΑΝ ΑΕ για το εγγυημένο χαρτοφυλάκιο εγγυητικών επιστολών;

Απάντηση: Εξασφαλίσεις ζητά και λαμβάνει η τράπεζα που εκδίδει το εγγυημένο χαρτοφυλάκιο για την επιχείρηση. Πέραν της εγγύησης της ΕΤΕΑΝ ΑΕ, η τράπεζα μπορεί να ζητήσει από την επιχείρηση πρόσθετες εξασφαλίσεις (ενοχικές ή/και εμπράγματες). Αυτές δεν μπορούν να ξεπερνούν το 60% του αρχικού ύψους του χαρτοφυλακίου, εκτός εάν πρόκειται για προσωπική εγγύηση τρίτου προσώπου, η οποία μπορεί να φθάσει στο σύνολο του ποσού του χαρτοφυλακίου (εγγυημένου και μη εγγυημένου). Δεν προσημειώνεται η μόνιμη και μοναδική κατοικία του φορέα της επιχείρησης.

In this article