Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη όλων των επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020»

2288

Ανακοινώθηκε στις 8/9/2017 ο Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη όλων των επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων – Περιεχόμενο

1.Κατάταξη, μετά τη διαδικασία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης και βαθμολόγησης, των δύο χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα τριών (2.553) υποβληθεισών αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων. Αντίστοιχος συνολικός αιτούμενος προϋπολογισμός χίλια τετρακόσια τριάντα εννέα (1.439) (δημόσια δαπάνη) 300.917.026,61€.

2.Κατάρτιση του προσωρινού καταλόγου δυνητικών δικαιούχων της Δράσης, με χίλια τετρακόσια τριάντα εννέα (1.439) επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια.  Αντίστοιχος συνολικός αιτούμενος προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη) 79.234.155,42 € κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά, με βάση τη συνολική προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανά ομάδα περιφερειών, ανά είδος και κατηγορία επιχείρησης αυξημένη κατά 20%.

3.Απόρριψη ως μη εγκεκριμένων διακοσίων εβδομήντα εννέα (279) επενδυτικών σχεδίων, με συνολικό αιτούμενο προϋπολογισμό 28.252.670,68 €. Τα έργα αυτά βρίσκονται στην προκριθείσα σειρά βαθμολογικής κατάταξης. Κρίνονται όμως μη επιλέξιμα λόγω μη πλήρωσης των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής ή/και λόγω εντοπισμού αναφοράς στοιχείων σε οποιοδήποτε πεδίο του επενδυτικού σχεδίου.

4.Μη πρόκριση οχτακοσίων τριάντα πέντε (835) επενδυτικών σχεδίων.  Αντίστοιχος συνολικός αιτούμενος προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη) 46.598.092,98 €, λόγω εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης.

Δείτε εδώ την σχετική Απόφαση

In this article