Προκήρυξη Νέας Δράσης «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση»

16961

Επιχορήγηση έως και 75.000 ευρώ μπορούν να λάβουν οι επιχειρήσεις στους κλάδους του εμπορίου, της εστίασης και της ιδιωτικής εκπαίδευσης που θα υπαχθούν στο νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση» που προκηρύχθηκε σήμερα

Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση

Το πρόγραμμα πρέπει να σημειωθεί ότι είναι το πρώτο που εστιάζει στους τομείς που προαναφέρθηκαν. . Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων ορίζεται η 6-2-2019 με καταληκτική ημερομηνία στις 19-4-2019.

startup

Ο προϋπολογισμός του (δημόσια δαπάνη) ανέρχεται στα 60.000.000€ και είναι κατανεμημένος ανά 20.000.000€ για κάθε τομέα. Στο πλαίσιο του προγράμματος, θα ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια ύψους από 10.000 έως 150.000 ευρώ με το ποσοστό της επιδότησης να διαμορφώνεται στο 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Συγκεκριμένα, η Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση» αποσκοπεί στην ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους κλάδους:

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις, δηλαδή το περιεχόμενο των επενδυτικών σχεδίων των επιχειρήσεων που επιδοτηθούν, θα πρέπει να σχετίζονται να με την αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους στους τομείς της:

 1. κατανάλωσης ενέργειας,
 2. χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
 3. υγιεινής και ασφάλειας
 4. τυποποίησης – πιστοποίησης

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής στη Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση»

Δικαίωμα επιδότησης από το πρόγραμμα «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση», έχουν οι επιχειρήσεις που πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης:

 • έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
 • διαθέτουν τουλάχιστον έναν εκ των επιλέξιμων ΚΑΔ επένδυσης, ως ενεργή κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών αυτών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων. Υποχρεωτικά οι ΚΑΔ επένδυσης οι οποίοι επιλέγονται, θα πρέπει να ανήκουν σε έναν εκ των 3 κλάδων.
 • έχουν κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω ΕΜΕ μισθωτής εργασίας το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, ως εξής:
  • Για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου (Επιλέξιμοι ΚΑΔ που ανήκουν στις κατηγορίες 45 και 47): 1 ΕΜΕ
  • Για τον κλάδο της εστίασης (Επιλέξιμοι ΚΑΔ που ανήκουν στην κατηγορία 56): 2 ΕΜΕ
  • Για τον κλάδο της εκπαίδευσης- κοινωνικής μέριμνας (χωρίς παροχή καταλύματος), (επιλέξιμοι ΚΑΔ που ανήκουν στην κατηγορία 85 και 88): 5 ΕΜΕ

 

Επιλέξιμες δαπάνες – Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση

Στις επιλέξιμες δαπάνες, μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται:

 • Παρεμβάσεις επί του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου για εξοικονόμηση ενέργειας, για αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας και διευκόλυνση ΑμΕΑ
 • Αγορά εξοπλισμού για εξοικονόμηση ενέργειας ή / και προστασία του περιβάλλοντος, για την αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους της επιχείρησης, Εξειδικευμένος Εξοπλισμός ΤΠΕ και Λογισμικά, καθώς και αλλος Εξοπλισμός για τον λειτουργικό εκσυγχρονισμό της επιχείρησης
 • Αγορά μεταφορικών μέσων καθώς και δαπάνη μετατροπής κινητήρα πετρελαιοκίνητου/βενζινοκίνητου οχήματος σε κινητήρα διπλού καυσίμου πετρελαίου/βενζίνης – φυσικού αερίου (CNG)
 • Πιστοποίηση υπηρεσιών ή / και συστημάτων διαχείρισης σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα
 • Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) και εκπόνηση τεχνικών μελετών
 • Κατάρτιση προσωπικού σε θέματα Πρώτων Βοηθειών – Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης
 • Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό). Διευκρινίζεται ότι δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων και συγγενών α’ και β’ βαθμού.

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη Δράση εδώ ή κατεβάστε την Πρόσκληση της Δράσης

Εφόσον σας ενδιαφέρει και καλύπτετε τις προϋποθέσεις συμμετοχής, επιλέξτε εσείς τη μέρα και ώρα που θέλετε να επικοινωνήσουμε μαζί σας, στο ακόλουθο link:

Αίτημα τηλεφωνικής επικοινωνίας

Εναλλακτικά επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 2111823461 ή στείλτε μας mail στο info@espa.io.

In this article