Πέμπτη Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» – Αύξηση Προϋπολογισμού Δράσης

2369

Ανακοινώθηκε στις 6/12/2017 η πέμπτη (5η) Τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και η Αύξηση Προϋπολογισμού της Δράσης.

Λόγοι τροποποίησης – Αύξηση Προϋπολογισμού

Η τροποποίηση αφορά στην αύξηση του Προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης της Δράσης του 1ου κύκλου από 72.000.000€ σε 116.173.307,24 € και συνεπώς την τροποποίηση της δεύτερης παραγράφου του σημείου 2 της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Νεοφυή Επιχειρηματικότητα» της με Α.Π. 667/147/Α2/11.02.2016 (α/α ΟΠΣ 1337 και κωδ. ΟΠΣ 001ΚΕ) Απόφασης με θέμα: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Νεοφυή Επιχειρηματικότητα», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Δείτε εδώ τη σχετική Απόφαση

 

 

 

In this article