Το πρόγραμμα

Το Πρόγραμμα «Σύγχρονη Μεταποίηση» αφορά στη χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αποσκοπεί στον μετασχηματισμό της μεταποιητικής παραγωγικής βάσης της Ελληνικής Οικονομίας προς νέες ή διαφοροποιημένες γραμμές παραγωγής, προϊόντα και μεταποιητικές υπηρεσίες με εξωστρεφή προσανατολισμό.

Περιεχόμενο Επενδυτικών Σχεδίων

Ως προς το περιεχόμενο του θα περιλαμβάνει τρεις (3) διακριτές επιλογές για τις επιχειρήσεις που θα καταθέσουν σχετικές αιτήσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα:
Μεταποιητική διαφοροποίηση – παραγωγικός μετασχηματισμός. Επιλέξιμες θα είναι ενέργειες μετασχηματισμού της παραγωγικής βάσης των επιχειρήσεων με νέες (ή και πιλοτικές) παραγωγικές διαδικασίες, νέα προϊόντα και εισαγωγή στην διαδικασία παραγωγής – διάθεσής τους διαδικασιών υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας. Επίσης θα ενισχύονται δραστηριότητες ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών με έμφαση την κάλυψη άμεσων αναγκών της αγοράς όπως επιχειρηματικών συνεργασιών –συνεργειών καθώς και αύξηση της παραγωγικότητας και μείωση του κόστους παραγωγής και διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών.
Ψηφιακή Βιομηχανία. Στοχεύει στην ανάπτυξη και στήριξη ψηφιοποιημένων και ευέλικτων γραμμών παραγωγής, καθώς και του σχεδιασμού και διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών. Προωθεί τη συμμετοχή επιχειρήσεων σε αλυσίδες υψηλής προστιθέμενης αξίας, ειδικά εάν αυτές έχουν δια-περιφερειακή ή διεθνή διάσταση.
Ενεργειακή αποτελεσματικότητα για ΜμΕ. Επικεντρώνεται σε θέματα παροχής στήριξης προς τις ΜμΕ για να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση της παραγωγικής τους διαδικασίας και να προετοιμαστούν για την εφαρμογή μελλοντικών ενεργειακών κοινοτικών προτύπων σε θέματα κατανάλωσης ενέργειας κατά την παραγωγή προϊόντων και συναφών υπηρεσιών.

Ποιούς αφορά

Η δράση «Σύγχρονη Μεταποίηση» θα αφορά

· υφιστάμενες μεταποιητικές Μεσαίες επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών πάνω από 10 εκ. ευρώ και με προσωπικό από 50-250 άτομα.

ή

· υπό σύσταση επιχειρήσεις, σε επιλέξιμους ΚΑΔ των στρατηγικών τομέων προτεραιότητας, κυρίως σε μεταποιητικές δραστηριότητες αλλά και σε άλλες σχετικές δραστηριότητες, όπως ο τομέας της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Επιλέξιμοι Κλάδοι – Τομείς Δραστηριότητας

· Κυρίως Μεταποιητικές δραστηριότητες είτε προϋπάρχουσες είτε υπό δημιουργία (νέα μεταποιητική δραστηριότητα από μεταποιητικές ή μη μεταποιητικές επιχειρήσεις)

· Μεταποιητικές οικονομικές δραστηριότητες που εμπίπτουν ή υποστηρίζουν δραστηριότητες που εντάσσονται στους (8) στρατηγικούς τομείς τις χώρας

· Συναφείς και σχετικές δραστηριότητες όπως οι δραστηριότητες εφοδιαστικής αλυσίδας (Logistics, Third party logistics)

Προϋπολογισμός προγράμματος «Σύγχρονη Μεταποίηση»

Ο συνολικά εγκεκριμένος προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 100 εκ. ευρώ με το 40% (40 εκ. ευρώ) να αποτελεί δημόσια δαπάνη.

Επιλέξιμος συνολικός προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων: 250.000-3.000.000 €.

Ύψος επιδότησης

Τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται από 20% έως 45% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και τον τόπο εγκατάστασης της επένδυσης.

Δαπάνες που επιδοτούνται

· κτιριακά

· μηχανήματα και εξοπλισμός

· συστήματα ποιότητας

· Η/Υ και λοιπά περιφερειακά

· λογισμικό και μηχανογραφικά συστήματα

· δαπάνες εξοικονόμησης ενέργειας

· δαπάνες προβολής – προώθησης – διαφήμισης – συμμετοχής σε εκθέσεις

Σημαντικές ημερομηνίες

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης: Γ’ τρίμηνο 2017.

Διάρκεια υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων: 18 μήνες/24 μήνες

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή

Εκκρεμεί

Προ-βαθμολόγηση

Εκκρεμεί

Χρήσιμα αρχεία

Εκκρεμεί

F.A.Q.

Εκκρεμεί