Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός – 2η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης και 3η Απόφαση Απόρριψης Πράξεων

1870

Ανακοινώθηκαν η Δεύτερη (2η) Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης και η Τρίτη (3η) Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός».
 

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός – Δεύτερη (2η) Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων

 
Ανακοινώθηκε η Δεύτερη (2η) Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» με θέμα την ένταξη επιπλέον σαράντα τεσσάρων (44) έργων/πράξεων, συνολικού Π/Υ δημόσιας δαπάνης 6.699.063,04€. Με την Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων, τα ενταγμένα επενδυτικά σχέδια ανέρχονται στα 121.

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός, 2η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης, 3η Απόφαση Απόρριψης Πράξεων

Δείτε την σχετική Απόφαση εδώ
 

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός – Τρίτη (3η) Απόφαση Απόρριψης Πράξεων

 
Ανακοινώθηκε η Tρίτη (3η) Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός». Περιλαμβάνει την απόρριψη δέκα εννιά (19) Πράξεων, συνολικής αιτούμενης Δημόσιας Δαπάνης 3.385.249,78€ που υποβλήθηκαν στη Δράση «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός», με Κωδικό ΟΠΣ 018KE (Α/Α 2953), στους Άξονες Προτεραιότητας 01 «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες» και 01Σ «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)», της Επενδυτικής Προτεραιότητας «Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών» (3c).

Οι υποψήφιοι, των οποίων οι αιτήσεις χρηματοδότησης απορρίπτονται με την παρούσα, έχουν άπαξ τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ένστασης κατά αυτής, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της έκδοσής της, σύμφωνα με την παράγραφο 9.4 της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης.

Σύμφωνα με το Κεφάλαιο 4 «Δικαιούχοι –Όροι & Προϋποθέσεις συμμετοχής» της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης, οι επιχειρήσεις δύνανται να υποβάλλουν δύο ακόμα νέες αιτήσεις χρηματοδότησης μόνον στην περίπτωση που η κάθε προηγούμενη αίτησή τους έχει απορριφθεί ή υπήρξε έγγραφη οικειοθελής απόσυρση της προηγούμενης αίτησης χρηματοδότησης. Ωστόσο, σημειώνεται ότι, σε περίπτωση υποβολής ένστασης, δεν είναι δυνατή η επανυποβολή της αίτησης χρηματοδότησης μέχρι να εκδοθεί η τελική απόφαση επί της υποβληθείσας ένστασης.

Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ

 

In this article