Τα αποτελέσματα της προ-βαθμολόγησης θα σας σταλούν ηλεκτρονικά μέσω email.
Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας:

Το όνοματεπώνυμό σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας από τη σελίδα μας;
Ναι  Όχι  

Βήμα 1: Κατάσταση εταίρων/μετόχων εταιρείας

Εμπειρία εταίρων / μετόχων της επιχείρησης για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου

Αξιολογείται η εμπειρία των τριών (3) μεγαλύτερων σε ποσοστό
συμμετοχής εταίρων / μετόχων της επιχείρησης σταθμισμένο με το
ποσοστό συμμετοχής τους που θα έχουν σε αυτήν και εξάγεται ο
σταθμισμένος μέσος όρος. Εάν θα υπάρξουν λιγότεροι από τρεις
(3) ο σταθμισμένος μέσος όρος εξάγεται από τους δηλωθέντες.
Στην περίπτωση που στους μετόχους συμπεριλαμβάνεται νομικό
πρόσωπο, αξιολογείται η εμπειρία αυτού.

Εξασφάλιση ιδιωτικής συμμετοχής Επενδυτικού Σχεδίου

Εξετάζεται και βαθμολογείται η δυνατότητα εξασφάλισης από τους
εταίρους/μετόχους της εταιρίας της Ιδιωτικής Συμμετοχής που
απαιτείται για την υλοποίηση του Επενδυτικού Σχεδίου.

Επενδυτικό σχέδιο

Περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου

Αναλυτική περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου στην οποία θα πρέπει να περιλαμβάνονται – κατ΄ ελάχιστον – τα ακόλουθα:

 • Δραστηριότητα της επιχείρησης- νομική μορφή
 • Σκοπός του Επενδυτικού Σχεδίου – Παραγόμενες Υπηρεσίες
 • Πλεονεκτήματα της επιχείρησης έναντι των άλλων επιχειρήσεων της περιοχής.
 • Προϋπολογισμός , κατηγορίες και τεκμηρίωση δαπανών, ρεαλιστικότητα προϋπολογισμού, χρηματοδοτικό σχήμα
  επενδυτικού σχεδίου.
 • Εξετάζεται το εφικτό του χρονοδιαγράμματος λαμβανομένης υπόψη της ωριμότητας και της πολυπλοκότητας του
  επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση που απαιτούνται άδειες για την έναρξη της επένδυσης (π.χ. άδεια δόμησης):

  α) αναφέρονται οι άδειες
  β) περιγράφεται η διαδικασία αδειοδότησης
  γ) εκτιμάται ο χρόνος για την έκδοσή τους.
  Αν δεν απαιτείται η έκδοση αδειών ή αυτές έχουν εκδοθεί, παρατίθεται σχετική τεκμηρίωση.
  Εξετάζεται και αξιολογείται η σαφήνεια και πληρότητα της περιγραφής του επενδυτικού σχεδίου. (Στο κριτήριο αυτό
  χρησιμοποιείται ελεύθερα εύρος τιμών από τον Αξιολογητή στην κλίμακα 1 έως 10 και στα προκαθορισμένα όρια ανά
  περίπτωση).

Προβλέψεις Εσόδων – Εξόδων της επιχείρησης

Εξετάζονται η τεκμηρίωση των δαπανών που προβλέπονται στο επενδυτικό σχέδιο καθώς και οι προβλέψεις των
οικονομικών της επιχείρησης (έσοδα- έξοδα) για πέντε έτη από την ολοκλήρωσή του.