Παράταση 6 μηνών στην υλοποίηση 9 Δράσεων ενίσχυσης του ΕΠΑνΕΚ

2088

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που δημοσιεύτηκε σήμερα με Δελτίο Τύπου, αποφασίστηκε η παράταση κατά 6 μήνες των καταληκτικών ημερομηνιών υλοποίησης ενταγμένων έργων σε εννέα Δράσεις του ΕΠΑνΕΚ λόγω των τρεχουσών οικονομικών συγκυριών.

 

Παράταση 6 μηνών στην υλοποίηση 9 Δράσεων ενίσχυσης του ΕΠΑνΕΚ

Παράταση 6 μηνών υλοποίησης σε 9 Δράσεις

Η απόφαση για παράταση 6 μηνών αφορά στις ακόλουθες Δράσεις του ΕΠΑνΕΚ:

Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών

Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός

Επιχειρούμε Έξω

Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

Ψηφιακό ‘Aλμα

Ψηφιακό Βήμα

 

Οι παρατάσεις υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων για τις 9 Δράσεις αφορούν σε 25.218 ενταγμένα επενδυτικά σχέδια, για τα οποία η συνολική εγκεκριμένη επιχορήγηση ανέρχεται σε 1.833 δις ευρώ.

Ταυτόχρονα, στις Τροποποίησεις των Προσκλήσεων των Δράσεων αυτών που θα δημοσιευτούν, αποφασίστηκε η υιοθέτηση και επιμέρους διαχειριστικών απλοποιήσεων ήσσονος σημασίας με στόχο τη διευκόλυνση και την επιτάχυνση της υλοποίησης.

Δείτε εδώ τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Αναμένεται σύντομα η δημοσίευση των Τροποποιήσεων των Προσκλήσεων των Δράσεων αυτών, όπου θα συμπεριληφθούν οι αποφάσεις για παράταση 6 μηνών και τις λοιπές απλοποιήσεις.

 

In this article