Ονομασία Προϋπολογισμός Κατάσταση


Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική

200.000.000€ Ενεργό


Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

30.000.000€ Ενεργό


Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

30.000.000€ Ενεργό


ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΥΤΟΝΟΜΩ

850.000.000€ Ενεργό

Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων – Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 – 3η Προκήρυξη

150.000.000€ Ενεργό

Γενική Επιχειρηματικότητα – Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 – 5η Προκήρυξη

350.000.000€ Ενεργό

Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας – ΕΠ «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020

6.000.000€ Ενεργό

Βόρειο Αιγαίο – Δράση 3.a.2. – Ενίσχυση της ίδρυσης μικρών και πολύ μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων, με προτεραιότητα στους τομείς της RIS3

2.500.000€ Ενεργό

Ενίσχυση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), συστημάτων αυτοματισμού καθώς και επενδύσεων ηλεκτρονικού εμπορίου (π.χ. ηλεκτρονικό επιχειρείν ή / και digital Marketing)

2.500.000€ Ενεργό

Ενίσχυση για τον εκσυγχρονισμό-αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (Δράση 3δ.5-6.1)

10.000.000€ Ενεργό

Ενίσχυση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών, καινοτομιών και νέων παραγωγικών / επιχειρηματικών ιδεών για την βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή / και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων

5.000.000€ Ενεργό

Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

400.000.000€ Ενεργό

Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού – Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 – 3η Προκήρυξη

150.000.000€ Ενεργό