Το πρόγραμμα «Αναβάθμιση εταιρειών franchising»

Η πρόταση αφορά στην αναβάθμιση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων με οποιαδήποτε νομική μορφή που είναι ενταγμένες σε δίκτυα franchise.Το franchising εμφανίζει ιδιαίτερη δυναμική σε διεθνές και εθνικό επίπεδο. Οι ρυθμοί αύξησης για το 2016 προβλέπεται να ξεπερνούν τους αντίστοιχους για όλους τους άλλους κλάδους της οικονομίας συνολικά, σε διεθνές επίπεδο. Στην Ελλάδα το 2015 δραστηριοποιούνταν 479 αλυσίδες franchising με 17.098 εγκαταστάσεις/καταστήματα και περισσότερους από 100.000 εργαζόμενους σε διαφορετικούς οικονομικούς κλάδους με έμφαση στο εμπόριο τροφίμων και την παροχή υπηρεσιών οργανωμένης εστίασης.

Η αναβάθμιση των επιχειρήσεων για την ενίσχυση των ικανοτήτων τους σχετικά με τη βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών ή τη δημιουργία νέων προϊόντων/υπηρεσιών θα υποστηριχθεί με τη χρηματοδότηση και υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που στοχεύουν στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των λειτουργικών δραστηριοτήτων, τη μείωση του κόστους και την αναβάθμιση των υποδομών τους.

Η υλοποίηση της πρότασης συμβάλλει στη γενικότερη στρατηγική και τους επιμέρους στόχους του ΕΠΑΝΕΚ, ενώ αναμένεται να επιφέρει άμεσα και πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στους περισσότερους από τους 9 τομείς προτεραιότητας (Αγροδιατροφή – Βιομηχανία Τροφίμων, Εφοδιαστική αλυσίδα, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τουρισμός, ΤΠΕ).

Ποιούς αφορά

Δικαιούχοι των Πράξεων θα είναι υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις με οποιαδήποτε νομική μορφή που είναι ενταγμένες σε δίκτυα franchise και δραστηριοποιούνται κατά προτεραιότητα στους 9 τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων (Αγροδιατροφή/βιομηχανία τροφίμων, ενέργεια, περιβάλλον, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ), Logistics, υγεία, υλικά-κατασκευές, πολιτιστικές βιομηχανίες, τουρισμός).

Προϋπολογισμός προγράμματος

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης «Αναβάθμιση εταιρειών franchising» ανέρχεται σε 25.000.000€ (δημόσια δαπάνη). Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων επενδυτικών σχεδίων εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 55,5 εκατ. €.

Επιλέξιμος συνολικός προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων: 30.000€ – 200.000€

Ύψος επιδότησης

Ένταση ενίσχυσης
Η χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων καλύπτει το 40% των επιλέξιμων δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

Δαπάνες που επιδοτούνται

• Αναβάθμιση υποδομών (κτίρια, εγκαταστάσεις, περιβάλλον χώρος)
• Μηχανήματα και εξοπλισμό
• Επενδύσεις για εξοικονόμηση ενέργειας και περιβαλλοντική αναβάθμιση
• Ανάπτυξη & Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης
• Αυτοματοποίηση λειτουργικών δραστηριοτήτων μέσω της αύξησης χρήσης των ΤΠΕ (Λογισμικό, υπηρεσίες λογισμικού και υποδομές ΤΠΕ)
• Μισθολογικό κόστος εργαζόμενων (υφιστάμενο ή/και νέο προσωπικό) με χρήση ρήτρας ευελιξίας
• Μεταφορικά μέσα

Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες δικαιωμάτων χρήσης brand name.

Σημαντικές ημερομηνίες

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης: Γ’ τρίμηνο 2017.
Διάρκεια υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων: 18 μήνες/24 μήνες.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή

Εκκρεμεί

Προ-βαθμολόγηση

Εκκρεμεί

Χρήσιμα αρχεία

Εκκρεμεί

F.A.Q.

Εκκρεμεί