Το πρόγραμμα

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ)

Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) αποτελεί τον κύριο βραχίονα του Next Generation EU (NGEU), ο οποίος σε συνδυασμό με τα Διαρθρωτικά Ταμεία, αποτελεί μια ολοκληρωμένη δέσμη διοχέτευσης πόρων για τη στήριξη των ευρωπαϊκών οικονομιών στην μετα-πανδημική εποχή.

Οι συνολικοί επενδυτικοί πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ανέρχονται σε €31,2 δισ., εκ των οποίων 12,7 δις. θα διατεθούν ως εμπορικά δάνεια για την ανάπτυξη επενδυτικών σχεδίων σε 5 πυλώνες (Πυλώνας 1: Πράσινη Μετάβαση, Πυλώνας 2: Ψηφιακός Μετασχηματισμός, Πυλώνας 3: Απασχόληση, Δεξιότητες, Κοινωνική Συνοχή και Πυλώνας 4: Ιδιωτικές Επενδύσεις και Μετασχηματισμός της Οικονομίας).

Η διάθεση των δανειακών αυτών κεφαλαίων θα γίνει, μέσω χρηματοδοτικού μηχανισμού που συγκροτήθηκε για το σκοπό αυτό και προβλέπει την χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων με μέγιστη συμμετοχή του Ταμείου Ανάκαμψης κατά 50%, ελάχιστη συμμετοχή της Τράπεζας κατά 30% και ίδια συμμετοχή από την επιχείρηση 20%.

Ποιους αφορά

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) – Ποιους αφορά

Επιλέξιμοι δικαιούχοι των εν λόγω δανείων είναι όλες οι επιχειρήσεις, υφιστάμενες και νέες ανεξαρτήτως μεγέθους και νομικής μορφής.

Προϋπολογισμός προγράμματος

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) – Προϋπολογισμός

Οι συνολικοί επενδυτικοί πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ανέρχονται σε €31,2 δισ., εκ των οποίων 12,7 δις. θα διατεθούν ως εμπορικά δάνεια για την ανάπτυξη επενδυτικών σχεδίων σε 4 πυλώνες (Πυλώνας 1: Πράσινη Μετάβαση, Πυλώνας 2: Ψηφιακός Μετασχηματισμός, Πυλώνας 3: Απασχόληση, Δεξιότητες, Κοινωνική Συνοχή και Πυλώνας 4: Ιδιωτικές Επενδύσεις και Μετασχηματισμός της Οικονομίας).

Η διάθεση των δανειακών αυτών κεφαλαίων θα γίνει, μέσω χρηματοδοτικού μηχανισμού που συγκροτήθηκε για το σκοπό αυτό και προβλέπει την χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων με μέγιστη συμμετοχή του Ταμείου Ανάκαμψης κατά 50%, ελάχιστη συμμετοχή της Τράπεζας κατά 30% και ίδια συμμετοχή από την επιχείρηση 20%.

Ύψος επιδότησης

Ύψος επιδότησης

Το ύψος της χρηματοδότησης του Επενδυτικού Σχεδίου από το Δάνειο ΤΑΑ υπολογίζεται σύμφωνα με την ύπαρξη προϋπολογισμού επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών στους τέσσερις (4) πυλώνες του δανειακού προγράμματος του ΤΑΑ καθώς και την κάλυψη συγκεκριμένων κριτηρίων ανά πυλώνα. Στην περίπτωση όπου ένα επενδυτικό σχέδιο είναι επιλέξιμο σε παραπάνω από έναν πυλώνα, οι ποσοστώσεις των πυλώνων αθροίζονται, με ανώτατη ποσόστωση δανείου ΤΑΑ στο 50%.

Τα κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης φέρουν ιδιαίτερα χαμηλό επιτόκιο (σήμερα 0,35%), με την προϋπόθεση κάλυψης των ορίων που τίθενται από τα πλαίσια κρατικών ενισχύσεων, ενώ τα κεφάλαια της Τράπεζας φέρουν συνήθεις εμπορικούς όρους τιμολόγησης. Την επιβεβαίωση συμβατότητας των επενδυτικών σχεδίων με τους επενδυτικούς όρους και στόχους του Ταμείου Ανάκαμψης θα επιμελείται ομάδα Πιστοποιημένων Ανεξάρτητων Ελεγκτών.

Αναλυτική Περιγραφή Επενδύσεων

Αναλυτική Περιγραφή Επενδύσεων και Μεταρρυθμίσεων

 
Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό σύνολο μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που διαρθρώνεται σε τέσσερις (4) Πυλώνες που συνθέτουν δεκαοκτώ (18) επιμέρους Άξονες:

Πυλώνας 1: Πράσινη Μετάβαση

1.1. Μετάβαση σε νέο ενεργειακό μοντέλο φιλικό στο περιβάλλον


Βασικός στόχος του Άξονα 1.1. είναι να συμβάλει σε ένα νέο ενεργειακό μοντέλο, χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που αποτελεί προτεραιότητα της χώρας.

Ο εκσυγχρονισμός του ενεργειακού συστήματος, η σταδιακή κατάργηση της χρήσης ορυκτών καυσίμων για παραγωγή ενέργειας, η στροφή προς τις ΑΠΕ και την «καθαρή» ενέργεια και η αναβάθμιση και επέκταση των δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας αποτελούν προτεραιότητες που υποστηρίζονται από τις μεταρρυθμίσεις και τις επενδύσεις αυτού του άξονα.

Ειδικότερα, δίνεται έμφαση στη διασύνδεση του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας με τα μη διασυνδεδεμένα νησιά (Δ Φάση διασύνδεσης Κυκλάδων), μειώνοντας το ενεργειακό κόστος και την παραγωγή ενέργειας με βάση το πετρέλαιο, την ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού και την περαιτέρω δυνατότητα για ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα νησιά αυτά.

Ενισχύεται η ανθεκτικότητα του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Παράλληλα, αυξάνεται η χωρητικότητα του για να επιτρέψει τη διείσδυση νέων ΑΠΕ και να προωθήσει τη δημιουργία υποδομών για την αποθήκευση ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ, με στόχο να ενισχυθεί η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και να βελτιστοποιηθεί η λειτουργία της αγοράς ενέργειας.

Επίσης, προωθείται ο εθνικός στόχος της Ελλάδας για πλήρη απολιγνιτοποίηση έως το 2028 και σταδιακή κατάργηση της χρήσης ορυκτών καυσίμων, και εισαγάγει ολοκληρωμένα μέτρα στήριξης, συμπεριλαμβανομένων μέτρων κοινωνικοοικονομικής και περιβαλλοντικής αποκατάστασης, για την ανάπλαση των περιοχών που πλήττονται από την απολιγνιτοποίηση (δυτική Μακεδονία, Μεγαλόπολη), διασφαλίζοντας τη δίκαιη μετάβαση.

Τέλος, εισάγονται μεταρρυθμίσεις που επιταχύνουν την αδειοδοτική διαδικασία για τις νέες ΑΠΕ και διασφαλίζουν τη χρηματοοικονομική σταθερότητα και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του λογαριασμού ΑΠΕ-ΣΗΘΥΑ, μέσω του οποίου αμείβονται οι παραγωγοί ενέργειας ΑΠΕ.1.1. Μετάβαση σε νέο ενεργειακό μοντέλο φιλικό στο περιβάλλον

1.2. Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση


Βασικός στόχος του Άξονα 1.2. είναι να συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών CO2 και ενισχύσει την ανθεκτικότητα των πόλεων έναντι στην κλιματική αλλαγή.

Οι δράσεις που περιλαμβάνονται στον άξονα παρέχουν κίνητρα για την ανακαίνιση και την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, με στόχο την αναγέννηση αστικών περιοχών, την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων και τον περιορισμό της ενεργειακής φτώχειας, ενώ συμβάλουν άμεσα και έμμεσα στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας και στη δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης σε πολλαπλούς τομείς.

Ειδικότερα, ο άξονας περιλαμβάνει μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που προωθούν:

 • την ανακαίνιση και την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος, συμπεριλαμβανομένων κατοικιών, επιχειρήσεων (δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα) και δημόσιων κτηρίων και σημείων δημόσιου φωτισμού.
 • την υλοποίηση εμβληματικών στρατηγικών αναπλάσεων με έμφαση στην πράσινη μετάβαση, στις οποίες περιλαμβάνεται η Διπλή Ανάπλαση του Βοτανικού- Ελαιώνα, η ανάπλαση του παραλιακού μετώπου της Αθήνας, η ανακαίνιση και αναβάθμιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ καθώς και η ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και δικτύων υποδομών στα πρώην βασιλικά κτήματα στο Τατόι.
 • την κατάρτιση και επικύρωση πολεοδομικών σχεδίων ώστε να ολοκληρωθεί ο πολεοδομικός χάρτης της χώρας, διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό τη νόμιμη δόμηση και λύνοντας ένα από τα μεγάλα προβλήματα που διαχρονικά καθυστερεί και εμποδίζει την προσέλκυση επενδύσεων και την πολεοδομική ανάπτυξη.
 • την κατάρτιση της θαλάσσιας και παράκτιας πολιτικής, καθώς και νέου χωροταξικού σχεδιασμού για ΑΠΕ, τη βιομηχανία, τον τουρισμό και τις υδατοκαλλιέργειες.
 • τη δημιουργία πλαισίου που θα ορίζει τα ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά και θα εισάγει μηχανισμούς παρακολούθησης και αντιμετώπισης της ενεργειακής φτώχειας.

 

1.3. Μετάβαση σε ένα πράσινο και βιώσιμο σύστημα μεταφορών


Βασικός στόχος του Άξονα 1.3. είναι η μετάβαση σε ένα πράσινο και βιώσιμο σύστημα μεταφορών που αποτελεί βασική προτεραιότητα για τη χώρα.

Οι δράσεις (μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις) που περιλαμβάνονται στον άξονα προωθούν την ηλεκτροκίνηση, μέσω της εγκατάστασης περισσότερων από 8000 σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε όλη την επικράτεια και της αύξησης των ηλεκτρικών οχημάτων, μέσω της παροχής κινήτρων για την αντικατάσταση των υπαρχόντων οχημάτων με ηλεκτρικά.

Επιπλέον, ο άξονας προωθεί επενδύσεις που στοχεύουν στη δημιουργία βιομηχανικών μονάδων καινοτόμας πράσινης τεχνολογίας ενώ εισάγει μεταρρυθμίσεις που επιτρέπουν την εγκατάσταση και τη λειτουργία εξοπλισμού φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (ΗΟ).

1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας


Βασικός Στόχος του Άξονα 1.4. είναι η προώθηση της πράσινης μετάβασης, μέσω της αποτελεσματικής χρήσης των φυσικών πόρων και την προώθηση της κυκλικής οικονομίας, της αποτελεσματικής διαχείρισης των υδάτων και των υγρών αποβλήτων, της προστασίας της βιοποικιλότητας και της προσαρμογής και της αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος.

Ειδικότερα, οι μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που περιλαμβάνονται στον άξονα αφορούν σε δράσεις:

 • Προαγωγής της Κυκλικής οικονομίας και προστασίας υδάτινων πόρων, συμπεριλαμβανομένων προγράμματος εξοικονομώ για το νερό, την εγκατάσταση υδρομέτρων και τηλεμετρίας, την κατασκευή υποδομών για την διαχείριση του πόσιμου νερού και των υγρών αποβλήτων, το σχέδιο αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του εθνικού δικτύου άρδευσης και επενδύσεις με στόχο τον περιορισμό των κινδύνων από πλημμύρες.
 • Προστασίας του περιβάλλοντος, μέσω δράσεων για τη βιοποικιλότητα, αναδασώσεις και δασώσεις, την ανάπλαση της Πάρνηθας, καθώς και μεταρρυθμίσεις, όπως ο εκσυγχρονισμός του ΟΦΥΠΕΚΑ. Ειδικά για τις αναδασώσεις, ο άξονας προβλέπει την υλοποίηση δράσεων αναδάσωσης σε έκταση 16.500 εκταρίων, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων του εθνικού σχεδίου Αναδάσωσης.
 • Πολιτικής προστασίας, μέσω της εφαρμογής συστημάτων για την παρακολούθηση και διαχείριση κρίσεων, την απόκτηση εξοπλισμού για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών, την απόκτηση εναέριων μέσων για τη διαχείριση κρίσεων, τη δημιουργία στρατηγικού πλαισίου για τη διαχείριση κινδύνων φυσικών καταστροφών, καθώς και τη δημιουργία 13 Περιφερειακών Κέντρων Πολιτικής Προστασίας.

 

Πυλώνας 2: Ψηφιακός Μετασχηματισμός

2.1. Συνδεσιμότητα για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, το κράτος


Βασικός στόχος του Άξονα 2.1. είναι η εγκατάσταση υποδομών οπτικών ινών σε κτίρια, η ανάπτυξη δικτύων 5G που θα καλύπτουν τους μεγάλους ελληνικούς αυτοκινητόδρομους, η διασφάλιση μετάβασης σε γρήγορες ευρυζωνικές διασυνδέσεις για απομακρυσμένα νησιά μέσω υποθαλάσσιων καλωδίων, αλλά και η αξιοποίηση των διαστημικών τεχνολογιών και εφαρμογών και η ενσωμάτωσή τους στην εθνική οικονομία με σκοπό την παροχή ασφαλών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

Οι επενδύσεις που περιλαμβάνονται στον άξονα αναμένεται να

 • επιταχύνουν τη χρήση των σύγχρονων υποδομών νέας γενιάς από τους πολίτες,
 • να αυξήσουν τις δυνατότητες του ψηφιακού μετασχηματισμού της ελληνικής βιομηχανίας,
 • να αναβαθμίσουν τη διασύνδεση των νησιωτικών περιοχών της χώρας
 • να αναπτύξουν την απαραίτητη υποδομή που θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες για Συνδεδεμένη και Αυτόνομη Κινητικότητα.

 
Οι μεταρρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στον άξονα στοχεύουν:

 • στη βελτίωση της θέσης της Ελλάδας στη διεθνή κατάταξη βάσει των ευρυζωνικών συνδέσεων
 • στην ενίσχυση όλων των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτών των συνδέσεων
 • στη διευκόλυνση της ανάπτυξης καινοτόμων απομακρυσμένων υπηρεσιών

 

2.2. Ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους


Βασικός στόχος του Άξονα 2.2. είναι ο εκσυγχρονισμός του Δημόσιου Τομέα και η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών αυξάνοντας την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητά του, και επιτυγχάνοντας την παροχή βελτιωμένων, ποιοτικών υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις, αλλά και βελτιώνοντας την απόδοση των δημοσίων υπαλλήλων μέσω νέων εργαλείων και χρήσης ταχύτερων και αποδοτικότερων τεχνολογιών και υποδομών.

Ειδικότερα, οι μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που περιλαμβάνονται στον άξονα στοχεύουν:

 • στον ψηφιακό μετασχηματισμό των οργανισμών του Δημόσιου Τομέα και στην ενίσχυση των ψηφιακών τους υπηρεσιών
 • σε βελτιώσεις επιχειρησιακών διαδικασιών συνοδευόμενες από την ενσωμάτωση σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων
 • σε σημαντική ενίσχυση της διαλειτουργικότητας πληροφοριακών συστημάτων και δεδομένων
 • σε ισχυρή ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας
 • σε εκτεταμένη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών, όπως για παράδειγμα οι τεχνολογίες υπολογιστικού νέφους (cloud computing) και οι τεχνολογίες αποτελεσματικής διαχείρισης πολυδιάστατων δεδομένων μεγάλου όγκου (big data).

 

2.3. Ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων


Βασικός στόχος του Άξονα 2.3. είναι να αυξήσει την ευαισθητοποίηση, και κατ’ επέκταση την υιοθέτηση των ψηφιακών τεχνολογιών από τις επιχειρήσεις, προκειμένου να επεκταθεί η ψηφιακή παρουσία τους και η αλληλεπίδραση με τους πελάτες τους μέσω καινοτόμων ψηφιακών καναλιών.

Επίσης, οι δράσεις αυτού του Άξονα αποσκοπούν στην υποστήριξη της περαιτέρω ανάπτυξης των επιχειρήσεων μέσα από φορολογικά κίνητρα για επενδύσεις σε ψηφιακές τεχνολογίες, αλλά και στην αύξηση της ανθεκτικότητάς τους σε κρίσεις.

Επιπρόσθετα, ο Άξονας σκοπεύει να διευκολύνει και να καταστήσει πιο διαφανείς τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ επιχειρήσεων και κρατικών αρχών, ενώ παράλληλα υποστηρίζει την πράσινη μετάβαση.

Η προτεινόμενη δέσμη επενδύσεων και πρωτοβουλιών περιλαμβάνει:

 • την παροχή ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών με στόχο την υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού των ΜμΕ
 • τη δημιουργία ενός κεντρικού μηχανισμού για την αξιολόγηση των αναγκών των επιμέρους ΜμΕ, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της παροχής των υπηρεσιών ψηφιακού μετασχηματισμού, την ευαισθητοποίηση των στελεχών των επιχειρήσεων και την παροχή υποστήριξης, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και τον προγραμματισμό κατάρτισης από ειδικούς, ώστε οι επιχειρήσεις να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν τα εργαλεία και τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω μιας πλατφόρμας ψηφιακής αγοράς (δημιουργία digital marketplace),
 • την παροχή φορολογικών κινήτρων με τη μορφή υπεραποσβέσεων δαπανών και παγίων για την προμήθεια λογισμικού, υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, εγκατάσταση εξειδικευμένου εξοπλισμού κλπ., με σκοπό την επιτάχυνση των επενδύσεων σε σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες.

 

Πυλώνας 3: Απασχόληση, Δεξιότητες, Κοινωνική Συνοχή

3.1. Αύξηση των θέσεων εργασίας και προώθηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας


Βασικός στόχος του Άξονα 3.1. είναι η εισαγωγή παρεμβάσεων πολιτικής για την αγορά εργασίας που ενισχύουν την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, τη βελτίωση της ποιότητας της εργασίας, την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής ανθεκτικότητας, την προώθηση της ένταξης στην αγορά εργασίας και τη μείωση των ανισοτήτων, της φτώχειας και του κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού.

Συγκεκριμένα, μέσω συνεκτικών και στοχευμένων παρεμβάσεων που περιλαμβάνουν τον εκσυγχρονισμό και την απλούστευση του εργατικού νόμου, την ενεργοποίηση πρωτοποριακών ενεργών και παθητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας (ALMPs & PLMPs) και την ψηφιοποίηση της απασχόλησης και των σχετικών υπηρεσιών δημόσιας διοίκησης, ο άξονας στοχεύει στη σημαντική προώθηση της ανάπτυξης, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την οικονομική και κοινωνική ανθεκτικότητα.

Ο άξονας προωθεί επίσης τον ψηφιακό μετασχηματισμό των μηχανισμών καταγραφής της δηλωμένης εργασίας καθώς και των συστημάτων επαγγελματικής κατάρτισης και συμβουλευτικών υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, οδηγώντας σε ένα πιο αποτελεσματικό και ανθεκτικό σύστημα σχεδιασμού, αξιολόγησης και βελτιστοποίησης των πολιτικών, που σχετίζονται με την αγορά εργασίας.

3.2. Ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων της εκπαίδευσης και εκσυγχρονισμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης


Βασικός στόχος του Άξονα 3.2. είναι η αύξηση της μακροχρόνιας απασχόλησης και της παραγωγικότητας μέσω της ανάπτυξης του ανθρώπινου κεφαλαίου και της σύνδεσης του εργατικού δυναμικού της χώρας με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Με την επίτευξη αυτών των στόχων, ο Άξονας αυτός αντιμετωπίζει άμεσα τους γενικούς στόχους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την αύξηση της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της κινητικότητας των εργαζόμενων και την οικονομική και κοινωνική ανθεκτικότητα.

Κεντρικό θέμα αυτού του Άξονα είναι οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις που σχετίζονται με τον ευρωπαϊκό στόχο κατάρτισης/ επανακατάρτισης. Η συνιστώσα περιλαμβάνει επίσης σημαντικές επενδύσεις σχετικά με την ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης όλων των επιπέδων, την επαγγελματική εκπαίδευση και τις μεταρρυθμίσεις στο εθνικό σύστημα απόκτησης νέων δεξιοτήτων και της αναβάθμισης των υφιστάμενων δεξιοτήτων, προωθώντας έτσι την ευρωπαϊκή εμβληματική πρωτοβουλία Modernise.

3.3. Ενίσχυση της προσβασιμότητας, της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας του συστήματος υγείας


Βασικός στόχος του Άξονα 3.3. είναι η προστασία και προαγωγή της υγείας του πληθυσμού, η μείωση των ανισοτήτων πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας μέσω πολιτικών προς την καθολική κάλυψη, με αύξηση της αποδοτικότητας και υψηλή αποτελεσματικότητα και τέλος η ασφάλεια υπηρεσιών επικεντρωμένων στις ανάγκες των ανθρώπων με έμφαση στην πρόληψη.

Τα κύρια δομικά στοιχεία του άξονα περιλαμβάνουν τον επανασχεδιασμό του συνολικού συστήματος υγείας μέσω αποτελεσματικών οργανωτικών μεταρρυθμίσεων, τη βελτιστοποίηση της αξιοποίησης των οικονομικών πόρων, τη μεταρρύθμιση του πρωτοβάθμιου συστήματος υγείας και την προώθηση της πρόληψης. Οι στόχοι αυτοί θα πλαισιωθούν από τον ψηφιακό μετασχηματισμό του τομέα, μαζί με την ανάπτυξη ενός συστήματος υγείας που θα επικεντρώνεται στον ασθενή.

Επιπρόσθετα, ο άξονας περιλαμβάνει επενδύσεις που αφορούν στις υποδομές υγείας με παράλληλο εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση των υφιστάμενων μονάδων υγείας, κτιριακών υποδομών και του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

3.4. Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές


Βασικός στόχος του Άξονα 3.4. είναι η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους, ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, σεξουαλικού προσανατολισμού, ηλικίας, αναπηρίας και άλλων χαρακτηριστικών.

Για το σκοπό αυτό, περιλαμβάνει μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις με στόχο:

 • Τη διασφάλιση της κοινωνικής ένταξης και τη μείωση των ανισοτήτων των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων μέσω (α) προώθησης της οικονομικής ενεργοποίησης και ταυτόχρονης παροχής ευκαιριών κατάρτισης, ανάπτυξης δεξιοτήτων και μαθητείας και (β) εξασφάλισης πρόσβασης σε αποτελεσματικές και υψηλής ποιότητας κοινωνικές υπηρεσίες.
 • Την πραγματοποίηση παρεμβάσεων στην πρώιμη παιδική ηλικία για να εξασφαλιστούν οι αναπτυξιακές, οικονομικές και κοινωνικές προοπτικές των παιδιών και των νέων οικογενειών.
 • Τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού πλαισίου που προωθεί την ισορροπία επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής και ενισχύει τη συμπερίληψη και των δύο φύλων σε αντίστοιχες πολιτικές
 • Τη διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού συστήματος για την ενίσχυση της διαφορετικότητας στην εργασία και την κοινωνική, δημόσια σφαίρα, μέσω (α) ενός μηχανισμού καταγραφής και συστηματοποίησης των δεδομένων και (β) ενός σύγχρονου προγράμματος αντίστοιχης εκπαίδευσης για το εργατικό δυναμικό της χώρας.

 

Πυλώνας 4: Ιδιωτικές Επενδύσεις και Μετασχηματισμός της Οικονομίας

4.1. Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης

Βασικός στόχος του Άξονα 4.1. είναι να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα και την ισότητα προς όλους τους φορολογούμενους, μέσω της διεύρυνσης της φορολογικής βάσης, της αύξησης της αποδοτικότητας των φορολογικών εσόδων και της ενίσχυσης της φορολογικής συμμόρφωσης. Παράλληλα, επιδιώκει την μείωση των διοικητικών βαρών των φορολογικών αρχών, ενώ με στοχευμένες μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις, επιδιώκεται η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής.

Οι δράσεις που περιλαμβάνονται στον άξονα προωθούν:

 • την πλήρη κωδικοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας με στόχο την αύξηση της διαφάνειας
 • τη δημιουργία ενός νέου πλαισίου για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης (καπνικά προϊόντα, οινοπνευματώδη και ενέργεια)
 • την υιοθέτηση επιπρόσθετων μέτρων και κινήτρων για την περαιτέρω ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών
 • την εφαρμογή ψηφιακής και αυτοματοποιημένης διαδικασίας για τη διαδικασία της ηλεκτρονικής επιστροφής του ΦΠΑ
 • την εισαγωγή ταμειακών μηχανών νέας τεχνολογίας στο σύνολο της χώρας και τη διασύνδεσή τους με την φορολογική αρχή για την καλύτερη εποπτεία των συναλλαγών (συνδυαστικά με τον Πυλώνα 2)
 • ένα φιλόδοξο έργο για την εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης στο σχεδιασμό φορολογικών ελέγχων.

 

4.2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης

Βασικός στόχος του Άξονα 4.2. είναι η εφαρμογή μεταρρυθμίσεων σε επιλεγμένους τομείς της δημόσιας διοίκησης και στη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών που χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερα σημαντικοί για την ενίσχυση των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων.

Οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις που περιλαμβάνονται στον Άξονα εστιάζουν στον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου και στην ενίσχυση της διαφάνειας, έχοντας ένα τριπλό στόχο:

 • την αύξηση της διαφάνειας και την καταπολέμηση της διαφθοράς, μέσω της ενίσχυσης του νομικού πλαισίου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML/CFT), της καταπολέμησης του παράνομου εμπορίου και της προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, της ενίσχυσης της Δι-υπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς και της δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για την διαχείριση των ελέγχων και της δημιουργίας Σταθμών Ελέγχων. Ταυτόχρονα, προωθείται μια σειρά από στοχευμένες παρεμβάσεις και εκπαιδεύσεις στους τομείς της ανίχνευσης, της πρόληψης και της ευαισθητοποίησης των ελεγκτών, των πολιτών αλλά και όλων των εμπλεκόμενων μερών για την εύρυθμη λειτουργία του οικοσυστήματος
 • τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου Δημόσιας Οικονομικής Διαχείρισης. Ο στόχος ενδεικτικά συμπεριλαμβάνει: 1) το GOV-ERP, που στοχεύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό των κυβερνητικών δομών οικονομικής διαχείρισης και εποπτείας και 2) τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου των ΔΕΚΟ. Ακόμα, επιδιώκεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την ουσιαστική ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς του και την δημιουργία επιπρόσθετης αξίας για τις διάφορες ομάδες ενδιαφερομένων
 • την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των δημοσίων επενδύσεων. Αυτή περιλαμβάνει την ενίσχυση της ψηφιακής ικανότητας των αποκεντρωμένων μονάδων κρατικών ενισχύσεων, καθώς και την επικαιροποίηση του νομικού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις, την εκπαίδευση του προσωπικού για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος δημοσίων συμβάσεων και την αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων για τις ηλεκτρονικές προμήθειες, επιδιώκοντας την υλοποίηση περισσότερων και καλύτερων έργων μείζονος σημασίας σε ταχύτερους χρόνους

 

4.3. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος δικαιοσύνης

Βασικός στόχος του Άξονα 4.3. είναι η επιτάχυνση και η βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος απονομής δικαιοσύνης, κάτι που αναμένεται να επιδράσει θετικά στην ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής ανθεκτικότητας, καθώς και της κοινωνικής συνοχής.

Η επίτευξη του συγκεκριμένου άξονα θα συμβάλλει στην εμπέδωση ενός αποτελεσματικού και λειτουργικού συστήματος δικαιοσύνης που βοηθά στην αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους και διευκολύνει την μείωση των μη εξυπηρετούμενων υποχρεώσεων (NPΕs). Ο Άξονας,υποστηρίζει, παράλληλα, την επιτυχή εφαρμογή του ίδιου του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας επιταχύνοντας και την υλοποίηση των δημοσίων επενδύσεων σε σχέση με πάσης φύσεως δικαστικές προσφυγές.

Οι μεταρρυθμίσεις που επιδιώκονται μέσω του Άξονα αναπτύσσονται σε τέσσερις (4) κατευθύνσεις:

 • επιτάχυνση της δικαιοσύνης (ειδικά τμήματα, JustStat, αλλαγές στην οργανωτική δομή των δικαστηρίων) και στην αύξηση της αποτελεσματικότητάς της. Στόχος των σχετικών μεταρρυθμίσεων είναι η οικοδόμηση εμπιστοσύνης στους πολίτες για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος μέσω του εξορθολογισμού του
 • προώθηση της Ψηφιακής Δικαιοσύνης (ηλεκτρονική δικαιοσύνη) που περιλαμβάνει την αναβάθμιση των συστημάτων τήρησης αρχείων, επέκταση πληροφοριακών συστημάτων και ενίσχυση δεξιοτήτων και ψηφιακών δεξιοτήτων των δικαστών και του δικαστικού προσωπικού.
 • αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών και δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου δομών.
 • αναθεώρηση του προγράμματος σπουδών της Εθνικής Σχολής Δικαστών και της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης με απώτερο σκοπό τον εκσυγχρονισμό της παρεχόμενης εκπαίδευσης και την ενίσχυση της απόκτησης νέων δεξιοτήτων, απαραίτητων για το Δικαστικό Σώμα και τους δικαστικούς υπαλλήλους ακολουθώντας διεθνείς καλές πρακτικές μέσα από ένα πλήρως σχετιζόμενο με τη Δικαιοσύνη πρόγραμμα δεξιοτήτων. Τα προγράμματα αφορούν κυρίως σε ψηφιακές δεξιότητες, ενώ παράλληλα θα ενταχθούν και δεξιότητες ηγεσίας, διαχείρισης έργου κ.α.

 

4.4. Ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού τομέα και των κεφαλαιαγορών

Βασικός στόχος του Άξονα 4.4. είναι η αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους και η ενίσχυση των κεφαλαιαγορών. Μέσα από ένα συνεκτικό σύνολο μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων, ο Άξονας στοχεύει να ενισχύσει την ικανότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος να υποστηρίζει την ανάπτυξη της οικονομίας, μέσω της χρηματοδότησης επιχειρήσεων και ιδιωτών ώστε να αναπτύξουν νέες δραστηριότητες.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού, προωθείται μία σειρά ολοκληρωμένων παρεμβάσεων που επικεντρώνονται στους παρακάτω δύο (2) βασικούς τομείς:

 • παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους που περιλαμβάνουν την θέσπιση του ενιαίου πλαισίου φερεγγυότητας, την ανάπτυξη μητρώου παρακολούθησης του ιδιωτικού χρέους, τη δημιουργία γραφείου δημόσιων πιστώσεων , τη δημιουργία κεντρικού μητρώου πιστώσεων και παρατηρητηρίου πιστωτικής επέκτασης.
  Η υλοποίηση της στρατηγικής της παρακολούθησης του ιδιωτικού χρέους θα διασφαλίσει, μέσα από μια σειρά στοχευμένων μεταρρυθμίσεων, την άρση της ασύμμετρης πληροφόρησης αναφορικά με το ιδιωτικό χρέος, την προστασία ευάλωτων ομάδων ιδιωτών και επιχειρήσεων, την επιτάχυνση των διαδικασιών αναδιάρθρωσης ιδιωτικών χρεών – δεύτερη ευκαιρία μέσω της δημιουργίας ενός συστήματος που θα επιτρέπει την παρακολούθηση και την ομαλή και έγκαιρη διευθέτηση ζητημάτων ιδιωτικού χρέους στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.
 • Προώθηση του ψηφιακού εκσυγχρονισμού των κεφαλαιαγορών της Ελλάδας με μεταρρυθμίσεις για την κωδικοποίηση του πλαισίου της κεφαλαιαγοράς και της αναθεώρησης σχετικών νόμων και διατάξεων, καθώς και δημιουργία/ ανανέωση των πληροφοριακών συστημάτων της.

 

4.5. Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας

Βασικός στόχος του Άξονα 4.5. είναι η αύξηση των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων για την έρευνα και την ανάπτυξη (Ε&Α), η ενίσχυση των δεσμών μεταξύ της επιστήμης και των επιχειρήσεων και η ανάπτυξη παγκόσμιας κλάσης πρωτοποριακών υποδομών για Ε&Α.

Η υλοποίηση όλων των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων έχει σκοπό να ενθαρρύνει καινοτόμες εταιρείες να επενδύσουν στον τομέα της Ε&Α, να ενισχύσει τη σύνδεση του ακαδημαϊκού με τον παραγωγικό τομέα αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχανίας, να αυξήσει την εκμετάλλευση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, να αντιστρέψει το «brain drain», να ενισχύσει το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας νεοφυών επιχειρήσεων, και να κινητοποιήσει τις δαπάνες Ε&Α από τις επιχειρήσεις.

Οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις που υλοποιούνται μέσω του συγκεκριμένου Άξονα στοχεύουν σε δράσεις που:

 • ενισχύουν τη σύνδεση μεταξύ επιστήμης και επιχειρήσεων. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί ενισχύοντας την εξωστρέφεια του ελληνικού οικοσυστήματος είτε μέσω του Ευρωπαϊκού προγράμματος HORIZON που προωθεί τη συνεργασία των οικοσυστημάτων Ε&Α με άλλες χώρες, είτε μέσω της πλατφόρμας Elevate Greece για την ανάδειξη νεοσύστατων εταιρειών Ε&Α.
 • προωθούν δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στην Ε&Α. Ο συγκεκριμένος τομέας περιλαμβάνει επενδύσεις για την ανάπτυξη του προγράμματος Ερευνώ Δημιουργώ Καινοτομώ για την προώθηση καινοτόμων ιδεών, τη δημιουργία ενός προγράμματος για τη χρηματοδότηση της βασικής έρευνας σε περιοχές που εμφανίζουν σημαντική ανάπτυξη, την αναβάθμιση των υποδομών των ερευνητικών κέντρων της χώρας, τη δημιουργία νέας γενιάς τεχνολογικών πάρκων για την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ του ακαδημαϊκού ερευνητικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντοςκαι την ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος πολιτικής προστασίας που θα ενημερώνει τα θεσμικά όργανα σε πραγματικό χρόνο για φυσικά φαινόμενα και φυσικές καταστροφές.

 

4.6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας

Βασικός στόχος του Άξονα 4.6. είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της ανθεκτικότητας των βασικών οικονομικών τομέων, όπως ο τουρισμός, ο πολιτισμός, η αγροδιατροφή, η μεταποίηση, καθώς και η βελτίωση των εθνικών μεταφορών και των υποδομών εφοδιαστικής αλυσίδας.

4.7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών

Βασικός στόχος του Άξονα 4.7. είναι η προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων που είναι κρίσιμες για την ανάκαμψη και την μείωση του επενδυτικού κενού της ελληνικής οικονομίας, καθώς και για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, και οι οποίες θα έχουν θετικό αντίκτυπο τόσο στη μείωση της ανεργίας όσο και της χαμηλής παραγωγικότητας της χώρας.

Οι μεταρρυθμίσεις του Άξονα στοχεύουν στη:

 • Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος
 • Μείωση της γραφειοκρατίας και του διοικητικού κόστους
 • Αύξηση του μεγέθους των ελληνικών επιχειρήσεων.
 • Ενίσχυση του εξαγωγικού και παραγωγικού προσανατολισμού της εθνικής οικονομίας.
 • Απλούστευση του θεσμικού πλαισίου μέσω των κατάλληλων ρυθμιστικών και νομοθετικών παρεμβάσεων.
 • Προώθηση δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού δομών και εργαλείων της δημόσιας διοίκησης.

 

Προγράμματα ενίσχυσης

Προγράμματα ενίσχυσης

Ενεργά
28/09/2022
Έξυπνη Μεταποίηση

Αναμενόμενα
Εξοικονομώ – Επιχειρώ

Χρήσιμα αρχεία

Χρήσιμα αρχεία

Αναμένεται