Ονομασία Προϋπολογισμός Κατάσταση

Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

400.000.000€ Ολοκληρωμένο


Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική

250.000.000€ Ολοκληρωμένο


Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

30.000.000€ Ολοκληρωμένο


Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

30.000.000€ Ολοκληρωμένο

Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας – ΕΠ «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020

6.000.000€ Ολοκληρωμένο

Γενική Επιχειρηματικότητα – Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 – 5η Προκήρυξη

350.000.000€ Ολοκληρωμένο

Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων – Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 – 3η Προκήρυξη

150.000.000€ Ολοκληρωμένο

Βόρειο Αιγαίο – Δράση 3.a.2. – Ενίσχυση της ίδρυσης μικρών και πολύ μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων, με προτεραιότητα στους τομείς της RIS3

2.500.000€ Ολοκληρωμένο

Ενίσχυση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών, καινοτομιών και νέων παραγωγικών / επιχειρηματικών ιδεών για την βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή / και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων

5.000.000€ Ολοκληρωμένο

Ενίσχυση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), συστημάτων αυτοματισμού καθώς και επενδύσεων ηλεκτρονικού εμπορίου (π.χ. ηλεκτρονικό επιχειρείν ή / και digital Marketing)

2.500.000€ Ολοκληρωμένο

Ενίσχυση για τον εκσυγχρονισμό-αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (Δράση 3δ.5-6.1)

10.000.000€ Ολοκληρωμένο

Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού – Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 – 3η Προκήρυξη

150.000.000€ Ολοκληρωμένο


Γενική Επιχειρηματικότητα – Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 – 4η Προκήρυξη

350.000.000€ Ολοκληρωμένο


Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων – Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 – 2η Προκήρυξη

150.000.000€ Ολοκληρωμένο


Κουπόνια Καινοτομίας για τις ΜΜΕ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

6.000.000€ Ολοκληρωμένο


Δράση 2.b.1 – Ψηφιακή Αναβάθμιση ΜΜΕ της Περιφέρειας Κρήτης

4.000.000€ Ολοκληρωμένο


Ανατολική Μακεδονία και Θράκη – Δράση 3α.4.2 – Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3)

5.000.000€ Ολοκληρωμένο


Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων – Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

150.000.000€ Ολοκληρωμένο


Γενική Επιχειρηματικότητα – Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 – 3η Προκήρυξη

150.000.000€ Ολοκληρωμένο


Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός

150.000.000€ Ολοκληρωμένο


Επιχειρούμε Έξω

50.000.000€ Ολοκληρωμένο


Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ

250.000.000€ Ολοκληρωμένο


ΠΕΠ Ηπείρου – Ενίσχυση των ΜΜΕ για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης ενέργειας

5.000.000€ Ολοκληρωμένο


Συνέργειες και Δικτυώσεις – Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

100.000.000€ Ολοκληρωμένο


Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση

60.000.000€ Ολοκληρωμένο


Ψηφιακό Βήμα

50.000.000€ Ολοκληρωμένο


Ψηφιακό Άλμα

50.000.000€ Ολοκληρωμένο


Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

400.000.000€ Ολοκληρωμένο


Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» – «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» – «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»

24.250.000€ Ολοκληρωμένο


Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Β’ Κύκλος

80.000.000€ Ολοκληρωμένο


Επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή/και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων

150.000.000€ Ολοκληρωμένο


Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

280.000.000€ Ολοκληρωμένο


Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές – Α΄ ΚΥΚΛΟΣ

15.000€ – 200.000€ Ολοκληρωμένο


Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών – Α΄ ΚΥΚΛΟΣ

15.000€ – 150.000€ Ολοκληρωμένο


Νεοφυής Επιχειρηματικότητα – Α΄ ΚΥΚΛΟΣ

15.000€ – 60.000€ Ολοκληρωμένο


Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – Α΄ ΚΥΚΛΟΣ

5.000€ – 25.000€ Ολοκληρωμένο


Πράσινη Επιχείρηση

15.000€ – 150.000€ Ολοκληρωμένο


Πράσινος Τουρισμός

5.000€ – 25.000€ Ολοκληρωμένο


Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων

15.000€ – 200.000€ Ολοκληρωμένο


Εναλλακτικός Τουρισμός

10.000€ – 400.000€ Ολοκληρωμένο


ICT4GROWTH

300.000€ – 20.000.000€ Ολοκληρωμένο


Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

10.000€ – 35.000€ Ολοκληρωμένο


Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

30.000€ – 200.000€ Ολοκληρωμένο


Νεανική Επιχειρηματικότητα

30.000€ – 200.000€ Ολοκληρωμένο


Μετεγκατάσταση Επιχειρήσεων

30.000€ – 400.000€ Ολοκληρωμένο


Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

20.000€ – 300.000€ Ολοκληρωμένο


Γυναικεία Απασχόληση

10.000€ – 20.000€ Ολοκληρωμένο


Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ

20.000€ – 200.000€ Ολοκληρωμένο