Παράταση προθεσμίας υποβολής επενδυτικών σχεδίων για τις δράσεις «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ» και «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων»

1213

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ανακοινώνει την Παράταση προθεσμίας υποβολής των επενδυτικών σχεδίων για τις δράσεις «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» και «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Παράταση προθεσμίας υποβολής επενδυτικών σχεδίων – Νέες καταληκτικές ημερομηνίες

Οι νέες καταληκτικές προθεσμίες ηλεκτρονικής υποβολής είναι:

ΕΣΠΑ 2014-2020
  • Για τη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών», 4 Ιουλίου 2016 και ώρα 17:00
  • Για τη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές», 8 Ιουλίου 2016 και ώρα 17:00

Υπήρξε ένας πολύ μεγάλος αριθμός αιτημάτων από παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς αλλά και από μεμονωμένους επενδυτές. Το Υπουργείο παρέχει με αυτή την ενέργεια στους ενδιαφερόμενους τον απαραίτητο χρόνο για την άρτια προετοιμασία των επενδυτικών τους σχεδίων. Παρέχει επίσης τη δυνατότητα για πλήρη αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων που καθίστανται πλέον διαθέσιμα.

Δείτε εδώ την σχετική Απόφαση για το πρόγραμμα: «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ»
Δείτε εδώ την σχετική Απόφαση για το Πρόγραμμα: «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων»

In this article