Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ – Παράταση προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων Δικαιολογητικών Ένταξης

1754

Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ – Παράταση

Ανακοινώθηκε η παράταση της προθεσμίας υποβολής, από τους δικαιούχους, του φυσικού φακέλου υποψηφιότητας με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, έως την Παρασκευή 06 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 17.00.

Όροι παράτασης

Η προθεσμία έως τις 06 Οκτωβρίου 2017 είναι οριστική και μη τήρησή της οδηγεί στην απόρριψη του επιχειρηματικού σχεδίου.

Ο φάκελος των δικαιολογητικών θα υποβληθεί στην έδρα του εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ, ανάλογα με την περιφέρεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.

Για όσες αιτήσεις χρηματοδότησης υποβληθούν τα δικαιολογητικά πριν την ως άνω καταληκτική ημερομηνία, θα εξετάζονται κατά προτεραιότητα από τον ΕΦΕΠΑΕ. Κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης, για όσα επιχειρηματικά σχέδια θεμελιώνεται το δικαίωμα υπαγωγής τους, θα εκδίδεται άμεσα Απόφαση Ένταξής τους.

Δείτε εδώ τη σχετική Απόφαση

In this article