Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών για την έγκριση της αίτησης χρηματοδότησης στην Παρέμβαση ΙΙ «Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες επιχειρήσεις» του Α’ κύκλου της Ενιαίας Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

1128

Ανακοινώθηκε η απόφαση για Παράταση της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την Έγκριση της αίτησης χρηματοδότησης του Παραρτήματος IV της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης στην Παρέμβαση II «Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες επιχειρήσεις» του Α΄ κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ».

Παράταση της προθεσμίας υποβολής

Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών παρατείνεται έως τις 07/02/2018.

Παράταση της προθεσμίας υποβολής, ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ

Η προθεσμία ως την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2018 είναι καταληκτική και μη τήρησή της οδηγεί σε απόρριψη της αίτησης χρηματοδότησης.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στην Απόφαση Α.Π. ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 1642/27.11.2017 με θέμα «Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων της Παρέμβασης ΙΙ “Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς” του Α΄ κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (ΑΔΑ: ΩΝΕΚ4653ΠΣ-9ΑΡ).

Δείτε εδώ τη σχετική απόφαση

In this article