Περιφέρεια Πελοποννήσου: Ενίσχυση και ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων για εργαζόμενους επιχειρήσεων σε δυναμικούς ή υπό αναδιάρθρωση κλάδους

185

Υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης και συμβουλευτικής υποστήριξης για εργαζόμενους σε επιχειρήσεις όλων των οικονομικών κλάδων, που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, μέσης διάρκειας 140 ωρών, τα οποία ως προς το σκέλος των εξειδικευμένων επαγγελματικών δεξιοτήτων θα διεξαχθούν βάσει πιστοποιημένων επαγγελματικών περιγραμμάτων. Επιπλέον, το σύνολο των συμμετεχόντων θα μετάσχει σε διαδικασίες πιστοποίησης των αποκτηθέντων προσόντων.

Σκοπός της Δράσης είναι οι ωφελούμενοι αφενός να ενισχύσουν τις εξειδικευμένες επαγγελματικές τους δεξιότητες, ιδίως ως προς δεξιότητες επαγγελμάτων που κατά προτεραιότητα εντάσσονται σε τομείς και οικονομικές δραστηριότητες της RIS3 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, αφετέρου να αναπτύξουν νέες, οριζόντιες, διεπαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν στην ενίσχυση της εξωστρέφειας, την ανάπτυξη και τη διάδοση της καινοτομίας, τη διαχείριση των τεχνολογικών αλλαγών, την αξιοποίηση των ΤΠΕ και το ψηφιακό marketing.

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Σε ποιους απευθύνεται

  • Εποπτευόμενοι από την περιφέρεια φορείς ή/και άλλοι φορείς στους οποίους συμμετέχει η Περιφέρεια με σχετικές με το αντικείμενο αρμοδιότητες.
  • Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που βάσει του καταστατικού τους δραστηριοποιούνται στο πεδίο της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων.
  • Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που βάσει του καταστατικού τους δραστηριοποιούνται στο πεδίο της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων.
  • Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περίοδος υποβολής

Η πλατφόρμα για την υποβολή δηλώσεων έχει ανοίξει. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους έως 15/6/2022.

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη / υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ.), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» στη διεύθυνση Αλεξάνδρου Σούτσου 35, Τρίπολη 221 32, εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων. Δεν θα γίνονται δεκτές προτάσεις εκτός των ανωτέρω προθεσμιών.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Προϋπολογισμός της Δράσης

Ο προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται σε 3.800.000 ευρώ.

Όροι και προϋποθέσεις

Οι όροι και προϋποθέσεις αναφέρονται αναλυτικά στην Πρόσκληση της Δράσης.

Διευκρινίσεις

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεδομένου ότι για την υλοποίηση της πράξης οι δυνητικοί δικαιούχοι δύναται να συμπράξουν μεταξύ τους, θα πρέπει κατά την υποβολή της πρότασης:

  • να τεκμηριώνεται η επιχειρησιακή και διοικητική ικανότητα όλων των εταίρων. Συνεπώς, τα στοιχεία τεκμηρίωσης της επάρκειας τυχόν εταίρων, σύμφωνα με τον Οδηγό Αξιολόγησης θα πρέπει να υποβληθούν από τον κύριο δικαιούχο, μαζί με τα δικά του δικαιολογητικά.
  • να κατατεθεί σχέδιο Μνημονίου Συνεργασίας (ή σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης για τις αντίστοιχες περιπτώσεις) μεταξύ των συμπραττόντων φορέων στο οποίο να περιγράφεται ο διακριτός ρόλος κάθε εταίρου/ συμπράττοντος, η κατανομή έργου / δραστηριοτήτων και αντίστοιχου προϋπολογισμού ανά συμπράττοντα φορέα (σύμφωνα με το συνημμένο στην πρόσκληση υπόδειγμα), συνοδευόμενο από αποφάσεις αρμόδιων συλλογικών οργάνων ή άλλων αρμόδιων οργάνων των συμβαλλόμενων μερών.

Τα συνοδευτικά δικαιολογητικά/ έγγραφα, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf, ως συνημμένα στο ΤΔΠ. Η ανάλυση για τον υπολογισμό των καθαρών εσόδων, εφόσον υπάρχουν, υποβάλλεται σε μορφή αρχείου Excel.

Δείτε αναλυτικά την Πρόσκληση της Δράσης εδώ.

Κλείστε ένα τηλεφωνικό ραντεβού μαζί μας

In this article