Πρόγραμμα επιχορήγησης απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία

1226

Η δράση αφορά την ενίσχυση νέων επιχειρήσεων που έχουν δημιουργηθεί από 1/1/2022 και μετά, από πρώην άνεργους ηλικίας 30-45 ετών. Έμφαση θα δοθεί στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ψηφιακή οικονομία.

Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης θα ενισχυθούν 3.000 νέες επιχειρήσεις στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) της χώρας καθώς και 220 νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας.

ΜμΕ

Η Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας επιλέχθηκε λόγω της απολιγνιτοποίησης της περιοχής και για να λειτουργήσει ως πιλότος για τη διευρυμένη υλοποίηση της δράσης στις υπόλοιπες Περιφέρειες σε Μετάβαση της χώρας. Η διάρκεια της επιχορήγησης είναι 12 μήνες.

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Προϋπολογισμός

Η συγχρηματοδοτούμενη (όπου συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη είναι η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη από το ΕΠ για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ) δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται σε 47.656.000 ευρώ και κατανέμεται ανά πεδίο παρέμβασης δράση και κατηγορία περιφέρειας.

Σε ποιους απευθύνεται

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης.

Περίοδος υποβολής

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/ έως 30/06/2022 14:00:00 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων).

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην ηλεκτρονική μορφή που διατίθεται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ. Στην παρούσα πρόσκληση επισυνάπτονται Οδηγίες για τη συμπλήρωση των πεδίων του Τεχνικού Δελτίου Πράξης. Η υποβολή της πρότασης συνιστά και αίτηση χρηματοδότησης του δυνητικού δικαιούχου. Αναπόσπαστο στοιχείο της πρότασης αποτελούν τα παρακάτω δικαιολογητικά/έγγραφα, τα οποία συνοδεύουν το Τεχνικό Δελτίο Πράξης:

  • Τεχνικό Δελτίο Πράξης
  • Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου
  • Απόφαση Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου για την υποβολή της πρότασης
  • Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης
  • Μελέτη σκοπιμότητας ή σχετική τεκμηρίωση για εξέταση της αναγκαιότητας υλοποίησης της Πράξης
  • Διοικητική Ικανότητα / Οργανωτική Δομή και Διαδικασίες
  • Διοικητική Ικανότητα / Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων
  • Επιχειρησιακή ικανότητα / Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων

Τα συνοδευτικά δικαιολογητικά/ έγγραφα, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf, ως συνημμένα στο ΤΔΠ. Η ανάλυση για τον υπολογισμό των καθαρών εσόδων, εφόσον υπάρχουν, υποβάλλεται σε μορφή αρχείου Excel.

Δείτε αναλυτικά την Πρόσκληση της Δράσης εδώ.

Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης

Κλείστε ένα τηλεφωνικό ραντεβού μαζί μας

In this article