Το πρόγραμμα

Στόχος του προγράμματος «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» είναι να ενισχυθούν υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), προκειμένου να αναβαθμίσουν την ανταγωνιστική τους θέση επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό ή την αναδιαμόρφωση των υπηρεσιών τους.

Οι στρατηγικοί τομείς προτεραιότητας του (ΕΠΑνΕΚ)είναι οι εξής:

Οι επιχειρήσεις θα ενισχυθούν προκειμένου να αναβαθμιστούν μέσω της αύξησης των επενδύσεων για τον τεχνολογικό και εμπορικό εκσυγχρονισμό τους, την υιοθέτηση της χρήσης των ΤΠΕ, την αύξηση του βαθμού τυποποίησης και πιστοποίησης των προϊόντων, την ανάπτυξη ποιοτικά ολοκληρωμένων υπηρεσιών, τη βελτίωση της ποιότητας προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Συγχρόνως, με τη μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, αναμένεται να ενισχυθούν οι ικανότητες του παραγωγικού δυναμικού και να επιτευχθεί η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ.

Ποιούς αφορά

Δικαιούχοι της Δράσης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» είναι υφιστάμενες και νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Ετερρόρυθμη Εταιρία και Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Συνεταιρισμούς, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011-ΚΟΙΝΣΕΠ).

Επιλέξιμες είναι οι:

 • Υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και τηρούν βιβλία Β΄ και Γ’ κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31/12/2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις ή
 • Νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/2015
 • Διαθέτουν μέχρι 31/12/2015 δραστηριότητα σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ και
 • Διαθέτουν κατά την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου τον ΚΑΔ που αφορά στο επενδυτικό σχέδιο, εφόσον αυτός είναι διαφορετικός από τον/ους ΚΑΔ, στους οποίους ήδη δραστηριοποιείται η επιχείρηση.

Ετυμολογική ερμηνεία για την κατηγορία ΜΜΕ

Μικρή επιχείρηση ορίζεται εκείνη η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζόμενους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. Ευρώ.
Πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται εκείνη που απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζόμενους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή του σύνολου του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. Ευρώ.

Προϋπολογισμός προγράμματος «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 130 εκατ. ευρώ (Δημόσια Δαπάνη) και θα υλοποιηθεί μέσω δύο (2) κύκλων προκήρυξης:
1ος κύκλος 2016: 60%

Ο προϋπολογισμός της παρούσας Δράσης του 1ου κύκλου ανέρχεται σε 78 εκατ. ευρώ και κατανέμεται στις Περιφέρειες της χώρας ως εξής:

 • Αν.Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτ. Ελλάδα 48.840.000 €
 • Δυτ. Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη 7.200.000
 • Αττική 16.800.000
 • Στερεά Ελλάδα 3.000.000
 • Νότιο Αιγαίο 2.160.000

 

2ος κύκλος 2o εξάμηνο 2016: 40%

Ύψος επιδότησης

Για το πρόγραμμα αναβάθμιση πολύ μικρών, μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές η επιδότηση κυμαίνεται από 15.000€ έως 200.000€.

Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμων δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν δύναται να υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών του έτους 2015

Δαπάνες που επιδοτούνται από τη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»

Κατά τη διαμόρφωση του προτεινόμενου επιχορηγούμενου εξοπλισμού από την επιχείρηση είναι υποχρεωτική η σύνδεση των αιτούμενων δαπανών με τις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:
Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος έως 40%

 • κτιριακές εργασίες, ηλεκτρομηχανολογικές, και ειδικές εγκαταστάσεις στους χώρους παραγωγής , αποθήκευσης, διάθεσης και διοίκησης επιχειρήσεων.
 • Παρεμβάσεις για τη βελτίωση, αναβάθμιση και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.

Μηχανήματα – Εξοπλισμός έως 90%

 • Προμήθεια- μεταφορά εγκατάσταση νέων σύγχρονών μηχανημάτων και συστημάτων αυτοματοποίησης
 • Δαπάνες μετεγκατάστασης επιχειρήσεων
 • Αγορά- μεταγορά-εγκατάσταση εξοπλισμού και συστημάτων για τη προστασία του περιβάλλοντος
 • Αναβάθμιση τεχνολογικών υποδομών- εγκατάσταση νέων μηχανημάτων πληροφορικής
 • Κόστη αδειών χρήσης λογισμικού ή σύμβασης παροχής υπηρεσιών για μέχρι ένα έτος από το χρόνο προμήθειας
 • Κόστη υιοθέτησης υπηρεσιών cloud computing
 • Κόστος για την εγκατάσταση και τυχόν παραμετροποίηση λογισμικού καθώς και το κόστος εκπαίδευσης λογισμικού.

 

Άϋλες Δαπάνες έως 100%(μέχρι 100.000 ευρώ)

 

 • Μελέτη και σύνταξη εγχειριδίων για την ανάπτυξη και πιστοποίηση διαχειριστικών συστημάτων στις διοικητικές, οικονομικές και παραγωγικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων από διαπιστευμένους φορείς
 • Πιστοποίηση και τυποποίηση τελικών προϊόντων και υπηρεσιών σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα
 • Σχεδιασμός νέων προϊόντων ετικέτας και συσκευασίας
 • Πιστοποίηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων- μετρήσεις απόδοσης και επαλήθευσης.

 

<Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενο ή/και νέο προσωπικό) έως 40% μέχρι 24.000€ ως ακολούθως: 12.000€ ανά ΕΜΕ (υφιστάμενη ή/και νέα) και μέχρι δύο ΕΜΕ

 

 • Μισθολογικό κόστος υφιστάμενου προσωπικού
 • Μισθολογικό κόστος Νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού

 

Σημαντικές ημερομηνίες

 

 • Περίοδος υποβολής αιτήσεων για τη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» από 7/4/2016 έως 20/5/2016

 

 • Έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών: 11/02/2016

 

 • Διάρκεια Υλοποίησης Επενδυτικού Σχεδίου
  Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους σαράντα δύο (42) μήνες και εκατόν τριάντα δύο (132) ημέρες συνολικά από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. Σε περίπτωση που προθεσμία ορισθείσα κατά τα ανωτέρω λήγει σε μη εργάσιμη ημέρα, αυτή παρατείνεται μέχρι την πρώτη εργάσιμη ημέρα.

  Κατ’ εξαίρεση, ειδικά και μόνο για όσα επενδυτικά έργα η ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξής τους στην Δράση είναι μεταγενέστερη της 11-06-2020, η προθεσμία ολοκλήρωσής τους δεν μπορεί να υπερβαίνει τους σαράντα δύο (42) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

  Όταν με βάση τις ανωτέρω ορισθείσες χρονικές διάρκειες υλοποίησης των επενδυτικών έργων οι προβλεπόμενες ημερομηνίες ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου είναι μεταγενέστερες της 31-12-2023, τότε ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης η 31-12-2023.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή

Για να δείτε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις Υφιστάμενες Επιχειρήσεις πατήστε εδώ

Για να δείτε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις Νέες Επιχειρήσεις πατήστε εδώ

Χρήσιμα αρχεία

Επιλέξιμοι ΚΑΔ

 

13/06/2019
Οριστικός Κατάλογος Επιχειρηματικών Σχεδίων

11/12/2018
5η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων

10/12/2018
2η Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων

05/12/2018
1η Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων

20/11/2018

4η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων

26/10/2018

3η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων

22/03/2018

2η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων

14/03/2018

1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων

29/11/2017

Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων

06/06/2016

4η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων

20/05/2016

3η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων

13/05/2016

2η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων

11/4/2016

1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων.

11/2/2016
Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων & Παραρτήματα

F.A.Q.

1. Ποιος είναι ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» και ποια είναι η κατανομή του;

Ο προϋπολογισμός της παρούσας Δράσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 130.000.000 € (Δημόσια Δαπάνη) και θα υλοποιηθεί μέσω δύο (2) κύκλων προκήρυξης (1ος κύκλος 2016: 60% και 2ος κύκλος 2o εξάμηνο 2016: 40%).

Ο προϋπολογισμός της παρούσας Δράσης του 1ου κύκλου ανέρχεται σε 78.000.000 ευρώ και κατανέμεται στις Περιφέρειες της χώρας ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (σε €)
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα 48.840.000
Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη 7.200.000
Αττική 16.800.000
Στερεά Ελλάδα 3.000.000
Νότιο Αιγαίο 2.160.000
ΣΥΝΟΛΑ 78.000.000

(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.2 της Πρόσκλησης)

2. Ποιοι δικαιούνται να μπουν στη δράση;

Επιλέξιμες στο πλαίσιο της παρούσας δράσης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»είναι οι υφιστάμενες και νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις ως εξής:

1. α. Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β΄ και Γ’ κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31/12/2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις ή β. Νέες επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/2015.

2. Διαθέτουν μέχρι 31/12/2015 δραστηριότητα σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ
(Παράρτημα VI) και

3. Διαθέτουν κατά την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου τον ΚΑΔ που αφορά στο επενδυτικό σχέδιο, εφόσον αυτός είναι διαφορετικός από τον/ους ΚΑΔ, στους οποίους ήδη δραστηριοποιείται η επιχείρηση.

(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.4 της Πρόσκλησης)

3. Ποια θα είναι η κατανομή των πόρων μεταξύ νέων και υφιστάμενων επιχειρήσεων στο πρόγραμμα «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»;

Ποσοστό 10% του προϋπολογισμού της δράσης θα διατεθεί αποκλειστικά για τις νέες μικρές και πολύ μικρές νέες επιχειρήσεις, ενώ το 90% θα διατεθεί για τις υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις.

(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.4 της Πρόσκλησης)

4. Ποιες επιχειρηματικές μορφές επιδοτούνται;

Οι παρακάτω εταιρικές μορφές: Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία και Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011 [ΚΟΙΝΣΕΠ].

(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.4 της Πρόσκλησης)

5. Ποιο είναι το ποσοστό της δημόσιας χρηματοδότησης;

Η ενίσχυση από το πρόγραμμα καλύπτει το 40% του συνολικού επενδυτικού σχεδίου, το ποσοστό αυτό αυξάνεται στο 50%, όταν το σχέδιο περιλαμβάνει την πρόσληψη νέου προσωπικού.

(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.7 της Πρόσκλησης)

6. Οι ΟΤΑ ή οι δημόσιες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν επενδυτικά σχέδια;

Οι δημόσιες επιχειρήσεις ή φορείς, καθώς και οι ΟΤΑ, ή ακόμα και εταιρείες όπου στο κεφάλαιο ή τα δικαιώματα ψήφου των οποίων συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) δημόσιοι φορείς, δεν εντάσσονται (βλ. Κεφάλαιο Ι.1.4 της Πρόσκλησης).

7. Ποιος τομείς αφορά η δράση;

Οι τομείς οι οποίοι χρηματοδοτούνται από τη δράση είναι οι παρακάτω:

• Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων

• Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)

• Υλικά / Κατασκευές

• Εφοδιαστική Αλυσίδα

• Ενέργεια

• Περιβάλλον

• Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ

• Υγεία-Φάρμακα.

Οι ΚΑΔ ορίζονται αναλυτικά στο Παράρτημα VI της παρούσας Αναλυτικής Πρόσκλησης.

(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.5 της Πρόσκλησης)

8. Από ποια χρονική περίοδο είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για το πρόγραμμα «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»;

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης (δηλαδή 11.02.2016) πλην της Παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης και διοίκησης του επενδυτικού σχεδίου που είναι επιλέξιμες από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.6.1 της Πρόσκλησης)

9. Ποιες είναι οι δαπάνες που χρηματοδοτούνται;

Οι κατηγορίες δαπανών που επιδοτούνται είναι οι εξής :

• Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

• Μηχανήματα – Εξοπλισμός

• Άϋλες Δαπάνες

• Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενο ή/και νέο προσωπικό)

(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.6.1 της Πρόσκλησης)

10. Ο ΦΠΑ των δαπανών χρηματοδοτείται;

Δεν είναι επιλέξιμη η δαπάνη του ανακτήσιμου ΦΠΑ.

1. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) είναι επιλέξιμη δαπάνη, εφ’ όσον ο δικαιούχος δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα ΦΠΑ όπως εκάστοτε ισχύει. Ειδικότερα, είναι επιλέξιμη δαπάνη εφ’ όσον βαρύνει δαπάνες που χρησιμοποιούνται για την άσκηση εξαιρούμενων ή απαλλασσόμενων του ΦΠΑ δραστηριοτήτων του δικαιούχου.

2. Στις περιπτώσεις που ο ΦΠΑ βαρύνει δαπάνες οι οποίες χρησιμοποιούνται τόσο για την άσκηση δραστηριοτήτων για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης όσο και για την άσκηση δραστηριοτήτων για τις οποίες παρέχεται το σχετικό δικαίωμα, ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη κατά το ποσοστό που δεν μπορεί να ανακτηθεί. Σημειώνεται ότι, όταν ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη, συμπεριλαμβάνεται στον επιχορηγούμενο π/υ και σε καμία περίπτωση δεν τον προσαυξάνει.

(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.6.1 της Πρόσκλησης)

11. Μπορώ να προσλάβω τη/τον σύζυγο μου; Ή κάποιον άλλο συγγενή;

Δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων και συγγενών α’ και β’ βαθμού:

• Α’ βαθμού:

• Β’ βαθμού:

• (κατιόντες ‐ ανιόντες) γονείς, παιδιά
• (εξ αγχιστείας) πεθερός, πεθερά

• (κατιόντες ‐ ανιόντες) παππούδες, γιαγιάδες, εγγόνια

• (εξ αγχιστείας) γαμπρός, νύφη, κουνιάδος, κουνιάδα
(γυναικάδελφοι)
• (εκ πλαγίου) αδέρφια

(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.6.1 της Πρόσκλησης)

12. Ποιο είναι το εύρος του προϋπολογισμού της επένδυσης που μπορεί να πραγματοποιήσει ο δικαιούχος;

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν δύναται να είναι μικρότερος των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000€) και δεν δύναται να υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών του έτους 2015 ή το ποσόν των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000€) στην περίπτωση που ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης το έτος 2015 ήταν μεγαλύτερος των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000€).

• Σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο θα έχει προϋπολογισμό μικρότερο από 15.000€,
τότε αυτό θα κρίνεται μη επιλέξιμο εξ αρχής και δε μπορεί να υποβληθεί.

• Στην περίπτωση που το υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο έχει προϋπολογισμό μεγαλύτερο του ανώτατου ορίου που ορίζεται παραπάνω, το ποσό πέραν της Δημόσιας Χρηματοδότησης για την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού θα θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή για την υλοποίηση του σχεδίου. Στην περίπτωση αυτή, παρόλο που οι υπερβάλλουσες δαπάνες δεν επιχορηγούνται, αντικείμενο αξιολόγησης και παρακολούθησης-ελέγχου αποτελεί το σύνολο της επενδυτικής πρότασης και το σύνολο του υπερβάλλοντος κόστους.

(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.6.2 της Πρόσκλησης)

13. Μπορεί να χρηματοδοτηθεί σχέδιο κάτω των 15.000 ευρώ;

Όχι, σχέδια κάτω από αυτό το ποσό, είναι μη επιλέξιμα.

(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.6.2 της Πρόσκλησης)

14. Τι συμβαίνει στη περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο είναι μεγαλύτερο από το ανώτατο όριο της δημόσιας επένδυσης;

Σε αυτή τη περίπτωση, το ποσό που υπερβαίνει το όριο της δημόσιας επένδυσης θα θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή για την υλοποίηση του σχεδίου. Παρόλο που οι υπερβάλλουσες δαπάνες δεν επιχορηγούνται, αντικείμενο αξιολόγησης και παρακολούθησης-ελέγχου αποτελεί το σύνολο της επενδυτικής πρότασης και το σύνολο του υπερβάλλοντος κόστους.

(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.6.2 της Πρόσκλησης)

15. Το πρόγραμμα καλύπτει τις δαπάνες για την απόκτηση οχήματος;

Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί:

• Προμήθεια μεταφορικών μέσων διακίνησης προϊόντων και πρώτων υλών εντός του χώρου παραγωγής (τύπου κλαρκ).

• Προμήθεια μεταφορικού μέσου επαγγελματικής χρήσης μέχρι του ποσού των 15.000€, αποκλειόμενης ρητώς της αγοράς επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, εφόσον δικαιολογείται από την άσκηση δραστηριότητας της επιχείρησης και δεν προορίζεται για εκμίσθωση.

(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.6.1 της Πρόσκλησης)

16. Μπορεί ο δικαιούχος να ενισχυθεί για το μισθολογικό κόστος υφιστάμενου προσωπικού;

Ναι μπορεί. Σημειώνεται ότι οι ΕΜΕ μισθωτής εργασίας της επιχείρησης του έτους 2015 θα πρέπει να διατηρηθούν σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, όσο και κατά το τελευταίο έτος υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου. Ως τελευταίο έτος υλοποίησης θεωρούνται οι δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται του μήνα ολοκλήρωσης. Σε επενδυτικά σχέδια που ολοκληρώνονται σε μικρότερο των δώδεκα (12) μηνών χρονικό διάστημα, η υποχρέωση διατήρησης του υφιστάμενου Προσωπικού τους παραμένει και στους επόμενους της ολοκλήρωσης μήνες και μέχρι τη συμπλήρωση δώδεκα μηνών.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στη περίπτωση που έχουν χρηματοδοτηθεί οι θέσεις εργασίας στο παρελθόν μέσω προγραμμάτων πχ ΟΑΕΔ θα πρέπει να συνυπολογιστεί το κόστος αυτών κατά τον υπολογισμό του ύψους De Minimis που έχουν χορηγηθεί στην υπ΄όψιν επιχείρηση.

(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.6.1 της Πρόσκλησης)

Ετήσια Μονάδα Εργασίας (ΕΜΕ): θεωρείται η πλήρης απασχόληση για διάστημα 1 έτους, δηλαδή η συμπλήρωση 40 ωρών εβδομαδιαίως για 12 μήνες από ένα άτομο πλήρους απασχόλησης ή από περισσότερα άτομα μερικής απασχόλησης κατά το ίδιο διάστημα.

17. Ποια είναι η χρονική περίοδος μέσα στην οποία θα πρέπει να υλοποιήσω το σχέδιο;

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. Επισημαίνεται ότι δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 30% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στο πρώτο έτος υλοποίησής της, εφόσον η ημερομηνία ολοκλήρωσης της χρηματοδοτούμενης επένδυσης υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες.

(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.6.2 της Πρόσκλησης)

18. Το ποσό που αφορά την ιδιωτική χρηματοδότηση μπορεί να αποκτηθεί μέσω δανεισμού;

Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο. Το δάνειο που θα χρησιμοποιηθεί είναι δυνατόν να υποστηρίζεται από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ (Μέσα Χρηματοδοτικής Τεχνικής – ΜΧΤ).

Στην περίπτωση χρήσης τραπεζικού δανεισμού από χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ και εφόσον υπάρχει ενίσχυση σημειώνεται ότι θα πρέπει να συνυπολογίζεται το ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης ώστε να είναι εφικτός και ο έλεγχος σώρευσης των de minimis ενισχύσεων.

(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.7 της Πρόσκλησης)

19. Πως υποβάλλω την αίτηση μου για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»;

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis)

Το έντυπο υποβολής θα είναι διαθέσιμο στο ΠΣΚΕ από την ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης.

Σημειώνεται ότι πριν ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική υποβολή, ο Δικαιούχος (ο νόμιμος εκπρόσωπος) επισυνάπτει στο ΠΣΚΕ ένα ηλεκτρονικό έντυπο (.pdf) με σφραγίδα και υπογραφή, στο οποίο δηλώνει ότι ο ίδιος αναλαμβάνει την ευθύνη της υποβολής της παρούσας Αίτησης Χρηματοδότησης. Χωρίς την επισύναψη του εγγράφου κατάλληλα υπογεγραμμένου και σφραγισμένου η υποβολή δεν θα μπορεί να ολοκληρωθεί.

Σημειώνουμε ότι δεν κατατίθεται φυσικός φάκελος με τεκμηρίωση (δικαιολογητικά) κατά τη φάση της υποβολής. Τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν μετά την αξιολόγηση και την προσωρινή βαθμολογική κατάταξη και μόνον για τα δυνητικά εντασσόμενα επενδυτικά σχέδια.

(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.8 της Πρόσκλησης)

20. Πως θα μάθω ποια δικαιολογητικά απαιτούνται;

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία που θα κληθούν να υποβάλουν οι δυνητικά εντασσόμενοι δικαιούχοι παρουσιάζονται στο Παράρτημα ΧΙΙΙ της Πρόσκλησης

(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.9 της Πρόσκλησης)

21. Ποια είναι η διαδικασία αξιολόγησης;

Οι αξιολογήσεις των υποβαλλομένων επενδυτικών σχεδίων διενεργούνται από δύο (2) αξιολογητές, οι οποίοι επιλέγονται κατόπιν ηλεκτρονικής κλήρωσης μεταξύ των μελών του μητρώου αξιολογητών της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ/ ΕΦ και διαθέτουν εμπειρία σχετική με το περιεχόμενο της πρόσκλησης. Αξιολογητές που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αξιολογητών για μια Περιφέρεια αποκλείονται από την κλήρωση για την αξιολόγηση των προτάσεων που αφορούν στη συγκεκριμένη Περιφέρεια.

Η αξιολόγηση είναι συγκριτική και περιλαμβάνει:

• έλεγχο πλήρωσης των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής

• έλεγχο της κατάστασης του δικαιούχου

• έλεγχο ποιότητας, πληρότητας και ωριμότητας του Επενδυτικού Σχεδίου.

Οι ομάδες κριτηρίων παρουσιάζονται και αναλύονται στο Παράρτημα VIII.

(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.10 της Πρόσκλησης).

22. Πως μπορεί και από πού μπορεί να πάρει προκαταβολή ο δικαιούχος;

Είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής, μέχρι το 40% της δημόσιας χρηματοδότησης, εφόσον ο δικαιούχος προσκομίσει ισόποση εγγυητική επιστολή προκαταβολής. Δύναται επίσης ο Δικαιούχος να κάνει χρήση των ειδικών τραπεζικών λογαριασμών με τη μορφή «Ανοιχτών Καταπιστευτικών Λογαριασμών (Escrow Accounts)» ή άλλων χρηματοδοτικών μέσων, υπό την προϋπόθεση να υπάρχει θεσμοθετημένο πλαίσιο ως προς τη λειτουργία τους.

(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.11.3 της Πρόσκλησης)

23. Μετά το πέρας της επένδυσης, μπορεί ο δικαιούχος να μετεγκατασταθεί σε άλλη περιοχή;

Οι δικαιούχοι των οποίων επενδύσεις θα υπαχθούν στο παρόν πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης, μετά την ένταξή τους και για τρία (3) έτη μετά από την τελική πληρωμή της δημόσιας δαπάνης θα πρέπει να μην προβούν στη μετεγκατάσταση της ενισχυθείσας επένδυσης εκτός της περιοχής του προγράμματος.

(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.14.1 της Πρόσκλησης)