Το πρόγραμμα

Βασικός στόχος της ενιαίας δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Η δράση αυτή έχει ως σκοπό την άμεση και αποτελεσματική διοχέτευση των διαθέσιμων πόρων για την προώθηση ερευνητικών δραστηριοτήτων και την εφαρμογή καινοτομιών στις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω μίας σειράς παρεμβάσεων.

Στόχοι της δράσης:

• Οικονομική ανάπτυξη βασισμένη στη γνώση και τη βιώσιμη εξειδίκευση
• Ενσωμάτωση της νέας γνώσης και της καινοτομίας στα υπάρχοντα αλλά και σε νέα προϊόντα, υπηρεσίες, παραγωγικά συστήματα και αλυσίδες αξίας
• Σύνδεση της ακαδημαϊκής έρευνας με τις ανάγκες της αγοράς και την οικονομία.

Προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων της δράσης είναι η επικέντρωση των πόρων και των προσπαθειών σε επιλεγμένους τομείς οικονομικής δραστηριότητας και σε πεδία παρέμβασης, όπου ανιχνεύεται δυναμικό επιχειρηματικότητας και ερευνητικής αριστείας σύμφωνα με την εθνική στρατηγική έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση (στρατηγική RIS3), σε εθνικό καθώς και σε περιφερειακό επίπεδο, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό, τη διαφοροποίηση και την εκμετάλλευση νέων ευκαιριών στην ελληνική οικονομία.

Ποιούς αφορά

Δικαιούχοι της Δράσης είναι:

α) Ερευνητικοί οργανισμοί και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί οργανισμοί» και
β) Επιχειρήσεις και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις». Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν συσταθεί νομίμως και να λειτουργούν είτε ως νομικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως του τύπου τους (π.χ. ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΙΚΕ, ΚοινΣΕπ) είτε ως ατομικές επιχειρήσεις.

Συγκριμένα, για κάθε μια από τις τρείς παρεμβάσεις:

I. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
Η παρέμβαση απευθύνεται σε υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις ανεξαρτήτως της ημερομηνίας ίδρυσης. Δυνητικοί δικαιούχοι είναι είτε μια Μικρομεσαία Επιχείρηση (ΜΜΕ) είτε Ομάδες Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), ανεξάρτητων μεταξύ τους.

II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
Η παρούσα παρέμβαση αφορά συμπράξεις υφισταμένων επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης, με ερευνητικούς οργανισμούς, με κύριους αποδέκτες τις επιχειρήσεις.

III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
Δυνητικοί δικαιούχοι είναι υφιστάμενες μεμονωμένες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης.

Θεματικοί τομείς επιχειρηματικών σχεδίων

Περιοχές Παρέμβασης

Προτεραιότητες για παρεμβάσεις ΕΤΑ

1.1 Βιοϋλικά/

Βιοεμφυτεύματα

1.1.1 Ικριώματα Μηχανικής και Αναγέννησης Ιστών: δημιουργία τεχνητών δομών ως

ικριώματα, ή μήτρες ή προσθετικά έμπλαστρα για εμφύτευση, που αποκαθιστούν,

υποστηρίζουν ή βελτιώνουν τη λειτουργία των ιστών. Αφορούν:

(i) Βιοαποικοδομήσιμα βιοϋλικά με βιοδραστικές επιφάνειες και ελεγχόμενους

ρυθμούς αποικοδόμησης.

(ii) Βιομιμητικά ικριώματα με ελεγχόμενη δομή στη μικρο- και νανο- κλίμακα, που

μιμούνται τα μορφολογικά και φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του εξωκυττάριου

χώρου.

(iii) Απορροφήσιμα από τον οργανισμό πολυμερή, σχεδιασμένα σε μοριακό επίπεδο

για να άγουν συγκεκριμένες κυτταρικές αποκρίσεις: έξυπνα βιοϋλικά που

αποκρίνονται σε αλλαγές στο άμεσο περιβάλλον τους (π.χ. pH, θερμοκρασία,

ηλεκτρικά ή φυσικά ερεθίσματα, ενεργειακή κατάσταση) και τα οποία να είναι σε

θέση να διεγείρουν συγκεκριμένες κυτταρικές αποκρίσεις σε μοριακό επίπεδο.

1.1.2 Εμφυτεύσιμα Μικρο/Νανο συστήματα, διατάξεις, μικρο-τσιπς για:

(i) Ελεγχόμενη χορήγηση φαρμάκων για αποτελεσματικότερη και στοχευμένη

εξατομικευμένη θεραπεία.

(ii) Πλατφόρμες μικρο-ροής δυναμικής κυτταροκαλλιέργειας

(iii) Ιn vivo μικρο/νανο-συστήματα διάγνωσης και αναγέννησης ιστού

1.2 Διαγνωσιο –

θεραπευτικά Βιοϋλικά

1.2.1 Νέα διαγνωσιοθεραπευτικά βιοϋλικά: ανάπτυξη καινοτόμων λειτουργικών

βιοϋλικών διάγνωσης και/ή θεραπείας.

(i) Υλικά νανοτεχνολογίας για ταυτόχρονη διάγνωση και θεραπεία (ii) Μοριακά διαγνωσιοθεραπευτικά βιουλικά

(iii) Διαγνωσιοθεραπευτικά βιουλικά με βάση βιομόρια

1.2.2 Διαγνωσιοθεραπευτικές διάταξεις: ανάπτυξη συσκευών μικρο‐νανο τεχνολογίας,

καθώς και υβριδικών και πολύ-λειτουργικών βιο-ιατρικών συσκευών, διάγνωσης και/ή

θεραπείας.

(i) Βιοαισθητήρες

(ii) Βιοαντιδραστήρες

(iii) Μικροσυστήματα Ολοκληρωμένης Ανάλυσης (Lab on Chip)

(iv) Προηγμένες διατάξεις απεικόνισης για διάγνωση και θεραπεία (v) Διαγνωστικά Βιο-τσιπς

1.3 Υλικά για

ολοκληρωμένες

ηλεκτρονικές και

φωτονικές

τεχνολογίες /

εφαρμογές στην

μικρο-νανο

ηλεκτρονική

1.3.1 Υλικά για διατάξεις λογικής και μνήμης με χαμηλή κατανάλωση ισχύος:

Ημιαγωγοί (Ge, III-V) με χρήση επιταξιακών διεργασιών καθώς και νέα υλικά (π.χ. οξείδια μετάλλων, μαγνητικά υλικά, 2-διάστατα υλικά), για τα οποία

απαιτείται κυρίως η χρήση τεχνολογιών κενού για την ανάπτυξή τους.

1.3.2 Υλικά για ηλεκτρονικά ισχύος (π.χ. GaN, SiC) για εφαρμογές σε επίγειες και

δορυφορικές τηλεπικοινωνίες, σε άμυνα και ασφάλεια και σε μετατροπείς

υψηλών τάσεων και ρευμάτων.

1.3.3 Υλικά για φωτονικές τεχνολογίες: Έμφαση σε λέιζερ στερεάς κατάστασης, που

καθιστούν δυνατή την οπτική επικοινωνία μεταξύ των ψηφίδων αλλά και μέσα

στην ίδια.

1.4 Υλικά για

μικροσυστήματα

1.4.1 Ενσωμάτωση υλικών (ανόργανων ή οργανικών) σε μορφή λεπτών υμενίων,

νανοσυρμάτων ή νανοσωματιδίων ιδιαίτερα αν αυτά μπορούν να αποκριθούν

επιλεκτικά σε εξωτερικά ερεθίσματα (μηχανικά, βιοχημικά) για εφαρμογή σε

αισθητήρες.

1.4.2 Υλικά για συγκομιδή ενέργειας από το περιβάλλον (π.χ. πιεζοηλεκτρικά,

θερμοηλεκτρικά) για ενεργειακά αυτόνομες διασυνδεδεμένες συσκευές.

1.4.3 Φωτονικές διατάξεις με έμφαση σε δυνατότητα ολοκλήρωσης στην πλατφόρμα

πυριτίου, είτε μονολιθικά είτε υβριδικά και σε υλικά για ολοκληρωμένους (on-

chip) κυματοδηγούς και φωτοανιχνευτές.

1.4.4 Ολοκλήρωση μικρο-ρευστομηχανικών συστημάτων σε επίπεδο ψηφίδας (lab- on-chip) για εφαρμογές σε υγεία και περιβάλλον.

1.5 Υλικά για

εύκαμπτα

υποστρώματα

1.5.1 Πολυμερικά και οργανικά υλικά (ημιαγωγοί και αγωγοί), οξείδια μετάλλων και

μέταλλα, διηλεκτρικά, νανοϋλικά (νανοσωματίδια, νανοσύρματα), υλικά

φραγμού, διαφανή ηλεκτρόδια για την κατασκευή ενεργητικών και παθητικών

στοιχείων. Ενσωμάτωση των παραπάνω σε διάφορες εφαρμογές (καταναλωτικά αγαθά όπως οθόνες, ρούχα, υλικά συσκευασίας), αλλά και σε

συστήματα φωτισμού, θερμοκήπια, μέσα μεταφοράς, ρομποτικές εφαρμογές,

τεχνητό δέρμα.

1.6 Υλικά για την

τεχνολογία των

ηλιακών κυψελών

1.6.1 Φωτοβολταϊκά πυριτίου και άλλων ανόργανων ημιαγωγών

1.6.2 Φωτοβολταϊκά ευαισθητοποιημένων ημιαγωγών (DSSC)

1.6.3 Οργανικά και εκτυπωμένα φωτοβολταϊκά

1.6.4 Φωτοβολταϊκά που βασίζονται σε περοβσκίτες και φωτοβολταϊκά που

βασίζονται σε νέες ιδέες που αναφέρονται τόσο στο βασικό υλικό τους όσο και

στην αρχιτεκτονική του (φωτοευαίσθητα υλικά για την απορρόφηση του

ηλιακού φωτός, υλικά που βοηθούν στη δημιουργία φορέων και στην

μεταφορά των φορέων στα ηλεκτρόδια.). Υλικά των ηλεκτροδίων (περιλαμβανομένων διάφανων ηλεκτροδίων), υλικά αναβάθμισης και

ενίσχυσης της απόδοσης μέσω συμπληρωματικής απορρόφησης και ηλιακών

συγκεντρωτήρων, υλικά εγκιβωτισμού ή προστασίας των ηλιακών κυψελών, τα

οποία μπορεί να έχουν και επιπλέον λειτουργικά χαρακτηριστικά, όπως

ιδιότητες αυτοκαθαρισμού από εναποθέσεις οργανικών ή και ανόργανων

ρύπων.

1.7 Πολυλειτουργικά

Υλικά – Ευφυή Υλικά

που ανταποκρίνονται

σε εξωτερικά

ερεθίσματα – κυρίως

εφαρμογές στον τομέα

των Μεταφορών και

των Κατασκευών

1.7.1 Υλικά Μνήμης Σχήματος: Κράματα μετάλλων που μπορούν να

μεταβάλλουν με προκαθορισμένο τρόπο το σχήμα τους υπό την επίδραση της

θερμοκρασίας. Πολυμερή που μεταβάλλουν τις εξωτερικές τους διαστάσεις

μεταξύ δύο ή τριών προκαθορισμένων σταδίων, υπό την επίδραση εξωτερικών

θερμοκρασιακών, ηλεκτρικών ή μαγνητικών πεδίων ή φωτεινής ακτινοβολίας.

Υλικά που μπορούν να μεταβάλλουν το σχήμα και τον όγκο τους όταν

διεγερθούν από την παρουσία μαγνητικού πεδίου.

1.7.2 Πιεζοηλεκτρικά υλικά (Piezoelectric): Υλικά που μπορούν να οδηγήσουν στην

παραγωγή ηλεκτρικής τάσης υπό την επίδραση εξωτερικής μηχανικής

φόρτισης.

1.7.3 Μαγνητο- και Ηλεκτρο-ρεοστατικά υλικά (Magneto- & Electro-reostrictive):

Συστήματα που αποτελούνται από κολλοειδείς διασπορές σωματιδίων σε

κατάλληλους διαλύτες. Οι διαλύτες δεν επηρεάζονται από εξωτερικό ηλεκτρικό

ή μαγνητικό πεδίο, η εφαρμογή των οποίων προκαλεί ελεγχόμενη αλλαγή στο

ιξώδες του διαλύματος.

1.7.4 Συστήματα Αυτοϊασης (Self-healing systems): συστήματα υλικών που φέρουν

ενσωματωμένη τη δυνατότητα ‘επούλωσης’ ρωγμών ή ατελειών που

προκαλούνται κατά τη διάρκεια της χρήσης τους, με αποτέλεσμα την παράταση

του χρόνου ζωής τους.

1.8 Πολυλειτουργικά

Υλικά για Ενεργειακές

Εφαρμογές

(Μετατροπή,

Αποθήκευση και

Εξοικονόμηση

Ενέργειας)

1.8.1 Ανάπτυξη μαγνητικών υλικών: Υλικά σε συμπαγή μορφή ή μορφή λεπτών

υμενίων ή νανοσωματιδίων για εφαρμογές σε αισθητήρες, ηλεκτροκινητήρες

για ενεργειακές εφαρμογές και για εφαρμογή σε πολύ υψηλές συχνότητες, με

αποτέλεσμα την καλύτερη απόδοση μετασχηματιστών, κ.λπ.

1.8.2 Θερμοηλεκτρικά Υλικά (Thermoelectric Materials): Θερμοηλεκτρικά υλικά

υψηλής μετατροπής της εκλυομένης στο περιβάλλον θερμότητας απευθείας σε

ηλεκτρική ενέργεια, από μηχανές εσωτερικής καύσεως, κλιβάνους, στήλες

εναλλακτών θερμότητας και όπου αλλού μπορεί να δημιουργηθεί μια διαφορά

θερμοκρασίας (αποτελούν μια συμπληρωματική τεχνολογία για δέσμευση

τεράστιων ποσών θερμικής ενέργειας που εκλύεται στο περιβάλλον).

1.8.3 Ευφυή συστήματα μετατροπής ενέργειας (energy conversion systems):

υβριδικά υλικά βασισμένα σε χαμηλοδιάστατες νανοδομές, που σε συνδυασμό

με οργανικές χρωστικές ή/και ανόργανα ημιαγώγιμα υλικά έχουν τη

δυνατότητα, ύστερα από φωτοβόληση, να συμμετέχουν σε διεργασίες

μεταφοράς ηλεκτρικού φορτίου. Η δυνατότητα μετατροπής ενέργειας

βασίζεται στο σχηματισμό καταστάσεων διαχωρισμένων ηλεκτρικών φορτίων,

εντός των υβριδικών υλικών, με μεγάλη διάρκεια ζωής.

1.8.4 Χρωμογενή (θερμοχρωμικά, ηλεκτροχρωμικά, φωτοχρωμικά),

φωτοκαταλυτικά και αυτοκαθαριζόμενα υλικά για εξοικονόμηση ενέργειας

σε νέα, σύγχρονα και παραδοσιακά κτίρια (οικίες, γραφεία, δημόσια κτίρια,

κ.ά.).

1.8.5 Νανοπορώδη Υλικά για αποθήκευση/διαχωρισμό/καθαρισμό αερίων/υγρών

ενεργειακού ενδιαφέροντος: Υλικά που παρέχουν μεγάλο λόγο επιφάνειας

ανά όγκο, κατάλληλα για αποθήκευση/διαχωρισμό/καθαρισμό αερίων (υδρογόνο, μεθάνιο, διοξείδιο του άνθρακα, κ.α.) ή και υγρών.

1.9 Πολυλειτουργικά

Συστήματα Υλικών για

την προστασία

Κατασκευών,

Μνημείων και λοιπών

δομικών εφαρμογών,

φιλικά προς το

περιβάλλον

1.9.1 Τροποποιημένα νανοσύνθετα υλικά για την ενίσχυση και την προστασία των

δομικών και διακοσμητικών στοιχείων από φυσικό και τεχνητό λίθο.

1.9.2 Υλικά στερέωσης, ενίσχυσης και πλήρωσης των δομικών στοιχείων φερόντων

οργανισμών σε κατασκευές, με βελτιωμένες ρεολογικές, φυσικοχημικές και

μηχανικές ιδιότητες.

1.9.3 Ανάπτυξη υλικών επικαλύψεων, επιχρισμάτων, υμενίων π.χ. νανοσύνθετων

υπερυδρόφοβων υλικών, για την προστασία εμφανών μεταλλικών στοιχείων,

κατασκευών και έργων της πολιτιστικής κληρονομιάς.

(Σε κάθε έργο θα πρέπει να περιλαμβάνεται η εκτίμηση των περιβαλλοντικών

επιπτώσεων των νέων υλικών, για τη διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης και της

συμβατότητας).

1.10 Νέα υλικά,

βελτίωση

χρησιμοποιούμενων

υλικών και νέες

εφαρμογές υλικών

λεπτών επιστρώσεων

1.10.1 Επιστρώσεις με φυσική λειτουργικότητα. Υλικά επιστρώσεων που

τροποποιούν την απόκριση στο φως, την ακτινοβολία γενικότερα, τη

θερμότητα, τα μηχανικά ερεθίσματα και γενικότερα τα φυσικά ερεθίσματα.

1.10.2 Επιστρώσεις με φυσικοχημική λειτουργικότητα. Υλικά επιστρώσεων που

προσροφούν ή αποτρέπουν την προσρόφηση χημικών ουσιών, που επιτρέπουν

ή αποτρέπουν τη διάχυση ουσιών μέσω των επιστρώσεων ή που επιδρούν

χημικά σε ουσίες που έρχονται σε επαφή με την επίστρωση, όπως για

παράδειγμα οι φωτοκαταλυτικές επιστρώσεις.

1.11 Ανάπτυξη

διεργασιών

εναπόθεσης και

επεξεργασίας

επιστρώσεων και

τροποποίησης

επιφανειών

1.11.1 Διεργασίες εναπόθεσης με υγρές μεθόδους (εναπόθεση κυρίως από διάλυμα)

και από ατμό (φυσική ή χημική εναπόθεση από ατμό). Διεργασίες δημιουργίας

πολυστρωματικών επιστρώσεων. Διεργασίες χημικής τροποποίησης και

μικρονανοδόμησης επιστρώσεων και διεργασίες χημικής τροποποίησης και

μικρονανοδόμησης επιφανειών.

1.11.2 Μεθοδολογία χαρακτηρισμού επιφανειών και επιστρώσεων μέσω ανάπτυξης

κατάλληλων φυσικοχημικών μεθόδων και κατάλληλου εξοπλισμού για τον

προσδιορισμό, τη μέτρηση ή την απεικόνιση χημικών και φυσικών

παραμέτρων και ανάπτυξη κατάλληλων προϊόντων λογισμικού για την

πληρέστερη περιγραφή και αξιολόγηση των κρίσιμων παραμέτρων που

ενδιαφέρουν σε κάθε εφαρμογή.

1.12 Προηγμένα

Νανοϋλικά και

Νανοσύνθετα Υλικά

1.12.1 Σύνθετα πολυμερικής μήτρας με φυτικές νανο-προσμίξεις ως ενισχυτική φάση

(π.χ. κυτταρίνη).

1.12.2 Νανοσύνθετα πολυμερικής μήτρας με χρήση πυριτικών προσμίξεων ( π.χ. SiΟ2)

1.12.3 Νανοσύνθετα πολυμερικής μήτρας με διασπορά νανοσωματιδίων ευγενών

μετάλλων ( Ag, Au, κλπ)

1.12.4 Πολυμερή Νανοσύνθετα με βάση το γραφένιο και άλλα 2-σδιάστατα υλικά

1.12.5 Σύνθετα υλικά μεταλλικής μήτρας με νανοσωλήνες άνθρακα (Single-double

wall) ή με διασπορά μεταλλικών νανοσωματιδίων (Ni, Fe, Co, κλπ)

Περιοχές Παρέμβασης Προτεραιότητες για παρεμβάσεις ΕΤΑ

2.1 Ανάπτυξη καινοτόμων

προϊόντων και

υπηρεσιών,

συμπεριλαμβανομένων

των οπτικοακουστικών,

με έμφαση στην

ενίσχυση και υποστήριξη

επιχειρήσεων,

επαγγελματιών και

φορέων που

δραστηριοποιούνται

στους χώρους

Πολιτισμού, Τουρισμού

και Δημιουργικών

Βιομηχανιών.

2.1.1 Ανάπτυξη εφαρμογών παροχής τουριστικών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας

και δικτύωσης που απευθύνονται σε επιχειρήσεις με σκοπό την εξατομικευμένη

παροχή πληροφοριών, συστάσεων και περιεχομένου προς τους ταξιδιώτες (π.χ.

προηγμένες μηχανές ολοκληρωμένης σχεδίασης πακέτου διακοπών ή/και

εξατομικευμένων δραστηριοτήτων, επιλογή διαδρομών, δραστηριοτήτων,

σημείων ενδιαφέροντος, τουριστικών καταλυμάτων, γεγονότων/εκδηλώσεων,

δρομολογίων ΜΜΜ).

2.1 Ανάπτυξη καινοτόμων

προϊόντων και

υπηρεσιών,

συμπεριλαμβανομένων

των οπτικοακουστικών,

με έμφαση στην

ενίσχυση και υποστήριξη

επιχειρήσεων,

επαγγελματιών και

φορέων που

δραστηριοποιούνται

στους χώρους

Πολιτισμού, Τουρισμού

και Δημιουργικών

Βιομηχανιών.

2.1.2 Ανάπτυξη τεχνολογιών και υπηρεσιών για την υποστήριξη της δημιουργίας

έξυπνων υποδομών (π.χ. λιμάνια, αεροδρόμια, εμπορικά κέντρα, χώροι

αναψυχής και γενικά σημεία ενδιαφέροντος ή χρηστικά σημεία των πόλεων) με

στόχο την προηγμένη και αποδοτική παροχή πολιτιστικών και τουριστικών

υπηρεσιών.

2.1 Ανάπτυξη καινοτόμων

προϊόντων και

υπηρεσιών,

συμπεριλαμβανομένων

των οπτικοακουστικών,

με έμφαση στην

ενίσχυση και υποστήριξη

επιχειρήσεων,

επαγγελματιών και

φορέων που

δραστηριοποιούνται

στους χώρους

Πολιτισμού, Τουρισμού

και Δημιουργικών

Βιομηχανιών.

2.1.3 Ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων εργαλείων, προϊόντων, υπηρεσιών και

διαδικασιών, για την υποστήριξη ειδικών μορφών τουρισμού (π.χ. κρουαζιέρα,

θρησκευτικός, καταδυτικός και θαλάσσιος τουρισμός, τουρισμός υπαίθρου,

επιστημονικός τουρισμός, αστικός τουρισμός, γαστρονομικός τουρισμός,

αθλητικός τουρισμός).

2.1 Ανάπτυξη καινοτόμων

προϊόντων και

υπηρεσιών,

συμπεριλαμβανομένων

των οπτικοακουστικών,

με έμφαση στην

ενίσχυση και υποστήριξη

επιχειρήσεων,

επαγγελματιών και

φορέων που

δραστηριοποιούνται

στους χώρους

Πολιτισμού, Τουρισμού

και Δημιουργικών

Βιομηχανιών.

2.1.4 Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών για την υποστήριξη επιχειρήσεων και

φορέων που απευθύνονται σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες (π.χ. ΑΜΕΑ, παιδιά,

ηλικιωμένοι, χρονίως πάσχοντες).

2.1 Ανάπτυξη καινοτόμων

προϊόντων και

υπηρεσιών,

συμπεριλαμβανομένων

των οπτικοακουστικών,

με έμφαση στην

ενίσχυση και υποστήριξη

επιχειρήσεων,

επαγγελματιών και

φορέων που

δραστηριοποιούνται

στους χώρους

Πολιτισμού, Τουρισμού

και Δημιουργικών

Βιομηχανιών.

2.1.5 Ανάπτυξη μεθόδων και εφαρμογών για την παροχή νέων προηγμένων

υπηρεσιών ή για την βελτιστοποίηση υπαρχουσών υπηρεσιών (σε επίπεδο

αποδοτικότητας, μείωσης κόστους, αναβάθμισης ανθρώπινου δυναμικού,

εμπειρίας χρήστη, εξατομίκευσης, πρόβλεψης εσόδων από οπτικοακουστικές

παραγωγές, διαχείρισης κόστους παραγωγών, εκτίμησης ρίσκου κλπ.) με

αξιοποίηση τεχνικών διαχείρισης, ανάλυσης ή/και οπτικοποίησης δεδομένων.

2.1 Ανάπτυξη καινοτόμων

προϊόντων και

υπηρεσιών,

συμπεριλαμβανομένων

των οπτικοακουστικών,

με έμφαση στην

ενίσχυση και υποστήριξη

επιχειρήσεων,

επαγγελματιών και

φορέων που

δραστηριοποιούνται

στους χώρους

Πολιτισμού, Τουρισμού

και Δημιουργικών

Βιομηχανιών.

2.1.6 Ανάπτυξη και αξιοποίηση εφαρμογών ΤΠΕ για ανάλυση, τεκμηρίωση,

μοντελοποίηση και διαχείριση πολιτιστικού αποθέματος, καθώς και περιοχών

περιβαλλοντικού και τουριστικού ενδιαφέροντος με σκοπό και την αναβάθμιση

των τουριστικών πόρων και προϊόντων τους.

2.1 Ανάπτυξη καινοτόμων

προϊόντων και

υπηρεσιών,

συμπεριλαμβανομένων

των οπτικοακουστικών,

με έμφαση στην

ενίσχυση και υποστήριξη

επιχειρήσεων,

επαγγελματιών και

φορέων που

δραστηριοποιούνται

στους χώρους

Πολιτισμού, Τουρισμού

και Δημιουργικών

Βιομηχανιών.

2.1.7 Ανάπτυξη καινοτόμων πλατφορμών για την συλλογή τουριστικού και

πολιτιστικού περιεχομένου και διάθεσή του σε δημιουργούς εφαρμογών και

υπηρεσιών. Περιλαμβάνεται και η χρήση και αξιοποίηση ανοικτών δεδομένων,

κοινωνικών δικτύων και πληθοπορισμού (crowd sourcing).

2.1 Ανάπτυξη καινοτόμων

προϊόντων και

υπηρεσιών,

συμπεριλαμβανομένων

των οπτικοακουστικών,

με έμφαση στην

ενίσχυση και υποστήριξη

επιχειρήσεων,

επαγγελματιών και

φορέων που

δραστηριοποιούνται

στους χώρους

Πολιτισμού, Τουρισμού

και Δημιουργικών

Βιομηχανιών.

2.1.8 Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών-τεχνικών-μεθόδων ψηφιοποίησης και

επιστημονικής τεκμηρίωσης πολιτιστικής κληρονομιάς (κινητής, ακίνητης και

άυλης) με έμφαση στη βελτίωση της ποιότητας ψηφιοποίησης και στη μείωση

του χρόνου και του κόστους της.

2.1 Ανάπτυξη καινοτόμων

προϊόντων και

υπηρεσιών,

συμπεριλαμβανομένων

των οπτικοακουστικών,

με έμφαση στην

ενίσχυση και υποστήριξη

επιχειρήσεων,

επαγγελματιών και

φορέων που

δραστηριοποιούνται

στους χώρους

Πολιτισμού, Τουρισμού

και Δημιουργικών

Βιομηχανιών.

2.1.9 Ανάπτυξη εφαρμογών προώθησης μάρκετινγκ και γενικότερα υποστήριξης

της λήψης αποφάσεων για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας των τομέων

ΠΤΔΒ, με αξιοποίηση τεχνικών μεγάλου όγκου δεδομένων.

2.1 Ανάπτυξη καινοτόμων

προϊόντων και

υπηρεσιών,

συμπεριλαμβανομένων

των οπτικοακουστικών,

με έμφαση στην

ενίσχυση και υποστήριξη

επιχειρήσεων,

επαγγελματιών και

φορέων που

δραστηριοποιούνται

στους χώρους

Πολιτισμού, Τουρισμού

και Δημιουργικών

Βιομηχανιών.

2.1.10 Ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων ή πλατφορμών, όπως Media Asset

Management πλατφόρμες που προσφέρονται ως προϊόν ή ως cloud υπηρεσία

(SaaS), για την ενοποιημένη διαχείριση και επεξεργασία οπτικοακουστικού

περιεχομένου π.χ. πλατφόρμα για ψηφιακή διατήρηση, επιμέλεια και προβολή

ελληνικών κινηματογραφικών και άλλων οπτικοακουστικών έργων,

συμπεριλαμβανομένου και ερασιτεχνικού υλικού.

2.1 Ανάπτυξη καινοτόμων

προϊόντων και

υπηρεσιών,

συμπεριλαμβανομένων

των οπτικοακουστικών,

με έμφαση στην

ενίσχυση και υποστήριξη

επιχειρήσεων,

επαγγελματιών και

φορέων που

δραστηριοποιούνται

στους χώρους

Πολιτισμού, Τουρισμού

και Δημιουργικών

Βιομηχανιών.

2.1.11 Ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών προστασίας ψηφιακού περιεχομένου

(υπάρχον οπτικοακουστικό περιεχόμενο, νέοι παραγωγοί, ερασιτεχνικές ταινίες,

προωθητικό υλικό, κλπ), π.χ. εφαρμογές για εκμετάλλευση, εκκαθάριση,

διαχείριση πνευματικών δικαιωμάτων-Digital Rights Management,

υδατογράφηση-watermarking.

2.1.12 Ανάπτυξη καινοτόμων πλατφορμών και μεθόδων διανομής

οπτικοακουστικού περιεχομένου ή/και ψηφιακών εφαρμογών.

2.1.13 Ανάπτυξη πλατφορμών και σειράς εργαλείων ΤΠΕ για την υποστήριξη του

σχεδιασμού χωρικών περιβαλλόντων και χωρικών διαδραστικών εφαρμογών (π.χ.

για τους τομείς της αρχιτεκτονικής, διακόσμησης, σκηνογραφίας, σκηνοθεσίας,

σχεδιασμού φωτισμού, γλυπτικής κλπ.), με ενσωμάτωση προηγμένων

τεχνολογιών (π.χ. σχεδιασμός σε περιβάλλον εμβύθισης μικτής πραγματικότητας,

διεπαφές χρήστη σε υβριδικά περιβάλλοντα, γενεσιουργός σχεδιασμός,

προσομοίωση, οπτικός προγραμματισμός κλπ.).

2.1.14 Aνάπτυξη προϊόντων, τεχνολογιών και μεθοδολογιών για την υποστήριξη

του απομακρυσμένου συνεργατικού και κατανεμημένου σχεδιασμού και

δικτύωσης ανεξάρτητων δημιουργών, ανάλογα με τον τομέα εφαρμογής (αρχιτεκτονική, αστικός σχεδιασμός, βιομηχανικός σχεδιασμός, παραστατικές

τέχνες, κόσμημα, μόδα, γραφιστική, τοπικές κοινωνίες και ομάδες πολιτών, κλπ).

2.1.15 Ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων, εφαρμογών για την προώθηση και

αναβάθμιση των τουριστικών πόρων και προϊόντων περιοχών πολιτιστικού,

τουριστικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.

2.2 Ανάπτυξη καινοτόμων

προϊόντων και

υπηρεσιών,

συμπεριλαμβανομένων

των οπτικοακουστικών,

με έμφαση στην ενίσχυση

της εμπειρίας του

τελικού χρήστη και

σκοπό την ανάδειξη και

προώθηση της

πολιτιστικής

κληρονομιάς, του

σύγχρονου πολιτισμού

και του τουριστικού

προϊόντος.

2.2.1 Ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών (α) για την ξενάγηση σε φυσικό ή/και

εικονικό πολιτιστικό περιβάλλον (π.χ. μουσεία, εικονικά μουσεία, αρχαιολογικούς

χώρους, φεστιβάλ, εκθέσεις, συλλογές, πολιτιστικά γεγονότα και διαδρομές,

καθώς και σε άλλους πόλους και εκδηλώσεις πολιτιστικής δραστηριότητας,

χώρους υψηλής επισκεψιμότητας και συγκέντρωσης /μετακίνησης πληθυσμού,

κλπ.), ή/ και (β) για την ανάδειξη περιοχών τουριστικού & περιβαλλοντικού

ενδιαφέροντος και την περιήγηση σε αυτές (π.χ. περιοχές φυσικού κάλλους,

παραδοσιακοί οικισμοί, γεωμνημεία, γεωπάρκα, ναυάγια, υποθαλάσσια

αξιοθέατα, ενυδρεία, κλπ.) ή/και (γ) για την προώθηση ειδικών μορφών

τουρισμού (βιωματικός, εκπαιδευτικός, εναλλακτικός, ιατρικός κλπ).

2.2 Ανάπτυξη καινοτόμων

προϊόντων και

υπηρεσιών,

συμπεριλαμβανομένων

των οπτικοακουστικών,

με έμφαση στην ενίσχυση

της εμπειρίας του

τελικού χρήστη και

σκοπό την ανάδειξη και

προώθηση της

πολιτιστικής

κληρονομιάς, του

σύγχρονου πολιτισμού

και του τουριστικού

προϊόντος.

2.2.2 Ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών για την αναβίωση, αναπαράσταση, και

διάδοση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και πολιτιστικών τεκμηρίων (π.χ.

λαϊκή παράδοση, ελληνική μυθολογία, πολιτιστικά γεγονότα, έθιμα,

καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, δρώμενα, δραστηριότητες κλπ), καθώς και του

σύγχρονου πολιτισμού (παραστατικές / εικαστικές τέχνες κλπ) μέσω τεχνολογιών

/ τεχνικών λόγου, ήχου, εικόνας, επαυξημένης πραγματικότητας, κλπ.

2.2 Ανάπτυξη καινοτόμων

προϊόντων και

υπηρεσιών,

συμπεριλαμβανομένων

των οπτικοακουστικών,

με έμφαση στην ενίσχυση

της εμπειρίας του

τελικού χρήστη και

σκοπό την ανάδειξη και

προώθηση της

πολιτιστικής

κληρονομιάς, του

σύγχρονου πολιτισμού

και του τουριστικού

προϊόντος.

2.2.3 Σχεδίαση τεχνικών και συστημάτων «αφήγησης» (story telling) για την

καινοτόμο/διαδραστική παρουσίαση εκθεμάτων / γεγονότων σε χώρους

πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος.

2.2 Ανάπτυξη καινοτόμων

προϊόντων και

υπηρεσιών,

συμπεριλαμβανομένων

των οπτικοακουστικών,

με έμφαση στην ενίσχυση

της εμπειρίας του

τελικού χρήστη και

σκοπό την ανάδειξη και

προώθηση της

πολιτιστικής

κληρονομιάς, του

σύγχρονου πολιτισμού

και του τουριστικού

προϊόντος.

2.2.4 Ανάπτυξη προηγμένων εφαρμογών για την διαφήμιση και το marketing του

πολιτιστικού και του τουριστικού προϊόντος της χώρας (π.χ. διαδραστικές

εφαρμογές, περιβάλλοντα εμβύθισης, κλπ).

2.2 Ανάπτυξη καινοτόμων

προϊόντων και

υπηρεσιών,

συμπεριλαμβανομένων

των οπτικοακουστικών,

με έμφαση στην ενίσχυση

της εμπειρίας του

τελικού χρήστη και

σκοπό την ανάδειξη και

προώθηση της

πολιτιστικής

κληρονομιάς, του

σύγχρονου πολιτισμού

και του τουριστικού

προϊόντος.

2.2.5 Ανάπτυξη ψηφιακών παιγνίων και τεχνικών παιγνιοποίησης (gamification) για

Η/Υ, κινητές συσκευές και παιχνιδομηχανές, αξιοποιώντας πολιτιστικό και

τουριστικό περιεχόμενο (τέχνες, ιστορία, επιστήμες κλπ.), για σκοπούς

ψυχαγωγίας, εκπαίδευσης, ανάπτυξης της σχεδιαστικής σκέψης, ανάδειξης του

πολιτισμού και προώθησης του τουρισμού.

2.2 Ανάπτυξη καινοτόμων

προϊόντων και

υπηρεσιών,

συμπεριλαμβανομένων

των οπτικοακουστικών,

με έμφαση στην ενίσχυση

της εμπειρίας του

τελικού χρήστη και

σκοπό την ανάδειξη και

προώθηση της

πολιτιστικής

κληρονομιάς, του

σύγχρονου πολιτισμού

και του τουριστικού

προϊόντος.

2.2.6 Επαύξηση και βελτίωση των δυνατοτήτων παραδοσιακών μέσων

παρουσίασης περιεχομένου (π.χ.e-books επαυξημένης πραγματικότητας).

2.2 Ανάπτυξη καινοτόμων

προϊόντων και

υπηρεσιών,

συμπεριλαμβανομένων

των οπτικοακουστικών,

με έμφαση στην ενίσχυση

της εμπειρίας του

τελικού χρήστη και

σκοπό την ανάδειξη και

προώθηση της

πολιτιστικής

κληρονομιάς, του

σύγχρονου πολιτισμού

και του τουριστικού

προϊόντος.

2.2.7 Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών διαδραστικής μάθησης και εκπαιδευτικού

υλικού κατάλληλου για υποστήριξη δραστηριοτήτων εκπαιδευτικού τουρισμού

και γενικότερα για αύξηση του τουριστικού ενδιαφέροντος για την χώρα μας (π.χ.

προβολή συγκεκριμένων περιόδων και συμβάντων της ελληνικής ιστορίας, του

πολιτισμού και των επιστημών, με διεθνές ενδιαφέρον).

2.2 Ανάπτυξη καινοτόμων

προϊόντων και

υπηρεσιών,

συμπεριλαμβανομένων

των οπτικοακουστικών,

με έμφαση στην ενίσχυση

της εμπειρίας του

τελικού χρήστη και

σκοπό την ανάδειξη και

προώθηση της

πολιτιστικής

κληρονομιάς, του

σύγχρονου πολιτισμού

και του τουριστικού

προϊόντος.

2.2.8 Ανάπτυξη προηγμένων εφαρμογών ενίσχυσης της πρόσβασης του

ξενόγλωσσου κοινού σε ελληνικό πολιτιστικό και τουριστικό περιεχόμενο.

2.2.9 Ανάπτυξη / εφαρμογή ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών

προσβασιμότητας ειδικών πληθυσμιακών ομάδων (παιδιών, μονογονεϊκών

οικογενειών, ηλικιωμένων, ατόμων με ειδικές ανάγκες, χρονίως πασχόντων, κλπ)

σε πολιτιστικό και τουριστικό περιεχόμενο (π.χ. video, κείμενο, ήχος κλπ) με

έμφαση στην εμπειρία του τελικού χρήστη.

2.3 Ανάπτυξη εργαλείων

και εφαρμογών ΤΠΕ που

προωθούν τη συνέργεια

των τομέων Πολιτισμού,

Τουρισμού, και

Δημιουργικών

Βιομηχανιών με άλλους

θεματικούς τομείς με

στόχο την δημιουργία

νέων αλυσίδων αξίας.

2.3.1 Ανάπτυξη εφαρμογών για τη βελτίωση, πρόβλεψη και διαχείριση του

ενεργειακού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος τουριστικών υποδομών.

2.3 Ανάπτυξη εργαλείων

και εφαρμογών ΤΠΕ που

προωθούν τη συνέργεια

των τομέων Πολιτισμού,

Τουρισμού, και

Δημιουργικών

Βιομηχανιών με άλλους

θεματικούς τομείς με

στόχο την δημιουργία

νέων αλυσίδων αξίας.

2.3.2 Ανάπτυξη πλατφορμών και εφαρμογών για παροχή προηγμένων υπηρεσιών

ασφαλείας και προστασίας σε τουρίστες.

2.3 Ανάπτυξη εργαλείων

και εφαρμογών ΤΠΕ που

προωθούν τη συνέργεια

των τομέων Πολιτισμού,

Τουρισμού, και

Δημιουργικών

Βιομηχανιών με άλλους

θεματικούς τομείς με

στόχο την δημιουργία

νέων αλυσίδων αξίας.

2.3.3 Ανάπτυξη πλατφορμών και εφαρμογών για τη πρόβλεψη, ανίχνευση και

διαχείριση κινδύνων (π.χ. πυρκαγιά, επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής, ακραία

καιρικά φαινόμενα, σεισμοί, κλπ) σε χώρους πολιτιστικού και τουριστικού

ενδιαφέροντος

2.3 Ανάπτυξη εργαλείων

και εφαρμογών ΤΠΕ που

προωθούν τη συνέργεια

των τομέων Πολιτισμού,

Τουρισμού, και

Δημιουργικών

Βιομηχανιών με άλλους

θεματικούς τομείς με

στόχο την δημιουργία

νέων αλυσίδων αξίας.

2.3.4 Ανάπτυξη ψηφιακών παιγνιδιών και γενικότερα καινοτόμων εφαρμογών ΤΠΕ

που αξιοποιούν δημιουργικό περιεχόμενο για να προάγουν την ευεξία, φυσική

κατάσταση και υγεία.

2.3 Ανάπτυξη εργαλείων

και εφαρμογών ΤΠΕ που

προωθούν τη συνέργεια

των τομέων Πολιτισμού,

Τουρισμού, και

Δημιουργικών

Βιομηχανιών με άλλους

θεματικούς τομείς με

στόχο την δημιουργία

νέων αλυσίδων αξίας.

2.3.5 Ανάπτυξη τεχνολογικών εφαρμογών για την προώθηση της ελληνικής

γαστρονομίας, αθλητικών δραστηριοτήτων και γεγονότων προς όφελος του

τουρισμού.

2.3 Ανάπτυξη εργαλείων

και εφαρμογών ΤΠΕ που

προωθούν τη συνέργεια

των τομέων Πολιτισμού,

Τουρισμού, και

Δημιουργικών

Βιομηχανιών με άλλους

θεματικούς τομείς με

στόχο την δημιουργία

νέων αλυσίδων αξίας.

2.3.6 Ανάπτυξη του καινοτόμου σχεδιασμού-Design, μέσω και της δημιουργίας

αλυσίδων αξίας, για την ανάπτυξη προϊόντων, εφαρμογών, συστημάτων και

υπηρεσιών που αποβλέπουν στην υποστήριξη και ενίσχυση του πρωτογενούς και

του δευτερογενούς τομέα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένης της βιοτεχνικής

παραγωγής και της χειροτεχνίας-Arts and Crafts (πχ. ενσωμάτωση τεχνολογιών

αιχμής, καινοτομίας σχεδιασμού, καινοτομίας παραγωγικής διαδικασίας,

διασφάλιση και πιστοποίηση ταυτότητας κλπ.)

2.3 Ανάπτυξη εργαλείων

και εφαρμογών ΤΠΕ που

προωθούν τη συνέργεια

των τομέων Πολιτισμού,

Τουρισμού, και

Δημιουργικών

Βιομηχανιών με άλλους

θεματικούς τομείς με

στόχο την δημιουργία

νέων αλυσίδων αξίας.

2.3.7 Αξιοποίηση μεθόδων σχεδιασμού (design) για την ανάπτυξη καινοτόμων

προϊόντων, συστημάτων και εφαρμογών με σκοπό τη βελτιστοποίηση της

εμπειρίας του χρήστη κατά τη χρήση μέσων μεταφοράς π.χ. κατά τη μετακίνησή

του από και προς χώρους τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος ή για

λόγους αναψυχής.

2.4 Σχεδιασμός και

ανάπτυξη καινοτόμων

προϊόντων, εφαρμογών,

μεθοδολογιών και

υπηρεσιών από τη

Δημιουργική Βιομηχανία

με σκοπό την δημιουργία

αλυσίδων αξίας στους

τομείς Πολιτισμού,

Τουρισμού, Δημιουργικής

Βιομηχανίας.

2.4.1 Αξιοποίηση και ανάπτυξη τεχνολογιών συλλογής, ανάλυσης και

οπτικοποίησης Μεγάλων Δεδομένων-Big Data με αξιοποίηση τεχνικών οπτικής

επικοινωνίας για τη βελτίωση της μετάδοσης και κατανόησης της πληροφορίας

ή/και την ανάλυση της αγοράς, στους τομείς του σχεδιασμού, της επικοινωνίας,

της δημοσιογραφίας, των εκδόσεων, κλπ.

2.4 Σχεδιασμός και

ανάπτυξη καινοτόμων

προϊόντων, εφαρμογών,

μεθοδολογιών και

υπηρεσιών από τη

Δημιουργική Βιομηχανία

με σκοπό την δημιουργία

αλυσίδων αξίας στους

τομείς Πολιτισμού,

Τουρισμού, Δημιουργικής

Βιομηχανίας.

2.4.2 Αξιοποίηση και ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων και τεχνολογιών σχεδιασμού

(πχ. παραμετροποίηση, βελτιστοποίηση, μαζική εξατομίκευση, κλπ), ψηφιακών

μέσων παραγωγής και εργαλείων (πχ CAM, 3D printing, CNC, ρομποτικά

συστήματα, καινοτόμα εργαλεία κλπ.) για τη βελτίωση των διαδικασιών

σχεδιασμού, πρωτοτυποποίησης και παραγωγής στους τομείς ένδυσης/μόδας,

κοσμήματος, οπτικής επικοινωνίας, βιομηχανικού σχεδιασμού, σχεδιασμού

προϊόντων (product design), κλπ

2.4 Σχεδιασμός και

ανάπτυξη καινοτόμων

προϊόντων, εφαρμογών,

μεθοδολογιών και

υπηρεσιών από τη

Δημιουργική Βιομηχανία

με σκοπό την δημιουργία

αλυσίδων αξίας στους

τομείς Πολιτισμού,

Τουρισμού, Δημιουργικής

Βιομηχανίας.

2.4.3 Ανάπτυξη και αξιοποίηση εργαλείων και διαδικασιών για την ενίσχυση,

διάδοση και εφαρμογή της «Σχεδιαστικής Σκέψης» (Design Thinking) και της

προτυποποίησης (standardization) προϊόντων και υπηρεσιών.

2.4 Σχεδιασμός και

ανάπτυξη καινοτόμων

προϊόντων, εφαρμογών,

μεθοδολογιών και

υπηρεσιών από τη

Δημιουργική Βιομηχανία

με σκοπό την δημιουργία

αλυσίδων αξίας στους

τομείς Πολιτισμού,

Τουρισμού, Δημιουργικής

Βιομηχανίας.

2.4.4 Ανάπτυξη εφαρμογών για την εμπλουτισμένη και διαδραστική παρουσίαση

ταινιών, εκθέσεων, παραστάσεων, κλπ.

Περιοχές παρέμβασης

Προτεραιότητες για παρεμβάσεις ΕΤΑ

3.1 Ανάδειξη και

βελτίωση των ιδιαίτερων

χαρακτηριστικών των

ελληνικών προϊόντων της

πρωτογενούς παραγωγής

3.1.1 Βελτίωση, ανάπτυξη και αξιολόγηση νέων ποικιλιών / Ανάδειξη και

αξιολόγηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των γηγενών ποικιλιών φυτών.

3.1.2 Διατήρηση και οργάνωση των τραπεζών σπόρων και γενετικού υλικού /

Αξιολόγηση, περιγραφή και χαρακτηρισμός γενετικού υλικού σε διάφορα αγρο-

κλιματικά περιβάλλοντα.

3.1.3 Μελέτη και ανάδειξη της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής αξίας

των απειλούμενων αυτόχθονων φυλών παραγωγικών ζώων στην Ελλάδα και

εκτίμηση της διατροφικής αξίας των προϊόντων τους και των προοπτικών τους

στην αγορά.

3.1.4 Δυνατότητες χρήσης καινοτόμων φαρμακευτικών/ αρωματικών φυτών και

διερεύνησης της χρήσης τους για τη βιομηχανία τροφίμων, καλλυντικών, καθώς

και στη ζωική παραγωγή.

3.1.5 Καινοτόμες διεργασίες για τη βελτιστοποίηση παραδοσιακών προϊόντων και

την παραγωγή νέων προϊόντων με ανώτερα χαρακτηριστικά.

3.2 Μείωση εισροών /

Ορθολογική διαχείριση

των φυσικών πόρων

3.2.1 Μείωση κόστους παραγωγής και εισροών σε όλα τα συστήματα παραγωγής

αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.

3.2.2 Συστήματα και τεχνολογίες για ορθολογική διαχείριση και εξοικονόμηση

υδάτινων πόρων.

3.2.3 Εξοικονόμηση ενέργειας/Αύξηση μεριδίου χρήσης Ανανεώσιμων πηγών

ενέργειας.

3.3 Αύξηση της

παραγωγικότητας

προϊόντων φυτικής και

ζωικής πρωτογενούς

παραγωγής

3.3.1 Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων ακριβείας στην γεωργική και

κτηνοτροφική παραγωγή.

3.3.2 Σχεδιασμός, ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών για την

ολιστική διαχείριση των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων για

αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής.

3.3.3 Διερεύνηση παραγωγής καινοτόμων κτηνοτροφικών καλλιεργειών /

βιομηχανικών καλλιεργειών.

3.3.4 Καινοτόμες τεχνικές για επιλεκτική συγκομιδή, επεξεργασία, συσκευασία,

φρούτων και λαχανικών, συστήματα ήπιας διαχείρισης φυτικών προϊόντων (δείκτες ωρίμανσης – συνθήκες αποθήκευσης).

3.4 Βελτίωση της

ποιότητας προϊόντων

φυτικής και ζωικής

πρωτογενούς παραγωγής

3.4.1 Βιολογική και ολοκληρωμένη αγροτική παραγωγή με έμφαση στην χρήση

εισροών από εγχώριες πηγές.

3.4.2 Ανάπτυξη και αξιολόγηση νέων συστημάτων και τεχνολογιών διάγνωσης και

καταπολέμησης εχθρών και ασθενειών σε όλους του τομείς της

αγροδιατροφικής αλυσίδας.

3.4.3 Σχεδιασμός και ανάπτυξη σύγχρονων σταβλικών εγκαταστάσεων και

θερμοκηπίων για παραγωγή προϊόντων ποιότητας.

3.4.4 Ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών στις αγροδιατροφικές

επιχειρήσεις για βελτίωση αναπαραγωγικών δεικτών και διασφάλιση της

υγιεινής και της ποιότητας των παραγομένων προϊόντων.

3.4.5 Διερεύνηση χρήσης εναλλακτικών πρωτεϊνούχων ζωοτροφών στη ζωική

παραγωγή.

3.5 Διατροφή και υγεία

3.5.1 Μελέτη των ειδικών διατροφικών απαιτήσεων και προτιμήσεων των

καταναλωτών της τρίτης ηλικίας για τον σχεδιασμό νέων ή βελτιωμένων

προϊόντων και την ανάπτυξη σχετικών διατροφικών συστάσεων.

3.5.2 Διερεύνηση του ρόλου της διατροφής κατά την εγκυμοσύνη και το θηλασμό.

Ανάπτυξη διατροφικών συστάσεων και βελτιωμένων προϊόντων.

3.5.3 Συνύπαρξη παχυσαρκίας και διατροφικών ανεπαρκειών στον παιδικό

πληθυσμό:

3.5.4 Ανάπτυξη προϊόντων που στοχεύουν στην πρόληψη παθολογικών

καταστάσεων και βελτίωση της ποιότητας ζωής

3.5.5 Ανάδειξη και αξιοποίηση συστατικών με πιθανή σημαντική βιολογική δράσ

αξιοποιώντας και προσεγγίσεις αξιολόγησης επικινδυνότητας οφέλους: (α) Βότανα κα

αρωματικά φυτά, ως αφεψήματα και ως πρώτη ύλη για συμπληρώματα διατροφής (β

Άλλα φυτά ή φύκη, ως πρώτες ύλες για τρόφιμα και συμπληρώματα διατροφής.

3.6 Ασφάλεια τροφίμων

3.6.1 Συστηματική διερεύνηση και παρακολούθηση των τροφιμογενών νοσημάτων

με στόχο την ανάπτυξη συστήματος για το γρήγορο εντοπισμό αναδυόμενων

μικροβιακών ή χημικών κινδύνων στα τρόφιμα στην Ελλάδα.

3.6.2 Ανάπτυξη μεθόδων, μηχανισμών, εργαλείων για την εξακρίβωση της

γνησιότητας των τροφίμων και την προστασία των καταναλωτών από απάτη ή

νοθεία σε ελληνικά παραδοσιακά προϊόντα και τρόφιμα υψηλής προστιθέμενης

αξίας.

3.7 Τεχνολογίες

μεταποίησης

3.7.1 Σύγχρονες τεχνολογίες συσκευασίας, μεταποίησης, μετασυλλεκτικής

συντήρησης αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.

3.7.2 Ανάπτυξη και εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην τυποποίηση, σήμανση,

ιχνηλασιμότητα προϊόντων και τροφίμων από τη φυτική και ζωική παραγωγή.

3.7.3 Εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών για την ποιοτική κατάταξη του εγχώρια

παραγόμενου κρέατος και ανάπτυξη μεθοδολογίας τεμαχισμού και τυποποίησής

των σφαγίων για αύξηση της εμπορικότητας των παραγόμενων προϊόντων.

3.8 Αξιοποίηση και

εφαρμογή νέων

τεχνολογιών σε όλα τα

συστήματα παραγωγής

αγροτικών προϊόντων

και τροφίμων

3.8.1 Μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος σε όλα τα στάδια της

αγροδιατροφικής αλυσίδας.

3.8.2 Ανάπτυξη και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών τηλεπισκόπησης και

Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στον αγροδιατροφικό τομέα καθώς και

για την αξιολόγηση και διαχείριση βοσκοτόπων.

3.8.3 Καινοτόμες εφαρμογές γονιδιωματικής, πρωτεομικής, μεταβολομικής

μεταγραφομικής και νέων βιοτεχνολογικών μεθόδων στον αγροδιατροφικό

τομέα.

Περιοχές Παρέμβασης

Προτεραιότητες για παρεμβάσεις ΕΤΑ

4.1 Αφορά όλες τις

κατηγορίες αποβλήτων

4.1.1 Ανάπτυξη συστημάτων επεξεργασίας αποβλήτων (ποιοτικός έλεγχος

εισερχόμενων, τεμαχισμός, διαλογή, στερεοποίηση, σταθεροποίηση,

ανάμειξη κλπ. και ποιοτικός έλεγχος παραγομένων υλικών) πριν

προωθηθούν για επόμενη αξιοποίηση (όπως ανακύκλωση, ανάκτηση

ενέργειας, μετατροπή σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας κλπ).

4.1.2 Ανάπτυξη υπολογιστικών μοντέλων μέσω της μεθοδολογίας της

ανάλυσης κύκλου ζωής.

4.2 Στερεά αστικά

απορρίμματα

4.2.1 Ανάπτυξη μονάδων διαλογής και ανάκτησης υλικών με στόχο τη

βελτιστοποίηση του βαθμού ανάκτησης των υλικών.

4.2.2 Επέμβαση σε υφιστάμενες ή νέες μονάδες μηχανικής και βιολογικής

επεξεργασίας με σκοπό την βελτιστοποίηση του βαθμού ανάκτησης

υλικών.

4.2.3 Ανάπτυξη μονάδων βιοσταθεροποίησης (βιοξήρανσης και

κομποστοποίησης) και βελτιστοποίηση μονάδων αναερόβιας χώνευσης.

Προώθηση επιδεικτικών μονάδων με δυνατότητα επέκτασης.

Διερεύνηση υποστρωμάτων με έμφαση στην παραγωγή βιοαερίου.

4.2.4 Ανάπτυξη μονάδων παραγωγής υγρών βιοκαυσίμων. Έμφαση στην

αξιοποίηση του οργανικού κλάσματος για παραγωγή βιοκαυσίμων 2ης

γενιάς (πχ.βιοαιθανόλη, βιοελαίου, συνθετικά καύσιμα).

4.3 Διαχείριση αγρο-

κτηνοτροφικών

αποβλήτων

4.3.1 Εκμετάλλευση αγροτικών και δασικών υπολειμμάτων

(λιγνοκυτταρινούχας βιομάζας) για παραγωγή βιοκαυσίμων και

προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας μέσω θερμοχημικών,

βιολογικών και μικροβιακών διεργασιών.

4.3.2 Ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογιών συλλογής, διαχείρισης και

αξιοποίησης αγροτικών υπολειμμάτων και κλαδοδεμάτων (πράσινων

υπολειμμάτων).

4.3.3 Διαχείριση παραπροϊόντων από τον ελαιουργικό κλάδο.

4.3.4 Ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών διαχείρισης αγροτικών αποβλήτων.

4.4 Διαχείριση

βιομηχανικών, και

τοξικών αποβλήτων

4.4.1 Ανάπτυξη μεθόδων προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση

αποβλήτων (π.χ. ΑΗΗΕ και ανταλλακτικών ΟΤΚΖ).

4.4.2 Αξιοποίηση και αναγέννηση ανακτηθέντων υλικών κατά την

ανακύκλωση ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών αποβλήτων.

4.4.3 Προτυποποίηση απορρύπανσης ΟΤΚΖ.

4.4.4 Ανάπτυξη συστημάτων συλλογής και μεταφοράς βιομηχανικών

αποβλήτων και καθορισμός προδιαγραφών για την τελική τους διάθεση.

4.4.5 Επεξεργασία υπολειμμάτων τεμαχισμού (shredding) σε μονάδες

επεξεργασίας μεταλλικών αποβλήτων ή αποβλήτων που περιέχουν

μέταλλα (π.χ. ΟΤΚΖ, ΑΗΗΕ, καλώδια κλπ) με στόχο την ανάκτηση των

περιεχόμενων υπολειμμάτων μετάλλων και την προετοιμασία

δευτερογενούς καυσίμου.

4.4.6 Ανάκτηση μετάλλων από βιομηχανικά απόβλητα μεταλλουργικών

δραστηριοτήτων (π.χ. σκουριές χαλυβουργίας) καθώς επίσης και

κρίσιμων για τεχνολογικές εφαρμογές μετάλλων από αντίστοιχα

ρεύματα αποβλήτων (πχ ηλεκτρονικού εξοπλισμού).

4.4.7 Ανάκτηση υλικών, επαναχρησιμοποίηση και ανάκτηση ενέργειας

(εναλλακτικά καύσιμα).

4.4.8 Προώθηση βιομηχανικής συμβίωσης.

4.4.9 Βελτιστοποίηση διεργασιών διαχείρισης επικίνδυνων και τοξικών

αποβλήτων.

4.4.10 Ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών για την επαναχρησιμοποίηση ΑΕΚΚ

ως αδρανών υλικών.

4.5 Διαχείριση ελαστικών

4.5.1 Ανάπτυξη εναλλακτικών λύσεων για την απορρόφηση των προϊόντων

ανακύκλωσης των ελαστικών:

 Κατάλληλη επεξεργασία ελαστικών τέλους κύκλου ζωής για τη σύνθεση

νέων ελαστικών και παρεμφερών προϊόντων με βάση το ελαστικό.

 Χρήση προϊόντων επεξεργασίας μεταχειρισμένων ελαστικών σε έργα

πολιτικού μηχανικού (πρόσθετα κατασκευών από σκυρόδεμα,

επιχώματα, οδοποιία κλπ.)

4.6 Διαχείριση Υγρών

αποβλήτων

4.6.1 Επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων. Ανάπτυξη ώριμων

τεχνολογιών παραγωγής καθαρού νερού για χρήση στη γεωργία

4.6.2 Αξιοποίηση υγρών αποβλήτων προς παραγωγή βιοκαυσίμων. (βιοϋδρογόνου, βιοαερίου, βιοαιθανόλης, βιοντήζελ) και προϊόντων

υψηλής προστιθέμενης αξίας μέσω θερμοχημικών, βιολογικών και

μικροβιακών διεργασιών.

4.6.3 Ανάπτυξη συστημάτων επεξεργασίας αστικών και βιομηχανικών

λυμάτων.

4.7 Αντιρρύπανση /

απορρύπανση.

Αποκατάσταση εδαφών

παράκτιων και υπογείων

υδάτων

4.7.1 Ανάπτυξη παρατηρητηρίων ποιότητας υδάτινων πόρων, και εδαφών,

Συστηματική παρακολούθηση και καταγραφή ποιότητας επιφανειακών

και υπόγειων νερών και ρύπανσης του εδάφους με χρήση

Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος στοχεύοντας στην

προστασία του περιβάλλοντος, στην ενίσχυση γεωργικών πρακτικών

φιλικών προς το περιβάλλον, στην τουριστική ανάπτυξη και στην

εκτίμηση κινδύνων για τα οικοσυστήματα και την υγεία των κατοίκων (περιλαμβάνονται πιλοτικές εφαρμογές με χρήση χημικών/βιολογικών

αισθητήρων και ΤΠΕ).

4.7.2 Ανάπτυξη καινοτόμων, φθηνών και ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών

απορρύπανσης εδαφών και υπογείων υδάτων με πιλοτική εφαρμογή σε

υποβαθμισμένες περιοχές.

4.7.3 Έρευνα για την αποκατάσταση υδάτινων σωμάτων (ποταμών, λιμνών,

υγροτόπων) με σκοπό την προώθηση προτεραιοτήτων σχετικά με

θεσμοθετημένα μέτρα αποκατάστασης και για τις ανάγκες

βιοποικιλότητας-Προώθηση έργων περιβαλλοντικής αποκατάστασης

κοντά σε αστικά κέντρα ή σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές.

4.7.4 Ολοκληρωμένη Διαχείριση υδάτων εντός του Συστήματος Διαχείρισης

Προστατευόμενων Περιοχών.

4.7.5 Αποκατάσταση επανίδρυση υποβαθμισμένων-ερημοποιημένων

μεσογειακών περιοχών.

4.8 Ατμοσφαιρική

ρύπανση

4.8.1 Βελτίωση της παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα με τη

δημιουργία νέων, την επέκταση και εξειδίκευση υφιστάμενων δικτύων.

4.8.2 Ανάπτυξη νέων αισθητήρων και ολοκληρωμένων συστημάτων

καταγραφής.

4.8.3 Ανάπτυξη μεθόδων και υποδομών για την πρόγνωση της ποιότητας του

αέρα και τον προσδιορισμό των πηγών με τη χρήση επίγειων και

δορυφορικών μετρήσεων.

4.8.4 Αποτύπωση εκπομπών από μεταφορές /βιομηχανία και ανάπτυξη και

εφαρμογή τεχνολογιών μείωσης τους. Παρακολούθηση και βελτίωση

της ατμοσφαιρικής ποιότητας. Ανάπτυξη αισθητήρων και

ολοκληρωμένου συστήματος καταγραφής ατμοσφαιρικής ποιότητας.

4.8.5 Προώθηση τεχνολογιών δέσμευσης και χρήσης CO2 από υφιστάμενες

βιομηχανικές και ενεργοβόρες μονάδες και άλλες ρυπογόνες

εγκαταστάσεις. Ανάπτυξη και εγκατάσταση πιλοτικών εγκαταστάσεων.

4.9 Προστασία

βιοποικιλότητας σε

περιοχές τουριστικού και

αγροδιατροφικού

ενδιαφέροντος

4.9.1 Ανάπτυξη πρακτικών και μεθόδων για άμεση χρήση στη γεωργία (για

παραγωγή προϊόντων) που διατηρούν τη βιοποικιλότητα (π.χ. επιλογή

καλλιεργειών και τήρηση κανόνων και πρωτοκόλλων προσαρμογή και

τροποποίηση καλλιεργητικών πρακτικών που εξασφαλίζουν ποιοτικά

και ποσοτικά το αποτέλεσμα της πρωτογενούς παραγωγής, αλλά

παράλληλα εξασφαλίζουν τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και επί

πλέον τη χρήση της βιοποικιλότητας με στόχο την ποιοτική αγροτική

παραγωγή (π.χ. διατήρηση επικονιαστών, ορνιθοπανίδα κ.λπ.).

4.9.2 Κλιματικές υπηρεσίες για την υποστήριξη του παρεχόμενου τουριστικού

προϊόντος και της προσαρμογής του στις κλιματικές αλλαγές. Δράσεις

για αντιμετώπιση επιπτώσεων από καταρρακτώδεις βροχές και

ποταμοχειμμάρους.

4.10 Μετριασμός και

προσαρμογή στην

κλιματική αλλαγή και στις

φυσικές καταστροφές

4.10.1 Δράσεις μετριασμού αναφορικά με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα μιας

επιχείρησης (carbon footprint).

4.10.2 Αφαλάτωση στα νησιά και δράσεις για προστασία περιοχών από την

ανύψωση της στάθμης της θάλασσας.

4.10.3 Επιδράσεις κλιματικής αλλαγής στο αστικό περιβάλλον.

4.10.4 Ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογικών προϊόντων και μεθοδολογιών

μείωσης των επιπτώσεων, σε περιπτώσεις καταστροφικών φαινομένων

γεωλογικής/εδαφολογικής/ σεισμολογικής προέλευσης.

4.11 Δημιουργία

πρότυπων κέντρων

/μετρήσεων,

Οικοσυστημική

προσέγγιση βιώσιμης

Ανάπτυξης –

Περιβαλλοντικοί

Δείκτες/Μελέτες

4.11.1 Συλλογή, Ανάλυση, Επεξεργασία και Διάχυση Δορυφορικών Δεδομένων

σχετικών με το χερσαίο και θαλάσσιο Περιβάλλον και τις φυσικές

καταστροφές, καθώς επίσης και δεδομένων από δίκτυα επίγειων

αισθητήρων σχετικών με την ποιότητα ζωής σε αστικό περιβάλλον (όπως ρύποι, θόρυβος) και με την περιβαλλοντική προστασία περιοχών

ιδιαίτερου ενδιαφέροντος (όπως παρακολούθηση ανθρωπογενούς

δραστηριότητας, παρακολούθηση βιοποικιλότητας).

Περιοχές Παρέμβασης

Προτεραιότητες για παρεμβάσεις ΕΤΑ

5.1 Ανάπτυξη υπερ-γενόσημων

προϊόντων και βελτιστοποίηση

υφισταμένων προϊόντων μέσω

ανάπτυξης νέων φαρμακοτεχνικών

μορφών, εναλλακτικών ή και νέων

οδών χορήγησης, βελτιωμένης

μορφοποίησης και νέων

περιεκτικοτήτων.

5.1.1 Εναλλακτικές/νέες οδοί χορήγησης φαρμάκων.

5.1.2 Νέες περιεκτικότητες φαρμάκων σε δραστικές ουσίες.

5.1.3 Νέες φαρμακοτεχνικές μορφές.

5.1.4 Ελεγχόμενοι ρυθμοί αποδέσμευσης δραστικών ουσιών.

5.1.5 Τροποποίηση φαρμακοτεχνικής μορφής με στόχο την

βελτίωση της συνεργασιμότητας των ασθενών που

λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή.

5.1.6 Βελτίωση βιοδιαθεσιμότητας και φαρμακοκινητικών

χαρακτηριστικών.

5.1.7 Καινοτομία στην παραγωγική του διαδικασία του φαρμάκου.

5.1.8 Βελτίωση χαρακτηριστικών με ‘μικρές’ διαφοροποιήσεις

δραστικών συστατικών.

5.1.9 Ποιοτική σύσταση φαρμάκων (χρήση διαφορετικών εκδόχων

κλπ.).

(Οι προτάσεις θα πρέπει να επικεντρώνονται στην ανάπτυξη υπερ-¬γενόσημων

προϊόντων (αλλιώς υβριδικών ή γενόσημων προστιθεμένης αξίας).

Παραδείγματα αποτελούν τα φάρμακα τροποποιημένης ή/και ελεγχόμενης

αποδέσμευσης, δισκία πολλαπλών στοιβάδων, η ανάπτυξη φαρμακοτεχνικών

μορφών για αποκλειστική χρήση στον παιδιατρικό πληθυσμό, τα βελτιωμένα

προϊόντα για οφθαλμική χρήση, η ανάπτυξη λυόφιλων μορφών, η ανάπτυξη

εισπνεόμενων μορφών, η ανάπτυξη ενέσιμων μορφών ελεγχόμενης/βραδείας

αποδέσμευσης, τα μη υδατικά ενέσιμα προϊόντα ή τα ενέσιμα προϊόντα σε νέα

συστήματα χορήγησης κλπ. Η ύπαρξη ανεκπλήρωτων θεραπευτικών αναγκών θα

πρέπει να λαμβάνεται υπόψη.)

5.2 Ανάπτυξη Συνδυασμών

γνωστών φαρμάκων. Ανάπτυξη

φαρμακευτικών μορφών ή/και

εξειδικευμένων συσκευών που σε

συνδυασμό θα επιτυγχάνουν την

επιτυχή χορήγηση/συγχορήγηση

γνωστών φαρμάκων

5.2.1 Συνταγογραφικές τάσεις που διαμορφώνει η χρόνια κλινική

αντιμετώπιση διαφόρων ασθενειών με χαμηλή συμμόρφωση

ασθενών.

5.2.2 Συνταγογραφικές τάσεις που διαμορφώνονται με βάση την

συννοσηρόσητα.

5.2.3 Ανάπτυξη φαρμακευτικών μορφών ή/και εξειδικευμένων

συσκευών που σε συνδυασμό θα επιτυγχάνουν την επιτυχή

χορήγηση/ συγχορήγηση γνωστών φαρμάκων (πχ

συνδυασμός φαρμάκου με αντλία χορήγησης φαρμάκου,

συνδυασμός φαρμακευτικής μορφής με ανάπτυξη ή

προσαρμογή εξειδικευμένων συσκευών όπως πεταλούδες,

σπρέι, πέννες πολλαπλών χρήσεων-injection pen, εκνεφώσεις

στερεών ή υγρών, εισπνευστικές συσκευές κλπ).

5.2.4 Καλύτερη συμμόρφωση λόγω της μείωσης του συνολικού

αριθμού χρησιμοποιούμενων δισκίων (π.χ δισκία πολλαπλών

στοιβάδων) και μεγαλύτερη ασφάλεια κατά την χορήγηση

φαρμάκων (π.χ αποφυγή υπερδοσολογίας).

5.2.5 Εναλλακτικές οδούς χορήγησης που παρουσιάζουν

πλεονεκτήματα σε σχέση με την καθιερωμένη οδό χορήγησης (πχ διαδερμική χορήγηση φαρμάκου – patch με κύρια

πλεονεκτήματα την αποφυγή της πρώτης διόδου του

φαρμάκου από το ήπαρ και ελάττωση της πιθανότητας

αυξομείωσης των δόσεων, συστημάτων χορήγησης ουσιών

μέσω των βλεννογόνων κλπ).

5.3 Επανατοποθέτηση /

επαναστόχευση γνωστών

φαρμακευτικών μορίων σε νέες

θεραπευτικές ενδείξεις ή και σε

νέους πληθυσμούς (ενδείξεις

χρονίων νοσημάτων, παιδιατρικών

και γηριατρικών πληθυσμών κλπ)

5.3.1 Κλινικές δοκιμές αποτελεσματικότητας και ασφάλειας (Φάσης

I-III) επαναστοχευμένων θεραπειών σε νέες θεραπευτικές

ενδείξεις

5.3.2 Κλινικές δοκιμές αποτελεσματικότητας και ασφάλειας (Φάσης

I-III) επαναστοχευμένων θεραπειών σε πληθυσμούς που δεν

καλύπτονται από την υπάρχουσα ένδειξη (πχ παιδιά,

ηλικιωμένοι κλπ).

(Οι προτάσεις θα πρέπει επικεντρώνονται σε κλινικές δοκιμές

αποτελεσματικότητας και ασφάλειας (Φάσης I-III) επαναστοχευμένων

θεραπειών σε νέες θεραπευτικές ενδείξεις ή σε πληθυσμούς που δεν

καλύπτονται από την υπάρχουσα ένδειξη (πχ παιδιά, ηλικιωμένοι κλπ).

Η προκλινική έρευνα θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν από την

έναρξη του έργου (η προκλινική έρευνα αφορά την έρευνα σε δοκιμές

ασφάλειας και αποτελεσματικότητας in vitro και σε ζωικά μοντέλα).

Οι προτάσεις θα πρέπει να έχουν επιλέξει είτε το φάρμακο είτε την

ένδειξη ενδιαφέροντος και οι προτάσεις θα πρέπει να περιέχουν μια

μελέτη σκοπιμότητας, και να υποστηρίζονται από επιστημονικές

δημοσιεύσεις ή/και από προκαταρκτικά δεδομένα.)

5.4 Αξιοποίηση της ελληνικής

βιοποικιλότητας; Φαρμακευτικά

προϊόντα, λειτουργικά τρόφιμα και

καλλυντικά

5.4.1 Αξιοποίηση ορθών αγροτικών πρακτικών καλλιέργειας για την

παραγωγή επαναλήψιμης και άριστης ποιότητας σύμφωνα

με τις διεθνείς προδιαγραφές (Ευρωπαϊκή φαρμακοποιία,

αρχές ποιότητας EFSA, καλλυντικών κλπ).

Χαρακτηρισμός παραγωγών οργανισμών (φυτικών ή άλλων)

και ανάπτυξη πιστοποιημένων ελληνικών κλώνων των

αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.

Ανάπτυξη σύγχρονων πράσινων (φιλικών προς το περιβάλλον)

διαδικασιών εκχύλισης για την παρασκευή καινοτόμων

φυτικών εκχυλισμάτων.

5.4.2 Ανάπτυξη της απαιτούμενης τεχνογνωσίας (π.χ.

νανοτεχνολογία, εγκλωβισμούς σε φορείς κλπ)

 για την μετατροπή μίας φυτικής ουσίας ή ενός φυτικού

παρασκευάσματος ή συνδυασμού αυτών σε τελικό

φαρμακευτικό, διατροφικό ή καλλυντικοτεχνικό προϊόν.

 για την ανάπτυξη καινοτόμων τελικών προϊόντων (π.χ

συμπληρωμάτων διατροφής, βιο λειτουργικών τροφίμων και

καλλυντικών).

5.4.3 Κλινική αποτελεσματικότητα (αναγκαίες – απαιτούμενες

κλινικές μελέτες) και μελέτες ασφάλειας προϊόντων (Μελέτες

για in vitro και in vivo φαρμακολογικές δράσεις φυτικών

ουσιών).

(Οι προτάσεις θα πρέπει επικεντρώνονται στην έρευνα της Ελληνικής

βιοποικιλότητας (αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών της

Ελληνικής χλωρίδας, ή άλλες ουσίες φυσικής προέλευσης) ως προς τις

θεραπευτικές τους ιδιότητες και στην ανάπτυξη τελικών προϊόντων

φαρμάκων φυτικής προέλευσης, ιατροτεχνολογικών προϊόντων,

συμπληρωμάτων διατροφής, βιολειτουργικών τροφίμων, και

καλλυντικών με σκοπό την πανευρωπαϊκή και παγκόσμια αποδοχής

τους.

Τα προϊόντα πρέπει να πληρούν όλες τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής

νομοθεσίας περί φαρμάκων φυτικής προέλευσης, συμπληρωμάτων

διατροφής, βιολειτουργικών τροφίμων και καλλυντικών.)

5.5 Ηλεκτρονική Υγεία: Υπηρεσίες

και Συστήματα για

Ασθενείς/Πολίτες και

Επαγγελματίες Υγείας

5.5.1 Προηγμένα συστήματα πρόληψης επικίνδυνων καταστάσεων

για χρόνιους ασθενείς.

5.5.2 Υπηρεσίες και συστήματα για την υποστήριξη

εξατομικευμένων προσεγγίσεων αυτοδιαχείρισης χρόνιων

ασθενών.

5.5.3 Υπηρεσίες και συστήματα για την αποτίμηση και την

υποστήριξη της υγιούς, ενεργού και ανεξάρτητης διαβίωσης

ηλικιωμένων.

5.5.4 Συστήματα στήριξης απόφασης για τον εντοπισμό, την

αποτροπή ή/και την παρακολούθηση ανεπιθύμητων δράσεων

φαρμάκων στο κλινικό περιβάλλον.

5.5.5 Προηγμένα συστήματα στήριξης ιατρικής απόφασης και

ηλεκτρονική συνταγογράφηση.

5.5.6 Προηγμένα συστήματα προτεραιοποίησης εξέτασης

περιστατικών (triage systems).

5.5.7 Συστήματα τηλεϊατρικής και υπηρεσίες διασυνδεδεμένης

υγείας.

5.6 Ανάπτυξη ζωικών μοντέλων

ανθρώπινων ασθενειών και

διαδικασιών/συστημάτων για προ-

κλινικές δοκιμές φαρμάκων

5.6.1 Ανάπτυξη πιστότερων μοντέλων ανθρωπίνων νοσημάτων η

βελτιστοποίηση προϋπαρχόντων συστημάτων και διεργασιών

ένταξης τους σε πλατφόρμες προκλινικών δοκιμών.

5.6.2 Ανάπτυξη και εφαρμογή μοντέλων ανθρωπίνων νοσημάτων

σε διαδικασίες προκλινικού ελέγχου δραστικότητας ή/και

αποτελεσματικότητας φαρμάκων.

5.6.3 Ανάπτυξη μεθοδολογιών και πρωτόκολλων που σχετίζονται με

την τεκμηρίωση της ασφάλειας των φαρμάκων σε προκλινικό

επίπεδο και με χρήση ζωικών μοντέλων.

5.7 Ανάδειξη και επιβεβαίωση νέων

θεραπευτικών μέσων, στόχων και

βιοδεικτών για την ανάπτυξη

εξατομικευμένων θεραπευτικών

προσεγγίσεων και νέων

στοχευμένων θεραπειών

5.7.1 Εξατομικευμένη ανάλυση γονιδιωμάτων του ανθρώπου και

ανάπτυξη νέων μεθόδων για την κατανόηση της

αλληλεπίδρασης. περιβάλλοντος/τρόπου ζωής και

γονιδιώματος

5.7.2 Εξατομικευμένη επιγονιδιωματική, πρωτεομική,

μεταβολομική ανάλυση .

5.7.3 Ανάπτυξη δικτύων πρόβλεψης από την ενσωμάτωση

δεδομένων (επι)γονιδιωματικής, πρωτεομικής,

μεταβολομικής κ.α. και κλινικών αναλύσεων υψηλού

επιπέδου.

5.7.4 Μελέτη οργανό- και ιστό- ειδικών μακρομορίων, ανάπτυξη

βιοδεικτών για την παρακολούθηση των ασθενειών και

ανάπτυξη μικρών μορίων για στοχευμένη θεραπεία (προκλινικές και κλινικές μελέτες).

5.7.5 Κατανόηση των διαταραχών που προκαλούν τα φάρμακα στα

Περιοχές Παρέμβασης

Προτεραιότητες για παρεμβάσεις ΕΤΑ

6.1 Ενίσχυση του

συστήματος

εμπορευματικών

μεταφορών κι

εφοδιαστικής αλυσίδας

με σκοπό την αύξηση της

προστιθέμενης αξίας και

της ανταγωνι-στικότητας

6.1.1 Μετατόπιση μεταφορικού όγκου από το οδικό δίκτυο στο σιδηροδρομικό.

6.1.2 Αξιοποίηση και αναβάθμιση ανεκμετάλλευτων αποθηκευτικών χώρων, με

έμφαση σε μεγάλα αστικά κέντρα.

6.1.3 Διευκόλυνση και ανάπτυξη των συνδυασμένων και πολυτροπικών μεταφορών

με την ανάπτυξη κατάλληλων υποδομών και συστημάτων, όπως για

παράδειγμα ανάπτυξη συστημάτων ασύρματης ταυτοποίησης (RFID)

εμπορευμάτων ή / και αποσκευών, αυτόματων συστημάτων διαχείρισης

αποθηκών (WMS) και ηλεκτρονική παρακολούθηση του φορτίου και των

διαδικασιών μεταφοράς (e-freight, e-documents κλπ).

6.1.4 Ανάπτυξη νέων μοντέλων συνεργατικού χαρακτήρα, για την

αποτελεσματικότερη και φιλικότερη στο περιβάλλον μεταφορά

εμπορευματικών προϊόντων.

6.1.5 Ανάπτυξη εφαρμογών και συστημάτων για την ασφαλέστερη μεταφορά

μαθητών (σχολική μεταφορά) και επισκεπτών (τουριστική μεταφορά).

6.1.6 Ανάπτυξη και χρήση νέων συστημάτων και τεχνολογιών με σκοπό αφενός τη

βέλτιστη διαχείριση στόλων (οδικών, θαλάσσιων, εναέριων) και διαθέσιμων

πόρων και αφετέρου τη βέλτιστη δρομολόγηση και το βέλτιστο

χρονοπρογραμματισμό των προσφερόμενων εμπορευματικών υπηρεσιών.

6.1.7 Ανάπτυξη και χρήση εφαρμογών και συστημάτων για την ασφαλέστερη

οδήγηση κατά την οδική μεταφορά.

6.1.8 Σχεδιασμός εγκαταστάσεων και αποθήκευσης LNG για τον ανεφοδιασμό

πλοίων.

6.1.9 Συγκέντρωση και αναβάθμιση των εμπορευματικών κέντρων.

6.1.10 Αύξηση του βαθμού καθετοποίησης των προσφερόμενων υπηρεσιών.

6.1.11 Ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ κρίκων εφοδιαστικής αλυσίδας μέσω ανάπτυξης

και χρήσης ευφυών συστημάτων πλειστηριασμού (auctioning platfroms) και

πρακτόρευσης εμπορευματικών μεταφορικών υπηρεσιών (electronic market

places), διασφάλισης υψηλού επιπέδου ιχνηλασιμότητας (traceability) των

φορτίων και συγχρονισμού της φυσικής ροής της μεταφοράς με τη ροή

πληροφοριών για την κατάσταση, τη θέση και τον εκτιμώμενο χρόνο

ολοκλήρωσης της κάθε διαδικασίας κατά την μεταφορά μέχρι και το τελικό

προορισμό.

6.1.12 Ενίσχυση των διασυνδέσεων της αλυσίδας αξίας του τομέα μεταφορών με

άλλες αλυσίδες αξίας (π.χ. αγροδιατροφή, ενέργεια, περιβάλλον κ.λπ.).

6.1.13 Ανάπτυξη των agrologistics για υποστήριξη της διάθεσης αγροτικών

προϊόντων στην αγορά.

6.1.14 Ανάπτυξη εφαρμογών City Logistics για την αποτελεσματικότερη και

φιλικότερη στο περιβάλλον τροφοδοσία καταστημάτων σε αστικές περιοχές.

6.1.15 Ανάπτυξη εφαρμογών για την εξυπηρέτηση της εφοδιαστικής αλυσίδας στις

νησιωτικές περιοχές.

6. 1.16 Ασφαλής αποθήκευση – διακίνηση επικίνδυνων εμπορευμάτων σε

εμπορευματικούς σταθμούς.

6.2 Ανάπτυξη ευφυών

υποδομών και

συστημάτων μεταφορών

6.2.1 Χρήση νέων τεχνολογιών για την αύξηση της οδικής ασφάλειας (εφαρμογές

νέων συστημάτων ενσωματωμένων (embedded) στις κατασκευές οδικών

στοιχείων π.χ. σημάνσεων και διαγραμμίσεων που στοχεύουν στην

επικοινωνία με τους οδηγούς, την ανάπτυξη άλλων παραμέτρων ασφάλειας,

κ.λ.π.).

6.2.2 Συστήματα υποστήριξης οδηγών (πχ eCall, επαγρύπνηση οδηγών, ενεργητική

ασφάλεια, κτλ).

6.2.3 Ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένων αρχιτεκτονικών ευφυών

συστημάτων μεταφορών σε αστικό και εθνικό επίπεδο.

6.2.4 Χρήση νέων τεχνολογιών για τη βελτίωση των μεταφορών και της

διαλειτουργικότητας τους (όπως αυτοματοποίηση, ηλεκτροκίνηση, Cloud

services, IoT, συστήματα κυκλοφορίας και διαχείρισης δεδομένων, κτλ.).

6.2.5 Εφαρμογές Διασύνδεσης Μεταφορών με Κέντρα Διανομής και αποθήκευσης (πχ Λιμάνια, αεροδρόμια, αποθήκες).

6.2.6 Σχεδιασμός έξυπνων λιμενικών υποδομών και χρήση πληροφοριακών

συστημάτων Λιμενικής Κοινότητας (PCSs) για την αποτελεσματική

πληροφόρηση και επικοινωνία των λιμενικών φορέων για την ολοκλήρωση

των διαδικασιών από ένα σημείο πρόσβασης (maritime single window).

6.2.7 Τεχνολογίες (συστήματα και εργαλεία) επαυξημένης πραγματικότητας και

τεχνητής νοημοσύνης για τη βελτίωση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

6.3 Αειφορία και

βιωσιμότητα στις

μεταφορές

6.3.1 Ανάπτυξη ολοκληρωμένων προσωποποιημένων και ηλεκτρονικών υπηρεσιών

για την προώθηση της χρήσης περιβαλλοντικά φιλικών μέσων μεταφοράς

από τους χρήστες για αειφόρες μετακινήσεις.

6.3.2 Ανάπτυξη τεχνολογιών βελτιστοποίησης της ενεργειακής κατανάλωσης στις

λιμενικές διαδικασίες.

6.3.3 Ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων μείωσης εκπομπών από τα μέσα και τις

υποδομές μεταφορών (π.χ. πλοία, αεροπλάνα, λιμάνια κλπ).

6.3.4 Εφαρμογές καινοτόμων διαλειτουργικών λύσεων για την απρόσκοπτη

πρόσβαση σε πολλαπλές υπηρεσίες μεταφορών (one stop shop for seamless

intermodality).

6.3.5 Ανάπτυξη συστημάτων ενημέρωσης μετακινούμενων σε πραγματικό χρόνο,

συστημάτων διαχείρισης στάθμευσης, συστημάτων integrated ticketing,

Mobility-as-a-Service και συνεργατικών συστημάτων κινητικότητας.

6.3.6 Ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνικών ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων για

της κινητικότητα και τις μεταφορές (big data analytics for mobility, transport &

logistics).

6.3.7 Ανάπτυξη και εφαρμογή αισθητήρων για διαχείριση κινητικότητας χαμηλού

κόστους και μεγάλης αποτελεσματικότητας.

6.3.8 Ανάπτυξη μοντέλων προσομοίωσης και μελέτης της δομής και λειτουργίας

των αστικών δικτύων για την υλοποίηση συστημάτων και υποδομών έξυπνης

κινητικότητας.

6.3.9 Εκπόνηση μητροπολιτικών σχεδίων βιώσιμων αστικών εμπορευματικών

μεταφορών (συμπεριλαμβάνονται μεθοδολογίες, εργαλεία και δεδομένα) για

την υποστήριξη της δημιουργίας μητροπολιτικών κέντρων διαχείρισης

εμπορευματικών μεταφορών.

6.3.10 Ανάπτυξη τεχνολογιών και συστημάτων κίνησης οχημάτων (όπως

ηλεκτροκίνηση για οχήματα, υβριδικά οχήματα, επαναφορτιζόμενα υβριδικά

οχήματα με ηλεκτρική ενέργεια από εξωτερική πηγή, ηλεκτροκίνητα οχήματα

με συσσωρευτές και ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες, ηλεκτρικά οχήματα με

ενεργειακά στοιχεία, σταθμοί ενέργειας) και υπηρεσίες για την προώθηση

ηλεκτροκίνησης.

6.3.11 Βελτίωση της κατασκευής και αύξηση του κύκλου ζωής των μεταφορικών

μέσων μέσω ανάπτυξης τεχνολογιών και έξυπνων υλικών αυτοδιάγνωσης

τεχνικών προβλημάτων και αυτοεπισκευής αυτών (αισθητήρες οπτικών ινών),

ανάπτυξης τεχνολογιών σχεδιασμού μηχανοκίνητων οχημάτων, αρθρωτών

μηχανολογικών κατασκευών και ανάπτυξης μεθόδων διαχείρισης του κύκλου

ζωής των οχημάτων.

6.3.12 Ανάπτυξη πρωτοποριακών και πολυπαραμετρικών σχεδιαστικών λύσεων για

σασί οχημάτων με στόχο την προώθηση της ηλεκτροκίνησης, τη μείωση του

κόστους οχημάτων καθώς και την ευελιξία και αποκριτικότητα της

εφοδιαστικής αλυσίδας.

6.4 Ενίσχυση της

διατροπικότητας και της

αυτονομίας στις αστικές

μεταφορές επιβατών και

εμπορευμάτων

6.4.1 Παροχή κινητικότητας από-πόρτα-σε-πόρτα μέσω του συστήματος των

Δημόσιων Συγκοινωνιών (κάλυψη του «τελευταίου μιλίου» για μετακινήσεις

ατόμων).

6.4.2 Ενίσχυση της κοινής χρήσης οχημάτων, ιδίως ηλεκτροκίνητων (vehicle sharing

systems).

6.4.3 Εφαρμογές διασύνδεσης και διαλειτουργικότητας μέσων μεταφοράς

(Δημόσιων και Ιδιωτικών).

6.4.4 Αυτόματη οδήγηση στις ελληνικές πόλεις: αξιολόγηση προοπτικών και

πιλοτικές δράσεις για επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές

6.4.5 Βέλτιστη διανομή εμπορευμάτων σε αστικές περιοχές.

6.5 Αύξηση της

προσβασιμότητας και της

εδαφικής συνοχής του

Ελλαδικού χώρου

6.5.1 Ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων και υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των

προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα νησιά που εντάσσονται στις άγονες

γραμμές.

6.5.2 Βελτίωση της αποδοτικότητας αστικών και υπεραστικών μεταφορών.

6.5.3 Ενίσχυση της πρόσβασης σε απομονωμένα τμήματα του χερσαίου Ελλαδικού

χώρου με την αξιοποίηση των συνδυασμένων μεταφορών.

Περιοχές Παρέμβασης

Προτεραιότητες για παρεμβάσεις ΕΤΑ

7.1 Ενεργειακή

αποδοτικότητα

7.1.1 Νέες λύσεις θέρμανσης και ψύξης με χρήση θερμικών πηγών χαμηλής

ενθαλπίας. Έμφαση στη βελτίωση της αξιοπιστίας του συστήματος και την

αυτοματοποιημένη λειτουργία.

7.1.2 Αυξάνοντας τη δυναμική εφαρμογής μέτρων ενεργειακής απόδοσης στη

βιομηχανία και τη βιομηχανία υπηρεσιών. Δημιουργία απαραίτητων

οικονομικών και τεχνικών εργαλείων που να επιτρέπουν τη λήψη

αποφάσεων, και τη ενίσχυση της πολιτικής εταιριών προς την κατεύθυνση της

ενεργειακής απόδοσης.

7.1.3 Αύξηση της Ενεργειακής Απόδοσης σε βιομηχανίες εντάσεως ενέργειας –

Αξιοποίηση απορριπτόμενης θερμότητας – Αξιοποίηση ΑΠΕ.

7.1.4 Μείωση κόστους μετατροπής υφιστάμενων κτηρίων σε σχεδόν μηδενικού

ενεργειακού αποτυπώματος. Εφαρμογή τεχνολογιών ΑΠΕ και αποθήκευσης

ενέργειας.

7.2 Παραγωγή Ενέργειας

από ΑΠΕ

7.2.1 Συγκεντρωτικά ηλιακά συστήματα / Ανάπτυξη θερμικών ηλιακών

συλλεκτών/συστημάτων παραγωγής θερμότητας υψηλότερης απόδοση που

λειτουργούν σε αυξημένο θερμοκρασιακό εύρος. Εφαρμογή τεχνολογιών

αποθήκευσης θερμικής ενέργειας.

7.2.2 Ηλιοθερμοχημικές τεχνολογίες, διεργασίες και εφαρμογές. Τεχνολογίες που

επιτρέπουν τη χρήση ηλιακής ενέργειας στη βιομηχανία.

7.2.3 Ηλιακή Ψύξη. Ανάπτυξη ολοκληρωμένων υβριδικών τεχνολογιών, με

ανταγωνιστικό κόστος, αποδοτικότητα, και διαθεσιμότητα (back up σύστημα),

εύκολη εγκατάσταση, έλεγχο και λειτουργία.

7.2.4 Αιολική Ενέργεια με έμφαση στην ανάπτυξη δυνατοτήτων ανέγερσης

παράκτιων αιολικών πάρκων.

7.2.5 Υδροηλεκτρικά με έμφαση στην on-line παρακολούθηση, ευέλικτη

λειτουργία & περιβαλλοντικά αποδεκτή χρήση των υδάτων των ποταμών.

7.2.6 Τεχνολογίες παραγωγής ισχύος από ανανεώσιμες πηγές θερμότητας

χαμηλής ενθαλπίας.

7.3 Ενέργεια σε

συνδυασμό με Αγροτικό

τομέα και Περιβάλλον

7.3.1 Ανάπτυξη ενεργειακών τεχνολογιών για τη δημιουργία αλυσίδων αξίας

αξιοποίησης τοπικά διαθέσιμης βιομάζας. Συστήματα για τις ανάγκες

κάλυψης ενεργειακών αναγκών τοπικών κοινοτήτων .

7.3.2 Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση τεχνολογιών ενεργειακής αξιοποίησης

αγροτικών υπολειμμάτων & ανακτημένων υλικών βιομηχανιών,

βιορευστών, βιολογικών πόρων, αποβλήτων/απορριμμάτων. Έμφαση στη

βελτίωση της αξιοπιστίας του συστήματος, την αυτοματοποιημένη λειτουργία

και τις περιβαλλοντικές επιδώσεις των τεχνολογιών αυτών.

7.3.3 Ανάπτυξη & Βελτιστοποίηση τεχνολογιών παραγωγής ηλεκτρισμού από

βιομάζα ή δεύτερης γενιάς βιοκαύσιμα. Έμφαση στη βελτίωση της

αξιοπιστίας του συστήματος, την αυτοματοποιημένη λειτουργία και τις

περιβαλλοντικές επιδώσεις των τεχνολογιών αυτών.

7.4 Αποθήκευση

Ενέργειας

7.4.1 Ανάπτυξη τεχνολογιών και εφαρμογών τοπικής / μικρής κλίμακας

αποθήκευση ηλεκτρικής ή θερμικής ενέργειας.

7.4.2 Ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων τεχνολογιών αποθήκευσης με υψηλότερη

απόδοση, διαθεσιμότητα, αντοχή, απόδοση, ασφάλεια και χαμηλότερο

κόστος (supercapacitors, νέες τεχνολογίες μπαταριών).

7.4.3 Ανάπτυξη & Επίδειξη τεχνολογιών αποθήκευσης ενέργειας που βασίζονται

ηλεκτροχημικές εφαρμογές για μή διασυνδεδεμένα δίκτυα ή

απομακρυσμένα σημεία δικτύου / εφαρμογές με ΑΠΕ.

7.5 Τεχνολογίες

Υδρογόνου

7.5.1 Ανάπτυξη συστημάτων παραγωγής ενέργειας

(ηλεκτρισμού/συμπαραγωγής) από κυψέλες καυσίμου με ενσωμάτωση

έξυπνων διαγνωστικών συστημάτων. Ανάπτυξη / Επίδειξη εφαρμογής

αποθήκευσης ενέργειας με σκοπό οι προμηθευτές, κατασκευαστές και οι

τελικοί χρήστες να αποκτήσουν την απαιτούμενη εμπειρία στην ολοκλήρωση

του συστήματος. Αποτίμηση οφελών για το ηλεκτρικό δίκτυο, δυνατότητες

αύξησης απόδοσης, μείωσης κόστους.

7.5.2 Ανάπτυξη τεχνολογιών παραγωγής, ανάκτησης, καθαρισμού και

αποθήκευσης υδρογόνου από βιοαέριο ή παραγωγής του μέσω

ηλεκτρόλυσης νερού για χρήση σε κυψελίδες καυσίμου στον τομέα

μεταφορών. Ανάπτυξη / Επίδειξη εφαρμογής παραγωγής Η2 σε τοπικό

επίπεδο για χρήση σε τοπικά συστήματα μεταφοράς.

7.6 Τεχνολογίες Έξυπνων

Δικτύων

7.6.1 Τεχνικοοικονομική αποτίμηση εφαρμογής υπηρεσιών και τεχνολογιών

έξυπνων δικτύων, αποθήκευσης και αύξησης του βαθμού ολοκλήρωσης του

συστήματος με την αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών

ενέργειας προς ένα αποδοτικό, αξιόπιστο σύστημα διανομής. Ανάπτυξη

εργαλείων πρόβλεψης της ανταπόκρισης στη ζήτηση, προφίλ ζήτησης,

πρόβλεψη φορτίου, έξυπνη μέτρηση, ασφαλής χειρισμός δεδομένων,

εργαλεία για την βελτιστοποίηση του δικτύου διανομής, εξισορρόπηση,

έλεγχος, παρακολούθηση, ενσωμάτωση αποθήκευσης, αυτόνομα δίκτυα και

σχεδιασμός επιδεικτικών δράσεων.

7.6.2 Νέες μεθοδολογίες και εργαλεία ανάπτυξης και σχεδιασμού δικτύου

μεταφοράς. Ανάπτυξη αλγορίθμων για ανάκτηση πληροφορίας σε

πραγματικό χρόνο από μεγάλο όγκο δεδομένων (data mining),

βελτιστοποίησης έλεγχου διεσπαρμένης παραγωγής, εκτίμησης σχέσης

κόστους – οφέλους για επιλογές επέκτασης δικτύου, επιβεβαίωση της

επίδρασης στο σχεδιασμό του δικτύου για το συντονισμένο σχεδιασμό της

αρχιτεκτονικής, των συσκευών ελέγχου ροής, τη βελτιστοποίηση τοποθεσίας

κτλ. Εργαλεία που θα μπορούν να αναγνωρίζουν κλιματικές & λειτουργικές

συνθήκες, τη χρονική διάρκεια ζωής των εξαρτημάτων, πρόβλεψης και

ανίχνευσης αστοχίας υλικών, πρόβλεψης παραγωγής από ΑΠΕ λαμβάνοντας

υπόψη προβλέψεις καιρού, ιστορικά στοιχεία, και μετρήσεις σε πραγματικό

χρόνο.

7.7 Ορυκτά καύσιμα –

Μείωση Επιπτώσεων

7.7.1 Αποτελεσματικές τεχνολογίες μετατροπής του CO2 προς χημικά / καύσιμα.

Αύξηση διαθεσιμότητας τεχνολογίας, δυνατότητα περιοδικής λειτουργίας,

μείωση κόστους εγκατάστασης, ενσωμάτωση προϊόντων στη χημική

βιομηχανία, δυνατότητα λειτουργίας σε περιοχές με προφίλ χαμηλών

εκπομπών άνθρακα και ενσωμάτωση με ΑΠΕ.

7.7.2 Ευέλικτα και αποδοτικά εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από

ορυκτά καύσιμα

a) Ευέλικτά συστήματα παραγωγής b) Συστήματα αποθήκευσης ενέργειας.

7.7.3 Μείωση του αποτυπώματος CO2 των βιομηχανιών ενεργειακής έντασης είτε

με συστήματα κατακράτησης του CO2 ή με την εντατικοποίηση των

παραγωγικών διαδικασιών. Αλλαγή τεχνικών παραγωγής, δέσμευση CO2 με

πρόβλεψη για τη χρήση / αποθήκευση. Μέτρα αποφυγής carbon leakage.

7.7.4 Καινοτόμες διεργασίες εντατικοποίησης αξιοποίησης ορυκτών καυσίμων.

Αλλαγή τεχνικών παραγωγής, νέες διεργασίες, μεγιστοποίηση απόδοσης

προϊόντων προστιθέμενες αξίας, Αξιοποίηση βαρέων κλασμάτων για την

παραγωγή αερίου σύνθεσης κτλ.

Περιοχές Παρέμβασης

Προτεραιότητες για παρεμβάσεις ΕΤΑ

8.1 Τεχνολογίες

διαχείρισης

περιεχομένου και

πληροφοριών

8.1.1 Ανοιχτά, μεγάλου όγκου, δεδομένα (open data, big data)

Τεχνολογίες αξιοποίησης της προστιθέμενης αξίας που διαθέτουν τα μεγάλου

όγκου δεδομένα με έμφαση στην δημιουργία διατομεακών και

διαπεριφερειακών λύσεων. Άνοιγμα δεδομένων με χρήση των προτύπων για τα

ανοιχτά δεδομένα)

8.1 Τεχνολογίες

διαχείρισης

περιεχομένου και

πληροφοριών

8.1.2 Προηγμένες τεχνολογίες τρισδιάστατης μοντελλοποίησης,

διατήρησης, αποκατάστασης υλικών και άυλων στοιχείων, ιδιαίτερου

ενδιαφέροντος, με αξιοποίηση τεχνολογιών σημασιολογικού ιστού

8.1 Τεχνολογίες

διαχείρισης

περιεχομένου και

πληροφοριών

8.1.3 Αυτόματη μετάφραση

Τεχνολογίες αυτόματης μετάφρασης από/προς την ελληνική γλώσσα

8.1 Τεχνολογίες

διαχείρισης

περιεχομένου και

πληροφοριών

8.1.4 Ανάπτυξη προηγμένου ψυχαγωγικού λογισμικού και

καινοτόμων τεχνολογιών παιγνίων και τεχνικών gamification

Μηχανές παιχνιδιών, εξέλιξη παιχνιδιών βάσει αλληλεπίδρασης

χρηστών, εικονικοί χαρακτήρες, συστήματα αλληλεπίδρασης και εναλλακτικές

διεπαφές ανθρώπου-μηχανής, 3D απεικόνιση, υφές, μοντέλα για

προσομοιώσεις/σχεδιασμό παιχνιδιού/διαμόρφωσης προφίλ χρηστών και

συναισθηματικών προφίλ

8.1 Τεχνολογίες

διαχείρισης

περιεχομένου και

πληροφοριών

8.1.5 Πολυτροπική και φυσική αλληλεπίδραση με υπολογιστή,

φωνητική και μη φωνητική

• Ανθρωποειδείς αυτόνομοι κοινωνικοί πράκτορες (human-like social agents)

βασισμένοι στη γνώση που θα μπορούν να χειρίζονται αυτόματα πολλές γλώσσες

με χρήση προφορικού λόγου και χειρονομιών

• Πρωτοποριακές πολυτροπικές και προσαρμοζόμενες διεπαφές,

συμπεριλαμβανομένων διεπαφών ανθρώπινου εγκεφάλου – υπολογιστή, για

βοήθεια ατόμων με αναπηρίες

8.2 Διαδίκτυο του

μέλλοντος

8.2.1 Έξυπνα δίκτυα και νέες αρχιτεκτονικές διαδικτύου

Έξυπνα δίκτυα και νέες αρχιτεκτονικές για την υποστήριξη της πρόσβασης και της

παροχής περιεχομένου, της διευκόλυνσης του ελέγχου και της διαμόρφωσης

δικτύων και της αντιμετώπισης των περιορισμών του υφιστάμενου Διαδικτύου

8.2 Διαδίκτυο του

μέλλοντος

8.2.2 Έξυπνες τεχνολογίες για οπτικά & ασύρματα δίκτυα

Αντιμετώπιση i)της έλλειψης δυναμικού ελέγχου και αποδοτικότερης διαχείρισης

των πόρων οπτικών δικτύων ii) της καθολικής πρόσβασης των χρηστών στο

διαδίκτυο με ταχύτητες 10 Gbps και στο μέλλον 100 Gbps iii) των αρχιτεκτονικών

περιορισμών στην διασύνδεση κέντρων δικτύων iv) των περιορισμών στις

τρέχουσες τεχνολογίες οπτικής και ασύρματης μετάδοσης.

8.2 Διαδίκτυο του

μέλλοντος

8.2.3 Προηγμένες υποδομές & υπηρεσίες νέφους

Τεχνολογίες που αφορούν νέα μοντέλα υπολογιστικής και διαχείρισης

δεδομένων (τόσο σε επίπεδο υποδομών όσο και υπηρεσιών) που

ανταποκρίνονται στην έλευση ταχύτερων και πιο αποδοτικών μηχανών, στην

αυξανόμενη ετερογένεια των τρόπων πρόσβασης και συσκευών, στην ανάγκη για

λύσεις χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, στην ευρεία χρήση μεγάλου όγκου

δεδομένων, στα ενοποιημένα υπολογιστικά νέφη (federated cloud) και στα

ασφαλή πολυπαραγοντικά περιβάλλοντα

8.2 Διαδίκτυο του

μέλλοντος

8.2.4 Εργαλεία & μέθοδοι για ανάπτυξη λογισμικού

Πολύπλοκα συστήματα-έντονα καθοδηγούμενα από λογισμικό, καινοτόμες

υπηρεσίες και συνεργατική ανάπτυξη λογισμικού

8.2.5 Πλατφόρμες συλλογικής ευαισθητοποίησης για αειφορία και

κοινωνική καινοτομία

Ολοκλήρωση κοινωνικών δικτύων, μηχανισμών crowdsourcing και αισθητήρων

IoT για λήψη αποφάσεων, ολοκλήρωση μέσων κοινωνικής δικτύωσης,

μηχανισμών crowdsourcing και Ίντερνετ των πραγμάτων για την συλλογή

πληροφοριών από χρήστες και αισθητήρες και διαμοιρασμό γνώσης με σκοπό

την τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων

8.2.6 Προηγμένες υποδομές δικτύων 5G για το Διαδίκτυο του

μέλλοντος

• Αρχιτεκτονική δικτύων, πρωτόκολλα και ραδιοτεχνολογίες με σκοπό την

καλύτερη επαναχρησιμοποίηση του φάσματος συχνοτήτων καθώς και

αξιοποίηση νέων περιοχών συχνοτήτων πέρα των 3,6GHz

• Πολυχρηστική υποδομή χαμηλού κόστους για ασύρματη πρόσβαση στο

Διαδίκτυο από αισθητήρες του διαδικτύου των πραγμάτων τόσο με χαμηλή

ταχύτητα, όσο και με υψηλή ταχύτητα (>> 1Gbit/s)

• Ευέλικτα και αποδοτικά συστήματα μικρής αδράνειας με πρόσβαση ασύρματη,

οπτική ή μέσω χαλκού

• Καινοτόμες αρχιτεκτονικές για 5G πομποδέκτες και μικρο-εξυπηρετητές

• Οπτικά ασύρματα δίκτυα για παροχή ευρέους φάσματος υπηρεσιών

(οπισθοζευτκικό, ενδοκτιριακή εξαιρετικά υψηλής ταχύτητας πρόσβαση

δεδομένων, ενδοκτιριακό σύστημα εντοπισμού, επικοινωνία οχήματος με όχημα)

8.2.7 Δορυφορικό διαδίκτυο και δορυφορικό IoT

Τεχνολογίες αξιοποίησης δορυφορικών υποδομών για την παροχή πρόσβασης

στο διαδίκτυο από χρήστες και συστήματα IoT

8.3 ΤΠΕ σε οριζόντιες

δραστηριότητες

8.3.1 Διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of things) και Πλατφόρμες –

εφαρμογές διασύνδεσης «έξυπνων» αντικειμένων

• Αποτελεσματική ενσωμάτωση έξυπνων συσκευών επόμενης γενιάς σε

αυτοπροσαρμοζόμενα, ισχυρά, ασφαλή, εύληπτα, οικονομικά προσιτά και

διασυνδεδεμένα έξυπνα δίκτυα καθώς και σε πλατφόρμες υπηρεσιών.

Περιλαμβάνονται τεχνικές Πρόσβασης με Δυναμική Διαχείριση Φάσματος (Dynamic Spectrum Access) και Διαχείρισης Δικτύων για την επίλυση των

προκλήσεων διασύνδεσης δεκάδες δις. νέων ασύρματων συνδέσεων στο

Διαδίκτυο των πραγμάτων.

• Μέθοδοι για έξυπνα, αξιόπιστα και διαλειτουργικά APIs που θα υποστηρίζουν

την ανάπτυξη περιπτώσεων χρήσης και θα επιτρέπουν στους προγραμματιστές

εφαρμογών να παράγουν προστιθέμενη αξία με αξιοποίηση πολλαπλών

συστημάτων

8.4 Ρομποτική

8.4.1 Νέα γενιά ρομπότ και υποστηρικτικών τεχνολογιών με

εφαρμογή στην βιομηχανία και την παροχή υπηρεσιών

Πρωταρχικός σκοπός είναι να βελτιωθεί σημαντικά το επίπεδο των δυνατοτήτων

της ρομποτικής στην βιομηχανία όπως και στην παροχή υπηρεσιών στοχεύοντας

στα ακόλουθα χαρακτηριστικά: προσαρμοστικότητα, γνωστική ικανότητα,

διαρθρωσιμότητα, αυτονομία στη λήψη αποφάσεων, ευελιξία, ικανότητα

διάδρασης, ικανότητα χειρισμού, ικανότητα κίνησης, ικανότητα αντίληψης.

8.4 Ρομποτική

8.4.2 Λειτουργία σε δυναμικά περιβάλλοντα πραγματικού κόσμου, με

αυξημένες δυνατότητες αυτονομίας, προσαρμοστικότητας και ασφαλούς

αλληλεπίδρασης με τους ανθρώπους

Σημαντικές τεχνολογίες στην ρομποτική όπως: γνωστική λειτουργία, διάδραση

ανθρώπου-ρομπότ, μηχατρονική, πλοήγηση, αντίληψη. Επιπροσθέτως,

συνδυασμοί τεχνολογιών όπως λαβή αντικειμένων και επιδέξιο χειρισμό,

χειρισμό εν κινήσει και αντιδραστικό σχεδιασμό.

8.4.3 Συστήματα «έξυπνης παραγωγής» με ρομποτικά συστήματα

• Αξιοποίηση της εξέλιξης στις μεθόδους προσομοίωσης, οπτικοποίησης και

αναλύσεων, στους τομείς της ψηφιακής σχεδίασης, της ταχείας προτυποποίησης

και της μηχανικής παραγωγής με σκοπό την μείωση του χρόνου διάθεσης ενός

προϊόντος στην αγορά, τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και την αύξηση

της παραγωγικότητας.

• Χρήση σύγχρονων τεχνολογιών παραγωγής βασισμένων στις ΤΠΕ, ώστε να

καταστεί η παραγωγή πιο βιώσιμη από πλευράς καταναλισκόμενων πόρων,

υλικών και ενέργειας

8.5 Εργοστάσια του

μέλλοντος

8.5.1 Βελτιστοποίηση διαδικασιών παραγωγής

• Χρήση Κυβερνο-Φυσικών Συστημάτων (Cyber-Physical Systems) για ευφυή και

προσαρμοστικά συστήματα παραγωγής

• Εξέλιξη των τεχνολογιών για ευφυείς αισθητήρες, σχεδιασμός ευφυών

συστημάτων, ενσωματωμένα συστήματα, τεχνολογίες γνωστικών λειτουργιών και

προηγμένος έλεγχος

8.5 Εργοστάσια του

μέλλοντος

8.5.2 Τεχνολογίες μοντελοποίησης, προσομοίωσης, ανάλυσης και

πρόβλεψης υποστηριζόμενες από ΤΠΕ

• Μέθοδοι μοντελοποίησης και προσομοίωσης όπου εμπλέκονται διάφορα

φαινόμενα όπως φυσικά, μηχανικά, ενεργητικά, χημικά, ενεργειακά, ή

φαινόμενα συναφή με χαρακτηριστικά των υλικών ή του κόστους

• Ολοκληρωμένα συστήματα, βασισμένα στη γνώση, που θα καλύπτουν τον

συνολικό κύκλο ζωής ενός προϊόντος. Θα περιέχουν προηγμένες αναλύσεις,

ευφυή συστήματα υποστήριξης απόφασης και ικανότητες αυτο-μάθησης που θα

αξιοποιούν τα διαθέσιμα μεγάλου όγκου δεδομένα από ευφυείς αισθητήρες

8.5 Εργοστάσια του

μέλλοντος

8.5.3 3D Printing

• Αξιοποίηση της τρισδιάστατης εκτύπωσης από τις ΜΜΕ κατά τον σχεδιασμό και

την παραγωγή ώστε να καταστούν πιο ανταγωνιστικές και να εισχωρήσουν με

ραγδαίους ρυθμούς σε νέες αγορές.

• Αξιοποίηση της τρισδιάστατης εκτύπωσης όχι μόνο για ταχεία προτυποποίηση

αλλά και για υψηλής πολυπλοκότητας, μικρού όγκου, εξαιρετικά εξατομικευμένα

μέρη όπως ιατρικά εμφυτεύματα ή εξαρτήματα κινητήρα.

8.5 Εργοστάσια του

μέλλοντος

8.5.4 Έξυπνες τεχνολογίες και στρατηγικές για την επιμήκυνση του

λειτουργικού χρόνου ζωής των συστημάτων παραγωγής

• Μεθοδολογίες και εργαλεία για τη βελτίωση της συντήρησης και αύξηση της

λειτουργικής διάρκειας των συστημάτων παραγωγής

• Μεθοδολογίες και εργαλεία για προγραμματισμό της συντήρησης, σε

συνδυασμό με τις παραγωγικές δραστηριότητες

• Προληπτικές λύσεις συντήρησης, σε συνδυασμό με την εφαρμογή

ολοκληρωμένων μεθόδων ποιότητας-συντήρησης, καθώς και ανάλυση των

ενδεχομένων βλάβης, επιπτώσεων και κρισιμότητας (Failure Modes Effects and

Criticality Analysis – FMECA)

• Ευελιξία, προκειμένου οι λύσεις να μπορούν να μεταφερθούν σε διάφορους

βιομηχανικούς τομείς

8.5 Εργοστάσια του

μέλλοντος

8.5.5 Τεχνολογίες και στρατηγικές μηδενικών σφαλμάτων σε έξυπνα

εργοστάσια (Zero Defect Manufacturing)

• Συνεχής έλεγχος ποιότητας κατά την παραγωγή με τη χρήση προηγμένων

αισθητήρων και τεχνολογιών παρακολούθησης, σε συνδυασμό με τεχνολογίες

αιχμής Τεχνητής Νοημοσύνης ώστε να ανιχνεύονται και να διορθώνονται τυχών

ελαττώματα σε πραγματικό χρόνο, τη στιγμή που συμβαίνουν

• Συστήματα αυτόματης παρακολούθησης ολόκληρης της διαδικασίας

παραγωγής, από την ποιότητα των πρώτων υλών μέχρι τα διαφορετικά εργαλεία

καθώς και τις διαφορετικές διαδικασίες σε κάθε περίοδο παραγωγής

• Συστήματα κλειστού βρόχου, στα οποία κατάλληλοι ελεγκτήρες θα

ενεργοποιούνται σε περίπτωση σφάλματος και στη συνέχεια οι όποιες αλλαγές

θα εφαρμόζονται απευθείας ώστε να εξαλείφεται το πρόβλημα

8.5.6 Ολοκληρωμένες τεχνολογίες γρήγορης επανα-

παραμετροποίησης υποδομών για την στήριξη ευέλικτων συστημάτων

παραγωγής (Reconfigurable Manufacturing Systems / Industry 4.0)

Η επανα-παραμετροποίηση θα επιτρέπει την πρόσθεση, αφαίρεση ή

τροποποίηση σε μια διαδικασία παραγωγής των δυνατοτήτων, του λογισμικού ή

τη δομή της μηχανής με σκοπό να προσαρμοστεί η παραγωγική ικανότητα στις

μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς

8.6 Εξαρτήματα και

συστήματα

8.6.1 Νάνο-Μικροηλεκτρονική και ενσωματωμένα συστήματα

• Βελτίωση της απόδοσης των MOSFET, νέες αρχιτεκτονικές διακοπτών για

μειωμένη καταναλισκόμενη ενέργεια, προσεγγίσεις 3D, αναδυόμενες διατάξεις

μνήμης, διασύνδεση αντικειμένων νανοκλίμακας και καινοτόμες αρχιτεκτονικές

διασύνδεσης

• Eνοποίηση λειτουργιών σε ένα system-on-chip (SoC) ή system-in-package (SiP)

χρησιμοποιώντας νανοδομές ή νανοδιατάξεις

• Νέα υπολογιστικά παραδείγματα όπως κβαντική ή νευρομορφική υπολογιστική

• Σχεδιασμός προηγμένων νανοηλεκτρονικών, ενεργειακά αποδοτικών, υψηλής

αξιοπιστίας

• Κυβερνο-Φυσικά Συστήματα ( Cyber-Physical Systems-CPS), ενσωματωμένα σε

διάφορα αντικείμενα, διασυνδεδεμένα μεταξύ τους καθώς και με το Διαδίκτυο

των πραγμάτων, με σκοπό να καταστίσουν περισσότερο ευφυείς και ενεργειακά

αποδοτικές ορισμένες εφαρμογές (π.χ στις πόλεις, τα συστήματα μεταφοράς, τα

αυτοκίνητα, τα εργοστάσια, τα νοσοκομεία, τα γραφεία)

• Βελτίωση της απόδοσης, λειτουργικότητας και συνθετότητας των συσκευών

TOLAE (Thin, Organic and Large Area Electronics)

8.6 Εξαρτήματα και

συστήματα

8.6.2 Αισθητήρες (MEMS – Microelectromechanical systems)

• Σχεδίαση και ανάπτυξη νέων ηλεκτρομηχανικών αισθητήρων όπως αναλυτές

αερίων, περιβαλλοντικών μετρήσεων, επιτάχυνσης, γυροσκοπίων, χημικών

αναλύσεων, ροής, μηχανικών καταπονήσεων κτλ.

• Ενοποίηση MEMS όπως μικροαισθητήρες, μικρο ενεργοποιητές,

μικροηλεκτρονικά και άλλες τεχνολογίες, όπως φωτονική ή νανοτεχνολογία σε

ένα ενιαίο μικροτσίπ (Ετερογενής Ολοκλήρωσης)

• Ανάπτυξη έξυπνων προϊόντων επαυξάνοντας την υπολογιστική ικανότητα των

μικροηλεκτρονικών διατάξεων με τη χρήση μικροαισθητήρων ή

μικροενεργοποιητών που θα διαθέτουν ικανότητες αντίληψης και ελέγχου

8.6 Εξαρτήματα και

συστήματα

8.6.3 Ψηφιακά ηλεκτρονικά

Ανάπτυξη ειδικών αλγορίθμων επεξεργασίας σημάτων, υλοποίηση πρωτοκόλλων

επικοινωνίας, αλγορίθμων κατανεμημένης ευφυΐας και pattern recognition,

ανάπτυξη προηγμένων συστημάτων ελέγχου και λήψης αποφάσεων

8.6 Εξαρτήματα και

συστήματα

8.6.4 Ηλεκτρονικά και ενσωματωμένα συστήματα διαχείρισης ήχου,

βίντεο και εικόνας

Ανάπτυξη συσκευών, συστημάτων και λογισμικού που να επιτρέπουν ταχύτερη

και πιο αξιόπιστη επεξεργασία σημάτων ήχου, εικόνας και βίντεο με λιγότερες

απαιτήσεις σε υλικό, ενέργεια και όγκο δεδομένων

8.6 Εξαρτήματα και

συστήματα

8.6.5 Συστήματα και εργαλεία ηλεκτρονικής ασφάλειας

• Ενσωμάτωση της ασφάλειας κατά την κατασκευή, σε όλα τα επίπεδα του

υλικού και λογισμικού

• Προστασία του ιδιοαπόρρητου των πολιτών με δυνατότητα να επιλέγεται από

τον χρήστη το επίπεδο απορρήτου βάσει ενός εύληπτου οπτικοποιημένου

οδηγού, ώστε να υπάρχει έλεγχο του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα

προσωπικά δεδομένα από τους εκάστοτε παρόχους υπηρεσιών

• Ανάπτυξη και δοκιμή χρηστικών και οικονομικών πλατφορμών για έλεγχο

πρόσβασης με χρήση βιομετρικών στοιχείων, έξυπνων καρτών ή άλλων

συσκευών

8.6 Εξαρτήματα και

συστήματα

8.6.6 Συστήματα και εξαρτήματα για «smart wearables»

Φορετές συσκευές (π.χ ενσωματωμένες σε ενδύματα ή ρολόγια) οι οποίες θα

γίνουν ουσιαστικό κομμάτι στη ζωή των ανθρώπων, με λειτουργίες που θα

εκτείνονται πέραν από την καταγραφή και παρακολούθηση ενδείξεων

8.6.7 Μικροκυματικές διατάξεις

Ανάπτυξη μικροκυματικών διατάξεων όπως κεραίες, ενισχυτές, φίλτρα και

προσαρμογείς, μικρότερων διαστάσεων και μεγαλύτερων συχνοτήτων για την

κάλυψη των ολοένα αυξανόμενων απαιτήσεων στις ασύρματες επικοινωνίες

8.6.8 Οπτικές διατάξεις

Φωτονικές Τεχνολογίες όπως πομποί και δέκτες, οπτικές ίνες, λέιζερ, φωτονικοί

αισθητήρες, βιοαισθητήρες, πηγές φωτός, φωτονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα

8.6.9 .Εργαλεία σχεδίασης και προσομοίωσης μικροηλεκτρονικών

διατάξεων

Ανάπτυξη νέων/βελτίωση υπαρχόντων εργαλείων σχεδίασης και προσομοίωσης

μικροηλεκτρονικών διατάξεων

8.6.10 Διαδικασίες παραγωγής μικροηλεκτρονικών και ηλεκτρονικών

διατάξεων

Νέες τεχνικές και μεθοδολογίες παραγωγής μικροηλεκτρονικών, packaging,

εξειδικευμένες δοκιμές τεχνικού ελέγχου και νέες διαδικασίες συναρμολόγησης

8.6.11 Ηλεκτρονικά χαμηλής κατανάλωσης

Νέες τεχνικές σχεδίασης και ανάπτυξης μικροηλεκτρονικών διατάξεων με

μειωμένη κατανάλωση ισχύος. Εναλλακτικές πηγές ενέργειας για ηλεκτρονικές

διατάξεις όπως μικρογεννήτριες, πιεζοηλεκτρικές διατάξεις και θερμοδιαφορικές

πηγές ενέργειας. Για την εκμετάλλευση των πηγών αυτών απαιτούνται ειδικές

μικροηλεκτρονικές διατάξεις διαμόρφωσης και αποθήκευσης της παραγόμενης

ενέργειας.

Προϋπολογισμός προγράμματος

Ο προϋπολογισμός της Δημοσίας Δαπάνης της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» ανέρχεται σε 280.000.000€ (Δημόσια Δαπάνη) και θα υλοποιηθεί μέσω τριών (3) κύκλων.

Ο προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη) των παρεμβάσεων του Α’ κύκλου ανέρχεται σε 126.000.000€. Ενδεικτικά η συνολική Δημόσια Δαπάνη ανά Κύκλο και κατηγορία παρέμβασης:

Ενδεικτική Δημόσια Δαπάνη (σε €)

Κύκλος Α Κύκλος Β Κύκλος Γ Σύνολο
Ενδεικτική καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων ΜΑΙΟΣ 2017 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019
Παρέμβαση I 25.000.000 17.000.000 14.000.000 56.000.000
Παρέμβαση II 90.000.000 60.000.000 50.000.000 200.000.000
Παρέμβαση III 11.000.000 7.000.000 6.000.000 24.000.000
Σύνολο 126.000.000 84.000.000 70.000.000 280.000.000

Ο συνολικός προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη) των παρεμβάσεων όλων των κύκλων κατανέμεται στις Περιφέρειες της χώρας ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (σε €)
ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ: Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα 151.200.000
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ: Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη 42.000.000
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ: Αττική 72.800.000
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ: Στερεά Ελλάδα 7.000.000
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Νότιο Αιγαίο 7.000.000
ΣΥΝΟΛΟ 280.000.000

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ

Ο συνολικός προϋπολογισμός των υποβαλλομένων προτάσεων έργων πρέπει να μην υπερβαίνει το ανώτερο όριο, όπως αυτό ορίζεται στον πίνακα που ακολουθεί, ανά κατηγορία παρέμβασης.

ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΝΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (€)
I Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
200.000€ εάν συμμετέχει μία επιχείρηση

350.000€ εάν συμμετέχουν δύο επιχειρήσεις

450.000€ εάν συμμετέχουν τρείς επιχειρήσεις

500.000€ εάν συμμετέχουν περισσότερες των τριών επιχειρήσεις

II Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
1.000.000€
III Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
2.000.000€

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση συνεργατικών έργων, ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου αποτελείται από το άθροισμα των επί μέρους προϋπολογισμών των μελών. Επιπλέον, η δημόσια δαπάνη που αναλογεί σε κάθε μέλος του συνεργατικού έργου (εταίρο), αντλείται από την περιφέρειά του.

Ύψος επιδότησης

Παρέμβαση I:
Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
Το ενισχυόμενο έργο πρέπει να εμπίπτει σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη και μελέτες σκοπιμότητας.

επιλέξιμη δραστηριότητα μεσαίες επιχειρήσεις μικρές επιχειρήσεις
έργα έρευνας και ανάπτυξης βιομηχανική έρευνα 60% 70%
βιομηχανική έρευνα υπό προϋποθέσεις 75% 80%
πειραματική ανάπτυξη 35% 45%
πειραματική ανάπτυξη υπό προϋποθέσεις 50% 60%
μελέτη σκοπιμότητας 60% 70%
καινοτομία για ΜΜΕ 50% 50%
συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις 50% 50%

Παρέμβαση II:
Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς.
Το ενισχυόμενο συνεργατικό έργο πρέπει να εμπίπτει σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη και μελέτες σκοπιμότητας.

επιλέξιμη δραστηριότητα μεγάλες επιχειρήσεις μεσαίες επιχειρήσεις μικρές επιχειρήσεις
έργα έρευνας και ανάπτυξης βιομηχανική έρευνα 50% 60% 70%
βιομηχανική έρευνα υπό προϋποθέσεις 65% 75% 80%
πειραματική ανάπτυξη 25% 35% 45%
πειραματική ανάπτυξη υπό προϋποθέσεις 40% 50% 60%
μελέτη σκοπιμότητας 50% 60% 70%
καινοτομία για ΜΜΕ 0% 50% 50%
συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις 0% 50% 50%

Παρέμβαση III:
Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
Το ενισχυόμενο έργο πρέπει να εμπίπτει σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες πειραματική ανάπτυξη και μελέτες σκοπιμότητας

επιλέξιμη δραστηριότητα μεγάλες επιχειρήσεις μεσαίες επιχειρήσεις μικρές επιχειρήσεις
έργα έρευνας και ανάπτυξης πειραματική ανάπτυξη 25% 35% 45%
μελέτη σκοπιμότητας 50% 60% 70%
καινοτομία για ΜΜΕ 0% 50% 50%
συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις 0% 50% 50%

Δαπάνες που επιδοτούνται

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Oι δικαιούχοι μπορούν να χρηματοδοτηθούν, για δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του έργου και οι οποίες αφορούν σε μία από τις ακόλουθες επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών:

1. Δαπάνες προσωπικού
το μέγιστο επιχορηγούμενο μικτό κόστος ανά ανθρωπομήνα ανέρχεται στο ποσό των 3000 ευρώ.Πρόκειται για δαπάνες που αφορούν α) στο τακτικό προσωπικό, β) σε τυχόν έκτακτο προσωπικό που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου και απασχολείται είτε με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (πλήρους ή μερικής απασχόλησης) είτε με σύμβαση μίσθωσης έργου.

2. Δαπάνες οργάνων & εξοπλισμού
Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο. Όταν τα όργανα και ο εξοπλισμός δεν χρησιμοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής τους για το έργο, επιλέξιμες θεωρούνται μόνον οι δαπάνες απόσβεσης οι οποίες υπολογίζονται με βάση τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και οι δαπάνες που αφορούν σε λογισμικό.

3. Δαπάνες για κτίρια και γήπεδα.
Όσον αφορά στα κτίρια, επιλέξιμες θεωρούνται μόνον οι δαπάνες απόσβεσης που αντιστοιχούν στη διάρκεια του έργου, οι οποίες υπολογίζονται με βάση τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές. Για τα γήπεδα, είναι επιλέξιμες οι δαπάνες εμπορικής μεταβίβασης ή οι όντως καταβληθείσες κεφαλαιουχικές δαπάνες.

4. Δαπάνες για ανάθεση έρευνας επί συμβάσει, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων, καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υποστηρικτικές υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για το έργο. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δαπάνες:

› Έρευνα επί συμβάσει.
› Γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας.
› Συμβουλευτικές υπηρεσίες.

5. Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου

› Δαπάνες ταξιδιών.
› Δαπάνες δημοσιότητας.
› Αναλώσιμα.
› Δαπάνες που αφορούν στην αμοιβή ορκωτού λογιστή/ελεγκτή
› Δαπάνες προσαρμογών για άτομα με αναπηρία
› Λοιπές λειτουργικές δαπάνες

6. Δαπάνες διεξαγωγής μελέτης σκοπιμότητας

7. Δαπάνες καινοτομίας

› Δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού
Αφορά σε δαπάνες για την απόκτηση (obtaining), την επικύρωση και την προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού.
› Δαπάνες απόσπασης προσωπικού υψηλής ειδίκευσης
Αφορά σε δαπάνες για την απόσπαση από οργανισμό έρευνας και διάδοσης γνώσεων ή από μεγάλη επιχείρηση, προσωπικού υψηλής ειδίκευσης, το οποίο απασχολείται σε δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας σε νέες θέσεις, που έχουν δημιουργηθεί προς τον σκοπό αυτό στη δικαιούχο επιχείρηση και δεν αντικαθιστά άλλο προσωπικό
› Δαπάνες για υπηρεσίες καινοτομίας
Στην υποκατηγορία περιλαμβάνονται δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας.

Στις συμβουλευτικές υπηρεσίες συγκαταλέγονται η συνδρομή και η επαγγελματική κατάρτιση στους τομείς της μεταφοράς γνώσεων, της απόκτησης, της προστασίας και της εκμετάλλευσης άυλων στοιχείων ενεργητικού, της χρήσης προτύπων και κανονισμών, που τα εμπεριέχουν, καθώς και οι δαπάνες μετάφρασης για υποβολή διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

8. Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις

Αφορά στις δαπάνες μίσθωσης, εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρου για τη συμμετοχή μιας επιχείρησης σε εμπορική έκθεση.

Σημαντικές ημερομηνίες

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων ορίζεται για τον Ά Κύκλο η Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017 και ώρα 15.00 με καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 17 Μαΐου 2017 και ώρα 16:00.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεων έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τριάντα έξι (36) μήνες.

Σημειώνεται ότι ως ημερομηνία έναρξης του χρόνου υλοποίησης του έργου λαμβάνεται η ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης των έργων.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή

✔ Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (άρθρο 8)
✔ Ιδρυτικά καταστατικά (και τυχόν τροποποιήσεις) για τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν, ΦΕΚ σύστασης επιχείρησης (ισχύει μόνο για επιχειρήσεις)
✔ Ισολογισμοί των τριών τελευταίων ετών (ή ισοδύναμα οικονομικά στοιχεία). Για επιχειρήσεις με λιγότερα από τρία έτη λειτουργίας να υποβληθούν οι ισολογισμοί των αντίστοιχων ετών(ισχύει μόνο για επιχειρήσεις)
✔ Φορολογική ενημερότητα ή βεβαίωση οφειλών για καθένα από τους εταίρους του έργου.
✔ Δήλωση Στοιχείων Επιχείρησης σχετικά με την ιδιότητά της ως Μικρομεσαία Επιχείρηση (ΜΜΕ)
✔ ΦΕΚ ίδρυσης ή/ και απόφαση των αρμοδίων οργάνων του ερευνητικού οργανισμού ή/ και σχετικό απόσπασμα από τον Κανονισμό Λειτουργίας του οργανισμού περί της ίδρυσης και λειτουργίας του τμήματος/ ινστιτούτου /εργαστηρίου που συμμετέχει στην πρόταση (ισχύει μόνο για ερευνητικούς οργανισμούς και Λοιπούς φορείς που αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί οργανισμοί, στην περίπτωση της παρέμβασης II)
✔ Υπογεγραμμένο συμφωνητικό συνεργασίας των συμμετεχόντων φορέων για την από κοινού υλοποίηση του έργου και τους όρους της μεταξύ τους συνεργασίας. (ισχύει για συνεργατικά έργα)
✔ Δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου να αξιολογηθεί εάν μία επιχείρηση είναι προβληματική (ισχύει μόνο για επιχειρήσεις)
✔ Τεκμηρίωση της δυνατότητας διαχωρισμού οικονομικών και μη οικονομικών δραστηριοτήτων. (ισχύει μόνο για ερευνητικούς οργανισμούς και Λοιπούς φορείς)

Προ-βαθμολόγηση

Εκκρεμεί

F.A.Q.

1. Ποιος είναι ο στόχος της ενιαίας Δράσης;

Απάντηση:

Βασικός στόχος της ενιαίας δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την
επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς
αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης θα πρέπει να προωθούν την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία και να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες τρεις (3) παρεμβάσεις:

I. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς

III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

(Βλ. Ενότητα Ι.1.2 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ)

 

2. Γιατί η δράση ονομάζεται «ενιαία δράση»;

Απάντηση:

Η Δράση έχει χαρακτηριστεί ως ενιαία καθώς υλοποιείται μέσω ενιαίου Οδηγού Εφαρμογής και κοινής προκήρυξης για όλες τις κατηγορίες παρεμβάσεων, σε επάλληλους Κύκλους αξιολόγησης.

(Βλ. Ενότητα Ι.1.2 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ)

 

3. Σε ποιους απευθύνεται η Δράση;

Απάντηση:

Δικαιούχοι της Δράσης είναι: α) Ερευνητικοί οργανισμοί και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί οργανισμοί» και β) Επιχειρήσεις και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις».

Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν συσταθεί νομίμως και να λειτουργούν είτε ως νομικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως του τύπου τους (π.χ. ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΙΚΕ, ΚοινΣΕπ), είτε ως ατομικές επιχειρήσεις.

Συγκριμένα, για κάθε μια από τις τρείς παρεμβάσεις:

I. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Η παρέμβαση απευθύνεται σε ΜΜΕ κάθε νομικής μορφής ανεξαρτήτως της ημερομηνίας ίδρυσής τους, είτε ως μία μεμονωμένη
ΜΜΕ είτε Ομάδες ΜΜΕ, ανεξάρτητων μεταξύ τους.

II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς

Η παρούσα παρέμβαση αφορά συμπράξεις υφισταμένων επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης, με ερευνητικούς οργανισμούς, με κύριους αποδέκτες τις επιχειρήσεις, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της Δράσης.

III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι μεμονωμένεςεπιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους, νομικής μορφής και ημερομηνίας ίδρυσης.

(Βλ. Ενότητα Ι.1.4 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ)

4. Ποιες περιφέρειες αφορά η ενιαία Δράση;

Απάντηση:

Η Δράση αφορά και στις δεκατρείς (13) περιφέρειες της χώρας. Ο συνολικός προϋπολογισμός των 280 εκατ. € (Δημόσια Δαπάνη) των παρεμβάσεων όλων των κύκλων κατανέμεται στις Περιφέρειες της χώρας ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (σε €)

ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ:
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική
Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα

151.200.000

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ:
Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος,
Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη

42.000.000

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ:
Αττική

72.800.000

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ:
Στερεά Ελλάδα

7.000.000

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:
Νότιο Αιγαίο

7.000.000

ΣΥΝΟΛΟ

280.000.000

(Βλ. Ενότητα Ι.1.2 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ)

 

5.  Ποιος είναι ο Προϋπολογισμός της Δράσης, σε πόσους κύκλους θα υλοποιηθεί και πώς κατανέμεται;

Απάντηση:

Ο προϋπολογισμός της ενιαίας Δράσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 280.000.000€ (Δημόσια Δαπάνη) και θα υλοποιηθεί μέσω τριών (3) κύκλων. Η παρούσα δράση του Α΄ κύκλου χρηματοδοτείται με συνολικό ποσό 126.000.000€ (Δημόσια Δαπάνη). Η κατανομή της Δημόσιας Δαπάνης ανά Κύκλο και κατηγορία παρέμβασης, συνοπτικά και ενδεικτικά, φαίνεται παρακάτω:

 

Ενδεικτική Δημόσια Δαπάνη (σε €)

Κύκλος Α

Κύκλος Β

Κύκλος Γ

Σύνολο

Ενδεικτική καταληκτική

ημερομηνία υποβολής

Προτάσεων

ΜΑΙΟΣ

2017

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

2018

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

2019

Παρέμβαση I

25.000.000

17.000.000

14.000.000

56.000.000

Παρέμβαση II

90.000.000

60.000.000

50.000.000

200.000.000

Παρέμβαση III

11.000.000

7.000.000

6.000.000

24.000.000

Σύνολο

126.000.000

84.000.000

70.000.000

280.000.000

Σημειώνεται ότι η έναρξη και η λήξη υποβολής προτάσεων (Αιτήσεων Χρηματοδότησης) ορίζεται στην Απόφαση της Πρόσκλησης.

(Βλ. Ενότητα Ι.1.2 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ)

 

6. Ποιοι είναι οι επιλέξιμοι ΚΑΔ που θα πρέπει να διαθέτει κάποια ενδιαφερόμενη επιχείρηση;

Απάντηση:

Δεν υπάρχει περιορισμός στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των ασκούντων επαγγελματική δραστηριότητα δυνητικών δικαιούχων (επιχειρήσεων), καθώς δεν έχουν ορισθεί επιλέξιμοι και μη επιλέξιμοι ΚΑΔ για τη Δράση. Ωστόσο, κατά την συμπλήρωση της Αίτησης Χρηματοδότησης επιλέγεται ο σχετικότερος με το έργο ΚΑΔ.

Επισημαίνεται ότι οι υποβαλλόμενες Αιτήσεις Χρηματοδότησης έργων ΕΤΑΚ θα πρέπει να εμπίπτουν σε κάποιον από τους θεματικούς τομείς της δράσης, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης.


(Βλ. Ενότητα Ι.1.4 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, Ενότητα Ι.1.10.2 – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ –
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ 
ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ)

 

7.  Ποιοι είναι οι θεματικοί τομείς της Δράσης;

Απάντηση:

Η Δράση αφορά όλους τους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ). Συγκεκριμένα, οι υποβαλλόμενες Αιτήσεις Χρηματοδότησης έργων ΕΤΑΚ πρέπει να εμπίπτουν σε έναν από τους ακόλουθους θεματικούς τομείς:

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ

Δημόσια Δαπάνη

(εκατομμύρια €)
Υλικά – Κατασκευές

22

Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες

16

Αγροδιατροφή & Βιομηχανία τροφίμων

46

Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη

40

Υγεία & Φάρμακα

51

Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα

12

Ενέργεια

31

Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών

52

Αναδυόμενες Τεχνολογίες

10

ΣΥΝΟΛΟ

280

Κάθε θεματικός τομέας εξειδικεύεται περαιτέρω σε θεματικούς υποτομείς σύμφωνα με τα συμπεράσματα της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης σε Εθνικό επίπεδο (national RIS3). Σημειώνεται ότι οι δυνητικοί δικαιούχοι πρέπει να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στα περιεχόμενα του Παραρτήματος III, καθώς η συμβατότητα κάθε προτεινόμενου έργου ΕΤΑΚ με τον θεματικό τομέα προτεραιότητας, όπως αυτός έχει δηλωθεί από τον υποβάλλοντα την Αίτηση Χρηματοδότησης, αποτελεί σημείο ελέγχου κατά την αξιολόγηση.

Επισημαίνεται ότι για τον πρώτο κύκλο της Δράσης, επιμέρους αναδυόμενες τεχνολογίες περιλαμβάνονται σε άλλους θεματικούς τομείς συνεπώς δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις χρηματοδότησης ειδικά στο θεματικό τομέα «Αναδυόμενες Τεχνολογίες».


(Βλ. Ενότητα Ι.1.5 ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ και Ενότητα Ι.1.10.2 – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ)

8. Υπάρχει ανώτερο όριο στο συνολικό προϋπολογισμό της Αίτησης Χρηματοδότησης;

Απάντηση:

Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε αίτησης χρηματοδότησης ανά κατηγορία παρέμβασης πρέπει να μην υπερβαίνει το ανώτερο όριο,
όπως αυτό ορίζεται στον παρακάτω πίνακα:

 

I Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

200.000€ εάν συμμετέχει μία επιχείρηση

350.000€ εάν συμμετέχουν δύο επιχειρήσεις

450.000€ εάν συμμετέχουν τρείς επιχειρήσεις

500.000€ εάν συμμετέχουν περισσότερες των τριών επιχειρήσεις

 

II Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς

1.000.000€

 

III Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

2.000.000€

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση συνεργατικών έργων, ο συνολικός προϋπολογισμός της Αίτησης Χρηματοδότησης αποτελείται από το άθροισμα των επί μέρους προϋπολογισμών των μελών.(Βλ. Ενότητα Ι.1.6.2 – ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ)

9. Σε περίπτωση που ο προϋπολογισμός της Αίτησης Χρηματοδότησης υπερβαίνει τα ανώτερα όρια ανά παρέμβαση, μπορεί να ενταχθεί στη Δράση;

Απάντηση:

Δεν θα είναι δυνατή η ολοκλήρωση της υποβολής μίας Αίτησης Χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ, αν ο συνολικός προϋπολογισμός της είναι μεγαλύτερος από αυτόν που προβλέπει η Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης ανά παρέμβαση και ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων φορέων.


(Βλ. Ενότητα Ι.1.6.2 – ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ)

10. Υπάρχει κατώτατο όριο στο συνολικό προϋπολογισμό της Αίτησης Χρηματοδότησης;

Απάντηση:

Δεν υπάρχει κατώτατο όριο στον προϋπολογισμό της Αίτησης Χρηματοδότησης.


(Βλ. Ενότητα Ι.1.6.2 – ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ)

 

11. Ποιά είναι η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων ερευνητικών έργων;

Απάντηση:

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεων έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τριάντα έξι (36) μήνες. Δεν θα είναι δυνατή η ολοκλήρωση της υποβολής μίας Αίτησης Χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ, με διάρκεια μεγαλύτερη από 36 μήνες.


(Βλ. Ενότητα Ι.1.6.2 – ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ –
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ)

12. Ποιες επιχειρήσεις είναι επιλέξιμες αναφορικά με το μέγεθός τους;

Απάντηση:


Μία Μικρομεσαία Επιχείρηση (ΜΜΕ) αποτελεί δυνητικό δικαιούχο και στις 3 παρεμβάσεις

Συγκεκριμένα:

  • στην παρέμβαση Ι «Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»,

    είτε μόνη της είτε στο πλαίσιο μιας ομάδας ΜΜΕ,

  • στην παρέμβαση ΙΙ «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς» σε σύμπραξη με εταίρους Ερευνητικούς Οργανισμούς ή με Ερευνητικούς Οργανισμούς και άλλες επιχειρήσεις (ΜΜΕ ή Μεγάλες).
  • στην παρέμβαση ΙΙΙ «Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων»


Μία Μεγάλη Επιχείρηση αποτελεί δυνητικό δικαιούχο σε 2 παρεμβάσεις.

Ειδικότερα:

  • στην παρέμβαση ΙΙ «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς» σε σύμπραξη με εταίρους ερευνητικούς οργανισμούς ή με Ερευνητικούς Οργανισμούς και άλλες επιχειρήσεις (ΜΜΕ ή Μεγάλες)
  • στην παρέμβαση ΙΙΙ «Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων»


(Βλ. Ενότητα Ι.1.4 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ)

13. Μπορεί μία επιχείρηση να υποβάλει μόνη της Αίτηση Χρηματοδότησης στη Δράση;

Απάντηση:

Μία Μικρομεσαία Επιχείρηση (ΜΜΕ) δύναται να υποβάλει Αίτηση Χρηματοδότησης ως μεμονωμένη επιχείρηση στην παρέμβαση Ι και στην παρέμβαση ΙΙΙ.

Μία Μεγάλη Επιχείρηση δύναται να υποβάλει πρόταση ως μεμονωμένη επιχείρηση στην παρέμβαση ΙΙΙ.(Βλ. Ενότητα Ι.1.4 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ),

14. Ποια συνεργατικά σχήματα επιδοτούνται από τη δράση;

Απάντηση:

Τα συνεργατικά σχήματα που επιδοτούνται μέσω της δράσης είναι οι ομάδες ΜΜΕ (της παρέμβασης Ι) και οι συμπράξεις επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους, με ερευνητικούς οργανισμούς και άλλες επιχειρήσεις (της παρέμβασης ΙΙ).


(Βλ. Ενότητα Ι.1.4 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ)

15. Μπορεί ένα συνεργατικό σχήμα αποτελούμενο μόνο από επιχειρήσεις να υποβάλει Αίτηση Χρηματοδότησης στην Παρέμβαση II της Δράσης;

Απάντηση:

Η Παρέμβαση II αφορά συμπράξεις επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους, νομικής μορφής και χρόνου λειτουργίας, με ερευνητικούς οργανισμούς. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητη η συμμετοχή τουλάχιστον ενός ερευνητικού οργανισμού στο συνεργατικό σχήμα.


(Βλ. Ενότητα Ι.1.4 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ)

16. Ποιες είναι οι εταιρικές μορφές που επιδοτούνται στην εν λόγω Δράση;

Απάντηση:

Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν συσταθεί νομίμως και να λειτουργούν είτε ως νομικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως του τύπου τους
(π.χ. ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΙΚΕ, ΚοινΣΕπ), είτε ως ατομικές επιχειρήσεις.


(Βλ. Ενότητα Ι.1.4 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ)

17. Μπορεί να υποβάλει Αίτηση Χρηματοδότησης μία νέα επιχείρηση;

Απάντηση:

Δεν υπάρχει περιορισμός στην ηλικία (χρόνο λειτουργίας) της επιχείρησης – δυνητικού δικαιούχου της δράσης, ως εκ τούτου είναι δυνατόν να υποβληθούν προτάσεις από υφιστάμενες επιχειρήσεις καθώς και από νέες επιχειρήσεις που έχουν προσφάτως ιδρυθεί.

Διευκρινίζεται ότι υπό σύσταση εταιρεία δεν αποτελεί δυνητικό δικαιούχο. Η επιχείρηση – δυνητικός δικαιούχος πρέπει κατά την υποβολή
να διαθέτει είτε ΑΦΜ, είτε VAT κράτους μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(Βλ. Ενότητα Ι.1.4 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ)

18. Μπορεί να υποβάλει Αίτηση Χρηματοδότησης επιχείρηση που έχει έδρα
εκτός Ελλάδας;

Απάντηση:

Η επιχείρηση – δυνητικός δικαιούχος πρέπει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης α) να λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή β) σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (διαθέτει ΑΦΜ ή VAT). Οι επιχειρήσεις οι οποίες κατά την υποβολή λειτουργούν σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ και δεν διαθέτουν έδρα ή υποκατάστημα στην Ελλάδα, δεσμεύονται ότι κατά την ημερομηνία καταβολής της πρώτης δημόσιας χρηματοδότης (ενίσχυσης) θα διαθέτουν εγκατάσταση ή υποκατάστημα στην περιφέρεια στην οποία χωροθετείται η ενίσχυση σύμφωνα με την εγκεκριμένη Αίτηση Χρηματοδότησης.

(Βλ. Ενότητα Ι.1.4 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ)

19. Μπορεί μία επιχείρηση/ερευνητικός οργανισμός να υποβάλει περισσότερες από μία Αιτήσεις Χρηματοδότησης στη Δράση;

Απάντηση:

Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των Αιτήσεων Χρηματοδότησης που μπορεί να υποβάλει κάθε επιχείρηση/ερευνητικός
οργανισμός -δυνητικός δικαιούχος της δράσης. Κάθε επιχείρηση /ερευνητικός οργανισμός μπορεί να υποβάλει, σε κάθε κύκλο και κάθε παρέμβαση της δράσης, όσες προτάσεις κρίνει ότι μπορεί να υλοποιήσει αποτελεσματικά, εκτιμώντας το απαιτούμενο ανθρώπινο δυναμικό και τους λοιπούς αναγκαίους πόρους.

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης «η Εμπειρία και αξιοπιστία του(ων) δικαιούχου(ων) και η ποιότητα και ικανότητα του τρόπου υλοποίησης του έργου (Implementation)» (Κριτήριο Β), στο πλαίσιο του οποίου θα εξετασθεί, μεταξύ άλλων, «Η συνοχή και αποτελεσματικότητα του σχεδίου εργασίας και καταλληλότητα διάθεσης πόρων, προϋπολογισμού
και ανάθεσης εργασιών».


(Βλ. Ενότητα Ι.1.4 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ)

20. Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης μπορεί να θεωρούνται ως διαφορετικοί ερευνητικοί οργανισμοί: – διαφορετικά Τμήματα Σχολής του ίδιου ΑΕΙ ή Ινστιτούτα του ίδιου Ερευνητικού Κέντρου;

Απάντηση:

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» μπορεί να θεωρούνται ως διαφορετικοί ερευνητικοί οργανισμοί:

· διαφορετικά Τμήματα Σχολής του ίδιου ΑΕΙ (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ)

· διαφορετικά Ινστιτούτα του ίδιου Ερευνητικού Κέντρου

· διαφορετικά Εργαστήρια του ίδιου Τμήματος ΑΕΙ ή Ινστιτούτου, εφόσον έχουν θεσμοθετηθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Τμήματος ή του Ινστιτούτου.

Ωστόσο, δεν είναι υποχρεωτικό να συμμετέχουν σε σύμπραξη ως «διαφορετικοί φορείς», καθώς είναι δυνατόν περισσότερα Εργαστήρια,
Ινστιτούτα, κλπ., του ίδιου ΑΕΙ ή ερευνητικού κέντρου/ ινστιτούτου να αποτελέσουν έναν φορέα – εταίρο. Σε αυτή την περίπτωση όμως θα
συμμετέχουν ως Τμήμα/ Ινστιτούτο ή Ερευνητικό Κέντρο, του οποίου αποτελούν μέρη.


(Βλ. Ενότητα Ι.1.4 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ)

 

21. Ποιες δαπάνες επιχορηγούνται από το πρόγραμμα για μία ενδιαφερόμενη επιχείρηση;

Απάντηση:

Μία επιχείρηση δύναται να χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο της Δράσης για δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης και ειδικότερα για Δαπάνες προσωπικού, Δαπάνες οργάνων & εξοπλισμού (αποσβέσεις), Δαπάνες για κτίρια και γήπεδα (αποσβέσεις), Δαπάνες σε εξωτερικούς παρόχους, Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες και Δαπάνες διεξαγωγής μελέτης σκοπιμότητας (Κατηγορίες Δαπανών 1 έως 6). Οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών είναι οι ίδιες, είτε υποβάλει πρόταση μόνης της η επιχείρηση, είτε συμμετέχοντας σε συνεργατικό σχήμα με άλλες επιχειρήσεις και ερευνητικούς οργανισμούς.

Αν η επιχείρηση είναι ΜΜΕ, τότε, επιπλέον των ανωτέρω, δύναται να χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο της Δράσης για Δαπάνες Καινοτομίας (Κατηγορία Δαπανών 7) και Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις (Κατηγορία Δαπανών 8).

(Βλ. Ενότητα Ι.1.6.1 – ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ)

22. Ποιες δαπάνες επιχορηγούνται από το πρόγραμμα για έναν ερευνητικό οργανισμό;

Απάντηση:

Ένας ερευνητικός οργανισμός δύναται να χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο της Δράσης για δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης και ειδικότερα για Δαπάνες προσωπικού, Δαπάνες οργάνων & εξοπλισμού (αποσβέσεις), Δαπάνες για κτίρια και γήπεδα (αποσβέσεις), Δαπάνες σε εξωτερικούς παρόχους, Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου, Δαπάνες διεξαγωγής μελέτης σκοπιμότητας και Δαπάνες καινοτομίας (Κατηγορίες Δαπανών 1 έως 7) και Έμμεσες Λειτουργικές δαπάνες.

(Βλ. Ενότητα Ι.1.6.1 – ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ)

23.  Ποια η διαφορά μεταξύ των συμβάσεων μίσθωσης έργου στην κατηγορία των δαπανών προσωπικού και των δαπανών έρευνα επί συμβάσει από φυσικά πρόσωπα;

Απάντηση:

Η περίπτωση της μίσθωσης έργου (κατηγορία δαπανών 1: Δαπάνες προσωπικού) αφορά φυσικό πρόσωπο που εργάζεται κάτω από τις οδηγίες του δικαιούχου και, εάν δεν συμφωνηθεί διαφορετικά, στις εγκαταστάσεις του δικαιούχου. Ο τόπος εργασίας του φυσικού προσώπου, όπως και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις, προσδιορίζεται στη σύμβαση. Το αποτέλεσμα της εργασίας ανήκει στον δικαιούχο. Το κόστος για την αμοιβή του φυσικού προσώπου, συμβατικό τίμημα, καθορίζεται με βάση τις προσφερόμενες ώρες εργασίας και δεν είναι σημαντικά διαφορετικό από αυτό που έχει ο δικαιούχος για προσωπικό του το οποίο εκτελεί παρόμοια καθήκοντα ή αν δεν έχει τέτοιο προσωπικό, από αυτό που απαντάται στην αγορά για παρόμοια θέση και εμπειρία. Το αντικείμενο της σύμβασης δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες του δικαιούχου.

Στην περίπτωση της έρευνας επί συμβάσει από φυσικά πρόσωπα (κατηγορία δαπανών 4 i: Έρευνα επί συμβάσει), η υλοποίηση του τμήματος του έργου που αναλαμβάνει το φυσικό πρόσωπο υλοποιείται στην έδρα του ιδίου με χρήση των δικών του υποδομών. Είναι προφανές ότι για την συγκεκριμένη κατηγορία το φυσικό πρόσωπο θα πρέπει να ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και κατά συνέπεια να λειτουργεί ως ατομική επιχείρηση  τηρώντας την φορολογική νομοθεσία. Επιπλέον, στην περίπτωση των συμβάσεων της κατηγορίας δαπανών «έρευνα επί συμβάσει» που θα υλοποιηθούν για λογαριασμό δημοσίων φορέων, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 36 της ΥΑΕΚΕΔ.

24.  Ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμος;

Απάντηση:

Δεν  είναι επιλέξιμη η δαπάνη του ανακτήσιμου ΦΠΑ. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) είναι επιλέξιμη δαπάνη μόνο εφόσον ο δικαιούχος δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα ΦΠΑ, όπως εκάστοτε ισχύει. Ειδικότερα, είναι επιλέξιμη δαπάνη εφόσον βαρύνει δαπάνες που χρησιμοποιούνται για την άσκηση εξαιρούμενων ή απαλλασσόμενων του ΦΠΑ δραστηριοτήτων του δικαιούχου. Στις περιπτώσεις που ο ΦΠΑ βαρύνει δαπάνες, οι οποίες χρησιμοποιούνται τόσο για την άσκηση δραστηριοτήτων για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης, όσο και για την άσκηση δραστηριοτήτων για τις οποίες παρέχεται το σχετικό δικαίωμα, ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη κατά το ποσοστό που δεν μπορεί να ανακτηθεί και με την προϋπόθεση ότι έχει εξοφληθεί.

(Βλ. Ενότητα Ι.1.6.1 – ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ και Παράρτημα VI ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ)

25.  Από πότε είναι επιλέξιμες οι δαπάνες;

Απάντηση:

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η επομένη της ημερομηνίας ολοκλήρωσης της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

(Βλ. Ενότητα Ι.1.6.1 – ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ)

26. Οι δαπάνες ποια χρονική περίοδο θα αφορούν;

Απάντηση:

Το σύνολο των παραστατικών δαπανών (π.χ. τιμολογίων) θα πρέπει να έχει εκδοθεί από την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών και μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου. Εξαίρεση αποτελούν τα παραστατικά δαπάνης απασχόλησης των ορκωτών λογιστών που τυχόν θα ελέγξουν το οικονομικό αντικείμενο του έργου, τα οποία θα είναι επιλέξιμα μέχρι και τρεις (3) μήνες από τη λήξη κάθε έργου.


(Βλ. Ενότητα Ι.1.11.1– ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ και Παράρτημα V «ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ 
ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ».)

27. Ποια θεωρείται ως ημερομηνία έναρξης του χρόνου υλοποίησης του έργου;

Απάντηση:

Ως ημερομηνία έναρξης του χρόνου υλοποίησης του έργου λαμβάνεται η ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης των έργων.

(Βλ. Ενότητα Ι.1.6.2 – ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ)

28. Σε ποια γλώσσα γίνεται η υποβολή μιας Αίτησης Χρηματοδότησης;

Απάντηση:

Η υποβολή των Αιτήσεων Χρηματοδότησης γίνεται μόνο στην ελληνική γλώσσα.

29.  Ποιο είναι το ποσοστό επιχορήγησης στη Δράση «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»;

Απάντηση:

Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης (ένταση ενίσχυσης) για τις επιχειρήσεις εξαρτάται από:

α) την επιλέξιμη δραστηριότητα  (έργα έρευνας και ανάπτυξης, καινοτομία για ΜΜΕ, συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις),


β) τον χαρακτηρισμό των ενοτήτων εργασίας για έργα έρευνας και ανάπτυξης 
(βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας) και

γ) το μέγεθος της επιχείρησης (Μικρή, Μεσαία ή Μεγάλη), όπως ειδικότερα ορίζεται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.

Σημειώνεται ότι για τους Ερευνητικούς Οργανισμούς, που συμμετέχουν ωςσυνδικαιούχοι στην Παρέμβαση ΙΙ, το ποσοστό της δημόσιας χρηματοδότησης ανέρχεται σε 100%, υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην ΑναλυτικήΠρόσκληση της Δράσης.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση συνεργατικών έργων το ποσοστό ΔημόσιαςΧρηματοδότησης καθορίζεται χωριστά για κάθε δικαιούχο ενίσχυσης.

Για παράδειγμα, η ενίσχυση που θα λάβουν οι επιχειρήσεις για ένα έργο βιομηχανικής έρευνας της Παρέμβασης ΙΙ συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ που εκπονείται από 3 φορείς είναι: α) μεγάλη επιχείρηση: προϋπολογισμός 300.000 ευρώ, ένταση ενίσχυσης 50%, δημόσια δαπάνη 150.000 ευρώ, β) μικρή επιχείρηση: προϋπολογισμός 200.000 ευρώ, ένταση ενίσχυσης 70%, δημόσια δαπάνη 140.000 ευρώ και γ) τμήμα δημόσιου πανεπιστημίου: προϋπολογισμός 500.000 ευρώ, ένταση ενίσχυσης 100%, δημόσια δαπάνη 500.000 ευρώ. Δεδομένου ότι στην περίπτωση του παραδείγματος οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην πρόταση δικαιούνται προσαύξηση της έντασης ενίσχυσης, το τελικό ποσοστό ενίσχυσης θα είναι:
α) για τη μεγάλη επιχείρηση: προϋπολογισμός 300.000 ευρώ, ένταση ενίσχυσης 65%(=50%+15%), δημόσια δαπάνη 195.000 ευρώ,

β) για τη μικρή επιχείρηση: προϋπολογισμός 200.000 ευρώ, ένταση ενίσχυσης 80% (=70%+10%), δημόσια δαπάνη 160.000 ευρώ.

Η προσαύξηση που λαμβάνουν οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις δίδεται διότι πληρείται η προϋπόθεση ότι «το έργο προβλέπει πραγματική συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων από τις οποίες τουλάχιστον μία είναι ΜΜΕ και καμία μεμονωμένη επιχείρηση δεν φέρει άνω
του 70 % των επιλέξιμων δαπανών.

(Βλ. Ενότητα Ι.1.7 – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ)

30. Ποια είδη έρευνας και ποιες δραστηριότητες επιδοτούνται;

Απάντηση:

Απαραίτητες δραστηριότητες κάθε προτεινόμενου έργου ΕΤΑΚ αποτελούν οι δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης, οι οποίες θα πρέπει να εμπίπτουν πλήρως σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες: Βιομηχανική Έρευνα, Πειραματική Ανάπτυξη, Μελέτες Σκοπιμότητας. Ένα έργο ΕΤΑΚ δύναται να περιλαμβάνει συμπληρωματικά Ενισχύσεις Καινοτομίας για ΜΜΕ ή/και Συμμετοχή ΜΜΕ σε Εμπορικές Εκθέσεις. Ωστόσο, είναι απαραίτητο το έργο να περιλαμβάνει τουλάχιστον μία Ενότητα Εργασίας Βιομηχανική Έρευνα ή τουλάχιστον μία Ενότητα Εργασίας Πειραματική Ανάπτυξη ή μία Ενότητα Εργασίας Μελέτη Σκοπιμότητας. Ειδικότερα, στις Παρεμβάσεις Ι και ΙΙ το έργο δύναται να περιλαμβάνει Βιομηχανική Έρευνα, Πειραματική Ανάπτυξη και Μελέτες Σκοπιμότητας, ενώ στην Παρέμβαση ΙΙΙ Πειραματική Ανάπτυξη και Μελέτες Σκοπιμότητας.

(Βλ. Ενότητα Ι.1.7 – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ)

31. Είναι υποχρεωτικό η έδρα της επιχείρησης να είναι αυτοτελής επαγγελματικός χώρος;

Απάντηση:

Όχι, δεν είναι υποχρεωτικό η έδρα μιας επιχείρησης να χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως επαγγελματικός χώρος. Σημειώνεται ότι πρέπει να τεκμηριώνεται η ικανότητα της ατομικής επιχείρησης να εκτελέσει το ερευνητικό έργο με βάση την πρότερη εμπειρία και την υλικοτεχνική υποδομή που διαθέτει καθώς και τα οικονομικά της στοιχεία.

32. Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για την διαμόρφωση κτιριακών εγκαταστάσεων (π.χ. εγκατάσταση ηλεκτρονικού εξοπλισμού ειδικού για ΑΜΕΑ, διαμόρφωση κτιριακών υποδομών ώστε να καταστούν κατάλληλες για ΑΜΕΑ κλπ) και μέχρι τι ποσοστό είναι επιλέξιμες;

Απάντηση:

Όχι, οι δαπάνες για την διαμόρφωση κτιριακών εγκαταστάσεων ώστε να καταστούν κατάλληλες για ΑΜΕΑ δεν είναι επιλέξιμες, εκτός εάν η διαμόρφωση αυτή απαιτείται για την εκτέλεση του συγκεκριμένου ερευνητικού έργου. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που απασχολούνται στο έργο άτομα με αναπηρία, καλύπτεται το κόστος για εύλογες προσαρμογές μέχρι ποσοστού 5% του προϋπολογισμού
έργου του δικαιούχου που απασχολεί τα άτομα με αναπηρία (Κατηγορία δαπάνης 5 : Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου, v. Δαπάνες προσαρμογών για άτομα με αναπηρία).

(Βλ. Ενότητα Ι.1.6 – ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ)

33.  Στην παρέμβαση ΙΙ «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς», είναι δυνατόν ο συντονιστής φορέας να είναι Ερευνητικός Οργανισμός ή μήπως θα πρέπει αναγκαστικά να είναι Επιχείρηση;

Απάντηση:

Ως συντονιστής φορέας (νομικό πρόσωπο) ορίζεται οποιοδήποτε μέρος της σύμπραξης, επιχείρηση ή Ερευνητικός Οργανισμός.
Ενδείκνυται ο συντονιστής φορέας να είναι εκείνος ο φορέας της
σύμπραξης, ο οποίος έχει σημαντική βαρύτητα συμμετοχής.

(Βλ. Ενότητα Ι.1.8 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ)

34.  Στην προκήρυξη ΕΝΙΑΙΑ ΔΡΑΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» περιέχονται πίνακες με ποσοστά δημοσίας δαπάνης ανά παρέμβαση. Τα ποσοστά αυτά αναφέρονται στην κατηγορία του φορέα ή εφαρμόζονται σε ολόκληρο το έργο;

Απάντηση:

Στην περίπτωση συνεργατικών έργων το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης καθορίζεται χωριστά για κάθε δικαιούχο ενίσχυσης.

(Βλ. Ενότητα Ι.1.7 – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ)

35. Πρέπει να δηλώνονται όλοι οι μέτοχοι μίας επιχείρησης (ακόμη και όσοι κατέχουν πολύ μικρό ποσοστό μετοχών) κατά την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης;

Απάντηση:

Σε περίπτωση πολυμετοχικών σχημάτων, κατά την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ ενδείκνυται να καταχωρούνται όσοι εκ των μετόχων κατέχουν ποσοστό μετοχών μεγαλύτερο (ή ίσο) του 25% ή οι πέντε με το μεγαλύτερο ποσοστό αν υπάρχουν εκατοντάδες μικρομέτοχοι

36. Ποιοι είναι οι τρόποι καταβολής της δημόσιας χρηματοδότησης;

Απάντηση:

Προβλέπονται οι ακόλουθες καταβολές δημόσιας χρηματοδότησης:

Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ι. Προκαταβολή
(δυνητική) με ισόποση εγγυητική επιστολή, σε ποσοστό μέχρι 40% της δημόσιας χρηματοδότησης.

ΙΙ. Ενδιάμεσες δόσεις
Καταβάλλονται έπειτα από υποβολή αιτήματος ενδιάμεσης επαλήθευσης από το δικαιούχο και έγκριση της υποβληθείσας από το αρμόδιο όργανο έκθεσης ενδιάμεσης επαλήθευσης, όπου και προσδιορίζεται το ύψος των επιλέξιμων δαπανών του έργου μέχρι τη στιγμή της υποβολής του αιτήματος και η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση.

IΙΙ. Τελική Δόση – Αποπληρωμή
Καταβάλλεται κατόπιν υποβολής του αιτήματος τελικής επαλήθευσης από το δικαιούχο και μετά την έγκριση της υποβληθείσας από το αρμόδιο όργανο έκθεσης τελικής επαλήθευσης. Στο στάδιο αυτό οριστικοποιείται το τελικό επιλέξιμο προς χρηματοδότηση κόστος του έργου, η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση και εκδίδεται η Απόφαση Ολοκλήρωσης του έργου.

Β. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Ι. Προχρηματοδοτήσεις
Οι εκταμιεύσεις της δημόσιας δαπάνης σε δικαιούχους – Ερευνητικούς Οργανισμούς γίνεται με τη μορφή προχρηματοδοτήσεων, δηλαδή προκαταβάλλονται χωρίς να απαιτείται αντιστοίχιση με δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί, δηλωθεί και επαληθευθεί. Σε κάθε σημείο της χρονικής περιόδου υλοποίησης ενός έργου, η διαφορά ανάμεσα στο άθροισμα των εκταμιεύσεων προς τον Ερευνητικό Οργανισμό και στην Πιστοποιηθείσα Δημόσια Δαπάνη δεν μπορεί να ξεπερνά σε ποσοστό το 40% της εγκεκριμένης Δημόσιας χρηματοδότησης του έργου για τον συγκεκριμένο δικαιούχο.

ΙΙ. Αποπληρωμή
Η τελευταία δόση της δημόσιας χρηματοδότησης προς δικαιούχους – Ερευνητικούς Οργανισμούς καταβάλλεται κατόπιν υποβολής αιτήματος τελικής επαλήθευσης από το δικαιούχο και μετά την έγκριση της υποβληθείσας από το αρμόδιο όργανο έκθεσης τελικής επαλήθευσης. Το άθροισμα των εκταμιεύσεων της δημόσιας χρηματοδότησης, πλην της αποπληρωμής, για κάθε δικαιούχο (επιχείρηση ή Ερευνητικό Οργανισμό) δεν μπορεί να υπερβαίνει σε ποσοστό το 85% της εγκεκριμένης Δημόσιας χρηματοδότησης για τον συγκεκριμένο δικαιούχο.


(Βλ. Ενότητα Ι.1.11.3 – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ)

37.  Ποια είναι η διαδικασία υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης;

Απάντηση:

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης υποβάλλονται από τους δυνητικούς Δικαιούχους υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος
Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)

(http://www.ependyseis.gr/mis)

Για τα συνεργατικά έργα η αίτηση χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ υποβάλλεται από το Συντονιστή του έργου, ενώ για τα μη συνεργατικά έργα από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου. Σημειώνεται ότι δεν κατατίθεται φυσικός φάκελος με τεκμηρίωση (δικαιολογητικά) κατά τη φάση της υποβολής. Τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν μετά την αξιολόγηση και τη δημοσίευση της προσωρινής βαθμολογικής κατάταξης και μόνον για τις δυνητικά εντασσόμενες προτάσεις.

Για την υποβοήθηση των δυνητικών δικαιούχων στην υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης μέσω του ΠΣΚΕ, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) έχει αναπτύξει Εγχειρίδιο ΠΣΚΕ για την υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης στη δράσης, το οποίο είναι αναρτημένο στο δικτυακό τόπο της EΥΔΕ ΕΤΑΚ (www.eyde-etak.gr).


(Βλ. Ενότητα Ι.1.8 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, Ενότητα Ι.1.9 – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ και Παράρτημα VIII ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ (υπόδειγμα), ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΣΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗ 
ΔΡΑΣΗ «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»)

38. Μπορεί να γίνει ακύρωση μιας Αίτησης Χρηματοδότησης;

Απάντηση:

Επιτρέπεται η ακύρωση της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης του προτεινόμενου έργου ETAK υπό την προϋπόθεση να έχει υποβληθεί αίτηση ακύρωσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας έως και δύο εργάσιμων ημερών πριν την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στη δράση. Για τα συνεργατικά έργα η αίτηση ακύρωσης υποβάλλεται μέσω του μενού helpdesk του ΠΣΚΕ από το Συντονιστή του έργου, ενώ για τα μη συνεργατικά έργα από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου. Η επιλογή αυτή οδηγεί αυτόματα στην παραίτηση των ενδιαφερομένων από την υποβληθείσα αίτησή τους.


(Βλ. Ενότητα Ι.1.8 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

39. Πότε θα πρέπει να υποβληθούν τα δικαιολογητικά;

Απάντηση:

Δεν κατατίθεται φυσικός φάκελος με τεκμηρίωση (δικαιολογητικά) κατά τη φάση της υποβολής. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβληθούν μετά την αξιολόγηση και τη δημοσίευση της προσωρινής βαθμολογικής κατάταξης και μόνον για τις δυνητικά εντασσόμενες προτάσεις. Τα δικαιολογητικά αυτά αναφέρονται στο Παράρτημα IV.


(Βλ. Ενότητα Ι.1.8 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, Ενότητα Ι.1.9 – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ και Παράρτημα IV: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ)

40. Πώς υπολογίζονται οι Έμμεσες Λειτουργικές δαπάνες για τους Ερευνητικούς Οργανισμούς;

Απάντηση:

Στις Έμμεσες Λειτουργικές δαπάνες περιλαμβάνονται δαπάνες που ΔΕΝ είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου και υπολογίζονται σε
συνάρτηση με τις άμεσες δαπάνες του έργου. Ειδικότερα υπολογίζονται ως σταθερό ποσοστό 15% των επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού. Οι άμεσες δαπάνες προσωπικού που χρησιμοποιούνται ως βάση υπολογισμού είναι αυτές που συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία 1 (Δαπάνες Προσωπικού). Στις άμεσες δαπάνες προσωπικού δεν συμπεριλαμβάνεται τυχόν ΦΠΑ, έστω κι αν αυτός είναι επιλέξιμη δαπάνη.

Επισημαίνεται ότι φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στην υλοποίηση του έργου ως υπεργολάβοι (συμβάσεις παροχής υπηρεσιών) δεν θεωρούνται προσωπικό του Δικαιούχου (άρθρο 12, παρ. 5 της ΥΑ 110427/ΕΥΘΥ1020/20.10.2016).

Σημειώνεται ότι για τις επιχειρήσεις οι έμμεσες δαπάνες δεν εφαρμόζονται. Οι έμμεσες δαπάνες προς το παρόν και μέχρι την αναμενόμενη τροποποίηση του Καν. ΕΕ 651/2014, θα εφαρμοστούν μόνο για τους ερευνητικούς οργανισμούς.

(Βλ. Ενότητα Ι.1.6.1 – ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ)

41.  Οι ενισχύσεις των έργων της Δράσης σωρεύονται με άλλες
κρατικές ενισχύσεις;

 

Απάντηση:

Σχετικά με τη σώρευση της ενίσχυσης ισχύουν τα προβλεπόμενα στον ΕΕ 651/2014 (Άρθρο 8). Οι ενισχύσεις των έργων της Δράσης μπορούν να σωρευθούν με οποιεσδήποτε άλλες κρατικές ενισχύσεις, εφόσον τα εν λόγω μέτρα αφορούν διαφορετικές προσδιορίσιμες επιλέξιμες δαπάνες. Οι επιλέξιμες δαπάνες, οι οποίες ενισχύονται στο πλαίσιο της Δράσης, είναι δυνατόν να ενισχυθούν στο πλαίσιο άλλων κρατικών ενισχύσεων ή ενισχύσεων ήσσονος σημασίας, υπό την προϋπόθεση ότι η σώρευση αυτή δεν οδηγεί σε υπέρβαση της υψηλότερης έντασης ή του υψηλότερου ποσού ενίσχυσης που εφαρμόζεται στις ενισχύσεις του αντίστοιχου άρθρου του ΕΕ 651/2014 (άρθρα 19, 25 και 28).

Ο έλεγχος της σώρευσης των ενισχύσεων που χορηγούνται στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης πραγματοποιείται μέσω του πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης της σώρευσης κρατικών ενισχύσεων, το οποίο τροφοδοτείται με στοιχεία που εισάγονται από το δυνητικό δικαιούχο στο ΠΣΚΕ κατά την υποβολή της Αίτησης χρηματοδότησης.

(Βλ. Ενότητα Ι.1.7 – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ)

 

42. Μία Αίτηση Χρηματοδότησης για συνεργατικό έργο τι διαφορές
παρουσιάζει σε σχέση με μία Αίτηση που υποβάλλεται από μεμονωμένη
επιχείρηση;

Απάντηση:

Στην περίπτωση συνεργατικών έργων ορίζεται μια επιχείρηση ή ένας ερευνητικός οργανισμός από τους φορείς της σύμπραξης ως Συντονιστής Φορέας και ένα φυσικό πρόσωπο ως Συντονιστής του Έργου. Ο Συντονιστής Φορέας είναι ο κοινός εκπρόσωπος των φορέων που συμπράττουν για την υλοποίηση και αναλαμβάνει την ευθύνη για τη συνολική διαχείριση του έργου. Ο Συντονιστής Φορέας είναι υπεύθυνος τόσο για την επικοινωνία με την ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ, όσο και για την συνεχή ενημέρωση των εταίρων του. Ο Συντονιστής Έργου (φυσικό πρόσωπο) υποβάλλει στο ΠΣΚΕ την αίτηση χρηματοδότησης, τυχόν αίτηση ακύρωσης, τυχόν ένσταση επί του αποτελέσματος της αξιολόγησης, τα αιτήματα επαλήθευσης και τα αιτήματα καταβολής της επιχορήγησης και γενικότερα έχει την ευθύνη της επικοινωνίας με την ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ.

Σημειώνεται ότι μεταξύ των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την Έγκριση της Αίτησης Χρηματοδότησης είναι το συμφωνητικό συνεργασίας των συμμετεχόντων φορέων για την από κοινού υλοποίηση του έργου και τους όρους της μεταξύ τους συνεργασίας, σύμφωνα με την Ενότητα I.1.8. Υπόδειγμα Συμφωνητικού Συνεργασίας παρατίθεται στο παράρτημα IΧ της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης και το οποίο είναι αναρτημένο στο δικτυακό τόπο της EΥΔΕ ΕΤΑΚ (www.eyde-etak.gr).

Στην περίπτωση συνεργατικών έργων, ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου αποτελείται από το άθροισμα των επί μέρους προϋπολογισμών των μελών. Επιπλέον, η ένταση ενίσχυσης καθορίζεται χωριστά για κάθε δικαιούχο ενίσχυσης. Η δημόσια δαπάνη που αναλογεί σε κάθε μέλος του συνεργατικού έργου (εταίρο) αντλείται από την περιφέρειάτου εταίρου. Σημειώνεται ότι για τη χρηματοδότηση συνεργατικών έργων θα πρέπει να επαρκούν τα κονδύλια για όλους τους δυνητικούς δικαιούχους που συμμετέχουν στην Αίτηση Χρηματοδότησης.


(Βλ. Ενότητα Ι.1.2 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ, Ενότητα Ι.1.8 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ) και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΧ «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ»)

43.  Μπορεί ο Επιστημονικός Υπεύθυνος και ο Συντονιστής του Έργου να ταυτίζονται ;

Απάντηση:

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος και ο Συντονιστής του έργου επιτρέπεται να ταυτίζονται.


Βλ. Ενότητα Ι.1.8 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ)

44.  Ποια είναι η διαδικασία αξιολόγησης;

Απάντηση:

Στην περίπτωση που τηρούνται όλες οι τυπικές προϋποθέσεις η Αίτηση Χρηματοδότησης υποβάλλεται στο ΠΣΚΕ και προωθείται σε αξιολόγηση.

Η αξιολόγηση είναι συγκριτική. Η αξιολόγηση των προτάσεων διενεργείται από Επιτροπές Αξιολόγησης ανά Παρέμβαση και ανά Θεματικό Τομέα προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3). Κάθε επιτροπή αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη που προέρχονται από το Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών. Το μητρώο αυτό διαχειρίζεται η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4310/2014, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Ο ορισμός των μελών κάθε επιτροπής γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας.


(Βλ. Ενότητα Ι.1.10.1 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ 
ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ)

 

45.  Ποια είναι τα κριτήρια αξιολόγησης για τις Αιτήσεις Χρηματοδότησης;

Απάντηση:

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι τα εξής τρία (3):

Α. Επιστημονική και τεχνική αρτιότητα του προτεινόμενου έργου (Excellence)

Β. Εμπειρία και αξιοπιστία του (ων) δικαιούχου (ων) και ποιότητα και ικανότητα του τρόπου υλοποίησης του έργου (Implementation)

Γ. Αποτελέσματα και Επιπτώσεις του προτεινόμενου σχεδίου (Impact)

Τα κριτήρια εξειδικεύονται ανάλογα με την παρέμβαση. Η ελάχιστη αποδεκτή βαθμολογία, οι συντελεστές βαρύτητας και ο τρόπος βαθμολόγησης ορίζονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.


(Βλ. Ενότητα Ι.1.10.2 – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ -ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ) 

 

46. Πώς μπορούμε να πληροφορηθούμε για τη δράση «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»;

Απάντηση:

Το Έντυπο Υποβολής (υπόδειγμα), η Πρόσκληση και τα Παραρτήματά της, καθώς και το σχετικό Νομοθετικό και Κανονιστικό Πλαίσιο, είναι αναρτημένα στους παρακάτω δικτυακούς τόπους:

• του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (www.mindev.gov.gr)

• της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (www.antagonistikotita.gr)

• της ΓΓΕΤ (www.gsrt.gr)

• της EΥΔΕ ΕΤΑΚ (www.eyde-etak.gr)

• του ΕΣΠΑ (www.espa.gr)

• του ΠΣΚΕ (www.ependyseis.gr)

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται από:

  • τηνΕιδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) , Μονάδα Α’, Λεωφ. Μεσογείων 14-18, 11510 Αθήνα. Για ερωτήματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώνουν το Υπόδειγμα Ερωτήσεων που είναι αναρτημένο στο δικτυακό τόπο της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ (www.eyde-etak.gr) και να το αποστέλλουν προς την ηλεκτρονική διεύθυνση unitA.eyde@gsrt.gr.
  • το Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Μεσογείων 56, Αθήνα.

Τηλεφωνική ενημέρωση στο 801 11 36 300 από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση.

  • τα Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης:

– Facebook (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ)

– Linkedin (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ)

– Twitter (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ)

Σημειώνεται ότι θα πραγματοποιηθούν ενημερωτικές εκδηλώσεις, όπως ημερίδες σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, με στόχο την ευρύτερη δυνατή ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων με ενιαίο τρόπο σχετικά με τις δυνατότητες χρηματοδότησης που παρέχει η Δράση. Πληροφορίες σχετικά με το σχεδιασμό τον ενημερωτικών εκδηλώσεων παρέχονται από το δικτυακό τόπο της EΥΔΕ ΕΤΑΚ (www.eyde-etak.gr).

Για την υποβοήθηση των δυνητικών δικαιούχων στην υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης στη δράση «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» μέσω του ΠΣΚΕ, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) έχει αναπτύξει Εγχειρίδιο ΠΣΚΕ, το οποίο είναι αναρτημένο στο δικτυακό τόπο της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (www.antagonistikotita.gr) και της EΥΔΕ ΕΤΑΚ (www.eyde-etak.gr). Το Εγχειρίδιο επικαιροποιείται με νέες εκδόσεις.

47.  Μπορεί μια επιχείρηση με τη νομική μορφή Αστική Μη Κερδοσκοπική να καταθέσει Αίτηση Χρηματοδότησης στη Δράση; Μία ΜΚΟ μπορεί να συμμετέχει;

Απάντηση:

Ναι, δυνητικός δικαιούχος είναι επιχείρηση ΚΑΘΕ νομικής μορφής, καθώς σύμφωνα με την αναλυτική πρόσκληση «οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν συσταθεί νομίμως και να λειτουργούν είτε ως νομικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως του τύπου τους (π.χ. ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΙΚΕ, ΚοινΣΕπ) είτε ως ατομικές επιχειρήσεις. Οντότητες που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, δηλαδή προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες σε δεδομένη αγορά και δεν εμπίπτει στους κανόνες του εμπορικού δικαίου, αποτελούν δυνητικούς δικαιούχους της παρούσας Δράσης. Κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, θα δηλώνονται ως “Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις”». Επομένως, κατά την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης, μια Αστική Μη Κερδοσκοπική -δυνητικός δικαιούχος ή μία ΜΚΟ-Δυνητικός δικαιούχος, δύναται να δηλωθούν ως «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχείρηση».


(Βλ. Ενότητα Ι.1.4 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ)

48.  Υπάρχει ανώτατο όριο για τη μέση ένταση ενίσχυσης (συνολική δημόσια δαπάνη προς το συνολικό προϋπολογισμό του έργου) στην περίπτωση έργων έρευνας και ανάπτυξης της Παρέμβασης II: Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς;

Απάντηση:

ΔΕΝ υπάρχει ανώτατο όριο για το συνολικό ποσοστό χρηματοδότησης του έργου (συνολική δημόσια δαπάνη προς το συνολικό προϋπολογισμό του έργου) στην περίπτωση συνεργατικών έργων (Παρέμβαση Ι και Παρέμβαση ΙΙ). Η ένταση ενίσχυσης καθορίζεται χωριστά για κάθε δικαιούχο ενίσχυσης στην περίπτωση συνεργατικών έργων.

Για παράδειγμα: σε ένα έργο της Παρέμβασης ΙΙ που συμμετέχει μία επιχείρηση με ποσοστό χρηματοδότησης 65% και ένας ερευνητικός φορέας με ποσοστό χρηματοδότησης 100% όταν συμμετέχουν, κάθε εταίρος, κατά 50% στο συνολικό προϋπολογισμό του έργου, τότε το ποσοστό χρηματοδότησης για όλο το έργο θα είναι: 0,5×65%+0,5×100%=82,5%.

Βλέπε και Ερώτηση 29 παραπάνω.(Βλ. Ενότητα Ι.1.4 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ)

49. Σε σχέση με τις δαπάνες απόσβεσης στην κατηγορά δαπανών «Δαπάνες οργάνων & εξοπλισμού», μπορεί να εφαρμοστούν οι διατάξεις του Ν.4172/2013, που προβλέπει ετήσιο συντελεστή φορολογικής απόσβεσης 40%, για δαπάνες εξοπλισμού και οργάνων, που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες εκτέλεσης επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας;

Απάντηση:

Με βάση τον Ν.4172/2013 και την ΠΟΛ 1111/2016, μέχρι την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τον καθορισμό των κριτηρίων χαρακτηρισμού του εν λόγω εξοπλισμού, οι αποσβέσεις επί του εξοπλισμού αυτού κατά το φορολογικό έτος 2016 θα διενεργούνται με βάση τους λοιπούς συντελεστές του άρθρου 24 του Ν.4172/2013. Η εν λόγω διάταξη αφορά τόσο τους ιδιωτικούς, όσο και τους δημόσιους φορείς που συμμετέχουν στην δράση.

50. Μπορεί μια επιχείρηση να προσφύγει σε δανεισμό για την κάλυψη της Ιδιωτικής συμμετοχής;

Απάντηση:

Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, η επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο, όπως ειδικότερα ορίζεται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης. Ο τραπεζικός δανεισμός δεν είναι υποχρεωτικός. Εφόσον η επιχείρηση προσφύγει σε δανεισμό, το δάνειο που θα χρησιμοποιηθεί είναι δυνατόν να υποστηρίζεται από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ υπό την προϋπόθεση ότι η σώρευση αυτή δεν οδηγεί σε υπέρβαση της υψηλότερης έντασης ή του υψηλότερου ποσού ενίσχυσης που εφαρμόζεται στις ενισχύσεις του αντίστοιχου άρθρου του Καν. ΕΕ 651/2014. Επισημαίνεται ότι το άθροισμα όλων των μορφών υποστήριξης από τα Διαρθρωτικά Ταμεία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το συνολικό κόστος του ερευνητικού έργου.

(Βλ. Ενότητα Ι.1.7 – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ)

51.  Στην Παρέμβαση ΙΙΙ – Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων, υπάρχει κάποιος περιορισμός όσον αφορά στο τεχνολογικό επίπεδο από το οποίο θα ξεκινήσει η έρευνα και σε ποιο τεχνολογικό επίπεδο πρέπει να φτάσει; Προβλέπεται Βιομηχανική έρευνα;

Απάντηση:

Όχι, στην Παρέμβαση ΙΙΙ δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός όσον αφορά στο τεχνολογικό επίπεδο από το οποίο θα ξεκινήσει η έρευνα και σε ποιο τεχνολογικό επίπεδο πρέπει να φτάσει. Στην Παρέμβαση ΙΙΙ δεν προβλέπεται Βιομηχανική έρευνα.

52. Μπορεί να είναι δικαιούχος μια επιχείρηση που σύμφωνα με τον τζίρο και τους εργαζόμενους κατατάσσεται στις πολύ μικρές επιχειρήσεις;

Απάντηση:

Ναι, μια “πολύ μικρή” επιχείρηση αποτελεί δυνητικό δικαιούχο και λαμβάνει το ίδιο ποσοστό επιχορήγησης με το ποσοστό που λαμβάνει μια ‘μικρή’ επιχείρηση. Σημειώνεται ότι οι ορισμοί της ΜΜΕ καθώς και των ανεξαρτήτων μεταξύ τους ΜΜΕ είναι σύμφωνοι με το Παράρτημα I του Κανονισμού ΕΕ651/2014 και παρατίθενται στο Παράρτημα I της Αναλυτικής Πρόσκλησης.

(βλ. Παράρτημα I: Ορισμός ΜΜΕ)

53. Τι εννοείται«Μέγιστο επιχορηγούμενο μικτό κόστος ανά ανθρωπομήνα ανέρχεται στο ποσό των 3000€» στις Δαπάνες Προσωπικού;
Αφορά και το προσωπικό με σύμβαση μίσθωσης έργου. Το ΦΠΑ περιλαμβάνεται στο όριο αυτό;

Απάντηση:

Στην περίπτωση μονίμου προσωπικού, η αμοιβή προσωπικού με μέγιστο τις 3.000 ευρώ ανά ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΑ περιλαμβάνει τις εργοδοτικές εισφορές και αφόρα το ημερολογιακό έτος δηλαδή 12 μήνες. Επομένως μικτό κόστος ανά ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΑ = (συνολικές αποδοχές ημερολογιακού έτους προ κρατήσεων + εργοδοτικές εισφορές ημερολογιακού έτους)/12. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που το ύψος της αμοιβής υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ ανά ανθρωπομήνα, το μέγιστο επιχορηγούμενο κόστος από τη Δράση μπορεί να ανέλθει μέχρι το ποσό των 3.000 ευρώ. Αναφορικά με το προσωπικό με σύμβαση μίσθωσης έργου, περιλαμβάνονται και οι εργοδοτικές εισφορές, εφόσον αυτό προβλέπεται στην σχετική σύμβαση. Ο ΦΠΑ (όπου αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη σύμφωνα με την Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης) περιλαμβάνεται στο όριο αυτό.

Σημειώνεται ότι για τις δαπάνες προσωπικού ισχύουν οι κανόνες επιλεξιμότητας που αναφέρονται στο Άρθρο 12 της ΥΑΕΚΕΔ (ΥΑ 110427/ΕΥΘΥ1020/20.10.2016).

(Βλ. Ενότητα Ι.1.6.1 – ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ και Παράρτημα VI ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ)

 

54. Στις συμβάσεις των φυσικών προσώπων θα πρέπει να προσδιορίζεται ο τόπος εργασίας φυσικού προσώπου; Ποιες άλλες συμβατικές υποχρεώσεις θα πρέπει να αναφέρονται;

Απάντηση:

Στις συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου και κυρίως στις συμβάσεις μίσθωσης έργου θα πρέπει να προσδιορίζεται ο τόπος εργασίας του αντισυμβαλλόμενου, ειδικά στην περίπτωση που είναι διαφορετικός από τις εγκαταστάσεις του δικαιούχου. Επίσης, σε ότι αφορά στις συμβάσεις μίσθωσης έργου θα πρέπει να προσδιορίζονται και άλλες συμβατικές υποχρεώσεις, όπως για παράδειγμα εργασίες πεδίου, ταξίδια, κλπ, ώστε να καλύπτονται τα έξοδα των συμβαλλομένων φυσικών προσώπων που συμμετέχουν στην υλοποίηση της πράξης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Σημειώνεται ότι για τις δαπάνες προσωπικού ισχύουν οι κανόνες επιλεξιμότητας που αναφέρονται στο Άρθρο 12 της ΥΑΕΚΕΔ (ΥΑ 110427/ΕΥΘΥ1020/20.10.2016).

55. Στις συμβάσεις μίσθωσης έργου προβλέπεται τήρηση φύλλων χρονοχρέωσης; Η αμειβόμενη εργασία είναι σύμφωνα με τις προσφερόμενες ώρες ή με παραδοτέα; Με ποιο τρόπο υπολογίζεται η αμοιβή του έκτακτου προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου και η τμηματική της καταβολή;

Απάντηση:

Γενικά στις συμβάσεις μίσθωσης έργου δεν προβλέπεται η τήρηση μηνιαίων αναλυτικών απολογιστικών φύλλων χρονοχρέωσης δεδομένου ότι το συμβατικό αντικείμενο αφορά σε υλοποίηση και παράδοση έργου. Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου δεν είναι συμβάσεις εργασίας, συνδέονται με τα παραδοτέα ή και τα σχετικά πακέτα εργασίας, η αξία των οποίων (συμβατικό τίμημα) εκτιμάται με βάση τον απαραίτητο για την υλοποίηση τους ανθρωποχρόνο. Η τμηματική καταβολή μίας σύμβασης μίσθωσης έργου είναι επιλέξιμη εφόσον αντιστοιχεί σε ενδιάμεσο παραδοτέο της σύμβασης, το οποίο συμβάλλει στην υλοποίηση των ενδιάμεσων ή τελικών πακέτων εργασίας ή παραδοτέων του έργου-πράξης. Σε περίπτωση που τηρούνται φύλλα χρονοχρέωσης, η αμοιβή θα προκύπτει ως συνάρτηση του καταγεγραμμένου χρόνου απασχόλησης.

Σημειώνεται ότι για τις δαπάνες προσωπικού ισχύουν οι κανόνες επιλεξιμότητας που αναφέρονται στο Άρθρο 12 της ΥΑΕΚΕΔ (ΥΑ 110427/ΕΥΘΥ1020/20.10.2016).

56. Απαιτείται ανοικτή διαδικασία για την επιλογή του έκτακτου προσωπικού (σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου);

Απάντηση:

Η επιλογή τυχόν έκτακτου προσωπικού για τις ανάγκες της πράξης με οποιαδήποτε σχέση (σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, σύμβαση μίσθωσης έργου, χορήγηση υποτροφίας), γίνεται τηρώντας την ισχύουσα νομοθεσία και τις γενικές αρχές της συνθήκης ΕΚ και ειδικά την αρχή της ίσης μεταχείρισης, της μη διάκρισης, της ισότητας των φύλων και της διαφάνειας. Το ακαδημαϊκό προσωπικό του δικαιούχου ή (το ακαδημαϊκό προσωπικό) τρίτων που η συμμετοχή του στην πράξη θεωρείται ουσιώδης για την εκτέλεσή της, και δηλώνεται στην ομάδα έργου κατά την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης, και στη συνέχεια αξιολογείται στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής για τη χρηματοδότηση της πράξης, συμμετέχει σε αυτή χωρίς άλλη διαδικασία επιλογής. Ο όρος «ακαδημαϊκόπροσωπικό» αναφέρεται στα μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ. Στην παραπάνω κατηγορία του ακαδημαϊκού προσωπικού συμπεριλαμβάνονται και οι ερευνητές Α’,Β’ και Γ’ βαθμίδας των ερευνητικών κέντρων. Σημειώνεται ότι για τις δαπάνες προσωπικού ισχύουν οι κανόνες επιλεξιμότητας που αναφέρονται στο Άρθρο 12 της ΥΑΕΚΕΔ (ΥΑ 110427/ΕΥΘΥ1020/20.10.2016).

57. Οι δαπάνες μισθοδοσίας του τακτικού προσωπικού φορέων της Κεντρικής Διοίκησης και ΝΠΔΔ που συμμετέχουν σε ένα ερευνητικό έργο συμπεριλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του έργου; Πώς αποφεύγεται η διπλή χρηματοδότηση των δαπανών;

Απάντηση:

Διευκρινίζεται ότι η χρέωση της δαπάνης του τακτικού προσωπικού φορέων της Κεντρικής Διοίκησης και ΝΠΔΔ για απασχόληση στην πράξη είναι επιλέξιμη, αν το προσωπικό αυτό απασχολείται στην πράξη για την εκτέλεση δραστηριοτήτων, τις οποίες ο δικαιούχος δεν θα εκτελούσε εάν δεν είχε αναληφθεί η υλοποίηση της πράξης. Ο χρόνος απασχόλησης του προσωπικού στην πράξη δεν αποτελεί ιδία συμμετοχή. Η διασφάλιση της μη διπλής χρηματοδότησης επιτυγχάνεται με την μη χρηματοδότηση των σχετικών δαπανών του Τακτικού Προϋπολογισμού και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, παρότι το σύνολο των δαπανών δηλώνονται στο έργο για συγχρηματοδότηση.

Σημειώνεται ότι για τις δαπάνες προσωπικού ισχύουν οι κανόνες επιλεξιμότητας που αναφέρονται στο Άρθρο 12 της ΥΑΕΚΕΔ (ΥΑ 110427/ΕΥΘΥ1020/20.10.2016).

58. Υπάρχει τύπος σύμβασης που θα χρησιμοποιείται για το προσωπικό του δικαιούχου ή αρκεί η απόφαση της διοίκησης του δικαιούχου χωρίς την υπογραφή του φυσικού προσώπου;

Απάντηση:

Η απασχόληση του τακτικού προσωπικού του δικαιούχου στην πράξη προσδιορίζεται στην απόφαση του αρμόδιου οργάνου του δικαιούχου. Δεν απαιτείται άλλη σύμβαση, πέραν αυτής που ήδη υφίσταται και καθορίζει την εργασιακή σχέση του δικαιούχου με το τακτικό προσωπικό του. Το τακτικό προσωπικό του δικαιούχου δεν δύναται να απασχολείται στην πράξη στη βάση σύμβασης παροχής υπηρεσιών (υπεργολάβος) ή σύμβασης μίσθωσης έργου.

Σημειώνεται ότι για τις δαπάνες προσωπικού ισχύουν οι κανόνες επιλεξιμότητας που αναφέρονται στο Άρθρο 12 της ΥΑΕΚΕΔ (ΥΑ 110427/ΕΥΘΥ1020/20.10.2016).

59. Στην περίπτωση του έκτακτου προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου, το συγκεκριμένο προσωπικό μπορεί να συμμετάσχει σε άλλες πράξεις, εφόσον του επιτρέπεται χρονικά, στον ίδιο ή σε άλλο φορέα ή απαιτείται αποκλειστική απασχόληση;

Απάντηση:

Στη σύμβαση έργου προσδιορίζεται η αποκλειστική απασχόληση του έκτακτου προσωπικού στη συγκεκριμένη πράξη, έτσι ώστε να αποκλείεται η παράλληλη συμμετοχή του σε άλλες πράξεις μέσω της ίδιας σύμβασης έργου. Επισημαίνεται ότι κατά τη συμμετοχή έκτακτου προσωπικού σε διαφορετικές πράξεις πρέπει να διασφαλίζεται η τήρηση των κανόνων δημοσιότητας και να λαμβάνεται υπόψη η δυνατότητα εκπλήρωσης του συμβατικού αντικειμένου πολλαπλών συμβάσεων.

Σημειώνεται ότι για τις δαπάνες προσωπικού ισχύουν οι κανόνες επιλεξιμότητας που αναφέρονται στο Άρθρο 12 της ΥΑΕΚΕΔ (ΥΑ 110427/ΕΥΘΥ1020/20.10.2016).

 

60.  Στον Θεματικού Τομέα «4-ΠΒΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» και συγκεκριμένα στην θεματική προτεραιότητα «χχχχ » μπορεί μια επιχείρηση να υποβάλλει αίτηση για να ερευνήσει μια καινοτόμο μέθοδο με σκοπό χχχχ ώστε αυτό να χρησιμοποιηθεί χχχ; Μπορεί η πρόταση να αφορά δύο θεματικούς τομείς;

Απάντηση:

Η Δράση αφορά όλους τους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ). Κάθε θεματικός τομέας εξειδικεύεται περαιτέρω σε θεματικούς υποτομείς σύμφωνα με τα συμπεράσματα της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης σε Εθνικό επίπεδο (national RIS3). Η εξειδίκευση περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης.

Επισημαίνεται ότι, κατά την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης οι δυνητικοί δικαιούχοι πρέπει να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στην εξειδίκευση σε θεματικούς υποτομείς και να αποφασίσουν σε ποιο θεματικό τομέα (και σε ποιον θεματικό υποτομέα) εμπίπτει το προτεινόμενο έργο. Η επιλογή του πεδίου «έξυπνης εξειδίκευσης» εναπόκειται αποκλειστικά και μόνο στην κρίση του δυνητικού δικαιούχου και αποτελεί αντικείμενο αξιολόγησης. Η εξειδίκευση, όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III, δεν είναι ενδεικτική και δεν εξειδικεύεται περαιτέρω.

Επίσης σημειώνεται ότι για κάθε αίτηση χρηματοδότησης στην ενιαία Δράση «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» επιλέγεται στο ΠΣΚΕ ένα μόνο πεδίο «έξυπνης εξειδίκευσης» σε τρίτο επίπεδο.

Επισημαίνεται ότι για τα προτεινόμενα έργα ΕΤΑΚ του τομέα της αγροδιατροφής που περιλαμβάνουν δαπάνες που εμπίπτουν στο άρθρο 25 του Καν. 651/2014, η χρηματοδότηση της βιομηχανικής έρευνας γίνεται από το ΕΤΠΑ. Η χρηματοδότηση πειραματικής ανάπτυξης, εφόσον αφορά μέχρι το στάδιο της κατασκευής πρωτοτύπων, γίνεται από το ΕΤΠΑ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιχειρηματική ανακάλυψη μπορείτε να βρείτε στο δικτυακό τόπο της ΓΓΕΤ

http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=128I509I1380I646I528369(Βλ. Ενότητα Ι.1.5 ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ και Ενότητα Ι.1.10.2 – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ)

61. Για τις κατηγορίες δαπανών υπάρχουν ανώτατα όρια; για παράδειγμα το 20% του προϋπολογισμού να είναι μισθοδοσία, ο εξοπλισμός να μη ξεπερνάει το 15%;

Απάντηση:

Δεν υπάρχει σχετικός περιορισμός.

(Βλ. Ενότητα Ι.1.6.1 – ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ και Παράρτημα VI ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΔΑΠΑΝΩΝ)

62.  Υπάρχει περιορισμός στην κατανομή του Π/Υ μεταξύ των εταίρων;

Απάντηση:

Δεν υπάρχει σχετικός περιορισμός.

(Βλ. Ενότητα Ι.1.6.1 – ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ και Παράρτημα VI ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ)

 

63. Σε ατομικές επιχειρήσεις το φυσικό πρόσωπο-ιδιοκτήτης που συμμετέχει στην ομάδα έργου δικαιούται αμοιβής;

Απάντηση:

Δαπάνες προσωπικού για την εργασία του ιδιοκτήτη ατομικής επιχείρησης δεν είναι επιλέξιμες.

(Βλ. Ενότητα Ι.1.6.1 – ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ και Παράρτημα VI ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ)

64.  Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών σε ένα συνεργατικό σχήμα διαπιστωθεί ότι μια επιχείρηση είναι προβληματική, απορρίπτεται η επιχείρηση ή το έργο συνολικά;

Απάντηση:

Εξαιρούνται από τη συμμετοχή στη Δράση οι προβληματικές επιχειρήσεις κατά τον ορισμό του άρθρου 2 του Κανονισμού ΕΕ651/2014, όπως παρατίθεται στο Παράρτημα II της Αναλυτικής Πρόσκληση. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών σε ένα συνεργατικό σχήμα διαπιστωθεί ότι μια επιχείρηση είναι προβληματική, απορρίπτεται τοέργο συνολικά. Ειδικότερα, η Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ) έχει προχωρήσει σε σύνταξη εγγράφου με διευκρινίσεις σχετικά με ζητήματα εφαρμογής του Καν. Ε.Ε. 651/2014, ως προς τον χαρακτηρισμό μιας επιχείρησης ως προβληματικής (έγγραφο Α.Π.42649/ΕΥΚΕ 5351/10-04-2017), το οποίο είναι αναρτημένο στο δικτυακό τόπο της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (www.antagonistikotita.gr) και της EΥΔΕ ΕΤΑΚ (www.eyde-etak.gr) καθώς και στο ΠΣΚΕ (πληροφορίες).

Μια επιχείρηση για να θεωρείται ότι καλύπτει την περίπτωση (ε) στο άρθρο 2 παράγραφος 18 του Κανονισμού ΕΕ651/2014 και, άρα, να θεωρείται προβληματική θα πρέπει όλοι οι δείκτες των δύο προηγούμενων ετών να είναι δυσμενείς. Αν έστω και μια μόλις από τις 4 τιμές (2 τιμές για το ένα έτος και δύο για το δεύτερο έτος) είναι ευνοϊκή, τότε δεν καλύπτεται η προϋπόθεση (ε). Χρειάζεται δηλαδή η επιβεβαίωση της ζημιογόνου πορείας της για 2 έτη στη σειρά. Εφόσον η επιχείρηση δεν υπάγεται ούτε στις α-δ περιπτώσεις (πχ δεν έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης ή δεν έχει πτωχεύσει κλπ) τότε δεν θεωρείται προβληματική.

Σημειώνεται τέλος ότι ο ορισμός της προβληματικής επιχείρησης καθορίζεται αυστηρά από το άρθρο 2 του Κανονισμού ΕΕ651/2014 και δεν αποτελεί κριτήριο αν η επιχείρηση έχει Κόκκινο Δάνειο σε μια Τράπεζα.


(Βλ. Ενότητα Ι.1.4 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και Παράρτημα II: Ορισμός Προβληματικής Επιχείρησης)

65.  Τα ποσά προηγούμενης ρύθμισης ασφαλιστικών εισφορών μπορούν να
θεωρηθούν επιλέξιμες δαπάνες;

Απάντηση:

Όχι, όλες οι επιλέξιμες δαπάνες πρέπει να αφορούν αποκλειστικά στην περίοδο υλοποίησης του ερευνητικού έργου.

(Βλ. Ενότητα Ι.1.6.1 – ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ και Παράρτημα VI ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ)

 

66. Είναι επιλέξιμη η δαπάνη υπεργολάβου από το εξωτερικό;

Απάντηση:

Ναι, αναφορικά με την ανάθεση υπεργολαβικού έργου σε παρόχους εγκατεστημένους εκτός χώρας, δεν υπάρχει σχετικός περιορισμός. Συγκεκριμένα, στην κατηγορία δαπάνης «έρευνα επί συμβάσει», και όπου αλλού προβλέπεται υπεργολάβος, είναι επιλέξιμη η δαπάνη υπεργολάβου από το εξωτερικό (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), προκειμένου να παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες, με την κατάλληλη τεκμηρίωση. Υπενθυμίζεται ότι το ΚΡΙΤΗΡΙΟ Β. Εμπειρία και αξιοπιστία του(ων) δικαιούχου(ων) και ποιότητα και ικανότητα του τρόπου υλοποίησης του έργου (Implementation), λαμβάνει υπόψη του, μεταξύ άλλων, και την «Ικανότητα και εμπειρία του (ων) δικαιούχου (ων) και των ατόμων που συμμετέχουν στην ομάδα έργου (συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας και εμπειρίας του παρόχου – μη δικαιούχου – που προσφέρει υπηρεσίες για έρευνα επί συμβάσει, στην περίπτωση που η πρόταση περιλαμβάνει τέτοιες υπηρεσίες) στην εκτέλεση ερευνητικών έργων ή/ και την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογικών εφαρμογών.» Επίσης, υπενθυμίζεται ότι στην Αίτηση Χρηματοδότησης πρέπει να τεκμηριώνεται η «αναγκαιότητα» πρόσληψης υπεργολάβου. Σε κάθε περίπτωση, το πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του οργάνου επαλήθευσης – πιστοποίησης δαπανών περιλαμβάνει την επιβεβαίωση του εύλογου του κόστους των επιλέξιμων δαπανών σύμφωνα με την Απόφαση ένταξης. Σημειώνεται ότι η παροχή υπηρεσίας θα πραγματοποιείται μέσω σύμβασης που θα συναφθεί μεταξύ των δύο μερών, όπου θα υπάρχει περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της έρευνας ή/και περιγραφή του προς ανάθεση ερευνητικού έργου. Οι συμβάσεις αυτές, όπως και όλες οι συμβάσεις που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Δράσης, πρέπει να φέρουν νόμιμη θεώρηση από τη φορολογική αρχή, εφόσον απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία. Επιπλέον, σε περίπτωση που οι δικαιούχοι είναι φορείς του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα και ενεργούν ως αναθέτουσες αρχές, απαιτείται η τήρηση των διαδικασιών που προβλέπει ο ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών” όπως ισχύει.

(Βλ. Ενότητα Ι.1.6.1 – ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ και Παράρτημα VI ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ)

67. Υπάρχει στην Παρέμβαση ΙΙΙ κάποιο όριο σχετικά με το ποσοστό του προϋπολογισμού ενός έργου που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μελέτη σκοπιμότητας και για πειραματική ανάπτυξη; Για παράδειγμα, μπορεί αυτό να είναι 50%-50%;

Απάντηση:

Σε καμία παρέμβαση της ενιαίας Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» δεν υπάρχει περιορισμός σχετικά με το ποσοστό του προϋπολογισμού ενός έργου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μελέτη σκοπιμότητας. Γενικότερα, δεν έχουν καθορισθεί στην αναλυτική πρόσκληση της Δράσης ούτε ανώτερα ούτε κατώτερα όρια για τις επιλέξιμες κατηγορίες δραστηριότητας και τις αντίστοιχες κατηγορίες δαπανών (βλέπε και απάντηση 61). Ο δυνητικός δικαιούχος επιλέγει τον πλέον αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου του, αξιοποιώντας τις επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών της Δράσης.

(Βλ. Ενότητα Ι.1.6.1 – ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ και Παράρτημα VI ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

 

68. Η μελέτη σκοπιμότητας μπορεί να εκπονηθεί από το προσωπικό του
δικαιούχου ή πρέπει να ανατεθεί σε τρίτους;

Απάντηση:

Μελέτη σκοπιμότητας είναι, σύμφωνα με τον ορισμό που δίνεται στην αρχή της αναλυτικής πρόσκλησης της Δράσης «Η αξιολόγηση και ανάλυση του δυναμικού ενός έργου, με στόχο την υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, αποκαλύπτοντας κατά τρόπο αντικειμενικό και ορθολογικό τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες του, τις ευκαιρίες και τις απειλές που προκύπτουν από αυτό, καθώς και προσδιορίζοντας τους πόρους που απαιτούνται για την εκτέλεσή του και, τελικά, τις προοπτικές επιτυχίας του». Στο πλαίσιο της Δράσης, για τις δαπάνες διεξαγωγής μελέτης σκοπιμότητας (κατηγορία 5), η συναφθείσα σύμβαση αποτελεί το βασικό δικαιολογητικό για την πιστοποίηση της σχετικής δαπάνης. Η σύμβαση (ανάθεση σε τρίτους) θα πρέπει να αναφέρεται σαφώς στο συγκεκριμένο συγχρηματοδοτούμενο έργο (κωδικός έργου), να ορίζει με σαφήνεια το φυσικό αντικείμενο που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της σύμβασης και το ποσό της αμοιβής. Η σύμβαση πρέπει να φέρει νόμιμη θεώρηση από τη φορολογική αρχή, εφόσον απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία. Επισημαίνεται επιπλέον ότι, για τις δαπάνες διεξαγωγής μελέτης σκοπιμότητας ισχύουν τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 36 της ΥΑΕΚΕΔ. Ειδικότερα, στην περίπτωση σύναψης Δημοσίων συμβάσεων στις οποίες οι δικαιούχοι είναι φορείς του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα και στις οποίες ενεργούν ως αναθέτουσες αρχές, απαιτείται η τήρηση των διαδικασιών που προβλέπει ο ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών” όπως ισχύει.

(Βλ. Ενότητα Ι.1.6.1 – ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ και Παράρτημα VI ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ)

69. Δυο θυγατρικές του ίδιου ομίλου δύναται να αποτελούν διακριτούς
δυνητικούς δικαιούχους στην Παρέμβαση ΙΙ με ένα ερευνητικό κέντρο;
Μπορούν ή θα πρέπει να συμμετέχει ο όμιλος;

Απάντηση:

Ναι, μπορούν να συμμετέχουν ως διαφορετικοί φορείς σε Αίτηση Χρηματοδότησης στην Παρέμβαση ΙΙ. Σε μία σύμπραξη δύο επιχειρήσεων και ενός ερευνητικού οργανισμού για την υποβολή πρότασηςστην Παρέμβαση II δεν απαιτείται οιεπιχειρήσεις να είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους. Οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να ανατρέξουν στο Παράρτημα Ι της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης για να ενημερωθούν σχετικά με τον τρόπο που ορίζεται το μέγεθος της επιχείρησής τους (ΜΜΕ, Μεγάλη) και τις έννοιες «Ανεξάρτητη επιχείρηση», «Συνδεδεμένες επιχειρήσεις» και «Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις». Επιπλέον, η ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ έχει αναρτήσει στο δικτυακό της τόπο (www.eyde-etak.gr) έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Οδηγός Χρήστη για τον Ορισμό των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ)», που έχει επίσης αναρτηθεί στο ΠΣΚΕ (μενού Πληροφορίες).


(Βλ. Ενότητα Ι.1.3 – ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ, Παράρτημα I: Ορισμός ΜΜΕ και Οδηγό Χρήστη για τον Ορισμό των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), και Οδηγό Χρήστη για τον Ορισμό των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ))

70. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για επιχείρηση που συμμετέχει στην Παρέμβαση ΙΙ ώστε να δικαιούται την προσαυξημένη ένταση ενίσχυσης;

Απάντηση:

Στην Παρέμβαση ΙΙ, η προσαυξημένη ένταση της ενίσχυσης για τη βιομηχανική έρευνα και την πειραματική ανάπτυξη ισχύει, εάν πληρείται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις (αρκεί να πληρείται το ένα από τα ακόλουθα σημεία, το σημείο i ή το ii) :

i) το έργο προβλέπει πραγματική συνεργασία:

· μεταξύ επιχειρήσεων από τις οποίες τουλάχιστον μία είναι ΜΜΕ και καμία μεμονωμένη επιχείρηση δεν φέρει άνω του 70 % των επιλέξιμων δαπανών, ή

· μιας επιχείρησης και ενός ή περισσοτέρων οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων, οι οποίοι (οι ερευνητικοί οργανισμοί) φέρουν τουλάχιστον το 10% των επιλέξιμων δαπανών και έχουν δικαίωμα να δημοσιεύουν τα αποτελέσματα των ερευνών τους

i) τα αποτελέσματα του έργου διαδίδονται ευρέως μέσω συνεδρίων, δημοσιεύσεων, αποθετηρίων ελεύθερης πρόσβασης ή μέσω δωρεάν λογισμικού ή λογισμικού ανοικτής πηγής.

Σημειώνεται ότι πραγματική συνεργασία, σύμφωνα με την επεξήγηση του όρου που δίνεται στην αρχή της αναλυτικής πρόσκλησης είναι: Η συνεργασία μεταξύ δύο τουλάχιστον ανεξάρτητων μερών για την ανταλλαγή γνώσεων ή τεχνολογίας ή για την επίτευξη κοινού στόχου βάσει του καταμερισμού της εργασίας, στην περίπτωση που τα μέρη καθορίζουν από κοινού το αντικείμενο του συνεργατικού έργου, συμβάλλουν στην υλοποίησή του και αναλαμβάνουν από κοινού τους κινδύνους, καθώς και τα αποτελέσματά του. Ένα ή περισσότερα μέρη μπορεί να επιβαρύνονται με το πλήρες κόστος του έργου και άρα να απαλλάσσουν τα λοιπά μέλη από τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους του. Η έρευνα επί συμβάσει και η παροχή ερευνητικών υπηρεσιών δεν θεωρούνται μορφές συνεργασίας.

Προκειμένου μία επιχείρηση-δυνητικός δικαιούχος στην Παρέμβαση Ι ή στην Παρέμβαση ΙΙ, να επωφεληθεί της προσαυξημένης έντασης ενίσχυσης, με αιτιολογία ότι «τα αποτελέσματα του έργου διαδίδονται ευρέως μέσω συνεδρίων, δημοσιεύσεων, αποθετηρίων ελεύθερης πρόσβασης ή μέσω δωρεάν (ελεύθερου) λογισμικού ή λογισμικού ανοικτής πηγής», τότε, τα αποτελέσματα του έργου θα πρέπει να διαδοθούν στο ευρύτερο δυνατό βαθμό, τόσο σε εθνικό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο (Ε.Ε.).

(Βλ. Ενότητα Ι.1.7 – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ)

71. Σε ποιο χρονικό διάστημα πρέπει να πραγματοποιούνται οι μετακινήσεις των ατόμων της Ομάδας του έργου, για να είναι επιλέξιμες;

Απάντηση:

Από την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών (επομένη της ημερομηνίας ολοκλήρωσης της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ) έως τη λήξη του έργου. Επιλέξιμες είναι οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες για την μετακίνηση, αρκεί η μετακίνηση να συνδέεται αποδεδειγμένα με το έργο (εκδηλώσεις, ημερίδες κλπ). Επισημαίνεται ότι δαπάνες μετακίνησης προσωπικού του δικαιούχου ή άλλων φυσικών προσώπων, το κόστος απασχόλησης των οποίων δεν προσδιορίζεται και δεν συμπεριλαμβάνεται στον προϋπολογισμό της πράξης με οποιοδήποτε τρόπο ή προσδιορίζεται ως μηδενικό, δεν είναι επιλέξιμες.

(Βλ. Ενότητα Ι.1.6.1 – ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ και Παράρτημα VI ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ)

 

72.  Η διαχείριση του Έργου και η διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων
μπορούν να αποτελούν ξεχωριστές ενότητες εργασίας; Τι Κατηγορία
Δραστηριότητας θα πρέπει να επιλεγεί για τις ενότητες αυτές;

Απάντηση:

Η διαχείριση του Έργου και η διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων δεν μπορούν να αποτελούν διακριτές Ενότητες Εργασίας γιατί δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως ένα από τα επιλέξιμα Είδη Έρευνας ή μία από τις Επιλέξιμες Κατηγορίες Δραστηριότητας της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», σε συμφωνία με τον εφαρμοζόμενο Κανονισμό 651/2014. Για την διαχείριση η αντίστοιχη ανθρωποπροσπάθεια διαμοιράζεται στις Ενότητες Εργασίας. Σημειώνεται ότι δεν είναι επιλέξιμες στις δαπάνες προσωπικού οι αμοιβές διοικητικού προσωπικού (όπως λογιστές και γραμματείς), δεδομένου ότι σύμφωνα με την Αναλυτική Πρόσκληση στην κατηγορία Δαπάνες προσωπικού «περιλαμβάνονται αμοιβές για το προσωπικό (ερευνητές και τεχνικοί) που απασχολείται στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου»

. Η ανάγκη για τέτοιο προσωπικό (λογιστές και γραμματείς) σχετίζεται με τις έμμεσες δαπάνες που στην περίπτωση των Ερευνητικών Οργανισμών δίνεται το σχετικό ποσοστό 15% επί των δαπανών προσωπικού. Αντίστοιχα και η διάχυση των αποτελεσμάτων με το αντίστοιχο κόστος θα πρέπει να «μοιράζεται» στις σχετικές Ενότητες Εργασίας. Συχνά οι δραστηριότητες διάχυσης (π.χ. συμμετοχή σε συνέδριο) σχετίζεται με ένα ή περισσότερα παραδοτέα. Οπότε στην αντίστοιχη Ενότητα Εργασίας θα αναφέρεται και η σχετική δραστηριότητα διάχυσης, πιθανά ως ένα επιπλέον παραδοτέο.

(Βλ. Ενότητα Ι.1.6.1 – ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ και Παράρτημα VI  ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ)

73. Μπορεί στην Αίτηση Χρηματοδότησης να δηλωθεί φορέας (επιχείρηση ή
ερευνητικός οργανισμός) ο οποίος δεν συμμετέχει με προϋπολογισμό
στο έργο;

Απάντηση:

Ένας φορέας ο οποίος συμμετέχει σε έργο με μηδενικό προϋπολογισμό δεν αποτελεί δυνητικό δικαιούχο. Εάν ο δυνητικός δικαιούχος θεωρεί ότι η συνεργασία με ορισμένο φορέα/οργανισμό/άτομο ενισχύει και τεκμηριώνει την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του προτεινόμενου έργου (σε σχέση με τα κριτήρια αξιολόγησης), τότε η συνεργασία αυτή μπορεί να αναφερθεί στο κείμενο που περιγράφει το φυσικό αντικείμενο του έργου (Επισυναπτόμενα έγγραφα έργου). Κατά την υλοποίηση του έργου θα πρέπει να τεκμηριώνεται η συνεργασία αυτή.


(Βλ. Ενότητα Ι.1.6.1 – ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ και Παράρτημα VI ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ καθώς και Εγχειρίδιο ΠΣΚΕ για την υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης ΒΗΜΑ IV.1.1 
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΡΓΟΥ)

 

74. Η δαπάνη απασχόλησης του ορκωτού λογιστή σε ποιον από τους φορείς ενός συνεργατικού έργου/Συμπράξεων θα χρεωθεί; Στον συντονιστή μόνο ή σε κάθε δικαιούχο της Πράξης ξεχωριστά.

Απάντηση:

Οι ορκωτοί λογιστές που τυχόν χρησιμοποιηθούν για να ελέγξουν το οικονομικό αντικείμενο του έργου, επιλέγονται από τον κάθε δικαιούχο και η δαπάνη για την απασχόλησή τους είναι επιλέξιμη εφόσον πραγματοποιείται μέχρι και τρεις (3) μήνες από τη λήξη κάθε έργου. Στην περίπτωση συνεργατικού έργου, οι ορκωτοί λογιστές επιλέγονται και πάλι σε επίπεδο δικαιούχου. Τόσο η σύνταξη της σχετικής έκθεσης/βεβαίωσης όσο και η αμοιβή γι’ αυτήν, πρέπει να πραγματοποιείται ξεχωριστά για κάθε δικαιούχο του έργου.(Βλ. Ενότητα Ι.1.11.2 – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ – ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ και Παράρτημα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ – ΕΚΘΕΣΗ/ ΒΕΒΑΙΩΣΗ Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή Προσυμφωνημένων Διαδικασιών (υπόδειγμα) και Οδηγίες για τον έλεγχο των δαπανών από Ορκωτούς λογιστές)

75.  Οι δαπάνες μίσθωσης – Leasing εξοπλισμού είναι επιλέξιμες;

Απάντηση:

Σύμφωνα με την Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», τα μισθώματα που αφορούν σε χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού (Leasing) δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες.

(Βλ. Ενότητα Ι.1.6.1 – ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ και Παράρτημα VI ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ)

76.  Το κόστος εκτελωνισμού του εξοπλισμού είναι επιλέξιμο;

Απάντηση:

Το κόστος του εκτελωνισμού συμπεριλαμβάνεται στο κόστος του εξοπλισμού και αποσβένεται όπως ο εξοπλισμός. Στην περίπτωση δημόσιου φορέα θα πρέπει να αναφέρεται στην προκήρυξη και στη σύμβαση. Στην περίπτωση επιχείρησης θα πρέπει να αναφέρεται στη σύμβαση.

(Βλ. Ενότητα Ι.1.6.1 – ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ και Παράρτημα VI ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΑΠΑΝΩΝ)

77. Πώς αποδεικνύεται ότι ο τόπος υλοποίησης του έργου βρίσκεται σε
συγκεκριμένη περιφέρεια από την οποία αντλεί κονδύλια;

Απάντηση:

Σημειώνεται ότι μεταξύ των δικαιολογητικών που θα κληθούν να υποβάλλουν τα δυνητικά εντασσόμενα έργα για την έγκριση της Αίτησης Χρηματοδότησης, και ειδικότερα οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε έργο που εκτελείται όχι από την έδρα τηςεπιχείρησης αλλά από υποκατάστημά της, περιλαμβάνεται: Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι η επιχείρηση λειτουργεί υποκατάστημα στην περιφέρεια από την οποία αντλεί κονδύλια για τη χρηματοδότηση του έργου (όπως η περιφέρεια δηλώθηκε στην αίτηση χρηματοδότησης). Το υποκατάστημα θα πρέπει να λειτουργεί ήδη κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης στην συγκεκριμένη περιφέρεια από την οποία αντλεί κονδύλια.

Επιπλέον, κατά την υλοποίηση του έργου θα πρέπει να τεκμηριώνεται ότι το έργο πράγματι υλοποιείται στη συγκεκριμένη περιφέρεια (μέσω παραστατικών δαπανών, εγκατάσταση εξοπλισμού κλπ).


(Βλ. Ενότητα Ι.1.1.8 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ και Παράρτημα IV ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ)

78.  Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο παράρτημα IV θα πρέπει να έχουν εκδοθεί πριν την υποβολή της αίτησης στο ΠΣΚΕ ώστε να υποβληθούν κατόπιν (σε περίπτωση ένταξης); Η απόφαση ορισμού του συντονιστή έργου, μπορεί να εκδοθεί μετά την υποβολή της αίτησης;

Απάντηση:

Όχι, τα δικαιολογητικά που θα κληθούν να υποβάλλουν τα δυνητικά εντασσόμενα έργα για την έγκριση της Αίτησης Χρηματοδότησης δεν απαιτείται να έχουν εκδοθεί πριν την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ. Επίσης, δεν υπάρχει περιορισμός ως προς την έκδοση απόφασης ορισμού του συντονιστή πριν την ημερομηνία υποβολής της πρότασης. Σημειώνεται ωστόσο ότι μεταξύ των δικαιολογητικών, που θα κληθούν να υποβάλλουν τα δυνητικά εντασσόμενα έργα για την έγκριση της Αίτησης Χρηματοδότησης, περιλαμβάνεται υπογεγραμμένο συμφωνητικό συνεργασίας των συμμετεχόντων φορέων για την από κοινού υλοποίηση του έργου και τους όρους της μεταξύ τους συνεργασίας, όπου ορίζεται, μεταξύ άλλων, ο Συντονιστής του έργου (Βλ. Παράρτημα ΙΧ, άρ. 4-Οργάνωση /Διοίκηση του έργου). Περαιτέρω σημειώνεται ότι ο ορισμός του Συντονιστή του έργου προκύπτει από τις εφαρμοζόμενες εσωτερικές διαδικασίες κάθε φορέα.


(Βλ. Ενότητα Ι.1.1.8 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, Παράρτημα IV ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ και Παράρτημα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ)

79. Στην περίπτωση ανάθεσης έρευνας επι συμβάσει όπου αναγράφεται ο υπεργολάβος στην Αίτηση Χρηματοδότησης, πρέπει μετά την έγκριση να ακολουθηθεί διαγωνιστική διαδικασία ή δεν απαιτείται; Η έρευνα επί συμβάσει σε φυσικά πρόσωπα σε ποια κατηγορία δαπανών εμπίπτει;

Απάντηση:

Η κατηγορία δαπανών 4i «Έρευνα επί συμβάσει» περιλαμβάνει δαπάνες από ερευνητικές δραστηριότητες που ανατίθενται από το δικαιούχο μέσω σύμβασης παροχής υπηρεσιών (υπεργολαβίες) σε: Α) φυσικά πρόσωπα Β) νομικά πρόσωπα. Οι ανωτέρω δαπάνες (παροχής υπηρεσιών από φυσικά και νομικά πρόσωπα) δηλώνονται κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ στην κατηγορία “ΕΡ3 – Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας, συμβουλευτικές υπηρεσίες”.

Για τις δαπάνες που αφορούν σε παροχή υπηρεσιών (μέσω συμβάσεων από φυσικά και νομικά πρόσωπα) και πραγματοποιούνται από δημόσιους φορείς ισχύουν τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 36 της ΥΑΕΚΕΔ. Ειδικότερα, στην περίπτωση σύναψης Δημοσίων συμβάσεων στις οποίες οι δικαιούχοι είναι φορείς του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα και στις οποίες ενεργούν ως αναθέτουσες αρχές, απαιτείται η τήρηση των διαδικασιών που προβλέπει ο ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών” όπως ισχύει.

Για τις επιχειρήσεις, στην περίπτωση που δεν αποτελούν αναθέτουσες αρχές σύμφωνα με τη νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων, δεν απαιτείται η διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας, δεν εφαρμόζεται το Άρθρο 36 της ΥΑΕΚΕΔ, οπότε, αρκεί να ονοματιστεί στην αίτηση χρηματοδότησης ο υπεργολάβος/πάροχος, με αναγραφή της επωνυμίας του και αιτιολόγηση της αναγκαιότητάς του (εφόσον είναι ήδη γνωστός).

(Βλ. Ενότητα Ι.1.6.1 – ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ και Παράρτημα VI ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΑΠΑΝΩΝ)

80. Οι δαπάνες απόσβεσης εξοπλισμού πρέπει να γίνουν από τον τραπεζικό
λογαριασμό του έργου;

Απάντηση:

Προκειμένου να κριθούν επιλέξιμες οι δαπάνες απόσβεσης εξοπλισμού που χρησιμοποιείται σε έργο το οποίο χρηματοδοτείται από τη Δράση και αποκτάται μετά την ένταξη του έργου, η εξόφληση της αγοράς του εξοπλισμού θα πρέπει να γίνεται από το λογαριασμό του έργου για το τμήμα των αποσβέσεων που υποβάλλεται προς πιστοποίηση στο πλαίσιο του έργου. Αναφορικά με τις λοιπές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην Πρόσκληση και ειδικότερα στα Παραρτήματα V & VI.(Βλ. Ενότητα Ι.1.6.1 – ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ, Παράρτημα V
ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ και Παράρτημα VI ΚΑΝΟΝΕΣ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ & 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ)

81.  Πώς υπολογίζεται για τη Δράση «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» ο
δείκτης 
CO24;

Απάντηση:

Οι ορισμοί των δεικτών δίνονται στο Παράρτημα ΧΙΙΙ (βάσει Καν. ΕΕ 1301/2013) της Αναλυτικής πρόσκλησης της Δράσης. Ειδικότερα, για τον υπολογισμό και τη συμπλήρωση στο ΠΣΚΕ του δείκτη CO24 «Αριθμός νέων ερευνητών σε οντότητες που ενισχύονται», σημειώνεται ότι: Για τις ανάγκες της παραγωγής στατιστικών στοιχείων Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α) μονάδα μέτρησης του Ισοδύναμου Πλήρους Απασχόλησης (ΙΠΑ) είναι το ανθρωποέτος, που εκφράζει την πλήρη απασχόληση ενός ατόμου για ένα έτος. Έτσι, 1 ανθρωποέτος (πλήρης απασχόληση ενός ατόμου σε δραστηριότητες Ε&Α για ένα έτος) αντιστοιχεί σε 1 ΙΠΑ. Επομένως, ένας π.χ. ερευνητής με πλήρη απασχόληση σε όλη τη διάρκεια του έτους που αφιερώνει 30% του χρόνου του σε δραστηριότητες Ε&Α στο πλαίσιο της υπό υποβολή πρότασης /έργου και το υπόλοιπο σε άλλες δραστηριότητες (π.χ. άλλα ερευνητικά projects, διδασκαλία) ισοδυναμεί με 0.3 ΙΠΑ. Αντίστοιχα, εξωτερικός συνεργάτης με πλήρη απασχόληση σε ερευνητικό πρόγραμμα για διάστημα 6 μηνών εντός του έτους αναφοράς ισοδυναμεί με 0.5 ΙΠΑ. Στο ίδιο παράδειγμα, ερευνητής με πλήρη απασχόληση σε ερευνητικό πρόγραμμα 24 μηνών ισοδυναμεί με 2 ΙΠΑ.


(Βλ. Ενότητα Ι.1.2 – ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ και Παράρτημα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙΙ Δείκτες Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»)

Σημείωση: Οι παρούσες απαντήσεις συνιστούν απλές διευκρινίσεις και δεν
συνιστούν τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεων της Πρόσκλησης της
παρούσας Δράσης και των Παραρτημάτων της.