Πρώτη τροποποίηση προσωρινού καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων και καταλόγου με τη βαθμολογική κατάταξη όλων των επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών»

1829

1η τροποποίηση προσωρινού καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων

Ανακοινώθηκε η πρώτη τροποποίηση προσωρινού καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων και καταλόγου με τη βαθμολογική κατάταξη όλων των επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών».

Λόγοι τροποποίησης

H κατάρτιση του προσωρινού καταλόγου δυνητικών δικαιούχων της Δράσης, με αύξηση των επιλέξιμων επενδυτικών σχεδίων από 1.439 σε 1.970. Επίσης επιφέρεται αύξηση του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού (δημόσια δαπάνη) από 79.234.155,42 € σε 109.120.238,74€.

Η αύξηση αυτή οφείλεται στην αύξηση του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την Α.Π. 5285/1270/Β2/23.10.2017 Απόφαση. Η Απόφαση αφορά αύξηση προϋπολογισμού της Δράσης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Περιλαμβάνεται στην έκτη (6η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση (ΑΔΑ: Ω1ΙΒ465ΧΙ8-ΗΔΙ).

Δείτε εδώ τη σχετική Απόφαση

 

 

 

In this article