Το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα

Η δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση» αφορά στην αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται:

προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους στους τομείς:

 • κατανάλωσης ενέργειας,
 • Χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ)
 • υγιεινής και ασφάλειας
 • εφοδιαστικής αλυσίδας
 • πιστοποίησης συστημάτων

Οι ανωτέρω επιλέξιμες παρεμβάσεις συνδέονται με τους πέντε (5) στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ ήτοι:

Ποιους αφορά

Δικαιούχοι της Δράσης – Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση

Υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις στους κλάδους:

Δικαίωμα επιδότησης από το πρόγραμμα, έχουν οι επιχειρήσεις που πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης:

 • έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
 • διαθέτουν τουλάχιστον έναν εκ των επιλέξιμων ΚΑΔ επένδυσης, ως ενεργή κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών αυτών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων. Υποχρεωτικά οι ΚΑΔ επένδυσης οι οποίοι επιλέγονται, θα πρέπει να ανήκουν σε έναν εκ των 3 κλάδων.
 • έχουν κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω ΕΜΕ μισθωτής εργασίας το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, ως εξής:
  • Για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου (Επιλέξιμοι ΚΑΔ που ανήκουν στις κατηγορίες 45 και 47): 1 ΕΜΕ
  • Για τον κλάδο της εστίασης (Επιλέξιμοι ΚΑΔ που ανήκουν στην κατηγορία 56): 2 ΕΜΕ
  • Για τον κλάδο της εκπαίδευσης- κοινωνικής μέριμνας (χωρίς παροχή καταλύματος), (επιλέξιμοι ΚΑΔ που ανήκουν στην κατηγορία 85 και 88): 3 ΕΜΕ
Προϋπολογισμός προγράμματος

Προϋπολογισμός Προγράμματος

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 60.000.000 € (δημόσια δαπάνη) και είναι κατανεμημένος ανά 20.000.000 € για κάθε τομέα.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 10.000 € έως 150.000 €.

Ύψος επιδότησης

Ένταση ενίσχυσης – Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση

Το ποσοστό της επιδότησης διαμορφώνεται στο 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει είτε ίδιους πόρους είτε δανεισμό.

Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης, ο δικαιούχος δύναται να κάνει χρήση ειδικού τραπεζικού λογαριασμού με τη μορφή «Ανοιχτού Καταπιστευτικού Λογαριασμού» (escrow account), προκειμένου να καταβληθεί η αναλογούσα επιχορήγηση στις ήδη υλοποιηθείσες, τιμολογηθείσες και πιστοποιημένες σε Ενδιάμεση Επαλήθευση – Πιστοποίηση από τον Ενδιάμεσο Φορέα δαπάνες, απευθείας στους παρόχους/προμηθευτές του.

Δαπάνες που επιδοτούνται

Δαπάνες που επιδοτούνται – Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση

Στις επιλέξιμες δαπάνες, μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται:

 • Παρεμβάσεις επί του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου για εξοικονόμηση ενέργειας, για αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας και διευκόλυνση ΑμΕΑ
 • Αγορά εξοπλισμού για εξοικονόμηση ενέργειας ή / και προστασία του περιβάλλοντος, για την αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους της επιχείρησης, Εξειδικευμένος Εξοπλισμός ΤΠΕ και Λογισμικά, καθώς και αλλος Εξοπλισμός για τον λειτουργικό εκσυγχρονισμό της επιχείρησης
 • Αγορά μεταφορικών μέσων καθώς και δαπάνη μετατροπής κινητήρα πετρελαιοκίνητου/βενζινοκίνητου οχήματος σε κινητήρα διπλού καυσίμου πετρελαίου/βενζίνης – φυσικού αερίου (CNG)
 • Πιστοποίηση υπηρεσιών ή / και συστημάτων διαχείρισης σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα
 • Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) και εκπόνηση τεχνικών μελετών
 • Κατάρτιση προσωπικού σε θέματα Πρώτων Βοηθειών – Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης
 • Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό). Διευκρινίζεται ότι δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων και συγγενών α’ και β’ βαθμού.

 

Επιλέξιμες δαπάνες του Προγράμματος στο πλαίσιο της εξοικονόμησης ενέργειας :

 • εργασίες διαμόρφωσης των ενδεδειγμένων χώρων της επιχείρησης για την βελτιστοποίηση της διαχείρισης της ενέργειας και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος
 • ανανέωση εξοπλισμού με νέο, βελτιωμένης ενεργειακής απόδοσης
 • πιστοποίηση επιχειρήσεων με σύγχρονα εξειδικευμένα πρότυπα με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών, όπως το πρότυπο ΕΛΟΤ 1452 – Σύστημα διαχείρισης της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων

 

Επιλέξιμες δαπάνες του Προγράμματος στον τομέα των ΤΠΕ :

 • ανάπτυξη ηλεκτρονικών συστημάτων προβολής προϊόντων και υπηρεσιών στο διαδίκτυο (web sites)
 • ανάπτυξη ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-shops)
 • τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με τις δραστηριότητες της επιχείρησης (πχ cashdrawers, Barcode readers – UPS, ηλεκτρονικοί ζυγοί, διαδραστικοί πίνακες, desktop PCs-MAC, απαραίτητων για την εφαρμογή και χρήση νέου λογισμικού που περιλαμβάνεται στην επένδυση, 3d printers, settopboxes, ασύρματες συσκευές παραγγελιοληψίας (PDAs), κλπ)
 • ανανέωση παιδαγωγικού υλικού (διαδραστικοί πίνακες, projectors)
 • ψηφιακός εξοπλισμός για την υποβοήθηση της υπηρεσίας (π.χ ηλεκτρονική παραγγελιοληψία κ.α)
 • αξιοποίηση υποδομών cloud για την διαχείριση εφαρμογών και δεδομένων
 • υποστήριξη ταμειακών συστημάτων τιμολόγησης και έκδοσης αποδείξεων (Front Office – Point of Sales)
 • συμμετοχή σε ελληνικές ηλεκτρονικές αγορές (e-Marketplaces), είτε αυτές αφορούν δραστηριότητες τύπου B2C (Επιχείρηση προς τον τελικό καταναλωτή), είτε B2B /B2E (επιχείρηση προς επιχείρηση), για πωλήσεις, αγορές, προβολή και κατάλογο προϊόντων, σύγκριση τιμών, συμμετοχή σε προμήθειες, τιμολόγια και πληρωμές, συμμετοχή σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς και δημοπρασίες
 • ολοκλήρωση των νέων συστημάτων με τυχόν υφιστάμενες εφαρμογές της επιχείρησης (λογιστικό σύστημα, σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων κ.λπ.)
 • Έκδοση και αποστολή ηλεκτρονικών παραστατικών
 • Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Δεδομένων (EDI) με προμηθευτές – πελάτες
 • Πρόγραμμα διαχείρισης πιστότητας (loyalty)
 • Διαχείριση καναλιών ηλεκτρονικών κρατήσεων (Booking Channel Management)
 • Εφαρμογές εσωτερικής οργάνωσης με στόχο την υποστήριξη των ηλεκτρονικών κρατήσεων (π.χ. PMS / Property Management System)
 • Εφαρμογές που βοηθούν στη βελτιστοποίηση της παραγωγής και των επιχειρηματικών διεργασιών καθώς και διαχείρισης πελατών ή προσωπικού της επιχείρησης

 

Επιλέξιμες δαπάνες του Προγράμματος στο πλαίσιο της υγιεινής και ασφάλειας των χώρων:

 • Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων φωτισμού ασφαλείας
 • Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας
 • Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ανίχνευσης διαρροών (πχ υγραερίου, νερού)
 • Αντικατάσταση εξοπλισμού που α) προκαλεί θόρυβο, β) παρουσιάζει αυξημένο κίνδυνο ανάφλεξης, γ) παρουσιάζει αυξημένο κίνδυνο ατυχήματος – καταπόνησης
 • Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας
 • Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού παροχής πρώτων βοηθειών (πχ εξωτερικός απινιδωτής)
 • Προμήθεια ατομικών μέσων προστασίας για τους εργαζόμενους

Επισημαίνεται ότι, δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 30% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στους πρώτους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. Σε αντίθετη περίπτωση θα απομειώνεται ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κατά το ποσόν που το ποσόν του αιτήματος επαλήθευσης υπολείπεται του 30% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.

Σημαντικές ημερομηνίες

Σημαντικές ημερομηνίες

Ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης: 19/12/2018

Περίοδος υποβολών αιτήσεων χρηματοδότησης: 27/2/2019 – 31/5/2019

Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών: Ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης της Δράσης

Διάρκεια υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων: Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή
Δικαιολογητικά υποβολής/ένταξης
Προ-βαθμολόγηση

Αναμένεται

Χρήσιμα αρχεία
19/12/2018
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων
2η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων
3η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων
Εστίαση


Εκπαίδευση


Εμπόριο